FinExpert.e15.cz

Daň z nemovitostí v roce 2009

Musíte podat přiznání k dani z nemovitostí sami, nebo ve vašem případě stačí počkat, až vám platební výměr zašle finanční úřad?
Daň z nemovitostí v roce 2009

Daň z nemovitostí patří mezi majetkové daně. Do této daně jsou zahrnuty

  • pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí (ty podléhají dani z pozemků),
  • a nemovité stavby jako například rodinný dům, byt, nebytový prostor, tedy o stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas (podléhají dani ze staveb).

Rozhodujícím aspektem pro placení daně je vlastnické právo k nemovitosti (pozemku či stavbě) k 1. lednu příslušného zdaňovacího období, v našem případě k 1. lednu 2009. Specifikum daně z nemovitostí spočívá právě v tom, že jako jediná přímá daň se platí dopředu na zdaňovací období. Do konce ledna 2009 je nutno podat daňové přiznání na celý kalendářní rok 2009 a daň je splatná nejpozději do 31. května. Pokud daňová povinnost přesáhne částku 5000 Kč, může poplatník daň z nemovitosti hradit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu daného zdaňovacího období.

Dva způsoby, jak daň zaplatit

Kdo musí podat daňové přiznání a kdo čeká na platební výměr správce daně? Častějším případem je ten, že vám jako vlastníku nemovitosti platební výměr doručí finanční úřad. Jinými slovy, když jste během roku 2008 žádnou novou nemovitost nekoupil, ani neprodal, tak daňové přiznání samostatně nepodáváte. Finanční úřad totiž předpokládá, že jako poplatník daně disponujete vlastnickým právem ke stejným nemovitostem jako v předcházejícím zdaňovacím období. Automaticky vám tedy zašle platební výměr, po jehož zaplacení budou daňové povinnosti pro rok 2009 vyřízeny.

Podat daňové přiznání do konce ledna 2009 musí pouze ten, kdo realizoval nějaký pohyb s nemovitostmi – koupi, prodej, nabytí darováním či děděním do 1. ledna 2009.

Pozor na změnu v osvobození zemědělských pozemků, pokud toto osvobození budete jako poplatník daně z nemovitostí nárokovat, musíte podat daňové přiznání.

Novinky v zákoně o dani z nemovitostí od ledna 2009

Osvobození zemědělských pozemků od daně poprvé za zdaňovací období 2009

Zákon o dani z nemovitostí s účinností od 1. ledna 2008 v § 4 odst. 1 rozšiřuje osvobození od daně z pozemků na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou.

Mezi takto osvobozené pozemky ovšem nepatří pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce. Možností, jak osvobodit i tyto pozemky, je ve vyhlášce jejich osvobození stanovit a definovat tyto osvobozené pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, na kterém se nacházejí.

Osvobození uvedených pozemků lze ovšem poprvé uplatnit až na zdaňovací období roku 2009 na základě obecně závazných vyhlášek vydaných obcemi v roce 2008. Tato skutečnost vyplývá z § 16a zákona o dani z nemovitostí. Tento paragraf stanovuje obci povinnost vydat obecně závaznou vyhlášku s nabytím platnosti do 1. srpna 2008 a s nabytím účinnosti nejpozději do 1. ledna 2009. Zároveň pokud bude chtít poplatník dané osvobození uplatnit, musí dle § 4 odst. 4 zákona podat daňové přiznání. Podkladem pro uplatnění osvobození v daňovém přiznání bude v tomto případě obecně závazná vyhláška obce, která osvobození stanovuje.

Co je místní koeficient

Druhá změna v zákoně o dani z nemovitostí platná od ledna 2009 se může dotknout mnoha poplatníků této daně a znamená pro ně fakticky zvýšení daňové povinnosti. Zákon o dani z nemovitostí platný v roce 2008 obsahuje právní úpravu vztahující se k úpravě tzv. místního koeficientu, který má právo stanovit každá obec v rámci České republiky (týká se tedy všech obcí bez ohledu na počet jejich obyvatel).

Koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka daně z nemovitostí za jednotlivé druhy pozemků, staveb, bytu i samostatných nebytových prostor, může být stanoven ve výši 2, 3, 4 nebo dokonce 5. To znamená, že daňová povinnost při uvalení tohoto koeficientu obcí na všechny zmíněné nemovitosti může vzrůst mnohem více než by se čekalo.

Místní koeficient může být uplatněn poprvé ve zdaňovacím období 2009 a to v důsledku stejných pravidel spojených s povinností vydat obecně závaznou vyhlášku s nabytím platnosti nejpozději do 1. srpna 2008. Zákon touto změnou dává moc obcím rozhodnout o výši svého příjmu, který je inkasován právě z daně z nemovitostí do rozpočtu obce.

Příklad

Poplatník daně z nemovitostí je vlastníkem bytu v obci, která má podle posledního sčítání 2 000 obyvatel. Podlahová plocha bytu je 100 m2. Obec stanovila obecně závaznou vyhláškou místní koeficient 5.

Základ daně z bytu = podlahová plocha bytu v m2 * koeficient 1,20

ZD = 100 m2 × 1,20 = 120 m2

Daň z bytu = základ daně * sazba daně * koeficient pro obec * místní koeficient

D = 120 m2 * 1 Kč/m2 * 1,4 * 5 = 840 Kč

V roce 2009 bude zaplaceno na dani z nemovitostí celkem 840 Kč, oproti roku 2008 je tato částka 5krát vyšší.

Nakonec je nutné připomenout, že pokud byl ve vaší obci stanoven místní koeficient, dozvíte se o této skutečnosti nejpozději v den doručení platebního výměru finančním úřadem. Na druhé straně pokud budete chtít uplatnit osvobození zemědělských pozemků, budete muset pátrat již nyní, zda příslušnou vyhlášku vaše obec vydala či nikoliv a podat daňové přiznání do konce ledna!

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších právních předpisů a zahrnuje daň ze staveb a daň z pozemků.

Další článek


 

Související články


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená