FinExpert.e15.cz

Deset let Penzijního připojištění

Díky státnímu příspěvku je penzijní připojištění výhodnou a bezpečnou formou jak dosáhnout zlepšení příjmů nad rámec státem vyplácené penze. Jakých zhodnocení fondy dosahují a jaká je výše státního příspěvku?
Deset let Penzijního připojištění

Penzijní připojištění představuje bezpečnou a státem zvýhodněnou formu spoření, která střadatelům umožňuje dosáhnout zhodnocení vložených prostředků a jejich výplatu formou různých druhů penzí. Možné je samozřejmě také jednorázové vyplacení těchto prostředků.

Jak mohou penzijní fondy investovat?

Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok). K příspěvkům dostáváte navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a můžete také využít daňových zvýhodnění. Na penzijní připojištění může za výhodných podmínek přispívat také váš zaměstnavatel.

Penzijní fondy v souladu se zákonem mohou investovat do státních i soukromých dluhopisů (bez limitu), hypotečních zástavních listů (bez limitu), akcií a podílových listů (max. 25 %), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %) nebo je ukládá na účty u bank (bez limitu, max. 10 % u jedné banky). Fond také může investovat v zahraničí a to výhradně do státních dluhopisů členských zemí OECD. Hospodaření fondu podléhá státnímu dozoru. Výnosy (min. 85 %) se každoročně rozdělí mezi účastníky.

Penzijní fondy nabízí ze zákona několik druhů penzí, které se začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné.

Druhy příjmů v rámci penzijního připojištění

Měsíční příspěvek
Konkrétní výši příspěvku si sjednáte ve smlouvě. Placení příspěvků můžete v průběhu spoření přizpůsobovat své aktuální finanční situaci, tedy snížit, zvýšit nebo zažádat o přerušení nebo odklad placení. Abyste maximálně využili všech výhod, které Vám penzijní fondy nabízí, je optimální přispívat 1 500 Kč měsíčně. Dostanete tak maximální státní příspěvek a navíc si ze základu daně z příjmu můžete odečíst 12 000 Kč za rok.

Státní příspěvek
Konkrétní částka závisí na výši vašeho příspěvku, maximální státní příspěvek obdržíte, pokud váš příspěvek činí 500 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Případný příspěvek zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na vaše penzijní připojištění je výhodnější, než kdyby vám o stejnou částku byla zvýšena mzda. Neplatíte z něj totiž sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů, pokud příspěvek není vyšší než 5% hrubé mzdy.

Případný příspěvek dalších,tzv.třetích osob (rodičů, manžela/manželky apod.)
Příspěvek dalších osob spolu s vaším příspěvkem určuje výši státního příspěvku, který vám bude přiznán.

Výnosy z hospodaření fondu
Peníze, které na účet u penzijního fondu vložíte, fond výhodně investuje. Využívá investice s minimálním rizikem a stabilními výnosy: převážně státní cenné papíry, dluhopisy, akcie a termínované vklady. Pravidla investování navíc podléhají státnímu dozoru, který vykonává Ministerstvo financí a Komise pro cenné papíry.
Minimálně 85% ročního zisku fondu je každoročně rozděleno mezi klienty a připsáno na jejich účty. Vaše peníze se tedy zhodnotí ještě o podíl na zisku penzijního fondu. Za minulý rok činilo podle APF ČR průměrné zhodnocení včetně státního příspěvku 7,51 %.  

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj výsledků jednotlivých PF: APF ČR

Daňové úlevy

Část příspěvků, která ročně přesáhne 6000 Kč, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si můžete odečíst až 12 000 Kč. Zaměstnavatel má možnost zahrnout do svých daňových nákladů příspěvky na penzijní připojištění zaplacené zaměstnanci do výše 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci se příspěvky zaměstnavatele nezdaňují až do 5 % výše uvedeného vyměřovacího základu. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je osvobozen od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Při uplatnění odpočtu ze základu daně vám po skončení kalendářního roku penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Nemusíte vyplňovat daňové přiznání, odpočet může uplatnit váš zaměstnavatel.
Z daňového hlediska je optimální výší měsíčního příspěvku 1 500 Kč. Máte-li hrubou mzdu 15 000 Kč a budete si ukládat tuto částku po dobu 20 let, na dani příjmu ušetříte celých 46 200 korun.

Asociace penzijních fondů

Penzijní fondy jsou sdruženy v Asociaci penzijních fondů ČR (APF ČR), což je dobrovolné zájmové sdružení, nadané právní subjektivitou, založené dne 25. června 1996. Posláním asociace APF ČR je propagování myšlenky penzijního připojištění, koordinace legislativních iniciativ, zastupování zájmů členů, rozvíjení mezinárodních kontatků a pod.

Od 1. srpna loňského roku je po realizovaných fúzích sdruženo v APF ČR dvanáct členů, což jsou v současné době všechny penzijní fondy aktivní na finančním trhu České republiky. Ke shora uvedenému datu působí v jeden přidružený člen.

Kontakty na penzijní fondy a podrobný seznam členů asociace

Kalkulátor zhodnocení vložených prostředků

Druhy penzí

Zákon o penzijním připojištění definuje následující druhy penzí, čili způsobů, jak bude zajištěno vyplácení prostředků z penzijního fondu vkladateli, osobám blízkým nebo pozůstalým. 

Starobní penze
Je základní dávkou z penzijního připojištění. Podmínkou pro její přiznání je dosažení věku účastníka 60 let nebo přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění a současně splnění podmínky minimální pojištěné doby 60 měsíců (tj. doby po kterou účastník platí sjednané příspěvky). Starobní penze se vyplácí doživotně. Její výše se stanoví na základě výpočtu podle příspěvkového principu, z úhrnu všech prostředků evidovaných fondem ve prospěch účastníka. Až jednu třetinu prostředků lze vyplatit formou zvýšené první splátky.

Příklady starobní penze:

  • doživotní - vyplácí se do okamžiku úmrtí
  • doživotní se zaručenou dobou výplaty  - vyplácí se předem stanovenou dobu
  • doživotní s pozůstalostní penzí

Pozůstalostní penze
Je dávka, která má zajistit výplatu části dávek oprávněným osobám po úmrtí účastníka. Podmínkou pro přiznání je splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 36 měsíců. Pozůstalostní penze se sjednává při uzavření smlouvy vyplněním oprávněných osob, během trvání pojištění dodatkem ke smlouvě nebo požádáním o doživotní starobní penzi se zaručenou dobou výplaty. Účastník si může sjednat dobu výplaty 1-15 let, pokud ji ve smlouvě nesjedná, určí dobu výplaty oprávněná osoba. Pokud již účastníkovi byla vyplácena starobní penze, pozůstalostní penze se vyplácí po stanovenou dobu ve výši starobní penze vyplácené v den vzniku nároku (v den úmrtí účastníka). Pokud ještě účastníkovi nebyla vyplácena starobní penze, výše pozůstalostní penze se stanoví na základě výpočtu penze na stanovenou dobu podle příspěvkového principu z úhrnu prostředků evidovaných fondem ve prospěch účastníka v okamžiku vzniku nároku na pozůstalostní penzi.
 
Výsluhová penze
Dávka, která má umožnit účastníkovi za splnění stanovených podmínek vybrat si část prostředků z fondu před vznikem nároku na starobní penzi. Podmínkou pro přiznání výsluhové penze je splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 180 měsíců. Výsluhová penze je vyplácena doživotně na základě příspěvkového principu z části prostředků evidovaných ve prospěch výsluhové penze (včetně státních příspěvků a příslušného podílu na výnosech) za dobu od sjednání výsluhové penze do uplatnění nároku na její výplatu, kterou stanoví účastník v žádosti o výplatu (podle typu penzijního plánu maximálně 50%).

Invalidní penze
Podmínkou pro přiznání invalidní penze je přiznání invalidního důchodu
(ne částečného) z důchodového pojištění a splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 36 měsíců. Invalidní penze je vyplácena doživotně na základě výpočtu podle příspěvkového principu z části úhrnné výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníka ke dni vzniku nároku na výplatu penze, kterou stanoví účastník ( 0 - 100 %) v žádosti o výplatu.
 
Jednorázové vyrovnání
Dávka, na kterou má nárok jen účastník. Vyplácí se na žádost účastníka místo penze před její výplatou, pokud jsou splněny podmínky pro nárok na tuto penzi nebo místo penze při ukončení pobytu účastníka na území České republiky. Taktéž se jednorázové vyrovnání vyplácí pokud výše vypočtené roční penze (starobní, invalidní, výsluhové) je nižší než 300,- Kč. Výše jednorázového vyrovnání se stanoví jako úhrn všech příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, včetně státních příspěvků a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu na penzi, místo které se vyplácí. Výše jednorázového vyrovnání pro příjemce penze se stanoví z úhrnu prostředků, které penzijní fond evidoval v okamžiku vzniku nároku na výplatu penze, po odečtení úhrnu vyplacených splátek příslušné penze a po připsání podílu na zisku za období, po které byla příslušná penze vyplácena.

Odbytné
Získat zpět své prostředky při zrušení penzijního připojištění formou odbytného je možné, pokud účastník zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců, připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, není mu vyplácena penze ani nepřestoupil do jiného fondu a jeho penzijní připojištění trvalo alespoň 12 měsíců. Nárok na odbytné mají dále oprávněné osoby určené ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi, nebo pokud se nároku na pozůstalostní penzi všechny oprávněné osoby písemně vzdaly. Pokud nebyly oprávněné osoby ve smlouvě určeny, stává se částka ve výši odbytného předmětem dědictví, pokud jsou dědici. Částka odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka a odpovídajícího podílu na výnosech hospodaření, ovšem bez státního příspěvku a výnosů ze státního příspěvku.

Další informace o penzijním připojištění na našich stránkách

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

pozor
xxx
6. 8. 2004, 13:48
Re: duvody k oslave?
anonym
4. 8. 2004, 18:45
Re: duvody k oslave?
Dino
4. 8. 2004, 16:40
duvody k oslave?
anonym
4. 8. 2004, 08:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená