FinExpert.e15.cz

Daně a ekonomika u našich sousedů

Podíváme se, kde je celkové daňové zatížení nejvyšší a kde naopak nejnižší, která domácí ekonomika nejlépe šlape a proč. Existuje nějaká závislost mezi výší daní a hospodářským růstem?

Daně zasahují do našeho každodenního života. Výše daní výrazně ovlivňuje podnikatelský duch v zemi. Podívejme se proto současně na ekonomiku a daňovou soustavu u naších sousedů. 

Polsko má na chod Evropy významný vliv

Polsko je nejlidnatější nová členská země Evropské unie a jeho vliv na chod Evropy je značný. V současné době dochází v zemi ke snižování úrokových sazeb, růstu HDP (pořád má však země druhý nejnižší hrubý domácí produkt přepočítaného na jednoho obyvatele z EU) a snižování inflace. Největším problémem pořád zůstává vysoká nezaměstnanost (pohybuje se okolo 18 %, což je z nejvyšší nezaměstnanost ze všech členských zemí EU) a nerovnováha veřejných financí. Hnacím motorem hospodářského růstu je export, který roste rok od roku. Polsko se může pochlubit oživením výrobní aktivity průmyslových podniků, růstem exportu a dynamickému rozvoji služeb.

Nejdůležitější daně

Daň z příjmu fyzických osob je stejně jako u nás vypočítávána progresivním způsobem (od 19% do 40%). Občané s vyššími příjmy tedy odvedou do státní pokladny více peněžních prostředků.  Dani podléhají fyzické osoby s trvalým pobytem v Polsku nebo jejichž dočasný pobyt překračuje 183 dní v kalendářním roce. Dani nepodléhají rolníci. Systém je poměrně složitý, neboť obsahuje řadu možností úlev a odpočitatelných položek (např. na vzdělávání, pracovní pomůcky, bytovou výstavbu, splácení hypoték…). V Polsku je rovněž možné společné daňové přiznání manželů.

Právnické osoby a organizační jednotky platí v Polsku daň z příjmu právnických osob. Její výše závisí na dosaženém zisku v uplynulém období.   V Polsku došlo v posledních letech ke snižování daně z příjmu právnických osob. Ještě v roce 1999 činila daň z příjmů právnických osob 34 %, v současné době činí 19 %.

Základní daň z přidané hodnoty činí v Polsku 22%. Současně platí také preferenční daň ve výši 7%. Nižší sedmiprocentní sazba je uvalena na zemědělské stroje, umělá hnojiva a pesticidy, dětské zboží, léky a zdravotnické pomůcky, služby v dopravě, elektrickou energii.   V zemi je rovněž DPH ve výši 3% – je uvalena na zemědělské produkty. Některé vybrané výrobky a export jsou dokonce zdaněny nulovou sazbou. Spotřební daň je v Polsku uplatňována ve srovnání s Českou republikou na širší sortiment výrobků.  Kromě luxusního zboží, pohonných hmot, alkoholu a tabáku platí například i na dražší elektroniku nebo automobily.

Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění státu  9,76 % z hrubé mzdy zaměstnance, stejnou sazbu odvádí i zaměstnanec. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění 8,5% z hrubé mzdy zaměstnance, stejnou sazbu odvádí i zaměstnanec.

Darovací a dědická daň v Polsku vychází z tržní hodnoty daného majetku.  Je konstruována progresivně a její úroveň závisí na charakteru vztahu mezi donorem a příjemcem. Dědici v přímé linii platí nižší daně, v některých případech jsou od daně zcela osvobozeni.

Místní daně mohou být stanoveny orgány místní správy. V mnoha případech je poskytování místním orgánem úleva. Její výše nesmí překročit maximální úroveň stanovenou parlamentem. Mezi tyto daně patří například: daň z pozemků a nemovitostí, daň z obchodní činnosti, daň ze psů. Daně z nemovitostí vycházejí z vyhlášky ministra financí a mohou se lišit podle rozhodnutí místních samosprávních orgánů.

Slovensko snížilo daňové zatížení

Statistické údaje o vývoji slovenského hospodářství potvrzují, že výkonnost slovenské ekonomiky roste.  Významně k tomu přispělo snížení daňového zatížení v zemi a snížení sociálních dávek (zákonem byla stanovena maximální výše sumy sociálních dávek pro jednu rodinu). Nově byl definován důvod ztráty zaměstnání a jeho dopad na sociální pomoc. Pro nezaměstnané byla zavedena povinnost hlásit se na příslušném úřadě práce, příp. vykonávat veřejně prospěšné práce pro obec.

Slovensko vykazovalo v posledních letech jednu z nejvyšších inflací v rámci Evropské unie (většinou okolo 8%). Slovenská ekonomika má podle evropských ekonomických analytiků vytvořeny předpoklady pro další udržení tempa přírůstků. Na Slovensku jsou velice příznivě hodnoceny investice do automobilového průmyslu. Hlavními automobilkami pak jsou Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v Trnavě a Kia Motors Slovakia v Žilině. Předpokládá se, že do pěti let by automobilky na Slovensku měly zaměstnávat přes 100 tis. pracovníků.

Nejdůležitější daně

Celkové daňové zatížení na Slovensku činí 30,9 %  k HDP a po Lotyšsku je druhé nejnižší z členských zemí EU. Od 1. 1. 2004 platí na Slovensku nový daňový systém, ve kterém byla zavedena rovná daň ve výši 19 % pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Současně byla reformou zrušena daň darovací a dědická. Daň z převodu nemovitostí má taky pouze jednu sazbu ve výši 3%.

Na reformě daně z příjmu fyzických osob na Slovensku „vydělaly“ všechny příjmové skupiny obyvatelstva. Nejvíce potom vícečlenné rodiny (díky daňovým bonusům na děti) a občané s vysoce nadprůměrnými příjmy. Občan s podprůměrným měsíčním příjmem ve výši 11 000 SK (jehož celý příjem byl v roce 2003 zdaněn 10 % sazbou daně z příjmů) má čistou mzdou za celý rok o 1 832 SK vyšší po zavedení rovné daně ve výši 19 %. Je to způsobeno zavedením vyšší základní nezdanitelné položky na poplatníka (87 936 Kč ročně).

Z členských zemí OECD je nižší sazba pro právnické osoby pouze v Irsku (12,5 %),  Maďarsku (16 %) a Islandu (18 %). Nižší sazba daně z příjmů právnických osob se na Slovensku projevila v přílivu zahraničních investic a vytvořením nových pracovních míst. O tom svědčí postupné snižování nezaměstnanosti z téměř 17 % (začátek roku 2004) na současnou úroveň 10,4 % (červen 2006).

Zaměstnavatel na sociálním pojištění odvádí 21,75% z hrubé mzdy zaměstnance, zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí na sociálním pojištění 7 %. Sazby zdravotního pojištění jsou 10 % zaměstnavatel z hrubé mzdy zaměstnance a 4 % zaměstnanec ze své hrubé mzdy.

Rakousko je ekonomicky nejvýkonnější

Rakousko patří mezi ekonomicky nejvýkonnější země Evropské unie. Rozhodující podíl v národním hospodářství má sektor služeb, současně však je výrobní průmysl nadprůměrný. Rakousko má i přes rostoucí trend i nadále jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU, za uplynulý rok činí 5,1 %. Míra inflace za posledních 6 let nepřekročila hodnotu 2,5 %. Cestovní ruch je pro zemi nesmírně finančně důležitý a je nejvýznamnějším exportním odvětvím. Nejrespektovanějšími domácími společnostmi jsou Voest-Alpine, OMV, Red Bull, Va Tech, Telecom Austria.

Nejdůležitější daně

Daň z příjmů fyzických osob má čtyři sazby. Pro příjem do 10 000 euro – 0 %, od 10 000 euro do 25 000 euro – 23 %, od 25 000 euro do 51 000 euro – 33,5 %, nad 51 000 euro 50 %. Od vypočtené daně se odečítají odpočitatelné položky, které jsou zvlášť upravené zákonem (patří sem např. penzijní výdaje či výdaje za dopravu).

Daň z příjmů právnických osob má od 1. 1. 2005 sazbu daně 25 % (ještě před pár lety činila sazba daně 34 %). Společensky prospěšná, dobročinná a církevní zařízení jsou od daně osvobozeny.

Sociální a zdravotní pojištění odvádí jak zaměstnavatel (12,55 % a 3,55 %), tak zaměstnanec (10,25 % a 3,95 %).

DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. V Rakousku je základní sazba DPH 20 % a snížená činí 10 %. Pokud však roční obrat nedosáhne 22 000 euro, nemusí se žádná daň odvádět – nemůže se ovšem ani uplatňovat odečet vstupní DPH.

Německo patří mezi největší světové vývozce

Německo se spolu s USA a Japonskem řadí v absolutních číslech mezi tři největší světové vývozce. Obchodní bilance Německa je vysoce aktivní řadu let, od roku 1998 nekleslo aktivní saldo obchodní bilance pod 60 mld. euro. Nejvíce se na vývozu podílí vývoz německých automobilek (20 %), strojní zařízení (14 %), chemické výrobky (12 %) a elektronika (5 %). Nejvíce Německo vyváží do Francie (11 %), USA (9 %), Velká Británie (8 %), Itálie (7 %) a Nizozemí (6 %). Z nových členských zemí Evropské unie má Německo nejčilejší obchodní spojení s Českem. Nejvýznamnějšími německými firmami jsou DaimlerChrysler, Siemens, BMW, Volkswagen, SAP, Porsche, BASF či Lufthansa.

Německo se člení na tři správní úrovně: stát, spolkové země a obce. Vybírané daně na krytí veřejných výdajů se rovněž dělí na tyto tři úrovně. Daňové zatížení je v Německu dlouhodobě stabilní. Celkové daňové zatížení v Německu činí 41,7% k HDP.

Nejdůležitější daně

Sazba daně z příjmů fyzických osob se pohybuje od 15 % do 42 %. Základní sazba daně z příjmů pro fyzické osoby klesla během reformy v roce 2001 z 26 % na současných 15 %. Nejvyšší sazba byla také postupně snížena z 53 % na 42 %. Horní hranice zdanění se aplikuje od zdaňovacího ročního základu 52 152 euro u svobodných a bezdětných zaměstnanců (u manželů dvojnásobek). Základní nezdanitelná položka se zvýšila na 7 660 euro.

Daň z příjmů právnických osob má sazbu ve výši 25 %, snížena byla v roce 2001. Právnickými osobami jsou v Německu zejména kapitálové společnosti. V Německu nejsou osobní společnosti jako komanditní a veřejné obchodní společnosti právnickými osobami, tak jako v Česku.

V Německu je základní sazba DPH 16 % a snížená činí 7 %. Spotřební daň představuje dávky na určité druhy výrobků. V současnosti to jsou elektrický proud, minerální oleje, tabákové výrobky, pálenka, pivo, šumivé víno, a meziprodukty jakož i káva. Tyto daně vybírá celní správa a s výjimkou daně z piva je odváděna státu. Daň z převodu nemovitosti činí 3,5%.

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec (9,75%). Německo patří mezi zakladatele a státy s více než stoletou tradicí sociálního pojištění. Zdravotní pojištění také odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec (7,1%). V Německu je poměrně široká spoluúčast pacienta: stomatologické ošetření 10 euro za čtvrtletí, léky 10%, léčebné prostředky 10%, nemocniční péče 10 euro za den, jízdné 10% z ceny.

Zdroj: The Worldbank – Doing Business 2006, OECD FACTBOOK 2006 – The World Wide Tax and Tax Source Network 2006, Centrall Inteligence Agency – The World Factbook 2006, The Federation of European Employers

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená