FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 4: Zákon o správě daní a poplatků

Velmi důležitá je v daňové oblasti orientace v zákoně o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., který upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně. V tomto zákoně jsou popsána závazná pravidla pro chování správce daně. Část VI. (§§ 57 – 73) se týkají placení daní. Každý, kdo se s daněmi dostane „do křížku“, by měl mít zákon k nahlédnutí.

Co byste měli především vědět:

 • Pokud je daň uhrazena bez dostatečného označení daně (především se jedná o úhrady na nesprávný účet – každá daň má svůj zvláštní účet), vyzve správce daně daňového dlužníka, aby platbu určil. Pokud se tak nestane, zaeviduje správce daně platbu sám. Důležité je, že daň je v tomto případě považována za uhrazenou teprve v okamžiku zaevidování.

 • Daně lze platit také formou přeplatku na jiné dani. Máte-li kupříkladu přeplatek na dani z přidané hodnoty, můžete požádat správce daně o převod přeplatku.

 • Úhrady daně se použijí na úhrady daňových povinností v tomto pořadí: 1. náklady na řízení; 2. pokuty; 3. zvýšení daně; 4. nejstarší nedoplatky na dani; 5. běžné platby daní; 6. úroky; 7. penále.

 • Pokud by neprodlené zaplacení daně bylo spojeno u dlužníka s vážnou újmou, může správce daně na žádost dlužníka posečkat s úhradou daně, anebo souhlasit se splátkovým kalendářem. Maximálně lze rozložit úhradu daně z příjmu na 6 let. Odložená daň je úročena ve výši 140 % diskontní úrokové sazby ČNB (momentálně tedy 1,75 % ročně).

 • Správce daně může nedoplatek daně zčásti nebo zcela prominout, pokud by úhrada daně způsobila vážné problémy ve výživě poplatníka, výživě osob na poplatníkovi závislých, nebo k zániku hospodářského subjektu, pokud by výnos z likvidace byl pravděpodobně nižší, než případná daň placená v následujících obdobích. 

 • Den platby daně je u bezhotovostních úhrad datum odepsání z účtu daňového dlužníka, takže lze daň z účtu bezpečně odeslat ještě dopoledne 31. března. 

 • Penále se vypočítává každý den ve výši 0,1 % z nedoplatku, a to maximálně nejdéle za 500 dnů – společně tedy 50 %. Dále se daňový nedoplatek úročí pouze jako odložená daň. Sazba bude zvojnásobena, pokud na nedoplatek daně příjde správce daně. Sazba bude poloviční, pokud na nedoplatek daně příjde daňový dlužník.

 • Daňové nedoplatky do 50 Kč nelze vůbec vymáhat. Týká se to každé daně, včetně například daně z nemovitostí (berte to jako drobnou radu pro případ, že máte 5 čtverečních metrů nezastavěného pozemku někde za garáží). 

 • Přeplatek daně se použije na úhradu jiné daně, anebo – není-li takový – jako záloha na daň pro další období. O vrácení přeplatku na dani se musí požádat, jinak po šesti letech nárok na vrácení přeplatku zaniká. Vratka daně musí být odeslána správcem daně do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud přeplatek vznikl vinou správce daně, je tento povinen přeplatek vrátit bez žádnosti do 15 dnů. Pokud správce daně nevrátí daň v termínu, bude částka úročena ve výši 140 % diskontní úrokové sazby ČNB.

 • Pokud daňové přiznání není podáno včas, může správce daň zvýšit vyměřenou daň o 10 %.

 • Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. (Daň z příjmu za rok 2004 je splatná v roce 2005 a bude promlčena až v roce 2011.) Pokud byl správcem daně proveden úkon vedoucí k výběru daně, je stávající šestiletá promlčecí lhůta přerušená a nahrazená novou šestiletou promlčecí lhůtou, která začíná běžet v následujícím roce po provedení úkonu. Daňové nedoplatky lze vymáhat maximálně 20 let od splatnosti daně.

 • Nezaplatí-li dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku za penále a úroky v zákonné lhůtě, vyzve ho správce daně k úhradě v náhradní lhůtě. Po uplynutí náhradní lhůty správce daně přikročí k bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Vymáhání daňového nedoplatku se provádí formou exekuce. Exekuční náklady hradí plně daňový dlužník.

Aktuální on-line znění zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravadani


Další informace na téma daně 2004:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená