FinExpert.e15.cz

ERSTE BANK: Konsolidovaná rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2006 bude upravena podle nových směrnic IFRS

Erste Bank ve své roční konsolidované uzávěrce za rok 2006 zohlední nové znění IAS 19, v přípravě na IFRS 7 opraví konsolidovanou rozvahu a  výkaz zisků a ztrát a přizpůsobí vykazo-vání v jednotlivých segmentech.

NOVÉ ZNĚNÍ STANDARDŮ IAS 19

Podle nového znění standardů IAS 19 (platby zaměstnancům) mohou být pojistně matematické zisky a ztráty  nyní vyúčtovány neutrálně s kapitálem, tzn. bez dopadu na zisky či ztráty.

Tyto pojistně matematické zisky a ztráty byly ve skupině Erste Bank dosud účtovány za použití koridoro-vé metody s dopady na výsledek. Aplikací této směrnice jsou nyní účtovány do kapitálu bez vlivu na zisk.

Tyto úpravy se týkají v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát položky personální náklady a v konsolido-vané rozvaze položky rezervy na sociální výdaje (položka ostatní rezervy) a kapitálu. Tato změna mírně pozitivně ovlivní poměr nákladů k výnosům (CIR) a návratnost kapitálu (ROE).

Na základě těchto hodnotových úprav a po zohlednění latentních daní se k 30.09.2006 sníží celkový kapitál skupiny o 82 mil. EUR na 9 364 mil. EUR (k 31.12.2005 o 82 mil. EUR na 6 379 mil. EUR).

Čistý zisk po menšinových podílech se k 30.09.2006 zvýší o 6,1 mil. EUR a činí 655,4 mil. EUR (k 30.09.2005 se zvýší o 2,5 mil. EUR na 511,3 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se za třetí čtvrtletí 2006 mírně zlepší o 0,3 % na 59,9 % (k 31.12.2005 se sníží o 0,1 % na 61,7 %). Návratnost kapitálu na základě nově vypočteného ročního čistého zisku po menšinových podílech se ve třetím čtvrtletí 2006 zvýší z původních 13,0 % na 13,3 %  (k 31.12.2005 se zvýší z původních 19,0 % na 19,5 %).

PŘÍPRAVA NA NOVÉ ÚČETNÍ STANDARDY IFRS 7

Kromě zohlednění těchto ustanovení v konsolidované uzávěrce za rok 2006 skupina Erste Bank zpětně upraví konsolidované rozvahy a výkazy zisků a ztrát za první tři čtvrtletí roku 2006 a za obchodní rok 2005, aby se tím připravila na nové zavedení standardů IFRS 7 (údaje k finančním instrumentům), které budou povinné od 1. ledna 2007. Těmito opatřeními, která povedou zejména k podrobnému zobrazení konsolidované rozvahy a výkazu zisků a ztrát bez dopadů na výsledek, bude zlepšena transparentnost a srovnatelnost jednotlivých období od roku 2007.

V podstatě se změna struktury na straně aktiv konsolidované rozvahy bude týkat finančních aktiv, která budou podle své finanční kategorizace rozdělena do následujících čtyř položek:

 • Finanční aktiva v reálné hodnotě (at fair value through profit and loss)
 • Finanční aktiva na prodej (available for sale)
 • Finanční aktiva držená do splatnosti (held to maturity) a
 • Kapitálové investice pojišťoven.

Dále byla nově zahrnuta položka zahrnující majetkové účasti v přidružených společnostech konsolido-vaných ekvivalenční metodou at-equity a odložené daňové pohledávky.

Na straně pasiv konsolidované rozvahy se změna struktury týká v podstatě přidání samostatné položky pro obchodní pasiva a pojišťovně-technické rezervy- a odložené daňové závazky.

Významnou změnou v konsolidovaném výkazu zisků a ztrát bylo přidání tří hlavních položek, jejichž vý-sledky byly až dosud vykazovány v položce ostatní provozní výsledek. Jsou to položky pro výnosy z finančních aktiv:

 • v reálné hodnotě (at fair value through profit and loss)
 • na prodej (available for sale) a
 • držené do splatnosti (held to maturity)

PŘIZPŮSOBENÍ SEGMENTOVÉHO VÝKAZNICTVÍ

Jak již bylo oznámeno v rámci Dne kapitálových trhů 2006 v Bukurešti, bude ve čtvrtém čtvrtletí 2006 vedle zahrnutí BCR do koncernové závěrky jako jedna z prvních novinek projektu Model výkonnosti sku-piny (Group Performance Model (GPM)) zavedena také nová alokace vlastního kapitálu do segmento-vého reportingu.

Nejpodstatnějšími důvody pro změnu alokace vlastního kapitálu jsou:

• Oproti dosavadní metodě, podle které byl disponibilní vlastní kapitál rovnoměrně (v podstatě na základě vývoje rizikově vážených aktiv (podle „Basel I“)) rozdělován mezi všechny segmenty, má být nyní alokace rozdělována podle skutečné potřeby kapitálu pro úvěrové a tržní riziko, resp. operační riziko příslušných jednotek.

• V této souvislosti dochází k podstatné optimalizaci v řízení skupiny Erste Bank v souvislosti s vlastním kapitálem, rizikem a výnosem, protože se tato nová metoda orientuje převážně podle definice rozdělování ekonomického vlastního kapitálu a v maximální míře se tak přibližuje poža-davkům konceptu Basel II.

• Touto metodickou změnou budou z příslušných segmentů eliminovány výsledkové efekty z lokálně disponibilního vlastního kapitálu a z příslušné akvizice dceřiné společnosti (náklady na refinancování). Výrazně se tak zlepší možnost porovnání vývoje výsledků jednotlivých segmentů a zvýší se transparence.

Novou alokací vlastního kapitálu bylo zohledněno operační a tržní riziko do výpočtu potřebného vlastní-ho kapitálu jednotlivých segmentů. Podle dosavadní metody byl celý vlastní kapitál skupiny Erste Bank rozdělen mezi segmenty výlučně v poměru přiřazovaných aktiv podle vážených rizik (kreditní riziko). U této nově zvolené metody nebude rozdělován celkový disponibilní vlastní kapitál skupiny. Rozdělení vlastního kapitálu mezi obchodní jednotky Erste Bank AG, resp. mezi dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidované účetní závěrky vyplývá ze tří kritérií:

 • krytí úvěrového rizika – na základě rizikově vážených aktiv
 • krytí operačního rizika – na základě přiřazených nákladů a
 • krytí tržního rizika – v podstatě na základě odpovídajících výpočtů value-at-risk.

Zohledněny přitom budou korelační efekty mezi kategoriemi rizik. Rozdíl mezi celkovým disponibilním vlastním kapitálem a kapitálem přiřazeným obchodním segmentům je zobrazen v segmentu Podnikové centrum.

A tak nebude mimo jiné ani kapitálové navýšení z ledna 2006 celkově přiřazeno segmentu BCR, ani nedojde k jeho rovnoměrnému rozdělení mezi všechny segmenty, ale bude rozděleno podle definované potřeby vlastního kapitálu. Nemalá část navýšení kapitálu tak zůstává v segmentu Podnikové centrum a slouží částečnému krytí hodnoty majetku (goodwillu).

Další metodickou novinkou je zohlednění skutečných majetkových podílů jak při eliminaci lokálního vlastního kapitálu, tak i při výpočtu přidělení vlastního kapitálu.

Proces alokace vlastního kapitálu v segmentovém výkaznictví je prováděn v několikastupňovém procesu a vede ke změně čistého úrokového výnosu v jednotlivých segmentech.

 • Eliminace lokálního vlastního kapitálu vč. odpovídajícího úrokového výnosu
 • Eliminace nákladů na refinancování účetních hodnot podílů, dosud přičítaných majetkovým podí-lům (tyto jsou nyní přičítány segmentu Podnikové centrum)
 • Přidělení odpovídajícího vlastního kapitálu koncernu a s tím spojeného úrokového výnosu podle shora popsané nové metodiky.

Pro lepší srovnatelnost adaptuje Erste Bank zpětně svou konsolidovanou účetní závěrku za obchodní rok 2005 a první tři čtvrtletí roku 2006. Podrobné tabulky se čtvrtletními hodnotami a znázorněním změn jsou uvedeny na webové stránce www.erstebank.com/ir.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená