FinExpert.e15.cz

EET bude nervy drásající, pivo levnější nebude

Podnikatele čeká boj s úřady, zákonem i systémem.
EET bude nervy drásající, pivo levnější nebude

Mnozí podnikatelé se bojí Elektronické evidence tržeb (zkráceně EET nebo E-tržby). Právem, protože je zavedení EET bude stát energii, čas i peníze. Současný stav by se dal charakterizovat oním pověstným klidem před bouří. E-tržby se mají postupně dotknout všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (vyjma přímého převodu z účtu na účet, inkaso, akreditiv, barter). Konkrétní rozpis fází najdete na webu Finanční správy, od 1. prosince 2016 platí povinnost evidovat tržby pro ubytovací a stravovací služby – klasifikace NACE 55 a 56. Od března 2017 se mají připojit poplatníci, kterým plynou tržby z velkoobchodu a maloobchodu a v roce 2018 zbytek podnikatelů.

Úplné znění Zákona o evidenci tržeb najdete zde

Čas do nabytí účinnosti zákona se krátí, přípravy jdou pomalu, podnikatelé nejsou připraveni a objevuje se řada otázek, jak bude EET fungovat v praxi. Třeba jak z pohledu EET zákon upravuje prodej na farmářských trzích, spropitné nebo třeba všemožné zálohy či elektronické peněženky… Tyto a další příklady z praxe najdete níže.

Klepněte pro větší obrázek

Pozor pozor, Finanční správa plánuje kvůli EET navýšit počet úředníků, kteří budou mimo jiné provádět tzv. kontrolní nákupy

Povinnosti elektronicky evidovat tržby by měly, zjednodušeně řečeno, podléhat tržby z podnikání, pokud jsou uhrazeny v hotovosti nebo obdobným způsobem (přímý převod z účtu na účet evidenci tržeb podléhat nebude), přičemž poměr mezi platbami přijímanými v hotovosti a platbami prováděnými bezhotovostně není zákonem nijak upraven. Jinak řečeno, pokud máte třeba jen několik zákazníků, od kterých přijímáte platby v hotovosti, nelze tyto příjmy považovat z hlediska obvykle přijímaných tržeb za ojedinělé a evidenci se nevyhnete.

Tržby z více fází

Pokud máte v jedné provozovně souběh činností, respektive vám tržby plynou z více fází, pak pro vás bude nejschůdnější začít evidovat část tržeb s předstihem, abyste nemuseli rozlišovat která tržba už evidenci podléhá a která ještě ne. Zkrátka a jednoduše: zákon o evidenci tržeb nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem subjektu. Zákon rovněž nezakazuje evidovat tržby, které jsou z evidence vyloučeny nebo nezakládají rozhodný příjem.

Plátce/neplátce DPH, obrat, kamenná provozovna

Mezi plátci a neplátci DPH zákon nerozlišuje, stejně tak není rozhodující výše obratu či zda má podnikatel kamennou provozovnu.

Farmářské trhy

V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv (grilovaná kuřata, zmrzlina, svařák). Ve druhé fázi začnou evidovat tržby ti podnikatelé, kteří pouze přeprodávají zboží, které nakoupili od výrobců (případně zemědělců).

Tržby podnikatelů v zemědělství, nebo podnikatelů ve výrobě (pekaři, cukráři, řezbáři), kteří prodávají svoje vlastní výrobky, začnou evidenci tržeb podléhat ve třetí fázi. Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z podnikání.

Spropitné

Spropitné je nepovinná platba vyjadřující míru spokojenosti zákazníka s poskytnutými službami, kterou výslovně neupravuje žádný právní předpis. U spropitného z pohledu evidence tržeb záleží na konkrétních zvyklostech zařízení, zda si spropitné rozdělí zaměstnanci nebo zůstává podnikateli.

Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, pak takový příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tržba ze spropitného v tomto případě není evidovanou tržbou. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem ze samostatné činnosti, který podléhá evidenci tržeb.

Pronájem, ubytování

Pokud jde o příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), pak podléhají evidenci tržeb. Pokud se jedná o příjmy z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů), pak se na ně zákon o evidenci tržeb nevztahuje, a to ani v případě, že jsou přijímány platby v hotovosti.

Rekreační chata zaměstnancům, ostatním osobám

Tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem nejsou dle zákona evidovanou tržbou. Čili tržby přijaté za poskytování ubytovacích služeb svým zaměstnancům v chatě v horách pro rekreaci jsou z evidence tržeb vyloučené, naopak tržby za ubytování poskytované jiným osobám evidenci podléhají.

Směnárny

V kontextu evidence tržeb je platba zakládající příjem pro směnárnu evidovanou tržbou ve výši celé transakce. Na straně zákazníka není případný kurzový zisk příjmem z podnikání a tudíž ani evidovanou tržbou.

K evidování na straně zákazníka by mohlo docházet pouze ve specifických případech, například pokud by se jednalo o dalšího směnárníka a ten by tuto činnost danil jako příjem z podnikání podle zákona o daních z příjmů. Tržby se vykazují a evidují v české měně. Platba přijatá například v eurech bude zaevidována v českých korunách. Přepočet do Kč bude proveden podle kursu použitého obchodníkem.

Kauce a zálohy

Kauce je peněžitá jistota, která se hradí třeba při půjčení sportovního vybavení pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácená zákazníkovi. Evidovanou tržbou je však započtení této kauce podnikatelem v částečné či plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci.

Záloha je platba uskutečněná před vyúčtováním peněžité částky. V případě, že je záloha uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (například při rezervaci hotelového pokoje), eviduje se jako jakákoliv jiná platba. Pokud zákazník uhradí v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem i doplatek ceny, zaeviduje podnikatel také tuto platbu. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných datech o tržbě nijak provázány.

Prodejní automaty

V případech kdy prodej zboží a služeb probíhá prostřednictvím prodejního automatu, tj. umožňuje přijetí evidované tržby bez přítomnosti lidské obsluhy a bez permanentní kontroly způsobilosti těchto zařízení k plnění funkcí, jejichž zajištění je podmínkou ke splnění povinností založených systémem evidence tržeb, jsou tržby z těchto činností vyloučené z evidence tržeb

Výjimka platí v případě, kdy zákazník nejprve uhradí cenu zboží či služby na pokladně u obsluhy v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a z automatu zboží pouze odebere, nejedná se zde o vynětí z evidence.

Kasina

Hazardní hry z evidenční povinnosti zákon nevyjímá. Jsou-li vklady a sázky hrazeny v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, budou evidenční povinnosti podléhat.

Nabití a následné čerpání nebo zúčtování kreditu

Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání má být zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně. Například v případě dobití čipové karty převodem z účtu nejde o evidovanou tržbu, pokud platba proběhne hotově, evidenci podléhá.

V případě, kdy dochází k následnému čerpání nabité karty kreditem a jsou splněny formální náležitosti, má poplatník povinnost toto čerpání zaevidovat a zároveň uvést v datové zprávě zasílané správci daně i údaj o celkové částce platby, která je následným čerpáním nebo zúčtováním platby. Evidenční povinnosti bude podléhat jak nabití tak čerpání elektronické peněženky nebo podobného institutu.

Autentizační údaje a certifikát

Při přípravě na EET čeká na podnikatele řada nezbytných úkonů. Tím prvním je žádost o autentizační údaje. O ty lze žádat od 1. září 2016, od stejného dne má fungovat i webový portál, na kterém bude třeba oznámit údaje o provozovnách, kde podnikatel vykonávána činnost podléhají evidenci tržeb. O autentizační údaje bude možné žádat opět skrz portál, nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoli finančním úřadě. Berní úředník v tomto případě vydá autentizační údaje okamžitě. Ten kdo má datovou schránku, může si požádat elektronicky na portálu.

Aby to nebylo tak snadné, bude třeba mít ještě certifikát, kterým se každá platba podepíše. Ten podnikatel získá opět na portálu. Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení, postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon) a příslušného operačního systému.

Snížení DPH u stravovacích služeb

Od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby (21%) do první snížené sazby (15%). V základní sazbě nadále zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Ke snížení sazby DPH u sudového piva nedošlo...

Hardware a software

Jak si to kdo udělá, tokové to bude mít. Jinak řečeno systém evidence tržeb je založen na otevřeném hardwarovém i softwarovém řešení, které umožní využít pro evidenci tržeb jakékoliv vhodné zařízení, které bude schopno on-line komunikovat prostřednictvím internetu se systémem Finanční správy.

Může se jednat jak o klasické pokladny nebo pokladní zařízení, tak i PC, tablet nebo smartphone s příslušným softwarem a tiskárnou. Podnikající fyzické osoby evidencí dotčené si budou moci jako kompenzaci uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 5 000 Kč.

Závazné posouzení

Nejste si jisti, zda se na vás povinnost evidovat tržby vztahuje? Pak si od 1. září můžete žádat o tzv. závazné posouzení. Ta musí obsahovat identifikační údaje, popis plateb, na které se má posouzení vztahovat, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbách uvede, zda se podle něj jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Na žádost nebude žádný speciální formulář a bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Správce daně na základě uvedených informací případ posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, kde stanoví, zda tržba evidenci podléhá či nikoli, a to ve lhůtě do tří měsíců.

Evidence tržeb nutně přinese technické problémy – například poruchu poklady, výpadek internetu či úplnou absenci připojení, různá storna a opravy, riziko dlouhých intervalů pro odbavení zákazníků. To vše bude klást vysoké nároky na obsluhu pokladen a může vést až k nespokojenosti a ztrátě zákazníků. Na tyto praktické situace se proto zaměříme v dalším článku.

Další článek


 

celkem 39 komentářů

Nejnovější komentáře

Přidám informaci o podnikatelce, která v období kriz...
Pavel+
24. 8. 2016, 23:48
Nedávno ten STBák byl na Lysé hoře a v hospodě se tv...
mrdka
21. 8. 2016, 11:27
Ty musíš být zaměstnanec. Já bych takovým zavedl pov...
Pepa1
20. 8. 2016, 23:09
Maxis je asi absolvent pomocné školy. Jen software j...
Petr
19. 8. 2016, 20:46
"Podnikatel, který si na EET nedokáže vydělat (i kdy...
Petr
19. 8. 2016, 17:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená