FinExpert.e15.cz

Daňové dopady u finančního a operativního leasingu

Souboj leasingů na daňovém kolbišti. Zaměříme se z pohledu nájemce na daň z příjmů, DPH a silniční daň.
Daňové dopady u finančního a operativního leasingu

V souvislosti s daňovou reformou platnou od 1. ledna 2008 došlo od počátku roku u podnikatelských subjektů k poklesu využívání finančního leasingu. Na druhou stranu dochází stále k většímu využití operativního leasingu (popř. úvěru).

Jaké jsou tedy u podnikatelů daňové odlišnosti při pořízení (resp. využití) majetku na finanční a na operativní leasing? Zaměřili jsme se na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a daň silniční.

Za finanční leasing se obecně považuje pouze takový smluvní vztah, při němž je sjednáno právo koupě předmětu leasingu. To znamená, že po skončení doby leasingu přejde jeho předmět do vlastnictví nájemce.
 
Operativní leasing je zjednodušeně takový vztah, kde předmět pronájmu obecně nepřechází na nájemce. Existuje i varianta, kdy nájemce má právo, nikoliv povinnost, předmět leasingu po ukončení operativního leasingu od leasingového společnosti odkoupit za jeho předem stanovenou zůstatkovou cenou při uvažování rovnoměrného odpisování dle zákona o daních z příjmů. Je tomu tak z daňových důvodu, které si osvětlíme níže.
 

Daň z příjmů

Problematika daňové uznatelnosti nájemného u finančního a operativního leasingu je řešena zákonem O daních z příjmů (ZDP).
 

Finanční leasing

Nájemné u finančního leasingu se uznává jako daňově účinný výdaj (náklad), pokud jsou splněny všechny tři následující podmínky:
 
1) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu jeho odpisování dle ZDP. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a
 
2) po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi leasingovou společností a nájemcem. Přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u leasingového společnosti, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, a
 
3) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník odkoupený majetek do svého obchodního majetku.
 
Pokud by ke dni koupě byla najatá věc při rovnoměrném odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí druhá uvedená podmínka. Při změně doby odpisování se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního leasingu najatého hmotného majetku podle první podmínky a výše kupní ceny podle druhé podmínky použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy.
 
Dále je nutno v případě finančního leasingu nutno postupně rozpouštět počáteční akontaci prostřednictvím nákladů příštích období.
 

Operativní leasing

Ve smlouvě o operativním leasingu může být sjednána v podstatě libovolná doba nájmu. Po jejím skončení nájemce může nebo nemusí najatou věc odkoupit. Nájemné u operativního leasingu je obecně vždy daňově uznatelným nákladem (výdajem). Určité omezení existuje, pokud je po ukončení operativního leasingu prodáván jeho předmět nájemci.
 
Prodává-li se majetek, který byl předmětem operativního leasingu po jeho ukončení nájemci, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena hmotného majetku, který lze odpisovat, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován.
 
Při výpočtu zůstatkové ceny u osobního automobilu se vždy vychází ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. V případě pozemku se jedná o kupní cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku, která je platná ke dni nabytí pozemku.
 
Pakliže předmět pronájmu není odkoupen, netýká se uznatelnosti nájemného u operativního pronájmu výše uvedený odstavec a nájemné u operativního leasingu je tak obecně vždy daňově uznatelným nákladem (výdajem), na rozdíl od finančního leasingu, kde je nutno uvažovat ještě další aspekty s tím spojené (doba trvání leasingové smlouvy atd.).
 
V případě operativního pronájmu se obvykle nehradí počáteční akontace a z toho důvodu není nutné uvažovat její rozpouštění. Pokud by nějaká forma počáteční akontace uplatněna byla, rozpouštěla by se po dobu nájmu stejným způsobem jako v případě finančního leasingu.
 
Z pohledu zákona o daních z příjmů je tak výhodnější operativní leasing oproti finančnímu leasingu.
 

Daň z přidané hodnoty

Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u obou forem leasingu upravují jednotlivá ustanovení zákona O dani z přidané hodnoty (ZDPH).
 

Finanční leasing

Leasingová společnost, která nakoupila předmět leasingu s DPH a na tento předmět dále poskytne finanční leasing, má nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu, a to i v případě nákupu osobního automobilu. Na výstupu pak uplatní stejnou sazbu DPH jako u předmětu leasingu. Takovou sazbou se zdaní jak vstupní cena, tak i marže leasingové společnosti, resp. jí poskytnutá finanční služba.
 
Nájemce si může u věcí pořízených formou finančního leasingu uplatnit nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu vystaveného leasingovou společností (např. se jedná o faktury pro jednotlivé splátky nebo o splátkový kalendář atd.). Odpočet lze uplatnit jak u akontace, tak nájemného, tak i kupní ceny předmětu finančního leasingu.
 
Pouze u osobních automobilů si nájemce nesmí uplatňovat odpočet DPH, a to ani u leasingové marže (finanční služby). To se týká jak akontace, tak splátek nájemného, tak kupní ceny po ukončení finančního leasingu.
 

Operativní leasing

V případě operativního leasingu movitých věcí se uplatní vždy základní sazba DPH bez ohledu na to, co je předmětem pronájmu. Nájemce, který je plátcem daně, si může uplatnit nárok na odpočet daně vždy a z celé částky sjednaného nájemného (popř. akontace, pokud by její určitá forma náhodou existovala), a to i v případě pronájmu osobního automobilu formou operativního leasingu.
 
V případě odkupu předmětu operativního leasingu po jeho ukončení by si DPH u kupní ceny nemohl uplatnit pouze u osobních automobilů, u jiných předmětů ano.
 
Z pohledu DPH je tak výhodnější operativní leasing oproti finančnímu leasingu.
 

Silniční daň

Silniční dani podléhají obecně pouze vozidla určená pro podnikatelskou činnost. Z toho plyne, že pokud není předmětem leasingu (ať již finančního, tak operativního) vozidlo, ale např. stroj či jiné technologické vybavení, je uvažování této daně irelevantní. Jelikož jsou ovšem předmětem leasingu nejčastěji vozidla pro komerční účely, uvedeme si pro úplnost i daňové aspekty silniční daně spojené s využitím finančního a operativního leasingu.
 
Zákon o dani silniční stanoví, že poplatníkem silniční daně je osoba zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla.
 

Finanční leasing

V případě finančního leasingu je jako provozovatel vozidla obvykle zapsán nájemce, proto je povinen odvádět silniční daň. Přitom vozidla jsou evidována v majetku poskytovatele (leasingové společnosti).
 

Operativní leasing

V případě operativního leasingu je provozovatel vozidla shodný s vlastníkem, poplatníkem silniční daně je tedy leasingová společnost.
 
Z pohledu silniční daně nelze jednoduše říct, že je výhodnější operativní leasing díky tomu, že silniční daň platí leasingová společnost na rozdíl od finančního leasingu, kde je poplatníkem obecně nájemce. Je tomu z toho důvodu, že zaplacenou silniční daň promítne leasingová společnost ve výši nájemného.
 
Jedna výhoda tu ovšem je, a to chybějící administrativa nájemce spojená se silniční daní v případě komerčního vozidla jako předmětu operativního leasingu.
 

Souboj leasingů pokračuje v Osobních financích

Souboj leasingů z pohledu zdanění dopadl tedy lépe pro operativní leasing. Reforma veřejných financí (především novelizace ZDP) platná od začátku letošního roku tuto jeho výhodnost ještě značně zvýšila.
 
Pokud chcete vědět, jak souboj finančního a operativního leasingu dopadá i dle jiných kritérií, kupte si prázdninové číslo Osobních financí, které vychází již příští týden. Možná budete výsledkem souboje leasingů překvapeni.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená