FinExpert.e15.cz

Daňové řízení: Prokazování původu majetku

Nová právní úprava prokazování původu majetku je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Daňové řízení: Prokazování původu majetku

Záměr vtělit do právního řádu výslovnou povinnost poplatníků prokazovat, že veškeré jejich příjmy byly řádně zdaněny, budí již od okamžiku svého zveřejnění živý zájem a je předmětem četných diskusí. Nejde přitom zdaleka o úplnou novinku, jak by se z reakcí na tento návrh mohlo zdát. V judikatuře se ustálil názor, že správce daně je již nyní oprávněn požadovat prokázání původu a zdroje finančních prostředků, resp. prokázání, zda tyto prostředky byly již zdaněny, pokud byly vloženy do podnikání. Soudy však rovněž jednotně shledávaly, že povinnost prokázat existenci příjmů, které poplatník v daňovém přiznání neuvedl, ani o nich neúčtoval, má správce daně, čímž byly možnosti účinně zdanit případné zatajené příjmy zásadně omezeny.
  
Nová právní úprava prokazování původu majetku, která je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, má podobu rozsáhlejší změny zákona o daních z příjmů, a drobné změny trestního zákoníku. Zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Na počátku bude výzva …

Navzdory jeho názvu i použité terminologii cílem zákona není „odhalení a zabavení“ nelegálně nabytého majetku, ale pouze jeho řádné zdanění. Pokud tedy poplatník prokáže, že svůj majetek řádně zdanil, není z hlediska daňových zákonů už podstatné, zda původ takového majetku je legální či nikoliv; touto otázkou se však samozřejmě mohou zabývat orgány činné v trestním řízení.

Procedura bude formálně zahajována výzvou uvádějící důvody, proč příjmy poplatníka, které dosud oznámil nebo tvrdil správci daně, neodpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jiným vydáním. Správce daně je oprávněn výzvu vydat jen tehdy, pokud jím odhadovaný rozdíl mezi příjmy poplatníka a nárůstem jeho jmění činí více než 7 mil. Kč. Jměním se míní souhrn majetku a dluhů; nárůst majetku nad uváděnou hranici tedy automaticky nezakládá právo správce daně vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku, pokud současně poplatníkovi vzroste i adekvátní zadlužení. Jakým způsobem bude správce daně určovat peněžní hodnotu nárůstu poplatníkova jmění, však zákon blíže neuvádí. 

Doklady za 20 a více let?

Kritickým bodem návrhu zákona je rozložení důkazního břemene (tj. rozsah toho, co má poplatník prokazovat) z časového hlediska. Jeho princip spočívá v tom, že důkazní břemeno leží od počátku na příjemci výzvy, který je povinen prokázat, že 

  • buď příslušné příjmy řádně zdanil v některém z uplynulých zdaňovacích období, za která lze ještě stanovit daň, anebo 
  • že příslušné příjmy obdržel ve zdaňovacím období, u kterého již lhůta pro stanovení daně (která obecně činí 3 roky) uplynula (tzv. prekludované zdaňovací období), případně
  • že nedošlo k takovému nárůstu jeho jmění, který neodpovídá již známým příjmům. 

Správce daně sice není oprávněn vyzvat poplatníka výslovně k prokázání skutečností, které nastaly v prekludovaném zdaňovacím období, fakticky však je poplatník nepřímo nucen nést důkazní břemeno i za takové období. Nemůže totiž pouze tvrdit, že předmětné příjmy nabyl v prekludovaném zdaňovacím období, toto tvrzení musí také prokázat. A právě v tom tkví problém – poplatník má povinnost dokladovat své příjmy za dobu, za kterou, vycházeje z dnešních předpisů, už není povinen uchovávat doklady, resp. tak dlouho nearchivuje dokumenty ani správce daně (např. obvyklá skartační doba pro daňové spisy je 10 let). 

Ani pokud poplatník úspěšně prokáže, že předmětné příjmy získal v tzv. prekludovaném zdaňovacím období, nemá zdaleka vyhráno. Správce daně mu sice nestanoví daň, ale může podat oznámení pro podezření ze spáchání daňového trestného činu.

Jak se stát (minimálně) sprostým podezřelým 

Neodpoví-li poplatník na výzvu vůbec, popř. z pohledu správce nedostačujícím způsobem, správce daně posoudí, zda má dostatek informací o stavu jmění poplatníka a zda lze daň stanovit dokazováním. Pakliže správci daně chybí informace o stavu jmění poplatníka a současně důvodně předpokládá, že hodnota majetku (tj. aktiv), který má být uveden v prohlášení o majetku, přesahuje 10 mil. Kč., vyzve ještě před stanovením daně poplatníka k podání prohlášení o majetku. Neuposlechnutí výzvy nebo uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů je postihováno podle trestního řádu. 

Po zhodnocení shromážděných údajů správce daně stanoví daň buď na základě shromážděných důkazů (spíše výjimečně) nebo podle tzv. pomůcek (tj. dle vlastních propočtů, údajů o jiných poplatnících aj.), a sice:

  • dle „běžných“ pomůcek, jestliže předpokládaná výše takto stanovené daně nepřesáhne 2 miliony Kč, anebo
  • dle pomůcek zvláštním způsobem, pokud předpokládaná výše daně přesáhne tuto hranici.

Dojde-li ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, poplatník uhradí penále ve výši 50, resp. 100 % z doměřené daně; při stanovení daně dokazováním nebo podle „běžných“ pomůcek se uplatní podstatně nižší penále dle daňového řádu, a to 20 % z doměřené daně.

Co je ještě dobré vědět

Jakmile správce daně nabude dojmu, že nárůst jmění, spotřeba či výdaje poplatníka převyšují jeho známé příjmy o více než 7 mil. Kč, a přistoupí k vydání výzvy k prokázání příjmů, lze se celé proceduře do jejího ukončení jen obtížně bránit. Zákonnost výzvy k prokázání příjmů a výzvy k podání prohlášení o majetku tak bude posouzena až v rámci odvolacího řízení proti vydanému platebnímu výměru na daň, případně v následném soudním řízení.

Klepněte pro větší obrázek

Jak se bude postupovat?

(Autoři pracují pro společnost PwC Legal, Mgr. Radek Buršík jako vedoucí advokát, Mgr. Hana Erbsová jako advokátní koncipientka)

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Horší jak za komunistů. Daňové doklady jsem skart...
Martin
2. 11. 2015, 18:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená