FinExpert.e15.cz

Daně u našich sousedů

Daně výrazně ovlivňují obsah našich peněženek. V Česku došlo v posledních letech ke snižování jednotlivých daní. Jak jsou na tom s jejich výší naši sousedé?
Daně u našich sousedů

U všech čtyř našich sousedů se podíváme na nejdůležitější daně a povinné odvody, tj. na daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, sociální a zdravotní pojištění, DPH. Tyto nejdůležitější daně totiž tvoří drtivou většinu státních příjmů (nebo státem pověřených institucí u sociálního pojištění), tj. rozmezí 85 - 89 %.

POLSKO

Celková míra zdanění v Polsku činí 33,8 % k HDP, v porovnání s Českem je podstatně nižší sociální a zdravotní pojištění.

Daň z příjmu fyzických osob

V Polsku je daň vypočítána progresivním způsobem, občané s vyššími příjmy, tak odvedou na dani více. Sazba daně je od 19 % do 40 %. Dani podléhají fyzické osoby s trvalým pobytem v Polsku, nebo jejichž dočasný pobyt překračuje 183 dní v kalendářním roce. Dani nepodléhají rolníci.

Sazby daně pro rok 2008
Sazba daněZáklad daně (v polských zlotých)
19%0 – 44 490
30%44 491 – 85 828
40%85 829 a více

 Sociální a zdravotní pojištění

 • Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel 9,76 % z hrubé mzdy zaměstnance.
 • Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel 8,5 % z hrubé mzdy zaměstnance.
Celkové zdanění práce v Polsku u jednotlivých typů mezd
Odvody celkemVýše příjmu k průměrné mzdě
66%100%133%166%
Centrální daň z příjmu5,00%6,50%7,20%7,60%
Místní daň z příjmu0,00%0,00%0,00%0,00%
Celkem daň5,00%6,50%7,20%7,60%
Pojištění24,70%24,70%24,70%24,70%
Odvody celkem29,70%31,10%31,80%32,30%
Pojištění placené zaměstnavatelem20,40%20,40%20,40%20,40%
Odvody celkem41,60%42,80%43,40%43,80%

Pramen: OECD: Statistics, Part I. Taxation of Wage Income (2007)

Daň z příjmu právnických osob

Právnické osoby a organizační jednotky platí v Polsku daň z příjmu právnických osob. Její výše závisí na dosaženém zisku v uplynulém období.V Polsku došlo v posledních letech ke snižování daně z příjmu právnických osob. Ještě v roce 1999činila daň z příjmů právnických osob34 %, v současné době činí 19 %.

DPH

Základní daň z přidané hodnoty činí v Polsku 22 %. Současně platí také preferenční daň ve výši 7 %. Nižší sedmiprocentní sazba je uvalena na: zemědělské stroje, umělá hnojiva a pesticidy, dětské zboží, léky a zdravotnické pomůcky, služby v dopravě, elektrickou energii.V zemi je rovněž DPH ve výši 3 % - je uvalena na zemědělské produkty.Některé vybrané výrobky a export jsou dokonce zdaněny nulovou sazbou.

SLOVENSKO

Celková míra zdanění na Slovensku je ze všech uvedených zemí nejnižší – 29,5 % k HDP. Na Slovensku oproti ostatním zemím byla reformou v roce 2004 zrušena darovací daň a dědická daň.

Daň z příjmu fyzických osob

Na Slovensku je, stejně jako v Česku, zavedena rovná daň. Sazba daně má hodnotu 19 %. Přestože je vyšší než v Česku (máme 15procentní sazbu daně), je odvod občanů na dani z příjmu fyzických osob nižší. V Česku se totiž daň počítá ze „superhrubé“ mzdy (tj. i z odvodů na sociálním a zdravotním pojištění placeném zaměstnavatelem), na Slovensku pouze z hrubé mzdy zaměstnance. Současně je na Slovensku vyšší základní nezdanitelná položka na poplatníka.

Sociální a zdravotní pojištění

 • Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanec 9,4 % a zaměstnavatel 25,2 % z hrubé mzdy zaměstnance.
 • Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 4,0 % a zaměstnavatel 10 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Celkové zdanění práce na Slovensku u jednotlivých typů mezd
Odvody celkemVýše příjmu k průměrné mzdě
66%100%133%166%
Centrální daň z příjmu5,30%9,00%10,90%12,00%
Místní daň z příjmu0,00%0,00%0,00%0,00%
Celkem daň5,30%9,00%10,90%12,00%
Pojištění13,40%13,40%13,40%13,10%
Odvody celkem18,70%22,40%24,30%25,20%
Pojištění placené zaměstnavatelem26,20%26,20%26,20%25,90%
Odvody celkem35,60%38,50%40,00%40,50%

Pramen: OECD: Statistics, Part I. Taxation of Wage Income (2007)

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %.

DPH

Základní sazba daně, která se uplatňuje na většinu zboží a služeb činí 19 %, snížená sazba daně má hodnotu 10 % a používá se na léky a vybrané zdravotní pomůcky, knihy, učebnice a tiskárenské potřeby.

RAKOUSKO

Celková míra zdanění v Rakousku činí 43,4 % k HDP, především daň z příjmu fyzických osob a právnických osob je v porovnání s Českem podstatně vyšší.

Daň z příjmu fyzických osob

V Rakousku je daň vypočítána progresivním způsobem, občané s vyššími příjmy, tak odvedou na dani více. Sazba daně je od 0 % do 50 %. Po pobytu v Rakousko přesahujícím 6 měsíců existuje v zásadě neomezená daňová povinnost.

Sazby daně pro rok 2008
Sazba daněZáklad daně (v EURO)
0%do 10 000
23%10 000 - 25 000
33,50%25 001 – 51 000
5051 001 a více

Sociální a zdravotní pojištění

 • Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanec 14,95 % a zaměstnavatel 18,85 % z hrubé mzdy zaměstnance.
 • Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 3,95 % a zaměstnavatel 3,55 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Celkové zdanění práce v Rakousku u jednotlivých typů mezd
Odvody celkemVýše příjmu k průměrné mzdě
66%100%133%166%
Centrální daň z příjmu9,70%15,50%19,20%22,50%
Místní daň z příjmu0,00%0,00%0,00%0,00%
Celkem daň9,70%15,50%19,20%22,50%
Pojištění18,10%18,10%18,10%15,50%
Odvody celkem27,80%33,50%37,30%37,90%
Pojištění placené zaměstnavatelem21,60%21,60%21,60%18,50%
Odvody celkem44,10%48,50%51,40%50,80%

Pramen: OECD: Statistics, Part I. Taxation of Wage Income (2007)

Daň z příjmu právnických osob

Od 1. 1. 2005 činí sazba daně 25% (ještě před pár lety činila sazba daně 34%). Společensky prospěšná, dobročinná a církevní zařízení jsou od daně osvobozena.

DPH

DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. V Rakousku je základní sazba DPH 20 % a snížená činí 10 % (potraviny, zemědělské produkty, léky, turistické služby apod.). Pokud však roční obrat nedosáhne 30 000 euro, nemusí se žádná daň odvádět – nemůže se ovšem ani uplatňovat odečet vstupní DPH.

NĚMECKO

Celková míra zdanění v Německu činí 40,7 % k HDP, velmi vysoké je však zdanění práce, které je v Německu podstatně vyšší než u ostatních našich sousedů.

Daň z příjmu fyzických osob

V letošním roce došlo ke zvýšení horní sazby daně ze 42 % na 45 % (v minulosti činila dokonce 52 %).Základní sazba daně z příjmů pro fyzické osoby klesla během reformy v roce 2001 z 26 % na současných 15 %.

Sazba daně v Německu na rok 2008
Sazba daně (v %)Příjem v euro
07 664
157 665 – 52 152
4252 153 – 250 000
45nad 250 000

Uvedená hranice zdanění se aplikuje u ročního základu daně u svobodných zaměstnanců (u manželů je to dvojnásobek) – např. sazbou 15 % je zdaněn příjem do 104 304 eur.

Sociální a zdravotní pojištění

 • Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel (13,35 %) i zaměstnanec (12,45 %). Německo patří mezi zakladatele a státy s více než stoletou tradicí sociálního pojištění.
 • Zdravotní pojištění také odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec (6,65 % z hrubé mzdy zaměstnance).

Celkové zdanění práce v Německu u jednotlivých typů mezd
Odvody celkemVýše příjmu k průměrné mzdě
66%100%133%166%
Centrální daň z příjmu16,15%22,03%26,59%30,04%
Místní daň z příjmu0,00%0,00%0,00%0,00%
Celkem daň16,15%22,03%26,59%30,04%
Pojištění20,85%20,81%18,66%15,90%
Odvody celkem37,00%42,84%45,25%45,94%
Pojištění placené zaměstnavatelem19,70%19,67%17,80%15,22%
Odvody celkem47,37%52,23%53,52%53,08%

Pramen: OECD: Statistics, Part I. Taxation of Wage Income (2007)

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně byla v letošním roce snížena z 25 % na 15 %. Současně však musí firmy ve všech spolkových zemích platit příspěvek solidarity ve výši 5,5 % a dále musí obchodní společnosti v Německu platit obchodní daň ve výši 14 %. Efektivní zdanění se tak v Německu pohybuje od 29 % do 34 %. Zdanění obchodních společností je v Německu jedno z nejvyšší v Evropské unii.

DPH

V Německu je základní sazba DPH 19 % a snížená činí 7 % (potraviny, zemědělské produkty, knihy, časopisy, noviny apod.).

Sociální a zdravotní pojištění

 • Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel (13,35 %) i zaměstnanec (12,45 %). Německo patří mezi zakladatele a státy s více než stoletou tradicí sociálního pojištění.
 • Zdravotní pojištění také odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec (6,65 % z hrubé mzdy zaměstnance).

Kde jsou daně nejnižší?

Při bližším porovnání daňových soustav v Česku a u našich sousedů vidíme, že výše daní je v Česku po Slovensku druhá nejnižší. Zdanění ve všech východoevropských zemích (Česko, Polsko, Slovensko) je podstatně nižší než v Německu a Rakousku. Zdanění práce je v obou zemích vyšší o desítky procent než v Česku a Slovensku, kde je zavedena rovná daň. Společné však má Česko s Německem a Rakouskem velmi vysoké sociální a zdravotní pojištění.

Prameny:

 • European Commission, Taxation and Customs Union
 • The World Wide Tax and Tax Source Network 2008
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená