FinExpert.e15.cz

Daňový souboj finančního leasingu a úvěru

Tyto dvě časté formy externího financování se utkají ve třech kolech: 1. Daň z příjmů, 2. DPH a 3. Silniční daň.
Daňový souboj finančního leasingu a úvěru

Podstatným kritériem při rozhodování, zda využít úvěr nebo leasing při pořízení dlouhodobého majetku pro komerční účely je daňové hledisko. Který produkt na daňovém kolbišti vítězí? Zaměříme se především na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Jelikož je však finanční leasing či úvěr často využit při financování pořízení vozidel, zaměříme se především na tuto oblast a neopomeneme tak ani daň silniční.

1. kolo: daň z příjmů

Problematika daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu je řešena zákonem O daních z příjmů (ZDP), stejně jako uznatelnost úroků u splátek úvěru či daňového odpisování pořízeného majetku.
 
Finanční leasing
Nájemné u finančního leasingu se uznává jako daňově účinný výdaj (náklad), pokud jsou splněny všechny tři následující podmínky:
 
  • doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu jeho odpisování dle ZDP. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a
  • po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi leasingovou společností a nájemcem. Přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u leasingové společnosti, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, a
  • po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku.
 Pokud by ke dni koupě byla najatá věc při rovnoměrném odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí druhá uvedená podmínka. Při změně doby odpisování se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního leasingu najatého hmotného majetku podle první podmínky a výše kupní ceny podle druhé podmínky použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy.
 
Dále je nutno v případě finančního leasingu nutno postupně rozpouštět počáteční akontaci prostřednictvím nákladů příštích období.
 
Úvěr
V případě pořízení majetku formou úvěru může podnikatelský subjekt, při splnění dalších podmínek, tento majetek daňově odpisovat, pokud je odpisovatelný. A to z důvodu, že má pořízený majetek od začátku ve svém vlastnictví, na rozdíl od finančního leasingu.
 
Dále si za splnění stanovených podmínek může podnikatel v případě úvěru uplatnit úroky z úvěru jako daňově uznatelný náklad (výdaj). V této souvislosti je ovšem nutno uvažovat i velice specifické podmínky pro tuto uznatelnost (resp. neuznatelnost) finančních výdajů (nákladů), které jsou uvedeny v § 25, odst. 1, písm. w) ZDP, a to např. maximální úrokovou míru.
 
Toto ustanovení se ovšem nevztahuje mimo jiné na poplatníky fyzické osoby a na finanční výdaje (náklady) zaúčtované na vrub nákladů, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nepřevýší milion korun, není-li věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi.
 
Výsledek 1. kola: Jako méně výhodné se jeví pořízení majetku formou finančního leasingu, a to především kvůli relativně přísným podmínkám uznatelnosti nájemného.
 

2. kolo: daň z přidané hodnoty

Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u finančního leasingu a u úvěru upravují jednotlivá ustanovení zákona O dani z přidané hodnoty (ZDPH). Samozřejmě se primárně musí jednat o subjekt, který je plátcem této daně.
 
Finanční leasing
Leasingová společnost, která nakoupila předmět leasingu s DPH a na tento předmět dále poskytne finanční leasing, má nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu, a to i v případě nákupu osobního automobilu. Na výstupu pak uplatní stejnou sazbu DPH jako u předmětu leasingu. Takovou sazbou se zdaní jak vstupní cena, tak i marže leasingové společnosti, resp. jí poskytnutá finanční služba.
 
Nájemce si může u věcí pořízených formou finančního leasingu uplatnit nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu vystaveného leasingovou společností (např. se jedná o faktury pro jednotlivé splátky nebo o splátkový kalendář atd.). Odpočet lze uplatnit jak u akontace, nájemného, i kupní ceny předmětu finančního leasingu.
 
Pouze u osobních automobilů si nájemce nesmí uplatňovat odpočet DPH, a to ani u leasingové marže. To se týká jak akontace, tak splátek nájemného, tak i kupní ceny po ukončení finančního leasingu.
 
Úvěr
Podnikatelský subjekt si může při pořízení majetku na úvěr uplatnit DPH na vstupu. Jedinou výjimkou je pořízení osobního automobilu. Splátky úvěru (konkrétně úroky) se řadí mezi finanční služby, které jsou od DPH osvobozeny, proto zde není tuto daň nutno uvažovat.
 
Výsledek 2. kola: O něco výhodněji se v případě pořízení osobního automobilu jeví úvěr, u jiných předmětů jsou obě varianty srovnatelné.
 

3. kolo: silniční daň

Silniční dani podléhají obecně pouze vozidla určená pro podnikatelskou činnost. Z toho plyne, že pokud není formou či úvěru pořízeno vozidlo, ale např. stroj či jiné technologické vybavení, je uvažování této daně irelevantní.
 
Jelikož jsou předmětem leasingu nejčastěji vozidla pro komerční účely, uvedeme si pro úplnost i daňové aspekty silniční daně.
 
Zákon o dani silniční stanoví, že poplatníkem silniční daně je osoba zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla.
 
Finanční leasing
V případě finančního leasingu je jako provozovatel vozidla obvykle zapsán nájemce, proto je povinen odvádět silniční daň. Přitom vozidla jsou evidována v majetku poskytovatele, to znamená leasingové společnosti.
 
Úvěr
V případě úvěru platí silniční daň podnikatelský subjekt, který toto vozidlo prostřednictvím úvěru nakoupil. Vozidlo je v jeho vlastnictví a lze tedy očekávat, že bude v technickém průkazu zapsán i jako jeho provozovatel.
 
Výsledek 3. kola: Obě varianty jsou srovnatelné.
 

Výsledek daňového souboje

I když je velice obtížné zobecňovat tyto výsledky na veškeré možné případy, jeví se z daňového pohledu výhodněji úvěr.
 

Na úplný závěr je nutno dodat, že daňové souvislosti jsou jedním, nikoliv jediným kritériem při rozhodování. A jiná kritéria pak mohou mít v konkrétním případě mnohem vyšší váhu než právě daňové kritérium.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Něco tu chybí
Pohled praktika
10. 12. 2008, 15:16
Re: bude hůř
px30
6. 11. 2008, 22:20
bude hůř
šmoula
6. 11. 2008, 12:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená