FinExpert.e15.cz

Doprava do práce na náklady zaměstnavatele

Ojedinělým benefitem bývá doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání na náklady zaměstnavatele.
Doprava do práce na náklady zaměstnavatele

Každý z nás již jistě řešil problém s dopravou za zaměstnáním, zejména v souvislosti s vysokými náklady za tuto dopravu. Náklady na dopravu v poslední době rostou velmi rychle, je to dáno zejména stále rostoucí cenou pohonných hmot, která podle odborníků bude pravděpodobně stále pokračovat. Není potom divu, že vysoká cena za jízdné do/ze zaměstnání může hrát důležitou roli při rozhodování, zda danou práci v delší dojezdové vzdálenosti vzít nebo raději hledat práci v místě trvalého bydliště a tuto vysokou nákladovou položku související se zaměstnáním tak minimalizovat.

Příspěvek na dopravu do/ze zaměstnaní jako zaměstnanecký benefit

Zaměstnavatelé, kteří mají např. svůj výrobní provoz umístněný v delší dojezdové vzdálenosti od městských aglomerací, ze kterých mají velký počet zaměstnanců, mají možnost zaměstnancům přispívat na dopravu do/ze zaměstnání. Tato možnost se ovšem týká jakéhokoliv podnikatelského subjektu a má relativně důležité a částečně i složité daňové dopady, a to především v rámci zákona o daních z příjmů (ZDP). 
 

Co na to zákon o daních z příjmů 

Daňové dopady příspěvků na dopravu do/ze zaměstnaní, které svým zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel, lze dle ZDP rozdělit na pohled zaměstnavatele a na pohled zaměstnance.
 
 • U zaměstnavatele se poté primárně jedná o skutečnost, zdali jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem (výdajem) či nikoliv.
 • Z pohledu zaměstnance se pak jedná o to, zdali jsou tyto příspěvky zdaňovány jako příjem ze závislé činnosti, včetně případného odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (a to i na straně zaměstnavatele).
1) Pohled zaměstnavatele
 
Pro daňovou uznatelnost tohoto nákladu (výdaje) dle zákona o daních příjmů (ZPD) platí v tomto případě následující obecné podmínky:
 
 • je nesporné, že výdaje (náklady) na dopravu na straně zaměstnavatele vznikly
 • tyto výdaje (náklady) vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů
 • výdaje (náklady) jsou zaznamenány v účetnictví podnikatelského subjektu (příp. daňové evidenci).
Pokud se týká druhé uvedené podmínky, zákon O daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 říká, že „práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak“ jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 
Zákon tímto ustanovením dává možnost podnikatelským subjektům přispívat či plně hradit zaměstnancům i cestovní náklady spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání a uplatnit je jako daňově účinný náklad (výdaj).
 
Ovšem právo na částečné či úplné hrazení těchto nákladů musí být zakotveno:
 
 • v kolektivní smlouvě
 • ve vnitřním předpisu zaměstnavatele
 • v pracovní či jiné smlouvě.
Zákon o daních z příjmů v této souvislosti neřeší, jakým způsobem musí být doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání uskutečňována. Zaměstnavatelé tak mají řadu možností, jak dopravu zajistit, například:
 
 • využívání dopravních prostředků ve vlastnictví zaměstnavatele
 • dopravní prostředky smluvního přepravce
 • prostředky hromadné dopravy.

Náklady na přepravu do/ze zaměstnaní tak lze zaměstnancům hradit jak peněžní formou (příplatek ke mzdě, proplácením jízdného), tak nepeněžní formou (zajištění dopravy interním nebo externím způsobem).

Zajištění dopravy zaměstnanců smluvním přepravcem je poté velice vhodné zajistit písemnými smlouvami s externím subjektem.

2) Pohled zaměstnance

Z hlediska zaměstnance je však tyto příspěvky (peněžní i nepeněžní) nutné zdanit daní z příjmů jako příjem ze závislé činnosti, a to ve výši ceny obvyklé (např. v hodnotě jízdenky autobusu). V případě částečné úhrady zaměstnancem, pokud je úhrada nižší, než činí cena obvyklá, představuje zdanitelný příjem zaměstnance rozdíl mezi cenou obvyklou a skutečnou úhradou zaměstnance.

Tento zdanitelný příjem ovšem podléhá také jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že je na tyto příspěvky na dopravu pohlíženo naprosto stejným způsobem jako zdaňování hrubé mzdy.

Hrazené pojistné na sociální a zdravotní pojištění poté logicky zaměstnavateli zvyšuje nákladovost příspěvků na dopravu a zaměstnanci společně se zaplacenou daní nemálo ukrojí z těchto příspěvků (popř. ze mzdy), záleží na formě poskytnutého příspěvku (peněžní versus nepeněžní).
 

A teď na příkladech

Zaměstnavatel se v pracovních smlouvách zaměstnanců zavázal, že jim bude hradit náklady spojené s cestou do práce a z práce, a to na základě předložené jízdenky z autobusu či vlaku. Zaměstnavatel tak proplácené částky může dle výše uvedeného zahrnout do daňově účinných výdajů (nákladů).

Z hlediska zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem dle § 6, který také podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění (a to i na straně zaměstnavatele). Příspěvky zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do/ze zaměstnání tak mohou plnit určitou formu zaměstnaneckého benefitu poskytovaného zaměstnavatelem, ovšem dle ZDP je zdaňování stejné jako u hrubé mzdy, jelikož tyto příspěvky v peněžní i nepeněžní formě navyšují hrubou mzdu. 

Obdobně by se postupovalo, pokud by se zaměstnavatel v kolektivní smlouvě zavázal k poskytnutí měsíčního příspěvku na dopravu zaměstnanců do/ze zaměstnání ve výši 300 Kč. Daňové dopady jsou obdobné – u zaměstnavatele se jedná o daňový výdaj (náklad) 300 Kč u každého zaměstnance. U zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem ve výši 300 Kč, který podléhá nejenom zdanění, ale i odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele. 
 

Daň z přidané hodnoty

V případě proplácených jízdenek, najmutí smluvního přepravce či využívání dopravních prostředků ve vlastnictví zaměstnavatele je možné, aby si zaměstnavatel (pokud jsou splněny další podmínky zákona o dani z přidané hodnoty)  odečetl u souvisejících nákladů (výdajů) DPH na vstupu.

 

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Pro laika výhody?
Oldřich Šoba
3. 7. 2008, 08:48
Pro laika výhody?
VlK
3. 7. 2008, 07:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená