FinExpert.e15.cz

Erste Bank čeká velká organizační restrukturalizace

Dozorčí rada dává zelenou organizačním změnám do poloviny roku 2008
Dozorčí rada Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“) včera na svém zasedání schválila úpravu organizační struktury banky vzhledem k jejímu silnému geografickému rozšíření. Systematickou expanzí do zemí střední a východní Evropy dosáhla skupina Erste Bank v minulých letech takové velikosti, kdy je nezbyt-ná centralizace důležitých řídících a informačních procesů, jež zajistí efektivní řešení a jejich realizaci v celé skupině.

Tato nová strukturalizace proběhne ve dvou fázích:

 • Do poloviny roku 2007 budou vytvořeny organizační předpoklady pro vybudování operativního holdingu, který bude v konečné struktuře držet podíly ve všech dceřiných společnostech.
 • Na základě rozhodnutí valné hromady a po migraci systémů informačních technologií bude  Erste Bank v roce 2008 transformována do cílové struktury po právní stránce (holding a samostatná právní organizace Erste Bank Rakousko).
To, že k nové strukturalizaci dojde ve dvou krocích, je podmíněno hlavně nezbytnou migrací systémů informač-ních technologií, aby probíhající projekty nebyly novou strukturalizací opožděny.

Podle předsedy dozorčí rady Heinze Kesslera získá Erste Bank novou organizací „vhodnou strukturu odpovídající její velikosti, která mimo jiné zjednoduší využití synergií a posílí zaměření na klienta v jednotlivých dceřiných bankách“. 

Podle Andrease Treichla, generálního ředitele Erste Bank, je schválení dozorčí radou „důležitým krokem, aby se potenciál, který Erste Bank svou expanzí na rostoucí trhy střední a východní Evropy získala, zhodnotil nejlepším možným způsobem pro klienty, zaměstnance a akcionáře“.

Strategické a operativní úkoly holdingu

Holding bude zahrnovat veškeré řídící funkce skupiny. Zároveň poskytne infrastrukturu pro obchod s firemními a drobnými klienty v Rakousku. V holdingu budou dále soustředěny operativní oblasti obchodu „Kapitálové trhy“ (Treasury) a „Podnikové financování a Investiční bankovnictví“. Dceřiné banky zahrnuté do holdingu - Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko, Erste Bank Rakousko, jakož i Banca Comercială Română a Bank Prestige na Ukrajině -  budou zodpovídat za vztahy s drob-nými a firemními klienty v jednotlivých zemích. 

Vedle štábních jednotek budou do holdingu zahrnuty také následující funkce za celou skupinu:
 • řízení úvěrových rizik
 • strategický vývoj skupiny
 • personální vývoj
 • kapitálové trhy (kapitálové trhy skupiny)
 • podnikové financování & investiční bankovnictví
 • organizace/informační technologie a funkce back office
 • měření výkonu a finance za celou skupinu
Výkonný výbor skupiny (“Group Executive Committee”) tvořený členy představenstva holdingu a generálními řediteli dceřiných bank bude zajišťovat koherentní realizaci obchodních strategií za celou skupinu.

Rozhodnutí týkající se manažerských pozic

Na dnešní schůzi dozorčí rady bylo vedle otázek týkajících se struktury rozhodnuto také o personálních změnách a o těch členech představenstva, jimž k  polovině roku 2007 vyprší smlouvy. Až do právního zřízení holdingové struktury v polovině roku 2008 bude představenstvo Erste Bank rozšířeno z dosavadních šesti na devět členů. Tři z nich se budou soustředit na obchody v Rakousku a předjímat tak právní cílovou strukturu roku 2008.

Reinhard Ortner, finanční ředitel  Erste Bank, a Erwin Erasim, zodpovědný za organizaci a informační technolo-gie, odejdou s vypršením platnosti svých smluv v polovině roku 2007 do důchodu. 

Heinz Kessler poděkoval Reinhardu Ortnerovi a Erwinu Erasimovi, vykonanou práci a mimořádnou angažovanost. „Reinhard Ortner odchází do důchodu po 23 letech strávených v představenstvu, čímž je jedním z nejdéle slouží-cích členů představenstva v rakouských bankách“, řekl Kessler. „Během své dlouhé kariéry v „Die Erste österrei-chische Spar-Casse“ a poté v Erste Bank spoluutvářel všechna podstatná  podniková rozhodnutí a podstatně tak přispěl k dnešní síle a pozici Erste Bank na rostoucích trzích střední a východní Evropy“, dodal Kessler. Erwin Erasim ve funkci člena představenstva zodpovědného za informační technologie po dobu šesti let úspěšně pro-vázel po organizační a technické stránce silný růst skupiny Erste Bank počínaje koupí většinového podílu ve Slovenskej sporiteľne počátkem roku 2001 až po koupi většinového podílu v Banca Comercială Română.

K současným členům představenstva  Andreasi Treichlovi, Elisabeth Bleyleben-Koren, Franzi Hochstrasserovi a Bernhardu Spaltovi byli do představenstva Erste Bank nominováni Peter Kisbenedek, Herbert Juranek, Peter Bosek a Thomas Uher. Všichni členové představenstva byli dozorčí radou jmenováni s účinností od 1. července 2007 na dobu pěti let.

Členové představenstva budoucí skupiny Erste Bank:

 • Andreas Treichl  je generálním ředitelem skupiny Erste Bank.
 • Peter Kisbenedek (42), v současné době generální ředitel Erste Bank Maďarsko, přebírá funkci finančního ředitele.
 • Franz Hochstrasser bude zodpovědný za všechny aktivity kapitálového trhu, obchodování a řízení aktiv a pasiv (Trading & Asset Liability Management).
 • Herbert Juranek (40) převezme funkci člena představenstva pro organizaci/informační technologie a back office. Dosud byl jako vedoucí oddělení spadajícího do odboru Erwina Erasima zodpovědný právě za tyto oblasti.
 • Bernhard Spalt bude vést řízení úvěrových rizik skupiny. Až do zřízení právní cílové struktury skupiny Erste Bank v roce 2008 bude zodpovědný také za rizika obchodů v Rakousku.
 • Funkce  člena představenstva zodpovědného za podnikové financování a investiční bankovnictví a mezinárodní obchod celé skupiny bude obsazena po valné hromadě v roce 2007.

Členové představenstva Erste Bank v Rakousku:

 • Elisabeth Bleyleben-Koren, v současné době místopředsedkyně představenstva, povede v nové struktuře Erste Bank Rakousko. 
 • Peter Bosek (38), v současné době ředitel obchodů s drobnými klienty, bude v budoucnu v představenstvu zodpovědný za obchody s drobnými klienty Erste Bank Rakousko.
 • Thomas Uher (41), dosud člen představenstva Rakouských spolkových lesů (Österreichische Bundesforste) zodpovědný za finance a nemovitosti, se vrací zpět do bankovního sektoru a bude mít na starosti obchody s firemní klientelou v Rakousku. V letech 1989 až 1997 pracoval v Creditanstalt, kde  zastával řídící funkce v Mezinárodním obchodu a řídící funkce v Praze a Bratislavě. Thomas Uher převezme po zřízení právní cílové struktury skupiny Erste Bank v roce 2008 funkci zástupce předsedkyně představenstva  Erste Bank Rakousko.
Dozorčí rada projednala také nástupce představenstev v dceřiných bankách. Po rozhodnutí odpovídajících orgá-nů a schválení příslušnými dozorčími institucemi převezme k 1. červenci 2007 Gernot Mittendorfer (42), stávající předseda představenstva Salzburger Sparkasse, po Jacku Stackovi funkci generálního ředitele České spořitel-ny. Mittendorfer se tak vrátí zpět do Prahy, kde byl v letech 1999 až 2004 činný v nejrůznějších funkcích, posled-ně zodpovídal v představenstvu ČS za firemní klienty. V Maďarsku bude od 1. ledna 2007 ve funkci předsedy představenstva následovat Petera Kisbenedeka Edith Papp (43), která byla dosud v představenstvu Erste Bank Maďarsko odpovědná za firemní klienty a finanční trhy (treasury).

Konečná struktura od poloviny roku 2008

S právním odštěpením holdingu od Erste Bank Rakousko od poloviny roku 2008 budou všechny místní dceřiné banky podřízeny holdingu stejnou měrou. V souvislosti s novou strukturou skupiny budou rovněž odpovídajícně přizpůsobeny organizační struktury lokálních dceřiných bank, které zohlední silnější zaměření na klienty. Funkce za celou skupinu Erste Bank jako např. řízení úvěrových rizik, organizace/informační technologie a podnikové financování a investiční bankovnictví budou řízeny centrálně přímo z holdingu.

Přímo holdingu budou přičleněny rakouské dceřiné společnosti, které
 • nabízí servis pro celou skupinu Erste Bank, jako např. s IT-Solutions, Group IT Operations, s DIS, s Proserv, ecetra nebo
 • mají úzký obchodní vztah k oběma z holdingu řízeným obchodním oblastem (Kapitálové trhy/Treasury a Podnikové financování a Investiční bankovnictví), jako např. Immorent.
Do společnosti Erste Bank Rakousko budou přičleněny
 • všechny dceřiné společnosti vztahující se k drobným klientům a malým a středním podnikům, jako např. s Versicherung,  s Bausparkasse, s Wohnbaubank, EBV-Leasing a
 • spořitelny, jež Erste Bank vlastní (Tiroler Sparkasse, Salzburger Sparkasse, Sparkasse Hain-burg/Neusiedl) nebo v nichž má podíl.

Další postup

V první fázi do poloviny roku 2007 budou vytvořeny organizační předpoklady pro vybudování struktury holdingu. To znamená,
 • organizační odštěpení již existujících funkcí za celou skupinu Erste Bank od funkcí pro Erste Bank Rakousko
 • vytvoření k tomu potřebných řídících struktur a zavedení nových funkcí za celou skupinu v holdingu (strukturálních a personálních) a
 • detailní příprava migrace informačních technologií, která bude spuštěna v polovině roku 2007.
Cílem je mít začátkem července 2007 v současné právní jednotce Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG již de facto dvě odděleně operující organizace. Až do konečného převedení těchto organizací do právní cílové struktury v polovině roku 2008 budou migrovány systémy informačních technologií a dolaďována celková struktu-ra.

V důsledku nové organizační struktury skupiny Erste Bank nevzniknou klientům žádné změny.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená