FinExpert.e15.cz

Daňové přiznání: Podrobný návod

Provedeme vás daňovým přiznáním včetně společného zdanění manželů. Nevíte-li si rady, můžete se poradit i v diskuzi.

Kapitoly článku

Vše, co potřebujete ke správnému podání daňového přiznání
Společné zdanění manželů – jak na výpočet společného základu daně

Pokud máte příjem jen ze zaměstnání, tj. ze závislé činnosti a funkčních požitků a nezaregistrovali jste se na finančním úřadě k dani z příjmu fyzických osob, ale podepsali prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, odvede za vás daň váš zaměstnavatel. Daňové přiznání (DAP) si však můžete podat i sami, např. když máte příjem od více zaměstnavatelů nebo jste si u svého zaměstnavatele neuplatnili některé odečty, např. zaplacené úroky z hypotéky či úvěru ze stavebního úvěru nebo příspěvky do penzijního připojištění. DAP musíte podat sami, máte-li jakékoliv další příjmy, ať už z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu nebo ostatní příjmy.

V daňovém přiznání vyplňte pouze řádky s bílým podkladem, řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Můžete je vyplnit na počítači, stroji nebo čitelně hůlkovým písmem. Jestliže je vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů nedostatečné, uveďte tyto další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v daňovém přiznání v části Přílohy DAP na řádku Další přílohy výše neuvedené. Nevyplněné řádky, případně oddíly bez věcné náplně proškrtněte. Pokud nevyužijete žádnou nebo některou z příloh, k daňovému přiznání je vůbec nepřikládejte. V následujícím textu projdeme kolonky daňového přiznání, s jejichž vyplněním si nemusíte být jisti.

Záhlaví tiskopisu

Klepněte pro větší obrázek

Na první stranu DAP nejdříve doplňte oficiální název místně příslušného finančního úřadu, v jehož územním obvodu máte v době podání DAP trvalé bydliště. Jste-li zaregistrován k dani z příjmu, vyplníte sídlo finančního úřadu místně příslušného dle osvědčení o registraci. Dále vyplňte Daňové identifikační číslo, pouze pokud vám bylo přiděleno, a Rodné číslo. Z řádků 03 až 05 zaškrtněte ty kolonky, které se týkají vašeho případu. Ve většině případů podáváte řádné daňové přiznání (řádek 03). Kód rozlišení typu daňového přiznání (řádek 04) se vás za běžných okolností nebude týkat. Pro řádky 05, 05a a pro řádek 05b označíte křížkem variantu „ano“ nebo variantu „ne“ s ohledem na váš případ. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem se týká pouze striktně vymezených subjektů, mezi něž běžný občan nepatří. Společné zdanění manželů můžete využít, pokud jste vdaná nebo ženatý a vychováváte alespoň jedno dítě. V tomto případě musíte podat daňové přiznání oba. Za zdaňovací období doplníte rok 2006, nebo jeho část – sem vepíšete příslušnou část kalendářního roku pouze tehdy, když jste zaškrtávali řádek 04.

1.ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

Klepněte pro větší obrázek

S vyplněním počátečních osobních údajů pravděpodobně nebudete mít problém. Pokud se vás některé položky netýkají, např. některé adresy, nevyplňujte je. Kolonku  Výše celosvětových příjmů vyplňují pouze ti daňoví poplatníci, kteří mají příjmy ze zdrojů v zahraničí, nemají povinnost danit všechny příjmy v České republice (tzn. nejsou daňovými rezidenty), přesto však chtějí uplatnit nějakou nezdanitelnou částku nebo slevu na dani, případně společné zdanění manželů. Tyto příjmy je nutné přepočítat na české koruny. Variantu „ano“ u Spojení se zahraničními osobami zaškrtněte, pokud jste osobou kapitálově spojenou či jinak spojenou s fyzickou osobou s bydlištěm nebo právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky. V opačném případě označte křížkem variantu „ne“.


Ve spojitosti s danovou povinností se můžete setkat s pojmy daňový rezident a nerezident. Daňový rezident je poplatník, který má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržujete (alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce), má daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Daňový nerezident má daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Zdržuje-li se někdo v ČR jen za účelem studia nebo léčení, má daňovou povinnost pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR.

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně a ztráta

Klepněte pro větší obrázek

V této části již budete vyplňovat čísla, zabývá se totiž příjmy ze zaměstnání. Jsou-li příjmy ze závislé činnosti vašimi jedinými příjmy, nemusíte se již trápit s přílohami. Než se do vyplňování daňového přiznání pustíte, vyžádejte si od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) vyúčtování svých příjmů, doklad „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2006“. Jsou v něm uvedené potřebné údaje, na základě kterých vyplníte řádky 31 až 34. Do řádku 35 uveďte část příjmů z řádku 31 sníženou o zaplacené zdravotní a sociální pojištění, u kterých neměl zaměstnavatel povinnost srazit zálohu na daň z příjmů, např. příjmy od zahraničních zastupitelských úřadů v tuzemsku nebo příjmy ze zdrojů v zahraničí. Úhrn příjmů ze zahraničí je uváděn z toho důvodu, abyste v příštím roce platili zálohy na daň z příjmů sami. Jste-li daňovým rezidentem a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí ze státu, s nímž Česká republika nemá smlouvu o zamezení dvojího zdanění, uveďte zde úhrn příjmů z řádku 31 snížený o související pojistné a daň uvedenou na řádku 33.

V této chvíli, než začnete vyplňovat další řádky základní části DAP, budete muset vyplnit přílohy, které se vás týkají.

Přílohu č. 1 vyplní ten, kdo má příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, např. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti, také příjmy znalců, tlumočníků, příjmy z autorských práv (pokud nepatří do příjmů ze závislé činnosti), atd.

Příloha č. 2 přichází v úvahu u těch, kteří měli příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů, nebo jejich části, příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ten je ostatním příjmem) a kteří měli ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostných činností, příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, tj. samostatně hospodařícím rolníkem, z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu členských práv a povinností k družstvu, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, aj. V podstatě sem patří všechny zdanitelné příjmy, které nelze přiřadit do příjmů ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku či pronájmu a nejsou zdaňovány srážkou u zdroje, nejsou od daně osvobozeny ani vyňaty z předmětu daně.

Příloha č. 3 se zabývá příjmy za více zdaňovacích období a příjmů ze zahraničí. Např. příjmy jsou výsledkem vaší několikaleté činnosti nebo plynou z využití věcí a práv najednou za více let, v tomto případě je můžete rozdělit rovnoměrně na zdaňovací období, v němž byly dosaženy a na zdaňovací období předcházející, ve kterých byla činnost provozována, nejvýše však na tři poměrné části. Příjmy z činnosti správce konkursní podstaty lze rozdělit nejvýše do pěti, příjmy z lesního hospodářství dosažené těžbou dřeva nejvýše na deset poměrných částí. Vyplnění této přílohy je poměrně náročné, proto se raději poraďte s odborníkem.

Příloha č. 4 se týká výpočtu daně ze samostatného základu daně. Převedeno do lidské řeči, uvádějí se zde příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy ze zahraničí. Tyto musíte přepočítat na české koruny, a to buď kurzem uplatněným v účetnictví, pokud účetnictví vedete, nebo kurzem České národní banky, pokud účetnictví nevedete. Může se jednat např. o dividendové příjmy nebo úroky z vkladů u bank plynoucí ze zdrojů v zahraničí, výhry v zahraničních loteriích, sázkách, ceny ze zahraničních veřejných soutěží atd.

Přílohu č. 5 použijí ti, kteří chtějí uplatnit společné zdanění manželů. Vyplatit by se to mělo těm párům, jejichž výše příjmů se výrazně liší, nebo dokonce jeden z manželů žádný příjem nemá. Daňový základ si manželé rozdělí přesně na polovinu, čímž by se měla celková daňová povinnost rodiny snížit. Rodina však musí splňovat několik podmínek: manželé musí vyživovat alespoň 1 dítě, studenta maximálně do 26 let. Není podmínkou se o něj starat nebo ho vyživovat po celé zdaňovací období. Či-li možnost společného zdanění můžete využít i v případě, narodilo-li se vám dítě nebo student ukončil studium na vysoké škole v průběhu roku. Nemáte-li jako rodiče žádné příjmy, mohou společné zdanění využít i prarodiče, starají-li se o vnouče. Společné zdanění mohou podávat i ti, kteří mají v domácnosti pouze jediný příjem, např. je-li žena s dítětem doma, a nemá žádný příjem z pracovní činnosti. Za jistých okolností však společné zdanění uplatnit nemůžete. Například tehdy, uplatňuje-li jeden z manželů stanovení daně paušální částkou, má-li povinnost platit minimální daň, rozdělil-li příjmy na spolupracující osoby, zdaňuje-li příjmy dosažené za více zdaňovacích období, nebo poplatníci žijí jako druh/družka a ne jako manželé.

Pokud jste zvládli vyplnění pro vás podstatných příloh, můžete pokračovat druhou tabulkou druhého oddílu daňového přiznání.

Klepněte pro větší obrázek

Do řádků 36, 37, 39 a 40 přenesete údaje z jednotlivých příloh. Do řádku 38 doplňte úhrn příjmů z kapitálového majetku, které zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč, které nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně. Další dva řádky jsou součtové. Zde si můžete všimnout, že „zisky“ z jiných zdrojů příjmů než ze zaměstnání, můžete snížit o ztrátu z dalších zdrojů příjmů. Např. o ztrátu z podnikání můžete snížit zisk z pronájmu, ale již nelze snížit o tuto ztrátu příjem ze zaměstnání. Pokud je tedy řádek 41 záporný, přeneste pouze hodnotu z řádku 36. Kolonku Minimální základ daně vyplňte pouze tehdy, když se na vás povinnost platit ji vztahuje. Na řádku 44 uvedete ztrátu vzniklou v letech 1999 až 2005. Tyto roky platí pro zdaňovací období roku 2006. Částka uplatňované ztráty, která převyšuje částku na ř. 41, je část ztráty, kterou nelze uplatnit v tomto zdaňovacím období a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích. Do posledního řádku č. 45 zapíšete rozdíl základu daně z řádku 42 a uplatňované ztráty v řádku 44, pokud je vyšší než minimální základ daně v řádku 43, jinak napíšete hodnotu z řádku 43.

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Klepněte pro větší obrázek

V tomto oddíle vyplníte nezdanitelné částky a odčitatelné položky, na které máte nárok. Jejich výše a způsob odečtu je podrobně popsán v Pokynech, proto se jimi na tomto místě nebudeme zabývat. Oproti loňskému roku je však nezdanitelných částek méně, protože některé byly nahrazeny slevami na dani. V řádku 57 konečně vypočítáme daň. V předchozích řádcích jsme zjistili úhrn nezdanitelných částí, o které jsme snížili dříve zjištěný základ daně a zaokrouhlili jsme ho na celá sta Kč dolů. Daň vypočítáte dle aktuálních sazeb uvedených v následující tabulce.

základ daně daň ze základu
od Kč do Kč přesahujícího
0 121 200 12%  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19% 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25% 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32% 331 200 Kč

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

Klepněte pro větší obrázek

Nejvíce vám dá zabrat řádek 61. Máte-li příjmy pouze ze zdrojů na území ČR, přenesete sem údaj z řádku 41. Máte-li příjmy i ze zahraničí, přenesete údaj z řádku 312 z Přílohy č. 3, pokud je záporný a to bez znaménka mínus. V případě, že chcete uplatnit společné zdanění manželů, musíte uvést na tento řádek zápornou hodnotu řádku 37 a 39. Pokud máte příjmy ze zdrojů v zahraničí a uplatňujete společné zdanění, napíšete součet záporných částek řádků 2 a 3 ze sloupce poplatník v tabulce 3 v Příloze č. 3.

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění

Do řádku 62 uvedete součet slev na dani za zaměstnance se zdravotním postižením. V řádku 63 si můžete uplatnit slevu na dani ve výši až poloviny pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně však 8 tis. Kč na jednu pokladnu, slevu můžete uplatnit jen při prvním zahájení provozu pokladny. Možnost slevy máte i v případě, že jste provedli technické zhodnocení registrační pokladny, a to až o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 tis. Kč na jednu pokladnu, v roce, kdy bylo technické zhodnocení dokončeno.

Klepněte pro větší obrázek

A dostáváme se na třetí stranu daňového přiznání. Následuje tabulka č. 1, ve které se uvádějí informace o starobním důchodu. Vyplníte zde celkovou částku starobního důchodu včetně podobných dávek ze zahraničí, která vám byla vyplacena za rok 2006. Částku uveďte pouze v případě, že jste byli poživateli důchodu k 1. 1. 2006 nebo vám byl tento důchod přiznán zpětně k tomuto datu a uplatňujete slevu na dani na poplatníka. Údaje o manželovi/manželce uvádějte jen tehdy, uplatňujete-li na něj/ni nezdanitelnou částku. Informace k vyplnění dalších řádků, týkajících se slev na dani, najdete v Pokynech daňového přiznání.

Klepněte pro větší obrázek

Tabulka č. 2 je pro změnu zaměřena na daňové zvýhodnění na děti. Uvádějte vždy jen ty vyživované děti, na které slevu na dani můžete uplatnit. Do sloupce 3 a 4 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za vyživované a uplatňujete na něho daňové zvýhodnění. V případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na více než čtyři děti, uveďte požadované údaje na volném listu a přiložte k daňovému přiznání. Do řádku Celkem uveďte součet počtu měsíců ze sloupce 3 a 4 za všechny uplatňované děti.

Klepněte pro větší obrázek

Do řádku "daňové zvýhodnění na vyživované dítě" napište součet slev za všechny děti, přičemž na jedno dítě si lze uplatnit 6 000 Kč za rok. Pokud vyživujete dítě jeden nebo několik měsíců ve zdaňovacím období, můžete si odečíst 1/12 za každý kalendářní měsíc, začít můžete již měsícem, ve kterém se dítě narodilo, nebo začalo soustavnou přípravu na budoucí povolání, nebo jste si ho osvojili. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 12 tis. Kč za rok, resp. 1 000 Kč za každý měsíc, kdy je držitelem průkazu ZTP/P. Jestliže vám daňová povinnost vyjde nižší než daňové zvýhodnění na děti, týká se vás řádek „Daňový bonus“, který jste získali. Jeho výše však musí činit alespoň 100 Kč avšak nesmí přesáhnout 30 000 Kč. Pokud vám byly zaměstnavatelem vyplaceny v průběhu roku 2006 nějaké měsíční daňové bonusy, zapište je do řádku 76. Tuto informaci zjistíte z Potvrzení o zdanitelných příjmech“. V řádku 77 zjistíte, na jaký bonus máte ještě nárok.

6. ODDÍL – Dodatečné daňové přiznání

Klepněte pro větší obrázek

Tuto část vyplňujte pouze tehdy, když podáváte dodatečné daňové přiznání. My se však věnujeme daňovému přiznání řádnému. Bližší informace opět najdete v Pokynech.

7. ODDÍL – Placení daně

Klepněte pro větší obrázek

Zálohy, které vám zaměstnavatel/é v průběhu roku strhával/i, můžete uplatnit v řádku 84, po odečtení slev na dani. V dalším řádku uveďte souhrn ostatních záloh, které jste zaplatili v průběhu zdaňovacího období 2006 nebo jeho části, např. pokud jste je platili jako podnikatel, a to včetně přeplatku minulých daní použitého jako záloha na daň. Pokud platíte daň paušální částkou a dosáhli jste jiných příjmů než předpokládaných, pak tyto příjmy musíte zdanit běžným způsobem, přičemž si můžete odečíst již zaplacenou paušální daň uvedenou na řádku 86. Máte-li příjmy z úroků ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance a vedených na samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, uveďte částku sražené daně. V některých případech jsou daňové příjmy zajišťovány předem. Pokud se vás to týká, můžete si tuto daň odečíst od výsledné daňové povinnosti v řádku 88. Stejně tak si uplatníte i daň zaplacenou v zahraničí z úrokových příjmů v rámci vyloučení dvojího zdanění. Řádek 90 se vyplňuje v případě prohlášení nebo zrušení konkursu. Konečně v řádku 91 zjistíte, zda budete muset něco doplácet nebo zda jste zaplatili více a vznikl vám nárok na vrácení přeplatku daně.

Vítězně jsme se přehoupli na poslední stranu daňového přiznání. Pokud jste použili některé z Příloh, přikládáte jiné doklady, potvrzení či samostatné listy na doplnění údajů, všechno zde zapište.

Klepněte pro větší obrázek

Nezapomeňte podepsat prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, které jste v daňovém přiznání uvedli. Pokud však máte nějakého zástupce, podepisuje prohlášení on.

Klepněte pro větší obrázek

To nejlepší nakonec. Pokud vám vznikne na dani přeplatek, určitě požádejte o jeho vrácení. Stačí vypsat poslední část daňového přiznání Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Podepsat ji musíte vždy vy, i když jste odevzdali na finanční úřad plnou moc pro zmocněnce ke zpracování a podání daňového přiznání. Neuvedete-li výši přeplatku, bude vám vrácena celá výše vratitelného přeplatku. V případě, že jste uplatnili společné zdanění a u jednoho z manželů vznikl vratitelný přeplatek na dani z příjmů fyzických osob a současně nemá nedoplatek na jiné dani a u druhého z manželů vznikl daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob, je možné požádat o převedení uvedeného vratitelného přeplatku na dani jednoho z manželů na úhradu nedoplatku na dani druhého z manželů. Potom vyplňte část Žádosti pod bodem 2. Žádost o vrácení přeplatku je možné také podat samostatně.

Klepněte pro větší obrázek

Vyplněné daňové přiznání musíte podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. za rok 2006 do 31. března 2007. V tomto termínu musíte daň i zaplatit, buď osobně na finančním úřadě, složenkou nebo bankovním převodem. Pokud však využijete služeb daňového poradce, stačí podat daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. O této skutečnosti však musí být váš finanční úřad informován a to doručením plné moci pro daného daňového poradce ke zpracování a podání vašeho daňového přiznání k dani z příjmu nejpozději do 31. března. Pokud si daňové přiznání zpracováváte sami a víte, že ho nestihnete doručit v termínu, můžete podat na váš finanční úřad žádost o prodloužení lhůty, ten vám však nemusí vyhovět. Nerozhodne-li o žádosti o prodloužení lhůty před uplynutím žádané lhůty, považuje se žádané prodloužení za povolené. Nebuďte překvapeni, když po vás budou chtít za žádost zaplatit, je totiž zpoplatněna částkou 300 Kč.

Když zjistíte, že daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší než poslední známá daňová povinnost, jste povinni předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Nesmí vám však v období od podání řádného daňového přiznání do podání dodatečného daňového přiznání na tuto chybu přijít kontrola z finančního úřadu při přezkoušení správnosti vaší daňové povinnosti, to by bylo podání dodatečného daňového přiznání nepřípustné. V dodatečném daňovém přiznání uvedete i den zjištění důvodů pro jeho podání. V této lhůtě je dodatečná daň též splatná. Zjistíte-li chybu před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání, můžete podat opravné přiznání, přičemž k předchozímu daňovému přiznání se nebude přihlížet. Nepodáte-li řádné daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může vám správce daně zvýšit vyměřenou daň až o 10 %. Nesplníte-li povinnost podat daňové přiznání, může vám finanční úřad opakovaně uložit pokutu, a to až do výše 2 mil. Kč.

Zemřel-li daňový subjekt dříve, než bylo podáno přiznání k dani, je právní nástupce (s výjimkou právního nástupnictví státu) povinen podat přiznání za zemřelý daňový subjekt do 6 měsíců po jeho úmrtí. Je-li právních nástupců více, podá přiznání kterýkoliv z nich. Nedohodnou-li se, který z nich přiznání podá, určí jej správce daně. Přejde-li právní nástupnictví na stát, tato povinnost nenastává. Není-li právní nástupce znám, podá přiznání zmocněnec ustanovený správcem daně. Zmocněnec ustanovený správcem daně podá přiznání do 3 měsíců po svém ustanovení. Správce daně může lhůtu 3 měsíců na žádost právního nástupce nebo zmocněnce prodloužit.

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce nebo odeslat poštou (rozhodující je razítko pošty). Rovněž tak můžete učinit elektronicky.

Další kapitola
 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Jak zaúčtovat ve společném zdanění manželů loni
Sára
25. 3. 2007, 18:03
výdajový paušál
Věra
21. 3. 2007, 20:39
Jak zaúčtovat ve společném zdanění manželů loni vr
Petr
20. 3. 2007, 20:28
Re:Termín na vrácení přeplatku
Kamil
2. 3. 2007, 18:02
Re:Slva na dani pro normální lidi
Otec
1. 3. 2007, 18:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená