FinExpert.e15.cz

Druhů zaměstnávání je mnoho

Nedaří se Vám sehnat trvalý pracovní poměr, nebo naopak nemůžete trvalý pracovní poměr nabídnout? Forem zaměstnávání je mnohem víc.
Druhů zaměstnávání je mnoho

Harmonizace soukromého a pracovního života je velmi důležitá, nesoulad nepřináší nic dobrého v práci, ani v soukromí. Může se vám stát, že se vám nedaří získat zaměstnání, ale také možná hledáte formu práce, která by zaručovala harmonii. Právě zde hrají důležitou roli flexibilní pracovní úvazky. Podle Olgy Bičákové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí V Praze (VÚPSV), která se uvedenou problematikou dlouhodobě zabývá, se jedná o přizpůsobení pracovní doby tak, aby vyhovovala zaměstnanci a zaměstnavateli.

Job sharing

Sdílení pracovního místa více zaměstnanci patří mezi moderní a oblíbené a flexibilní formy organizace práce. Jednoduše řečeno – na jednom místě pracují dva lidé a domluví se na dohodě napůl. V praxi to znamená, že se například dva zaměstnanci, kteří pracují na částečný pracovní úvazek, domluví na pravidelném střídání v průběhu pracovního týdne tak, aby pokryli celou pracovní dobu. Záleží na jejich vzájemné dohodě, zda bude každý pracovat 2,5 dne týdně, nebo zda se dohodnou každý den na polovině pracovní doby. Tito zaměstnanci tedy sdílejí jedno pracovní místo, přičemž dochází k maximálnímu využití pracovní doby. Zaměstnavatel s tím musí souhlasit a vytvořit k tomu odpovídající podmínky.

Upozornění: Zákoník práce tuto formu pracovního úvazku výslovně neupravuje, což může způsobit výkladové problémy.

Práce z domova

Jak název sám napovídá, tento typ umožňuje zaměstnancům pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova. Zaměstnanec si sám rozvrhuje pracovní dobu. Podle Olgy Bičákové se v tomto případě zákoník práce uplatňuje s některými výjimkami.

Upozornění: U práce z domova mohou být problémem pracovní úrazy, zejména řešení otázky, zda se tyto úrazy staly v pracovní době a v souvislosti s výkonem práce. „Také otázky ochrany osobních údajů a obchodního tajemství zaměstnavatele a jejich zabezpečení před zneužitím můžou být při práci z domova ztíženy,“ upozorňuje Olga Bičáková.

Teleworking

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele, kdy se pokyny zaměstnavatele a výsledky práce zaměstnance probírají prostřednictvím telekomunikačního kontaktu. Pracovník v té době totiž není v práci, ale na jiném místě.

Upozornění: Podmínky práce na dálku je dobré upravit přímo v pracovní smlouvě nebo v interní směrnici. Doporučuje se dohodnout se zaměstnavatelem například problematiku pořízení a užívání zařízení potřebných pro tento druh práce a případně také dohodnout úhradu nákladů spojených s tímto typem práce. Nezbytná je dohoda na evidenci pracovní doby.

Stlačený pracovní týden

Varianta, kdy je týdenní pracovní doba odpracována ve čtyřech dnech. Pracovní dny jsou delší, pracovní týden kratší. Zaměstnanec třeba pracuje 4 dny v týdnu po 10 hodinách, čímž získá jeden volný den v týdnu navíc.

Flexibilní začátek pracovního dne

Při tomto typu zaměstnavatel umožní zaměstnancům, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb a této možnosti pak mohli využít například pro vyřízení svých osobních záležitostí a rodičovských povinností.

Konto pracovní doby

Tento systém reaguje na sezónní výkyvy v objemu práce a počet odpracovaných hodin se v návaznosti mění podle množství práce.

Chcete změnit začátek a konec pracovní doby?

Zmiňme hned zpočátku zákoník práce, který ukládá zaměstnavatelům povinnost, aby při zařazování zaměstnanců do směn přihlíželi k potřebám pracovníků obou pohlaví, kteří pečují o děti. Zaměstnavatel tedy musí vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní:

  1. zaměstnankyním nebo zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 15 let
  2. těhotným ženám
  3. zaměstnancům, kteří prokáží, že pečují převážně sami a dlouhodobě o osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Upozornění: V těchto případech jde o právní nárok, kterého se lze domáhat. Problém může ale nastat, pokud se u zaměstnavatele bude prokazovat, zda existují či neexistují vážné provozní důvody, které mu brání uvedeným žádostem vyhovět. V případném soudním sporu je ale zaměstnavatel povinen existenci vážných provozních důvodů prokázat.

Práce přesčas pro rodiče

Se zaměstnancem se může na práci přesčas zaměstnavatel dohodnout. Za tuto práci přesčas dostane pracovník připlaceno, ale jen pokud se přesčas realizuje nad stanovenou týdenní pracovní dobu, nikoli nad sjednanou pracovní dobu. Za kratší práci přísluší zaměstnanci mzda nebo plat odpovídající této kratší pracovní době.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je povinen žádosti o kratší pracovní dobu a o změnu začátku a konce pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebudou bránit vážné provozní důvody.

Dvě poznámky:

1. Zákoník práce stanoví jen maximální hranici pracovní doby zaměstnance v týdnu, minimální hranice není zákoníkem práce stanovena.

2. Ze základních zásad pracovněprávních vztahů vyplývá, že zaměstnanci pracující na tzv. částečný úvazek mají právo na rovné zacházení ve srovnání se zaměstnanci pracujícími po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Populární typy zaměstnávání – pružná pracovní doba

Při pružném rozvržení pracovní doby je především výhodné, že si zaměstnanec sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech. Mezi tyto úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti, základní pracovní doba. Pružná pracovní doba se může realizovat jako denní, týdenní, popřípadě čtyřtýdenní forma. Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, že celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Zaměstnavatel může pružnou pracovní dobu uplatňovat pouze na některých pracovištích, popř. u některých zaměstnanců. Úprava pružného rozvržení pracovní doby může být upravena v kolektivní smlouvě a za stanovených podmínek stanovena i ve vnitřním předpisu.

Populární typy zaměstnávání – dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je výhodná tehdy, když zaměstnanec nemůže pracovat na plný pracovní úvazek.

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena, i když rozsah práce nebude přesahovat 150 hodin v kalendářním roce. Dohoda o pracovní činnosti může být pochopitelně sjednána i na větší objem práce než 150 hodin za rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není ale možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti může být tudíž uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou a písemně. V dohodě o pracovní činnosti je rovněž nutno sjednat výši odměny a podmínky pro její poskytování. Odměna poskytovaná zaměstnanci činnému na základě dohody o pracovní činnosti je specifickou formou odměny za práci, která není ani mzdou ani platem. Plná smluvní volnost týkající se odměny z dohody o pracovní činnosti je limitována povinností respektovat při sjednávání odměny z dohody minimální mzdu. Strukturu sjednané odměny a jejich formu však žádný pracovněprávní předpis nestanoví a ponechává v této věci naprostou volnost účastníkům tohoto pracovněprávního vztahu.

Doporučení: V dohodě o pracovní činnosti bylo být určeno místo výkonu práce, a to podobným způsobem, jako je určováno v pracovní smlouvě.

Jestliže v dohodě o pracovní činnosti nebude sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku tohoto pracovněprávního vztahu.

Populární typy zaměstnávání - práce z domova

V daném případě zaměstnanec pracuje víceméně samostatně a sám si organizuje práci. Sám si rozvrhuje pracovní dobu a zákoník práce se zde uplatňuje s některými výjimkami. Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, se vztahuje zákoník práce takto: zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. Dále se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Výjimky jsou stanované v nařízení vlády, které uvádí rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, například vyšetření nebo ošetření, pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, doprovod, přestěhování a další.

Upozornění: Zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance přístup na jeho pracoviště, nemůže kontrolovat jeho pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí. Pokud zaměstnanec používá vlastní výpočetní techniku, přístroje, stroje a nářadí (např. počítač, telefon a další zařízení), je nezbytné tuto okolnost řešit v pracovní smlouvě, popřípadě jiné smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.


 


 

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená