FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK: Rok 2007 zahájen s rekordním výsledkem

 • Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7 mil. EUR)
 • Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 28,3 % z 342,2 mil. EUR na 438,9 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 15,0 % na 393,6 mil. EUR)
 • Provozní výnosy vzrostly o 27,3 % z 1 165,1 mil. EUR na 1 483,0 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,4% na 1 286,6 mil. EUR)
 • Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 25,9 % z 691,3 mil. EUR na 870,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 10,2 % na 762,1 mil. EUR)
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 24,4 % z 383,0 mil. EUR na 476,6 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 8,2% na 414,5 mil. EUR)
 • Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 25,1 % z 241,5 mil. EUR na 302,1 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,7 % na 265,0 mil. EUR)
 • Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,5 % za celý rok 2006 na nynějších 58,7%
 • Návratnost kapitálu se zvýšila z 13,7 % (cash ROE: 13,8 %) za celý rok 2006 na nynějších 15,0 % (cash ROE 15,6 %)
 • Celková bilanční suma se od konce roku 2006 zvýšila o 4,9 % ze 181,7 mld. EUR na 190,6 mld. EUR
 • Zisk na akcii vzrostl z 0,84 EUR na 0,97 EUR (cash zisk na akcii: 1,00 EUR)
 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti (od roku 2007 podle Basel II) se zlepšil oproti konci roku 2006 z 6,6 % na 6,8 %,  ukazatel solventnosti se zlepšil na 10,5 % (konec roku 2006: 10,3 %)

*Všechny srovnávané hodnoty se vztahují k prvnímu čtvrtletí 2006, popř. ke konci roku 2006, pokud není uvedeno jinak.

„S čistým ziskem přes 300 milionů EUR jsme úspěšně zahájili rok 2007 a udali směr pro další čtvrtletí“, prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG v komentáři k výsledku za první čtvrtletí. „Těžištěm naší práce bude letos integrace společnosti BCR do skupiny Erste Bank, vybudování naší dceřiné společnosti na Ukrajině a příprava nové organizační struktury Erste Bank. To nám ale nebude bránit dále rozšiřovat podstatné výnosové potenciály jako například vynikající růst ra-kouského segmentu Retail a nemovitosti“, pokračoval dále Treichl.
Shrnutí vývoje za první čtvrtletí
Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl s 302,1 mil. EUR dosud nejvyšší hodnoty za jedno čtvrtletí. To odpovídá nárůstu o 25,1 % (bez zahrnutí BCR o 9,7 %) ve srovnání s i tak nadprůměrně dobrým vý-sledkem za první čtvrtletí minulého roku.

Tento velmi dobrý výsledek je založen na silném nárůstu provozního zisku, který se v prvním čtvrtletí 2007 zvýšil oproti prvnímu čtvrtletí předešlého roku o 29,3 % (bez zahrnutí BCR o 10,7 %) ze 473,8 mil. EUR na 612,4 mil. EUR.

Na straně výnosů se podařilo výrazně zlepšit všechny položky – i bez zohlednění prvního zahrnutí BCR do účetní závěrky: jak u čistého úrokového výnosu (+7,7 %), tak u čistých příjmů z poplatků a provizí (+15,0 %) a u čistého zisku z obchodních operací (+14,8 %) byl ve skupině Erste Bank zaznamenán velmi uspo-kojivý nárůst.

Spolu se silným nárůstem úvěrů došlo také k nárůstu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohle-dávkám o 17,7 % (popř. 12,7 % bez zahrnutí BCR).

Celkové saldo ostatního provozního výsledku a výsledků různých kategorií finančního majetku se zhoršilo z +18,3 mil. EUR v předchozím roce na nynějších -7,4 mil. EUR. Tento vývoj byl způsoben přede-vším lineárními odpisy goodwillu klientské základny BCR v prvním čtvrtletí 2007 (18,8 mil. EUR). Bez zo-hlednění tohoto efektu bylo celkové saldo za první tři měsíce roku 2007 s 12,9 mil. EUR rovněž pozitivní.

Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,5 % za celý rok 2006 na 58,7 % v prvním čtvrtletí 2007, ná-vratnost kapitálu (ROE) se zvýšila z 13,7 % za celý rok 2006 na nynějších 15,0 %. Cash návratnost kapi-tálu (Cash ROE) (bez zohlednění lineárních odpisů goodwillu klienstké základny BCR) činila v prvním čtvrtletí 2007 15,6 % (za celý rok 2006: 13,8 %).

Zisk na akcii činil v prvním čtvrtletí 2007 0,97 EUR (cash zisk na akcii 1,00 EUR) oproti 0,84 EUR v prvním čtvrtletí 2006.

Ve srovnání s 31. prosincem 2006 došlo k nárůstu celkové bilanční sumy o 4,9 % ze 181,7 mld. EUR (k 31. prosinci 2006 byla BCR již zahrnuta do účetní závěrky) na 190,6 mld. EUR. Přitom se podařilo zvýšit  pohledávky za klienty o 3,5 % na 100,5 mld. EUR a závazky ke klientům o 4,5 % na 95,0 mld. EUR.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti se k 31. březnu 2007 zvýšil na 6,8 %, ukazatel solventnosti se zvýšil na 10,5 % (konec roku 2006 10,3 %) a nadále tak převyšoval zákonem požadovaných 8 %. Přechod na výpočet solventnosti v souladu s pravidly Basel II, ke kterému došlo 1. ledna.2007, v této souvislosti pozi-tivně ovlivnilo pokles rizikově vážených aktiv (úvěrové riziko), především v oblasti retailu a mezinárodního obchodu. Přes nárůst závazků ke klientům v 1. čtvrtletí 2007 došlo k nárůstu ukazatele kapitálové přimě-řenosti a ukazatele solventnosti o vždy 20 bázických bodů. „Tento velmi pozitivní vývoj podtrhuje ještě více výhody našeho zaměření na retailové bankovnicví“, zdůraznil Treichl.

Na konci dubna zvýšila ratingová agentura Moodys své dlouhodobé hodnocení Erste Bank z A+ na AA3. Z důvodu změny oceňovací metody snížila své hodnocení „Finanční síly“ (Financial Strenght) z C+ na C.

Výhled

Cílem pro rok 2007 je zvýšení čistého zisku o minimálně 25 %. „Tuto cílovou hodnotu vzhledem k silnému prvnímu čtvrtletí rádi potvrzujeme“, poznamenal Treichl. Pro roky 2008 a 2009 je plánován ná-růst čistého zisku o více než 20 %.

Do roku 2009 bude snížen poměr nákladů k výnosům pod hodnotu 55 %  a návratnost kapitálu, která v předešlém roce výrazně klesla v důsledku navýšení kapitálu, by měla opět dosáhnout hodnoty v rozmezí 18 % a 20 %.

2. dubna 2007 byla dokončena koupě 100 % společnosti Diners Club Adriatic d.d., Croatia (DCA), jed-noho z předních vydavatelů kreditních karet v Chorvatsku. Kupní cena činila 149,6 mil. EUR a celková aktiva společnosti DCA činila ke konci roku 2006 165,7 mil. EUR. Tato transakce představuje další výno-sový potenciál v souvislosti s možnostmi křížového prodeje 140 000 nově získaným klientům.

Podobně jako v případě Erste Bank Chorvatsko postoupila Erste Bank z důvodu regionálního významu Srbska pro Steiermärkische Bank und Sparkassen AG této společnosti strategický podíl na Erste Bank Srbsko ve výši 26 %. Celkový přepočtený podíl Erste Bank na Erste Bank Srbsko činí 80,5 %. Tato trans-akce, která byla dokončena dne 23. dubna 2007, nemá jako interní operace uvnitř skupiny žádný výrazný dopad na hospodářský výsledek Erste Bank.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená