FinExpert.e15.cz

ČSA letí k zemi

Vše, co potřebujete vědět o tristním stavu českých aerolinek.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Zpráva o skutečném stavu Českých aerolinií

ČSA letí k zemi
Oficiální dopis premiérovi Paroubkovi, který neměl být publikován:

Zpráva o skutečném stavu Českých aerolinií (ČSA)

Po dobu více než dvou let, kdy působí v pozici předsedy představenstva a prezidenta společnosti pan Jaroslav Tvrdík,  sledujeme vývoj v ČSA a zaznamenáváme krajně nepříznivá fakta a trendy, které nyní již jednoznačně indikují reálné ohrožení existence firmy ve velmi blízkém časovém horizontu. Tento neblahý trend je přitom v příkrém rozporu s dobrými výsledky ostatních leteckých společností (s výjimkou amerických), které tyto společnosti vykazují i přes vysoké ceny pohonných hmot, hrozby terorismu ve světě, hrozby nemoci SARS či ptačí chřipku, bez ohledu na dopady války v Afghánistánu a Iráku, apod.

1. Hospodaření společnosti ČSA: historicky nejhorší finanční výsledky a jejich zhoršující se trend

1.1    Špatné výsledky hospodaření. Hospodářský výsledek ČSA za leden až říjen 2005 představuje ztrátu  508 mil. Kč:
(a)  to je 1,2 miliardy Kč pod schváleným plánem,
(b) jde o zdaleka nejhorší výsledek za posledních 10 let. V období leden-říjen byl od roku 1995 hospodářský výsledek ČSA vždy kladný s výjimkou roku 2001 (-0,9 mil. Kč vlivem obecně známých událostí z 11.září).

1.2    Produktivita práce klesá. Vůči minulým rokům se letos skokově zhoršují veškeré ukazatele produktivity a efektivity. Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance klesla a klesá v řádu desítek procent.

1.3    Zadlužování společnosti za únosnou míru. Míra zadluženosti ČSA přesáhla rozumnou mez, kdy výše krátkodobých úvěrů přesahuje hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Nedostatek interních zdrojů se netýká pouze grandiózních investičních záměrů, ale je vážnou hrozbou i pro běžný provoz firmy (výše čerpaných provozních úvěrů cca 1,5 mld. Kč významně přesáhla úroveň uhrazených předplateb na letadla, která činí  1,1 mld. Kč).

1.4    Bezprecedentní rozvrat v hospodaření ČSA a tvorbě zdrojů. Nulové vlastní zdroje před obdobím zimní sezóny 2005/2006 znamenají tragický stav (viz čerpané krátkodobé provozní úvěry ve výši 0.4 miliardy). Pro ilustraci: v době nástupu pana Tvrdíka do ČSA, po letní sezóně - v říjnu 2003, společnost měla na účtech své vlastní zdroje ve výši 1.5 miliardy korun.

1.5    Snižování hodnoty společnosti pro akcionáře. Situace nedostatečného stavu finančních zdrojů je nebezpečná tím spíše, že je zaznamenána po skončení letní, to znamená tradičně ziskové sezóny. Tuto situaci již lze pravděpodobně řešit jedině cestou odprodeje části majetku firmy, což je v příkrém rozporu s požadavkem na růst hodnoty ČSA s ohledem na budoucí privatizaci a předpokládaný zájem státu získat z privatizace co nejvíce prostředků.

1.6    Výmluvy vedení firmy a zamlžování. Výsledky drtivé většiny konkurentů, ale i partnerů z aliance SkyTeam (Air France/KLM), jsou přitom pozitivní, což ostře kontrastuje s oficiálním zdůvodněním špatné situace ČSA vedením firmy ve smyslu nepříznivé kombinace objektivních příčin na straně nákladů (cena paliva) a výnosů (živelné pohromy, terorismus…).

2. Lidské zdroje (personální oblast): bezkoncepčnost, plýtvání prostředky, arogance, zastrašování

2.1    Ztráta komunikace a soudržnosti. Uvnitř firmy se vytvořily rozsáhlé komunikační bariéry jak mezi starými a novými zaměstnanci, tak i mezi reorganizovanými a původními útvary (staré komunikační kanály byly přerušeny a nové nevznikly).

2.2    Útok na uzavřenou kolektivní smlouvu, ohrožení základních jistot zaměstnanců. Na základě vnitropodnikového nařízení jsou veškeré pohyby ve mzdové a personální oblasti provázeny převodem pracovníků z tarifní na smluvní mzdu. Kromě naprosté destrukce systému mzdového řádu pro jednotlivé pozice jde o evidentní pokus obejít stávající kolektivní smlouvu, zejména závazky ohledně dohodnutého meziročního růstu tarifních mezd.

2.3    Totální personální bezkoncepčnost. Společnost je soustavně destabilizována personálními změnami včetně výměn klíčových manažerů. Například rozhodující pozice viceprezidenta pro marketing a prodej se nyní mění již počtvrté za poslední 2 roky, což kopíruje stav  ve vedení Ekonomického úseku, v jehož čele je od září 2003 již čtvrtý vedoucí pracovník!

2.4    Příchody nekompetentních osob. Výměny manažerů zpravidla provází rozsáhlá obměna celých týmů novými pracovníky většinou z řad bývalých kolegů nového manažera, přičemž dosavadní pracovníci jsou nuceni opustit firmu, často dokonce bez předání své agendy. Kromě přerušení kontinuity v řadě klíčových oblastí tak firma ztrácí po léta budované know how a je nucena se i v nejtriviálnějších přídech obracet na poradenské firmy, což je spojeno se značnými výdaji a postupnou ztrátou soběstačnosti firmy.

2.5    Bezradnost v organizační struktuře společnosti. Činnost firmy je paralyzována častými organizačními změnami, které jsou prováděny chaoticky, evidentně nesystémově a bez znalosti cílového stavu. Opakovaně se tak reorganizují tytéž složky nebo se realizované změny navzájem ve svém konečném efektu popírají. Velmi často nedojde ani k projednání změn s odbory nebo dokonce dotčenými pracovníky, změny se realizují bez dotažení všech pracovně-právních formalit a mnohdy pod tlakem tzv. krizových režimů.

2.6    Atmosféra strachu. Mezi zaměstnanci zavládla atmosféra existenční nejistoty a strachu v dosud nebývalé míře. Zaměstnanci, kteří jsou přinuceni k odchodu, jsou zastrašováni a nuceni k dobrovolnému rozvázání pracovního poměru výměnou za odstupné a poskytování dalších výhod.

3. Vyhlášená strategie firmy není plněna, bezradnost a bezkoncepčnost vedení společnosti   

3.1    Neplnění strategických záměrů, chaos. Strategie firmy, zpracovaná současným vedením zřejmě rovněž za pomoci poradenských společností, je dokument o rozsahu desítek stran, v němž je však pro většinu zaměstnanců velmi nemožné najít směr a cíl pro svou práci. Zaměstnanci neznají cíl společnosti, nikdo strategii neprezentoval ve stručné, jasné a srozumitelné podobě, což způsobuje ve svých důsledcích chaos. Pouze zasvěceným vyšším manažerům je zřejmé, že strategie společnosti již ve svých základních tezích není plněna, viz dále.

3.2    Plýtvání, posilování neproduktivních oblastí. Tzv. vnitřní optimalizace měla znamenat zefektivnění činností firmy, to znamená úsporu pracovníků a  vytvoření rezerv pro posílení významných činností. Realita:
(a)    více než zdvojnásobení režijních nákladů a režijních mezd oproti roku 2003,
(b)    řadu činností zajišťovaných dříve interně převzaly nákladnější poradenské firmy,
(c)    k těmto evidentním pochybením dochází za asistence řady nákladných externích poradců.

3.3    Megalomanie a neochota přiznat chyby. Tzv. vnější expanze, která měla doprovázet vnitřní optimalizaci, byla již pro rok 2006 rozhodnutím vedení, na základě špatných výsledků dosahovaných v letošním roce, de facto zastavena, aniž by byly analyzovány primární příčiny letošního neúspěchu. Plány, které prezentoval nebo dosud prezentuje pan Tvrdík, např. na strategické ovládnutí maďarské letecké společnosti Malév, či koupi hlavního domácího konkurenta Travel Service, pochází z říše snů s ohledem na finanční situaci ČSA a neschopnost firmy řídit i sebe sama.

Tento krátký výčet shrnuje jen nejzákladnější problémy, které po dvouletém působení stávajícího vedení ČSA na čele s panem Jaroslavem Tvrdíkem ohrožují samotnou podstatu existence firmy s více než osmdesátiletou tradicí. Firmy, která vytváří pracovní příležitosti primárně pro cca 5000 vlastních zaměstnanců a sekundárně, vzhledem ke snadno popsatelným specifikům dopravce využívajícího Prahu jako svou domácí základnu, další tisíce jinými leteckými dopravci těžko nahraditelných pracovních příležitostí v oblasti dopravy a cestovního ruchu.
Přitom, podle mezi odborníky velmi rozšířeného názoru, společnost ČSA pod vedením pana Tvrdíka již v roce 2004 reálně hospodařila se ztrátou v úrovni zhruba 300 milionů korun. Vysvětlení: z roku 2003, kdy za období leden - říjen ČSA vykázaly zisk 767 milionů korun a ke konci roku zisk pouhých 70 milionů, byly s velkou pravděpodobností značné prostředky transferovány do roku 2004, kdy byl pan Tvrdík ve funkci již po celý kalendářní rok.

Návrh východiska z krize

Pod vedením současného předsedy představenstva a prezidenta ČSA pana Jaroslava Tvrdíka a jeho týmu se firma dostala do závažných problémů, které bez zásadní změny směřování v řadě klíčových oblastí nezadržitelně spějí k ekonomickému kolapsu společnosti ČSA. Podle našeho názoru je pro záchranu ČSA, je-li ještě tato záchrana vůbec možná,  nevyhnutelné provést výměnu na pozici prezidenta a předsedy představenstva společnosti ČSA.

Jaká by měla být kritéria pro výběr optimálního člověka do čela ČSA? Nalezení odpovědi na tuto otázku je pochopitelně věcí vlastníků ČSA a zástupci zaměstnanců a odborových organizací si tuto skutečnost samozřejmě uvědomují. Na druhé straně však zaměstnanci společnosti mají zájem v tomto procesu pomoci, a proto vyjadřují svůj názor na charakter změny, která by mohla být pro další fungování ČSA klíčovou:
  1. Nové obsazení pozice předsedy představenstva a prezidenta ČSA by mělo dávat záruku, že se jedná o řešení dlouhodobé.  Zastáváme názor, že s ohledem na blízkost termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, by řešení mělo být přijatelné napříč politickým spektrem s ohledem na všechny potenciálně možné varianty povolebního rozložení sil. Jsme toho názoru, že v čele ČSA by měla stát apolitická osoba, nenapojená na jakoukoliv stranickou lobby.
  2. Člověk pro pozici prezidenta ČSA by měl být odborníkem na oblast letecké dopravy. Měl by být vybaven znalostmi situace ČSA v takovém rozsahu, aby nebylo nutno ztrácet čas jeho seznamováním s firmou a specifikami odvětví – času bohužel není dostatek.
  3. Musí být vybaven maximálními kompetencemi tak, aby situaci mohl řešit rychle a s co nejjednodušším a nejpružnějším mechanismem schvalování statutárními orgány firmy u kroků, nezbytně nutných k nápravě současného žalostného stavu.
  4. Vzhledem k nutnosti sociálního smíru jako základní podmínky pro úspěšnou realizaci nápravných opatření, včetně nezbytně nutných nepopulárních kroků, je nutná primární podpora nového personálního řešení ve vedení ČSA rozhodující částí zaměstnanců ČSA.
  5. Žádáme, aby změna na postu předsedy představenstva a prezidenta ČSA byla provedena v nejbližším možném termínu. Nepřejeme si, aby špatná hospodářská situace ČSA byla zneužívána v předvolebním boji (například opozičními stranami), protože by to pouze zhoršovalo jméno společnosti na trhu letecké dopravy.
Zaměstnanci ČSA, reprezentovaní vedením svých odborových organizací, si jsou plně vědomi vážnosti současné ekonomické situace svého zaměstnavatele (ČSA) a v případě, že bude nalezeno personální řešení pro pozici prezidenta a předsedy představenstva firmy takové, které bude dávat předpoklady k vyvedení firmy ze současné krize, jsou připraveni vyjít novému vedení maximálně vstříc tak, aby mohly být provedeny i nepopulární kroky vedoucí prokazatelně k záchraně a ekonomické stabilizaci firmy.

V případě, že by bylo přijato takové personální řešení vedení ČSA, které nebude dávat zaměstnancům žádoucí nezbytnou víru v budoucí úspěch společnosti, nebo by vlastníci ČSA nadále přivírali oči nad zhoršující se situací firmy, vyhrazují si zaměstnanci ČSA právo vyjádřit svůj nesouhlas i nestandardními prostředky, včetně medializace stávajících problémů, které podle našeho názoru zcela jednoznačně padají na vrub politickému řešení při dosazení Jaroslava Tvrdíka do čela ČSA v září 2003. 
Předchozí kapitola Další článek
 

Související články


celkem 26 komentářů

Nejnovější komentáře

Tvrdík
josch
4. 6. 2010, 14:51
Re:Idioti jsou beztrestní
Viktor N.
9. 8. 2006, 12:40
Re:Pozdě...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13. 6. 2006, 17:30
Pozdě...
Tom
11. 6. 2006, 20:05
kklkl
klklklk
8. 6. 2006, 21:07

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená