FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK: Rekordní výsledek dosáhla v prvním čtvrtletí 2006

Hlavní události

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil z 672,7 mil. EUR na 724,0 mil. EUR (+7,6 %)
 • Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly z 311,1 mil. EUR na 342,2 mil. EUR (+10,0 %)
 • Provozní výnosy se zvýšily z 1 046,6 mil. EUR na 1 165,1 mil. EUR (+11,3 %)
 • Všeobecné administrativní náklady vzrostly z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR (+5,3 %)
 • Provozní zisk se zlepšil z 387,7 mil. EUR na 471,2 mil. EUR (+21,5 %)
 • Zisk před zdaněním se zvýšil z 284,4 mil. EUR na 380,4 mil. EUR (+33,8 %)
 • Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 160,3 mil. EUR na 239,6 mil. EUR (+49,5 %)
 • Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z celkových 61,8 % v roce 2005 na 59,6 % v prvním čtvrtletí 2006
 • Návratnost kapitálu činila v prvním čtvrtletí 2006 (po navýšení kapitálu) zhruba 15,6 % oproti 19,0 % na konci roku 2005
 • Celková bilanční suma se zvýšila ze 152,7 mld. EUR ke konci roku 2005 na 158,8 mld. EUR (+4,0 %)
 • Zisk na akcii vzrostl v prvním čtvrtletí z 0,67 EUR v prvním čtvrtletí roku 2005 na 0,83 EUR
 • Ukazatel kapitálové přiměřenosti činil k 31.3.2006 10,2 % (oproti 6,8 % ke konci roku 2005), ukazatel solventnosti činil 14,1 % po 11,0 % k 31. prosinci 2005 (zákon požaduje 8,0 %)

Shrnutí vývoje prvního čtvrtletí

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG nabízí silný začátek roku: V prvním čtvrtletí 2006
se s 239,6 mil. EUR podařilo docílit zatím nejvyššího čtvrtletního čistého zisku po menšinových podílech. Pro generálního ředitele banky, Andrease Treichla, je výsledek za první čtvrtletí „vynikajícím startem v roce 2006 a ukazuje, že jsme si vybudovali dobře vyváženou kombinaci zemí a obchodu. Očekáváme, že hospodářský výsledek dosažený v prvním čtvrtletí 2006 ve střední Evropě v dalších čtvrtletích ještě zlepšíme. Obvzlášť jsme spokojeni s i nadále vynikajícími výsledky dosaženými
v Rakousku a vycházíme z toho, že tento vývoj bude pokračovat, dodal Treichl. Udržení vynikajícího výsledku – především v oblasti treasury – označil  člen představenstva zodpovědný za finance, Reinhard Ortner, za možné, ale velmi silně závislé na dalším vývoji tržního prostředí.

Důvodem tohoto výsledku je výrazný nárůst provozních výnosů celkem o 11,3 % z 1 046,6 mil. EUR na 1 165,1 mil. EUR, přičemž bylo docíleno velmi dobrých výsledků ve všech kategoriích, především však v oblasti čistého zisku z obchodních operací. Zároveň se podařilo udržet administrativní náklady
s nárůstem ve výši 5,3 % (z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR) na nízké úrovni. Provozní zisk se zvýšil téměř o čtvrtinu na 471,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z celkových 61,8 %
v roce 2005 na 59,6 % v prvním čtvrtletí 2006.

Návratnost kapitálu Erste Bank klesla v důsledku navýšení kapitálu ve výši 2,9 mld. EUR v lednu 2006 z 19,0 % v roce 2005 na očekávaných 15,6 % v prvním čtvrtletí.

Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v prvním čtvrtletí 2006 o 4,0 % ze 152,7 mld. EUR na 158,8 mld. EUR, a to především v souvislosti se silným nárůstem klientských úvěrových obchodů. Pohledávky za klienty přitom zaznamenaly nárůst o 4,8 % z 80,4 mld. EUR na 84,3 mld. EUR.

Výhled

Erste Bank potvrzuje cíle, které si stanovila při převzetí největší rumunské banky, Banca Comerciala Romana (BCR). Pro vývoj obchodů v letech 2005 až 2009 se tak předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 měla činit méně než 55 %. V důsledku silného nárůstu vlastního kapitálu
o téměř 70 % v souvislosti s navýšením kapitálu Erste Bank na začátku roku 2006 dojde v tomto obchodním roce k poklesu návratnosti kapitálu. Tato hodnota by však v následujících letech měla opět růst a v roce 2009 by měla činit 18 20 %. Pro rok 2006 očekává management nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 % – bez zahrnutí společnosti BCR.

1. Vývoj zisku

1.1 Provozní výnosy

Čistý úrokový výnos

Trend lehkého růstu úroků pozorovaný v posledních měsících se pozitivně odrazil na vývoji retailového obchodu. V rekordním výsledku za první čtvrtletí 2006 se však ještě výrazněji odráží silný nárůst objemu úvěrů v obchodu s klienty.

Čistý úrokový výnos se podařilo zvýšit celkem o 7,6 % z 672,7 mil. EUR v předchozím roce na 724,0 mil. EUR. S výjimkou mírného snížení u spořitelen křížového garančního systému byl ve všech podstatných segmentech skupiny zaznamenán nárůst, především ale v Erste Bank AG
a v České spořitelně. Velmi potěšující byl vývoj čistého úrokového výnosu ve Slovenské sporiteľne, kde se tuto položku podařilo zvýšit i navzdory vypršení vysoce zúročených státních obligací.

Čistou úrokovou marži (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv – vypočteno z celkových aktiv po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrální banky, cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování, cenných papírů na prodej, cenných papírů a ostatních aktiv držených do splatnosti, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se v prvním čtvrtletí 2006 ve srovnání s rokem 2005 podařilo s hodnotou 2,04 % udržet na téměř stejné stabilní úrovni, a to jak v Rakousku s 1,6 %, tak i ve střední Evropě s průměrně 3,6 %.

I nadále pozitivně se vyvíjely čisté příjmy z poplatků a provizí, které oproti stejnému období předchozího roku vzrostly o 10,0 % z 311,1 mil. EUR na 342,2 mil. EUR. Důvodem tohoto pozitivního trendu bylo především obchodování s cennými papíry. Oproti minulému čtvrtletí se
v této oblasti podařilo docílit nárůstu o 29,8 % z 92,6 mil. EUR na 120,2 mil. EUR. Ale také platební styk dosáhl uspokojujících výsledků (+9,0 % na 123,9 mil. EUR). Nadprůměrných výnosů přitom docílily především spořitelny křížového garančního systému.

V prvním čtvrtletí 2006 je třeba obzvláště zdůraznit čistý zisk z obchodních operací, který
s 91,2 mil. EUR dosáhl mimořádně vysoké hodnoty. Oproti hodnotě minulého roku ve výši 57,2 mil. EUR, která byla rovněž vynikající, se podařilo tuto položku zvýšit o 59,4 %. Přitom se podařilo docílit nadprůměrných výsledků ve všech obchodních oddělení skupiny, především v obchodech s cennými papíry a cizími měnami.

Výrazný nárůst výnosů z pojišťovací činnosti o 37,5 % na 7,7 mil. EUR částečně odráží vyšší výnosy z finančních investic. Ale i v klíčovém obchodu zaznamenala jak pojišťovna
s Versicherung, tak i místní pojišťovny ve střední Evropě velmi dobré výsledky.

1.2. Administrativní náklady skupiny Erste Bank

Administrativní náklady vzrostly v prvních třech měsících tohoto roku celkem o 5,3 % z 658,9 mil. EUR na 693,9 mil. EUR. Ve střední Evropě přitom vedle vývoje devizových kurzů hrálo roli také první zahrnutí společnosti Erste Bank Srbsko.

U personálních nákladů došlo v prvních třech měsících k nárůstu o 7,8 % z 377,4 mil. EUR na 407,0 mil. EUR. Důvodem vyššího nárůstu ve střední Evropě (+12,0 % na 114,7 mil. EUR) bylo nezbytné přizpůsobení platů úrovni trhu. Ve zbytku skupiny vzrostly personální náklady o 6,3 %.

Počet zaměstnanců zůstal v prvním čtvrtletí téměř nezměněn. Mírný nárůst o 0,8 % na 36 453 zaměstnanců je dán v první řadě rozšířením pobočkových sítí v Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku.

Ostatní administrativní náklady se zvýšily pouze nepatrně o 2,2 % ze 197,4 mil. EUR na 201,7 mil. EUR, což je výsledkem důsledného řízení nákladů. Nárůst byl zaznamenán výhradně ve střední Evropě (+7,4 % na 100,5 mil. EUR). V Rakousku – včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu – se ostatní administrativní náklady podařilo snížit
o 2,5 %. K tomu přispěl především pokles kancelářských nákladů a silně redukované náklady na poradenství.

Také odpisy hmotného majetku vzrostly jen nepatrně o 1,3 % z 84,1 mil. EUR na 85,2 mil. EUR. Tento vývoj je dán restriktivnějším postupem u investic v posledních letech.

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zaznamenaly nárůst o 7,7 % ze 101,3 mil. EUR na 109,1 mil. EUR. To je dáno tím, že v prvním čtvrtletí 2005 byla v České spořitelně
a ve Slovenské sporiteľne atypicky nízká potřeba dotací v důsledku rozpouštění rezerv a opravných položek. Rovněž se zde projevuje výrazný nárůst ve spořitelnách zahrnutých do křížového garančního systému.

Saldo v ostatním provozním výsledku se výrazně zlepšilo z -2,0 mil. EUR v předchozím roce na 18,3 mil. EUR. Jedním z důvodů jsou vyšší odpisy ocenění podílů v minulém roce. K tomuto vývoji přispěl také výnos z obchodu private equity ve výši 6,3 mil. EUR a nižší náklady na zajištění vkladů v důsledku legislativních změn, k nimž došlo především na Slovensku.

V roce 2006 se očekává nižší daňová sazba než v roce 2005 (téměř 25 %), v neposlední řadě v důsledku opětného snížení daňové sazby v České republice o 2 procentní body.

II. Vývoj rozvahy

V prvním čtvrtletí 2006 vzrostla bilanční suma skupiny Erste Bank oproti konci roku 2005 o 4,0 % ze 152,7 mld. EUR na 158,8 mld. EUR.

Pohledávky za klienty se přitom zvýšily o 4,8 % z 80,4 mld. EUR na 84,3 mld. EUR, což bylo způsobeno především nadprůměrným rozšířením objemu obchodů ve střední Evropě, kde objem pohledávek stoupl o 6,1 % na 20,1 mld. EUR.

Rizikově vážená aktiva podle § 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) zaznamenala
v prvním čtvrtletí 2006 nárůst o 2,1 % na více než 76,6 mld. EUR.

Tvorba rezerv a opravných položek zůstala s přihlédnutím na jejich rozpuštění a využití, ale také na realizované dotace, téměř nezměněna.

Pouze nepatrný nárůst oproti konci roku 2005 zaznamenaly k 31.3.2006 cenné papíry a ostatní finanční investice. Celková suma položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry v reálné hodnotě a cenné papíry na prodej a finanční investice vzrostla o 1,5 % ze 47,7 mld. EUR ke konci roku 2005 na nynějších 48,4 mld. EUR.

K 31.3.2006 zahrnovala položka cenné papíry v reálné hodnotě a na prodej, která činila 18,8 mld. EUR, portfolio cenných papírů v reálné hodnotě (portfolio „fair value“) ve výši 4,6 mld. EUR, jehož výnosy z ocenění – stejně jako výnosy z prodeje – jsou vedeny ve výkazu zisků a ztrát a portfolio cenných papírů na prodej (portfolio „available for sale“), jehož výsledky z ocenění jsou až do realizace uvedeny ve vlastním kapitálu.

Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům o 3,2 % ze 72,8 mld. EUR na 75,2 mld. EUR. Silnější nárůst u spořících vkladů (+4,6 % na 40,6 mld. EUR) je dán především změnou ve vykazování určitých vkladových produktů, které byly doposud vykazovány v položce Ostatní závazky ke klientům. Rozšíření obchodu s klienty na straně pasiv je způsobeno převážně vývojem ve střední Evropě (+7,1 % na 28,4 mld. EUR).

Vlastní emise (součet emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu) se snížily o 5,4 % z 25,6 mld. EUR na 24,2 mld. EUR. Objem emitovaných dluhopisů v prvním čtvrtletí 2006 přitom poklesl o 6,5 % na 19,9 mld. EUR, což bylo způsobeno především amortizací krátkodobých depozitních a komerčních dluhopisů (Certificates of Deposit und Commercial Papers) v Erste Bank AG.

Vykazovaný celkový kapitál zaznamenal výrazný nárůst o 42,5 % z 6,5 mld. EUR na 9,2 mld. EUR, což bylo způsobeno vývojem vlastního kapitálu (+68,0 % na 6,9 mld. EUR) v souvislosti s navýšením kapitálu. V rámci tohoto navýšení bylo v lednu 2006 – včetně využití dodatečného přiřazení akcií (Greenshoe) – emitováno 64 848 960 nových akcií. Z toho vyplývá navýšení vlastního kapitálu (včetně ážia) zhruba o 2,9 mld. EUR, při posuzování dopadu na skupinu je přitom nutné odečíst ten podíl, který získaly spořitelny křížového garančního systému (téměř 0,2 mld. EUR).

Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 31.3.2006 zhruba 11,2 mld. EUR (ke konci roku 2005: 8,6 mld. EUR). Ukazatel krytí vyplývající ze zákonného minimálního požadavku k tomuto dni (6,6 mld. EUR) činil 171 % (k 31.12.2006: 135 %). 

Základní kapitál (Tier 1) činil k 31.3.2006 téměř 7,8 mld. EUR (ke konci roku 2005 5,1 mld. EUR), ukazatel kapitálové přiměřenosti 10,2 % (k 31.12.2005: 6,8 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil 14,1 % (ke konci roku 2005: 11,0 %) a je tak i nadále podstatně vyšší než zákonem požadovaných 8 %. Po ukončení akvizice společnosti BCR tyto hodnoty přiměřeně poklesnou.

III. Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů

Segment Rakousko

Absolutně pozitivní trend v segmentu Rakousko v prvním čtvrtletí plynule navazuje na dobrý výsledek z předchozího roku. Čistý zisk po daních a menšinových podílech se oproti prvnímu čtvrtletí roku 2005 podařilo zvýšit o více než polovinu (+62,2 %) z 63,2 mil. EUR na 102,5 mil. EUR. Tento rekordní výsledek v segmentu Rakousko se opírá o stále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (+13,1 %, resp. +26,6 mil. EUR) a téměř dvojnásobný čistý zisk z obchodních operací (segment Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví), který se podařilo rozšířit o 70,3 % z 30,4 mil. EUR na 51,8 mil. EUR. Zatímco provozní výnosy oproti minulému roku vzrostly téměř o 7 %, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 2,1 % (+8,3 mil. EUR) pouze mírný. Provozní zisk se v prvním čtvrtletí 2006 zvýšil o 15,5 % resp. 33,4 mil. EUR na 249,5 mil. EUR, přičemž se toto zlepšení odráží ve všech dílčích segmentech. Tento vývoj se odráží také v poměru nákladů k výnosům, který klesl z 65,2 % na 62,4 %. Lepší výsledky z cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování a výnosy z prodeje podílů vedly ke zvýšení ostatního provozního výsledku z 6,7 mil. EUR na 24,4 mil. EUR. Návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 13,1 % na 19,5 % a zřetelně překročila cílovou hodnotu ve výši 15 %.

Spořitelny

Čistý zisk po daních a menšinových podílech zaznamenal nárůst o 0,3 mil. EUR na 3,7 mil. EUR. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek o zhruba 9 % z 40,5 mil. EUR na 44,1 mil. EUR je způsoben výlučně vyšší tvorbou rezerv v těch spořitelnách, ve kterých Erste Bank nevlastní žádný podíl, a které tím pádem nemají žádný vliv na (předložený) čistý zisk po daních a menšinových podílech. Čisté příjmy z poplatků a provizí (především v oblasti obchodu s cennými papíry) se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 13,2 % (+11,3 mil. EUR). Spolu s mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů (1,3 %, resp. +2,6 mil. EUR ) se provozní zisk oproti sledovanému období předchozího roku zlepšil o 7,5 % z 90,1 mil. EUR na 96,9 mil. EUR. Nárůst ostatního provozního výsledku z -1,4 mil. EUR na 6,3 mil. EUR je způsoben především vyššími výnosy z cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Poměr nákladů k výnosům klesl z 69,4 % na 68,1 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 4,6 %.

Retail a nemovitosti

Retailové obchody se i v prvním čtvrtletí 2006 vyvíjely velmi úspěšně. Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo opět zlepšit o 9,6 mil. EUR z 19,2 mil. EUR na 28,8 mil. EUR (+49,7 %), což bylo způsobeno především vývojem čistých příjmů z poplatků a provizí (+14,3 % resp. 11,1 mil. EUR) díky provizím z obratu akciových emisí v pobočkách a celkově dobrému obchodu s cennými papíry. Rozšířením objemu úvěrů se dále podařilo mírně zlepšit čistý úrokový výnos (129,6 mil. EUR po 128,4 mil. EUR ve sledovaném období předchozího roku), strana vkladů je však zatížena silným tlakem na marže vyvolaným konkurencí. K výraznému zlepšení o 40,2 % došlo v oblasti pojišťovací činnosti z 3,7 mil. EUR na 5,2 mil. EUR, což bylo dáno vyššími výnosy ve finančním výsledku pojišťovny s Versicherung. Pokles ostatního provozního výsledku je ovlivněn změnou přiřazení majetkových účastí zahrnutých do tohoto segmentu. Mírný nárůst všeobecných administrativních nákladů o 1,4 % ze 156,9 mil. EUR na 159,1 mil. EUR je důsledkem trvalého rozšiřování obchodní činnosti investiční společnosti Sparinvest ve střední a východní Evropě. Také v tomto podsegmentu výrazně vzrostl provozní výsledek z 55,1 mil. EUR na 67,1 mil. EUR (+21,9 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 74,0 % na 70,3 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 11,9 %.

Velcí korporátní klienti

Provozní výsledek tohoto segmentu zaznamenal oproti sledovanému období předešlého roku nárůst o 11,2 % z 31,1 mil. EUR na 34,6 mil. EUR. Důvodem bylo v první řadě zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (15,2 % resp. +2,9 mil. EUR z 18,9 mil. EUR na 21,8 mil. EUR) a čistého zisku z obchodních operací o 2,1 mil. EUR z -1,9 mil. EUR na 0,2 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí je způsoben zlepšením obchodu s cennými papíry a investičního bankovnictví, ale také velmi silným výsledkem leasingové dceřiné společnosti Immorent. Výrazný nárůst čistého zisku po menšinových podílech ze 14,7 mil. EUR na 25,5 mil. EUR (73,4 %, resp. +10,8 mil. EUR) lze připsat především ostatnímu provoznímu výsledku, který díky výnosům v oblasti projektového financování a private equity obchodům zaznamenal nárůst ze 4,4 mil. EUR na 12,0 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 38,8 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) výrazně stoupla z 11,9 % na 18,5 %. 

Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví

Ve srovnání s předešlým rokem zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech nárůst o 53,9 % z 28,9 mil. EUR na 44,4 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu z 16,2 mil. EUR na 13,0 mil. EUR způsobený všeobecným vývojem tržních úroků a mělkou úrokovou křivkou byl protipólem jinak dobrého výsledku tohoto segmentu. Vysokou úroveň čistých příjmů z poplatků a provizí se podařilo dále zlepšit (z 21,0 mil. EUR na 22,4 mil. EUR). Důvodem je převážně obchod s cennými papíry, především v oblasti strukturovaných produktů. Výrazného nárůstu čistého zisku z obchodních operací z 25,2 mil. EUR na 41,1 mil. EUR se podařilo docílit především v oblasti Equity trading. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly oproti sledovanému období předchozího roku nadprůměrný nárůst o 13 % především z důvodu zvýšených transakčních nákladů v porovnání s ostatními dílčími segmenty obchodu v Rakousku. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil celkem z 36,3 % na 33,5 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) ze 41,4 % na 68,4 %.

Segment střední Evropa:

Česká republika

Čistý zisk po menšinových podílech České spořitelny se podařilo oproti minulému roku zvýšit o
22,7 % resp. 15,1 mil. EUR z 66,5 mil. EUR na 81,5 mil. EUR. Navzdory skutečnosti, že tržní prostředí České republiky je pod úrovní referenční úrokové sazby v eurozóně, se čistý úrokový výnos v prvním čtvrtletí 2006 podařilo zvýšit o 23 % ze 139,7 mil. EUR na 172,1 mil. EUR v důsledku rozšíření obchodů v oblasti úvěrů. Čisté příjmy z poplatků a provizí se díky vývoji služeb v oblasti platebního styku a kartových obchodů zvýšily o 7,7 % ze 72,6 mil. EUR na 78,2 mil. EUR. Výrazný nárůst čistého zisku z obchodních operací z 12,9 mil. EUR na 17,8 mil. EUR (+37,5 %) je způsoben především zlepšením obchodu s cizími měnami. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů ze 136,3 mil. EUR na 145,0 mil. EUR (+6,4 % - očištěno o měnové efekty však pouze o +1,0 %) je způsobeno výhradně vyššími odpisy. Jak personální náklady, tak i ostatní administrativní náklady se díky opatřením ke snižování nákladů zavedeným ve třetím čtvrtletí předchozího roku podařilo udržet na stejné úrovni, přičemž je nutno zohlednit skutečnost, že vyšší časové rozlišení nákladů v roce 2006 částečně zkresluje porovnání s minulým rokem. Ostatní provozní výsledek klesl z 8,7 mil. EUR na -5,2 mil. EUR, což bylo způsobeno především nízkou hodnotou cenných papírů na prodej. Díky velmi potěšujícímu vývoji výnosů se provozní zisk zvýšil o 38,4 %, přičemž je nutno zohlednit pozitivní vývoj devizového kurzu CZK/EUR
(+5,0 %) a nadprůměrný výsledek v oblasti obchodních operací. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil ze 60,0 % na 53,6 % a návratnost kapitálu (ROE) zůstala se 41,1 % téměř nezměněna.

Slovensko

Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľne vzrostl oproti roku 2005 o 11,5 % z 20,5 mil. EUR na 22,9 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky nad očekávání silnému růstu obchodů s klienty, vyšším výnosům z ocenění ohodnocených majetkových podílů metodou at equity a nižším refinančním nákladům podařilo více než vyrovnat absenci vysoce zúročených státních obligací. Hodnota čistého zisku z poplatků a provizí, která byla oproti předchozímu roku vykázána v nezměněné výši, je částečně zkreslená v důsledku časového rozlišení jednorázových provizí zavedeného poprvé ke konci roku 2005 (v souladu s IAS 39). Za rok 2006 se ovšem dá počítat s výrazným nárůstem čistého zisku z poplatků a provizí.

Čistý zisk z obchodních operací se zlepšil především v oblasti obchodů s cizími měnami o 67,6 % ze 3,5 mil. EUR na 5,8 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 3,6 mil. EUR ze 41,7 mil. EUR na celkem 45,3 mil. EUR. Je to způsobeno především vyššími personálními náklady v souvislosti s časovým rozlišením nákladů, které v prvním čtvrtletí předchozího roku nebylo provedeno. Zlepšení ostatního provozního výsledku spočívalo převážně na (zákonném) snižování příspěvků do místních zajištění vkladů od začátku roku. Výrazný nárůst zaznamenal jak čistý provozní zisk (14,3 %), tak čistý zisk po menšinových podílech (11,5 %). Vyšší přiřazení vlastního kapitálu skupiny však vede k poklesu návratnosti vlastního kapitálu z 50,7 % na nynějších 40,2 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,1 % na 59,9 %.

Maďarsko

Provozní výsledek společnosti Erste Bank Maďarsko se zvýšil o 10,9 %, resp. o 3,3 mil. EUR z 29,9 mil. EUR na 33,1 mil. EUR, přičemž je nutno přihlédnout k negativnímu vývoji měnového kurzu (HUF/EUR – 4,5 %). Čistý úrokový výnos vzrostl oproti předchozímu roku o 11,5 % resp. 5,4 mil. EUR ze 47,1 mil. EUR na 52,5 mil. EUR, a to především díky silnému rozšíření objemu úvěrů. Čistý příjem z poplatků a provizí vykazuje oproti stejnému období minulého roku výrazný pokles (22 % resp. -3,6 mil. EUR), což bylo způsobeno několika mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí 2006. K tomu patří především změněné časové rozlišení, vyšší náklady na poplatky a provize v důsledku rozšířeného obchodu zprostředkování úvěrů a náklady na zavedení nového kartového produktu. Po očištění o veškeré mimořádné efekty prvního čtvrtletí 2006 tak lze za rok 2006 počítat ve srovnání s minulým rokem s výrazným nárůstem ve výši přes 15 %. Potěšující vývoj čistého zisku z obchodních operací (+23,4 %) a mírný nárůst všeobecných administrativních nákladů o 1,6 % ze 42,4 mil. EUR na 43,1 mil. EUR vedly navzdory poklesu čistého příjmu z poplatků a provizí ke zvýšení čistého provozního zisku o 10,9 % a zlepšení poměru nákladů k výnosům z 58,7 % na 56,5 %. Čistý zisk po menšinových podílech se v prvním čtvrtletí sledovaného období pohybuje s 16,9 mil. EUR zhruba na úrovni předchozího roku. Pro rok 2006 se však počítá s výrazným zlepšením výsledku (po očištění o jednorázové efekty).

Chorvatsko

Provozní zisk společnosti Erste Bank Chorvatsko se podařilo oproti předchozímu roku zvýšit
o 1,1 % z 15,8 mil. EUR na 16,0 mil. EUR. Srovnání čistého úrokového výnosu s minulým rokem, který zůstal s 27,4 mil. EUR nezměněn, je zkreslené v důesledku reklasifikace ocenění z derivátních položek do čistého zisku z obchodních operací. Bez tohoto efektu by nárůst činil 3 mil. EUR (+11 %). Kromě toho vede současný přísný zákonný režim tlumící financování v cizích měnách k výraznému zatížení čistého úrokového výnosu. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo zvýšit o 31,7 % ze 4,6 mil. EUR na 6,1 mil. EUR, především v oblasti platebního styku a úvěrových obchodů. Nárůst čistého zisku z obchodních operací je dán především výše zmíněnou reklasifikací derivátních položek.
Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 25,6 % resp. o 4,2 mil. EUR z 16,3 mil. EUR na 20,5 mil. EUR, což je podmíněno především rozšířením sítě poboček a tím spojeným nárůstem počtu zaměstnanců. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl z 15,8 % na 12,5 %, poměr nákladů k výnosům poklesl z 50,8 % na 56,2 %.

Srbsko

Od srpna 2005 je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky také Erste Bank Srbsko. Již v září byl zahájen rozsáhlý transformační program, jehož cílem je optimalizace provozních procesů
a zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. Vykázaný výsledek (–5,7 mil. EUR) odráží restrukturalizační a expanzní strategii v Srbsku.

Segment Mezinárodní obchod

Velmi dobrý vývoj v tomto segmentu pokračoval i v prvním čtvrtletí 2006. Čistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 32,4 %, resp. 6,4 mil. EUR z 19,7 mil. EUR na nynějších 26,1 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu způsobený především aktuálním snížením úvěrových marží v syndikovaném obchodu byl vyrovnán sníženou potřebou tvorby rezerv a opravných položek. Předloženého výsledku bylo dosaženo zlepšením ostatního provozního výsledku (především díky částečnému zpětnému zaúčtování původně zcela odepsaných pohledávek), zvýšením výnosů z ocenění portfolia cenných papírů a důsledným řízením nákladů. Poměr nákladů k výnosům mírně poklesl z 20,7 % na 20,1 %, návratnost kapitálu vzrostla z 16,7 % na 18,9 %.

Segment Podnikové centrum

Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především změnami v konsolidaci výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny ostatními administrativními náklady skupinových projektů započatých v roce 2004 a náklady na strategické aktivity skupiny. Zlepšení čistého úrokového výnosu je téměř výlučně výsledkem výnosů z navýšení kapitálu za účelem akvizice společnosti Banca Comerciala Romana, které proběhlo koncem ledna 2006 a bylo přiřazeno tomuto segmentu. Zlepšení ostatního provozního výsledku je způsobeno především jednorázovými opatřeními v souvislosti s oceněním ostatních majetkových účastí v prvním čtvrtletí předchozího roku.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená