FinExpert.e15.cz

Důchodová reforma: nutná a neznámá

Návrhy důchodových reforem se ve velké míře rozcházejí. Některé jsou racionální, jiné však vyvolají mezigenerační konflikt.
Důchodová reforma: nutná a neznámá

I po volbách bude těžké najít konsenzus

„Návrhy důchodových reforem, které mají jednotlivé politické strany ve svých programech, se rozcházejí především v míře předpokládané mezigenerační solidarity a také zásluhovosti u státních penzí. Proto se zřejmě i po volbách bude jen těžko hledat shoda nad takovou podobou reformy, kterou by podpořily všechny politické subjekty. Čím později se ovšem transformace systému zahájí, tím bude dražší. Bude-li chtít vláda, jež vzejde z voleb, s reformou začít, bude o ní muset zřejmě rozhodnout jen prostá většina v Parlamentu,“ říká prezident Asociace penzijních fondů ČR Jiří Rusnok.

Návrhy důchodového uspořádání obsažené ve volebních programech těch politických stran, jež mají podle průzkumů veřejného mínění šanci získat křesla v Poslanecké sněmovně, v zásadě korespondují s tím, co již v předloňském roce strany zastoupené v nynější sněmovně předložily k posouzení týmu vedenému Ing. Vladimírem Bezděkem. Díky tomu existují – s výjimkou Strany zelených, která své zástupce v nynější Sněmovně nemá – kvalifikované propočty pro vstupy i výstupy jednotlivých variant.

Všechny politické strany se shodují na zachování současného tzv. průběžného systému jako základního pilíře penzijní soustavy. Liší se ovšem v názoru na jeho velikost, a tedy i váhu při financování penzí, jakož i v názoru na roli spoření na penzi (kapitálového pilíře). Právě průběžný systém přitom s sebou nese vysokou míru mezigenerační solidarity, neboť je financován tak, že lidé v produktivním věku do něj přispívají platbami pojistného, eventuálně daněmi, a lidé v důchodovém věku z něj čerpají peníze (mohou do něj rovněž přispívat v případě výdělku, anebo menší mírou v případě, že systém je či bude dotován z nepřímých daní).

Všechny varianty počítají vedle průběžného pilíře také s podporou či zachováním doplňkových důchodů. Každá na ně ale klade jinou míru důrazu.

KSČM, ČSSD i ODS předpokládají čistě doplňkovou roli spoření. U ODS ovšem mnohem významnější, neboť průběžný systém by měl výrazně zeštíhlit, státní penze výrazně klesnout a odvody na sociální pojištění by se měly snížit o osm procentních bodů. KDU-ČSL a Strana zelených nabízejí tzv. „opt-out“. Ten spočívá v množnosti převést část prostředků na základě rozhodnutí poplatníka z průběžného do kapitálového pilíře. U KDU-ČSL by mělo jít o osm procent ze základu pro výpočet pojistného. U Strany zelených potom o tři procenta, ovšem pouze za předpokladu, že další příspěvek stejné výše přidá klient ze svého.

„Každý model má svá rizika, především z hlediska financování. Je potěšitelné, že žádná ze stran, jež předložily své návrhy tzv. Bezděkově komisi, neponechala tuto stranu mince bez odpovědi. Přesto je otázkou, zda se ten který model podaří udržet ve finanční rovnováze, pokud se makroekonomická kritéria budou vyvíjet jinak, než lze nyní předpokládat,“ uvedl Jiří Rusnok na setkání s novináři, které se věnovalo právě pojetí důchodové reformy jednotlivými stranami, které mají šanci dostat se v letošních volbách do parlamentu.

V nejrobustnější podobě by měl být stávající systém zachován u varianty KSČM, o něco méně u varianty ČSSD. „Je otázkou, zda lze takové systémy udržet v rovnováze, jestliže nemáme ještě zvýšit už nyní příliš vysoké vedlejší náklady práce. Model ODS klade nejnižší nároky na příjmy, ovšem zároveň je také výrazně omezuje plánovaným snížením odvodů
až o osm procentních bodů. Modely KDU-ČSL a Strany zelených by při aplikaci v praxi vyvolaly potřebu profinancovat přechodovou fázi, na což by zřejmě musely být použity výnosy z nepřímých daní. Ať již budou váhy jednotlivých pilířů jakékoliv, jedinou realistickou cestou do budoucna jsou modely nabízející určité omezení mezigenerační solidarity a alespoň částečné snížení nákladů práce.“ dodal prezident APF ČR Jiří Rusnok. Podívejme se nyní na to, co navrhují jednotlivé politické strany.

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) navrhuje dva pilíře důchodového systému. První pilíř by měl být státní, průběžný s mezigenerační solidaritou a s pomyslnými osobními účty (tzv. NDC systém), které by měly odrážet zásluhovost. Druhým pilířem by mělo být doplňkové spoření s vyšším než současným zapojením zaměstnavatelů. Jejich aktivita by měla být podpořena daňovým odpočtem do výše 8 % vyměřovacího základu. ČSSD uvádí, že důchod všech skupin obyvatelstva s výjimkou vysoko příjmových by měl dosáhnout 70 % čistých předdůchodových příjmů. Ty by měly být zhruba na úrovni 55 až 60 procentních bodů ze základního systému a na úrovni 10 až 15 procentních bodů
z doplňkových důchodových systémů po 10 až 15 letech spoření.

ČSSD dále navrhuje:

 • finanční oddělení státního důchodového pojištění od státního rozpočtu a vytvoření rezervy na důchodovou reformu z přebytku vybraného pojistného a z prostředků závěrečné fáze privatizace
 • jednotné zásady pro stanovení výše pojistného a pro stanovení dávek
 • zvýšení důchodového věku až na 65 let, a to postupně do roku 2030, předčasný odchod do důchodu až o pět let před dosažením důchodového věku
 • garanci minimálního důchodu nad životním minimem
 • posílení pojistných principů
 • zajištění dlouhodobé finanční stability systému např. financováním náhradních dob ze státního rozpočtu

Komentář APF ČR

Návrh ČSSD upřednostňuje současný průběžný státní důchodový systém, ovšem s mnohem větším důrazem na zásluhovost, než je tomu nyní. Předpokládá zachování odvodového zatížení na stávající úrovni. Především není z návrhu zřejmé, jak dlouhodobě udržet (i přes vytvoření rezervy) navrhovaný vysoký náhradový poměr při:
 • zohlednění všech skupin obyvatelstva, které jej mají obdržet
 • garanci minimálního důchodu nad úrovní životního minima
 • prodlužující se délce dožití

KDU–ČSL

KDU–ČSL navrhuje zachování poměrně silné role státního systému důchodového zabezpečení, do kterého by byla odváděna 20 % sazba z vybíraného pojistného. Zároveň však chce občanům umožnit, aby si část stávajících odvodů, a to maximálně do výše 8 procentních bodů převedli do soukromých kapitálových systémů úspor na stáří. Rodinám s dětmi by se měla snížit pojistná sazba o jeden procentní bod za každé dítě, a to bez znevýhodnění při výplatě penzí. Zachován by měl být dřívější odchod do penze pro ženy s dětmi. Sazba důchodového pojištění u pracujících důchodců by měla klesnout.

Komentář APF ČR

Návrh předpokládá třípilířový systém, složený ze silného státního solidárního systému (průběžného), alternativního kapitálového pilíře a doplňkového dobrovolného kapitálového pilíře. Vychází z možností dobrovolného vyvázání (opt-out) z povinné pojistné sazby na důchodové pojištění ve prospěch kapitálového financování penzí. Příjmy, ale i odpovědnost státního důchodového systému v případě opt-outu tak oproti současnosti klesají.

V prvém pilíři lze předpokládat vysokou míru solidarity. Zavedení druhého pilíře ovšem přináší alternativu dalšího dodatečného příjmu v důchodu, který se s vyššími příjmy zvětšuje a je založen na osobních úsporách. KDU–ČSL také předpokládá vyšší podporu rodin s dětmi a matek i prostřednictvím důchodového systému.

Realizace záměrů KDU–ČSL by vyvolala potřebu úhrady transformačních nákladů, jejichž kompenzace se předpokládá formou nepřímých daní. V programu je deklarována podpora doplňkových systémů, bez bližší konkretizace. Z dostupných detailu tohoto návrhu se zdá, že  by byl finančně rovněž velmi náročný pro veřejné finance. Poněkud anachronickým se jeví trvání na rozdílném důchodovém věku pro muže a ženy. Podporu rodiny a rodičů, kteří nesou tíhu výchovy dětí by měla nést spíše výraznější sleva na pojistném v době ekonomické závislosti dětí.

KSČM

KSČM navrhuje státem garantovaný průběžný, příjmově i generačně solidární penzijní systém jako základní pilíř, zachovávající  čtyřicetiprocentní poměr důchodu k průměrné mzdě /neuvádí se zda k hrubé či čisté/, zachování  věku odchodu do důchodu (byť v rámci jednání politických stran i zde bylo uvažováno o prodlužování věku) a automatickou, včasnou a zákonnou valorizaci.

Udržení systému mají umožnit jeho parametrické změny. Mezi ně patří platby státu za náhradní doby, vyrovnání podmínek odvodů na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, případné převedení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do důchodového pojištění, využití části výnosu spotřební daně, zvýšení odvodové povinnosti a jiné.

Kapitálové financování by existovalo pouze ve formě dobrovolného připojištění a s možným příspěvkem zaměstnavatele. Předčasné odchody do důchodu z titulu výpovědí by se měly kompenzovat odstupným hrazeným zaměstnavatelem.

Komentář APF ČR

Návrh zachovává stávající systém včetně náhradového poměru. Při zachování vysokého náhradového poměru lze předpokládat růst výdajů na státní důchodový systém. Nelze proto v žádném případ předpokládat byť jen minimální snížení odvodového zatížení občanů a tím i vedlejších nákladů práce. Existenci doplňkových systémů program KSČM předpokládá, ale jejich podporu neuvádí. KSČM v zásadě svým antireformním návrhem sděluje mladší generaci, že jsou pro ni prioritní důchody a příjmy dnešní seniorské generace a méně jim leží na srdci jaké to bude mít důsledky pro život důchodců za 20 – 30 let.

KSČM je tedy vysloveně pro genarační konflikt. Nezajímá ji, co bude, zajímají ji jen současní důchodci, tj. největší její voličská základna. ČSSD problém KSČM velmi podceňuje (a asi je to způsobeno i věkovou strukturou ČSSD :-)

ODS

ODS navrhuje po roce 2040 financovat důchodový příjem ze tří zdrojů:
 1. Ze státem zaručeného důchodu pro ročníky 1976 a mladší. Těmto ročníkům se má současně snížit povinné odvody tak, aby čistá mzda vzrostla o 8 %. Pro ročníky narozené před rokem 1976 má být důchod stanoven jako plynulá kombinace mezi stávajícím výpočtem důchodu a státem zaručeným důchodem. Jak kdo naloží s ušetřenými osmi procenty, je ponecháno na svobodné vůli jedinců. Pro současné důchodce a ročníky těsně před důchodem se nic nemění, důchody jim budou každý rok k 1. lednu valorizovány. Reforma se netýká sirotčích, vdovských, vdoveckých a invalidních důchodů.
 2. Z bonusu za vychované děti. Ekonomicky činné osoby, které odvádějí sociální odvody, by měly mít možnost část těchto odvodů poskytnout osobám, které je vychovaly, a které pobírají důchod, a to až do výše 10 procent z  měsíčních odvodů plátce bonusu.
 3. Z dobrovolného důchodového připojištění nebo jiného spoření. U těchto forem se předpokládá zvýšení státní podpory za účelem zvýšení počtu pojištěných a jejich průměrných splátek

Komentář APF ČR

Návrh znamená snížení odvodového zatížení obyvatel a tím i ceny práce. Další příjmy v důchodu jsou závislé na svobodné volbě občanů s možností mezigenerační solidarity spočívající v ocenění výchovy dětí. Financování transformačního deficitu se předpokládá z privatizačních výnosů. První pilíř je zcela solidární, riziko lze spatřovat v udržení dostatečných zdrojů na stáří u nízko příjmových občanů, kteří se dobrovolně nezapojí do soukromého spoření na stáří. Způsob asignace pojistného od dětí přímo k rodičům se jeví jako poněkud nepraktické a v některých situacích i zřejmě velmi nespravedlivé řešení. V programu je také proklamováno zvýšení státní podpory u doplňkových dobrovolných důchodových produktů.

Strana zelených

Strana zelených navrhuje financovat  penze ze tří pilířů:
 1. Z prvního pilíře důchodového systému. Mělo by jít o státem garantovaný, průběžně financovaný a příspěvkově definovaný systém. Příjem z prvního pilíře by měl být dvousložkový, s první složkou jako pevně stanovenou minimální částkou a druhou odvozenou z výše výdělků, doby pojištění a očekávané doby dožití. Odvodová sazba by měla činit 28 procent. Dobrovolné vyvázání se z prvního do druhého pilíře by mělo být umožněno na úrovni tří procentních bodů za předpokladu, že pojištěnec dodá stejnou částku z vlastních zdrojů.
 2. Z druhého pilíře důchodového systému. Mělo by jít o fondový kapitálový systém s dobrovolností vstupu. Nutnost transparentního hospodaření penzijních fondů , podléhajícího veřejné kontrole. Strana zelených podpoří zavedení limitů pro administrativní a reklamní náklady fondového systému. Stát by měl hrát úlohu tvůrce pravidel hry a umět je efektivně vymáhat.
 3. Z třetího pilíře důchodového systému. Jde o dobrovolnou formu zabezpečení na stáří – penzijní připojištění se státním příspěvkem, soukromé životní pojištění či jiné individuální spoření, kdy jsou klienti zvýhodňováni daňově.
Zvýšení potřebných finančních zdrojů by mělo být mimo jiné zajištěno z ekologické daňové reformy, jež by měla umožnit postupné snížení stávající vysoké pojistné sazby na důchodové zabezpečení. Výdaje by měly být omezeny zdrženlivou valorizací důchodů pouze na úrovni zákonného minima (třetina růstu průměrné reálné mzdy a inflace). Počítá se také se zavedením plateb za náhradní doby pojištění a postupným snižováním zápočtu náhradních dob na 50 % s výjimkou doby péče o dítě či o bezmocnou osobu. Rovněž se počítá se zvyšováním věku odchodu do důchodu na 65 let.

Náhradový poměr by měl klesnout ze současných 42 % na 30 % koncem století. Náhradový poměr lze zvýšit pozdějším odchodem do starobního důchodu, neboť delší příspěvková doba se plně promítne do výše vyměřeného důchodu.

Komentář APF ČR

Návrh vychází z kombinace průběžného (první pilíř) a fondového (druhý pilíř) systému financování. V některých bodech koresponduje s programem KDÚ - ČSL (opt-out) a US- DEU (opt-out podmíněn dalším příspěvkem pojištěného ze soukromých zdrojů) a ČSSD (NDC v jedné složce zdrojů v povinném státním systému). I u tohoto programu s ekvivalentními prvky lze spatřovat riziko vytvoření dostatečných zdrojů na stáří u nízko příjmových občanů.

Rovný důchod ano či ne?

Rovný důchod již v podstatě u nás máme. Důchod máme dokonce "rovnější" než v USA (zpráva OECD 2005), otázkou je jen, jak vysoko má být rovný důchod nastaven a v tom se názory liší. V současné době je to cca 55 %. Proto nemáme chudé důchodce, ale přitom je velmi vysoký rozdíl u lidí, kteří mají dvakrát vyšší plat, než je současný průměr měšíční mzdy. Pro každého by měla existovat možnost vystoupit se státního systému, např. s vymezeným okruhem a stanovenými pravidly a umožnit mu, aby sám mohl investovat, resp. přeměňovat současných 8 % sociálního pojištění.

Zdaňte ty, kteří se zdanit nechají

Další problém je při porovnání rovného důchodu s extrémně vysokým sociálním pojištěním. Mezi současnou dávkou a výší příspěvku bohužel neexistuje vazba. OSVČ už na to dávno přišly, a proto platí minimum. České republice pak nezbývá nic jiného, než zdaňovat ty menší a menší, prostě ty, kteří se zdanit nechají.

Zvýšení důchodového věku problém neřeší

Rovněž zvýšení důchodového věku neřeší problém, kde vzít potřebné peníze na výplaty důchodů. Důchodový věk je sice potřebné průběžně zvyšovat, ovšem lidé podobně jako dnes oak budou o to více odcházet do předčasných a invalidních důchodů, zvláště při současném stavu posudkovéko lékařství, které je v troskách.

Při současném spektru politických stran by nakonec penzijní reformu mohla zrealizovat i malá parlametní strana. Musela by však být pevně přesvědčena o správnosti své cesty a musela by k tomuto nepopulárnímu kroku získat i podporu veřejnosti, která vnímá tento problém. Pokud se tento problém nezačne okamžitě po volbách řešit, za dvacet let se budeme všichni divit. Čekat totiž čtyři roky na další volby, ve kterých pak vítězná strana prosadí důchodovou reformu, nás může přijít velmi draho. A některé strany bohužel stále věří, že "se to nějak udělá", stát vše zajistí a zaplatí. A za čtyři roky se uvidí. Buďme však opatrní, mohlo by se pak v blízké budoucnosti stát, že důchodcům nezbude nic jiného, než konzumovat třešně a ustlat si na růžích. Pod mostem.
Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Hm...
Patrik Chrz
30. 5. 2006, 07:25
Re:odbourat solidaritu
Nox
29. 5. 2006, 17:45
Re:Hm...
Ben Gurion
29. 5. 2006, 16:53
Re:Hm...
Patrik Chrz
29. 5. 2006, 15:53
Re:Hm...
Ben Gurion
29. 5. 2006, 14:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená