FinExpert.e15.cz

ČSOB: Investice do fondů již nejsou výsadou bohatých

Skupina ČSOB zvýšila v pololetí čistý zisk

Skupina ČSOB, zvýšila za první pololetí čistý zisk o 73 procent. Na konto si připsala 6,81 miliardy korun. Z toho výnos z mimořádné položky (inkaso z úvěru pro Slovenskou inkasní) činil 2,25 mld. Kč. Objem úvěrů, které skupina poskytla na financování bydlení, dosáhl za první pololetí 40% meziročního nárůstu. V oblasti poskytování úvěrů bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek dosáhla meziročního nárůstu o jednu miliardu korun a stala se v této oblasti lídrem na českém trhu.

Nová on-line kalkulačka zlepšuje přehled o bankovních službách

Na svých webových stránkách zprovoznila ČSOB novou on-line Kalkulačku optimalizace bankovních poplatků, která klientům umožní naplánovat, jak využívat běžné bankovní operace za co nejlepších podmínek a neplatit zbytečné poplatky. Klient po zadání počtů běžně uskutečňovaných operací společně s typem používaného účtu  zjistí, na kolik ho přijdou měsíční poplatky. Současně s výpočtem poplatku bude upozorněn na možné úspory, pokud bude optimalizovat své chování podle nejvýhodnější dostupné ceny.

ČSOB získala ocenění MasterCard Firemní banka roku 2005

V rámci 11. ročníku žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR, který každoročně sestavuje Sdružení CZECH TOP 100, byla nově udělena zvláštní cena pro nejlepší banku obsluhující firemní klientelu. Historicky prvním vítězem ocenění MasterCard Firemní banka roku 2005 se stala ČSOB.

Poslední čísla těší asi všechny zastánce a popularizátory investic do podílových fondů. Objem prostředků, které lidé umístili do různých typů fondů v polovině roku 2005, se totiž již na dohled přiblížil hranici 200 miliard korun a meziročně poskočil o slibných zhruba 30 miliard Kč. Tuto radost do jisté míry tlumí skutečnost, že rovná polovina všech investovaných peněz směřovala do fondů peněžního typu. A to ani podle vyjádření samotných investičních bankéřů nejsou opravdu plnohodnotné fondy. K takovému názoru je zřejmě vede fakt, že se u peněžních fondů prakticky nepracuje s rizikem a schopnost jejich manažérů ovlivnit faktický výnos fondů je značně omezená. Jednoznačně se potvrzuje, že Češi jsou značně konzervativní a nijak zvlášť se nehrnou do skutečného investování. Dokáže je vůbec něco přesvědčit, že tento způsob zhodnocování volných prostředků skutečně stojí za to? Asset manažeři menšímu zájmu o ostatní typy fondů rozhodně bohorovně nepřihlížejí. Zajištěné fondy jsou na českém trhu teprve několik let, ale jejich tempo růstu zejména v posledních dvou letech ukazuje, že zařazení tohoto typu fondů do nabídky bylo v tomto případě správné. Za nejnovější lákadlo investorů lze pak považovat tzv. profilové fondy, které nabízely v polovině letošního roku již tři finanční skupiny – ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka – respektive jejich investiční společnosti.  Název profilové fondy je vlastně umělý a neodpovídá klasickému členění podílových fondů podle typu aktiv, ze kterých je fond složen. Jak ostatně napovídá samotné pojmenování, na rozdíl od ostatních podílových fondů, do nichž se většinou investuje na základě doporučení, aktiva těchto fondů jsou namíchaná tak, aby odpovídala určitému investičnímu profilu zájemce. Přestože jsou profilové fondy často zařazovány do fondů smíšených, ve skutečnosti jde většinou o fondy fondů. Podkladová aktiva tvoří totiž různé typy fondů – tedy peněžního trhu, dluhopisové nebo také akciové fondy.

Co se nabízí na trhu

Dobrou zprávou je skutečnost, že si profilové fondy již získaly pozornost největších hráčů na trhu. Jednoznačně jako první přišla s profilovými fondy ČSOB, a to již v roce 2000. Koncem dubna letošního roku se k této iniciativě připojila i Komerční banka a svoji původní nabídku doplnila začátkem června také Česká spořitelna.

Výběr

Podle Jana Barty z ČSOB Asset Managementu by nebylo vhodné nabízet lichý počet fondů. „Je to do značné míry psychologická záležitost, v takovém případě by totiž naprostá většina lidí umisťovala peníze do toho prostředního,“ domnívá se Barta. Také proto ČSOB od počátku nabízí čtyři profilové fondy – Konzervativní, Vyvážený, Růstový a Dynamický. Stejný počet jich připravila Česká spořitelna, i když názvy odpovídají jen částečně (Opatrný, Konzervativní, Vyvážený a Dynamický). Naproti tomu Komerční banka přišla na trh jen se dvěmi fondy – Konzervativním a Smíšeným.  Přestože jsou jména fondů dost podobná a například konzervativní fond mají všechny společnosti, portfolia fondů jasně ukazují, že se jejich přístupy liší (viz tab. 1).

  ČSOB ČS KB
Konzervativní 40 % P 70 % P 25 – 45 % P
45 % D 20 % D 50 – 70 % D
15 % A 10 % A 5 % A
P – fondy peněžního trhu, D – dluhopisové fondy, A – akciové fondy

Z tohoto porovnání je vidět, že ČSOB postupuje nejodvážněji  - což ostatně potvrzuje nabídka a složení dalších profilových fondů. Barta považuje investiční strategie svých fondů (spočívající ve výraznějším zapojení akciové složky) za mnohem příznivější pro klienta, zejména s ohledem na poměr výnos versus riziko. Podle něj jde kolísání dluhopisů a akcií většinou proti sobě, a tak jejich vhodnou kombinací vzniká lépe vyvážené portfolio. „Právě 15procentní podíl nám ve výpočtech dává i u konzervativního fondu nejlepší zhodnocení při přiměřené míře rizika,“ tvrdí Jan Barta.

Dostupnost

Co se týče dostupnosti investice, nejsou mezi jednotlivými správci příliš velké rozdíly. U všech tří je minimální vstupní investice shodně 5000 korun, Komerční banka umožňuje u pravidelného investování začít i s 500 Kč. V tomto objemu jde dokupovat fondy také u ČSOB, Česká spořitelna požaduje minimálně objem 1000 Kč.  Je pochopitelné, že fondy nejsou určeny pro krátkodobé investování – podle typu fondu je doporučený investiční horizont 2 až 7 let. Přesto může být likvidita těchto investic důležitá. Nejkratší dobu pro odkup udává ČSOB, a to přijatelných 5 dní, Komerční banka týden, zatímco Česká spořitelna hovoří o 15 dnech.

Poplatky

Vzhledem k tomu, že odkupní poplatek je ve všech třech případech shodně nulový, ve hře zůstávají jen prodejní poplatky a management fee. Zatímco u ČSOB a KB je prodejní poplatek fixní, ČS motivuje k větším investicím formou slevy základní procentní sumy. Ta je přitom u jednotlivých profilových fondů různá, odlišné procento vybírá také ČSOB, oproti tomu KB si žádá u obou svých fondů 1 %.  Podobně přistupuje ČS také u každoročního management fee, který je odstupňován podle fondů od 0,8 do 1,5 %, KB opět inkasuje fixních 1,4 %. Zajímavý přístup má ČSOB, která u aktiv pocházejících z dílny mateřské KBC, kterých je většina, nevybírá žádný poplatek, u ostatních pak 1 %.

Dosavadní výsledky

Výkonnost profilových fondů není možné vzhledem ke krátké době fungování fondů ČS a KB porovnávat. Podobně nepřehledný je dosavadní objem vložených prostředků. Dva ze čtyř fondů ČS byly založeny již v roce 2000 a na profilové fondy byly transformovány teprve letos. Je proto pochopitelné, že shromáždily více prostředků než zbylé dva, jež byly nově založeny v červnu 2005 – celkem tyto čtyři fondy zatím spravují zhruba 1,1 miliardy Kč. Nejpřehlednější situace je tak u fondů ČSOB, které dokázaly získat dvojnásobek s tím, že více než polovina investic mířila do Konzervativního fondu.

Profilové fondy ČSOB ČS KB
Objem majetku v mil. Kč 2252 1115 154

Jak do profilových fondů investovat?

Zatímco pravidelné vkládání peněz do kapitálového životního pojištění nikoho nepřekvapí, u podílových fondů na tento způsob investování přece jen nejsou lidé příliš zvyklí. Jenže strategie průměrování (Dollar Cost Averaging) zde dokáže významně minimalizovat riziko nevhodného načasování investice. Tato strategie totiž využívá jediné vlastnosti finančních trhů, na kterou je možné se spolehnout – kolísavosti. Výkyvy trhu mohou pracovat ve prospěch investora, chce to však určitou disciplínu. Základním principem je investování pevné částky v pravidelných intervalech, tedy i při nepříznivém vývoji trhu. Jak vše funguje ukazuje tabulka. Díky dodržení pravidel lze často tímto způsobem dosáhnout vyššího zhodnocení než jednorázovou investicí, protože průměrná pořizovací cena nakoupených akcií je nižší než průměrná tržní cena (viz tab. 3).

datum výše ceny na trhu rostou ceny na trhu klesají ceny na trhu kolísají
investice pravidelné investice Cena 1 akcie fondu počet Cena 1 akcie fondu počet Cena 1 akcie fondu počet
    nakoupených akcií nakoupených akcií nakoupených akcií
1.1.2005 10 000 500 20 1 000 10 1 000 10
1.2.2005 10 000 625 16 909 11 800 12,5
1.3.2005 10 000 800 12,5 800 12,5 625 16
1.4.2005 10 000 909 11 715 14 800 12,5
1.6.2005 10 000 1 000 10 625 16 1 000 10
celkem 50 000 719 69,5 787 63,5 820 61
průměrná pořizovací 719 787 820
cena 1 akcie
průměrná tržní 767 810 845
cena 1 akcie

O tom, jaký je konkrétní člověk typ investora, nikdo nemusí dlouze spekulovat. Investiční bankéři mu dají vyplnit krátký dotazník, který pomůže odhalit jeho investiční profil. V ČSOB je tento profil určován podle pěti kritérií. Mezi objektivní bychom mohli zařadit požadovanou dobu investice a poměr riziko k výnosu, který vyjadřuje, jaký může být rozptyl výnosů. Mezi pomocná subjektivní kritéria patří informace, jaké peníze investor do fondů vkládá. Tedy, zda má dostatečnou peněžní rezervu, či nikoliv. Dále pak bankéře zajímají zkušenosti investora a to, jak se zachová v okamžiku, kdy trhy začnou klesat. „Správné určení investičního profilu rozhodně přispívá ke konečné spokojenosti klienta.  Někdo dobře chápe, že vyšší zisk je spojen s vyšším rizikem, jiný ale tuhle souvislost nechce příliš pochopit. Takového by pak bylo chybou tlačit například do Dynamického nebo Růstového fondu,“ říká Jan Barta.

Šance profilových fondů

Existuje šance, že se profilové fondy stanou skutečně pevnou součástí zhodnocování dlouhodoběji volných prostředků českých domácností? Nebude to zřejmě hned, ale dá se předpokládat, že si tento typ investování vyslouží větší pozornost. Už skutečnost, že o profilové fondy svoji nabídku obohatily po ČSOB také v ČS a KB, jistě přiláká více zájemců. Jako plus lze označit také poměrně jednoduché marketingové schéma, které by mohlo oslovit i menší investory, kteří nechtějí spoléhat pouze na oblíbenější penzijní připojištění a věří, že by u profilových fondů mohli získat více. Na rozdíl od skutečně aktivních investorů, kteří nechtějí přijít o vzrušení z individuálního investování na kapitálovém trhu, nabízejí profilové fondy velmi dobrý servis všem ostatním zájemcům. Ti mohou spoléhat na pravidelnou obměnu portfolia podle doporučení investičního výboru a přitom těžit z toho, že žádné nákupy a prodeje fondu je daňově nezatíží. Za příznivé můžeme označit také poplatky vybírané u profilových fondů, zvláště pokud není jako v případě ČSOB vybírán poplatek za správu u aktiv, které pocházejí z dílny KBC.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená