FinExpert.e15.cz

ČS: Výsledky za 3. čtvrtletí 2005

Finanční skupina České spořitelny vykázala k třetímu čtvrtletí 2005 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po minoritních podílech ve výši 7,21 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 15,5 %, z 6,24 miliardy Kč, počítáno podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

„Díky husté distribuční síti, komplexní nabídce produktů a neustále se zvyšující profesionalitě svých zaměstnanců dosáhla Česká spořitelna ve třetím čtvrtletí roku 2005 příznivého růstu výnosů, za nimiž stojí vynikající nárůsty objemů, zejména v oblasti úvěrů,“ uvedl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. „K tomu, aby se Česká spořitelna stala ještě úspěšnější skupinou a aby dosahovala stále rostoucího zisku, zahájilo její vedení Program výkonnosti na období 2005 – 2006, jehož cílem je desetiprocentní snížení počtu pracovníků do prosince 2006, snížení ostatních administrativních nákladů a dosažení úspor ve výši 750 mil. Kč. Jde o velice závažné rozhodnutí a jeho realizace je složitá. Nicméně z hlediska dlouhodobého úspěchu České spořitelny je nezbytné,“ dodal Jack Stack.

I. HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2005*

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2005, vykázané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2004, pokud není uvedeno jinak:

• Provozní zisk vzrostl na 9,22 miliardy Kč, meziročně o 10,1 % z 8,37 miliard Kč.
• Zisk před zdaněním dosáhl 9,88 miliardy Kč, meziročně se snížil o 3,9 % z 10,28 miliardy Kč.
• Čistý zisk po menšinových podílech činil 7,21 miliardy Kč, což je nárůst o 15,5 % z 6,24 miliard Kč.
• Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila na 23,7 % z 22,6 %.
• Výnosnost aktiv (ROA) se mírně zlepšila na 1,5 % z 1,4 %.
• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 57,1 % z 58,1 %.
• Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8,5 % na 13,7 miliardy Kč z 12,62 miliardy Kč.
• Provozní náklady vzrostly o 5,7 % na 12,26 miliardy Kč z 11,6 miliardy Kč.
• Bilanční suma vzrostla meziročně o 11 % na 664,34 miliard Kč z 598,47 miliard Kč (o 14,2 % z 581,78 miliard Kč v porovnání s výsledky ke konci roku 2004).
• Klientské úvěry vč. ČKA se zvýšily o 16,7 % na 273,56 miliard Kč z 234,36 miliard Kč.
• Úvěry občanům se zvýšily o 36,6 % na 118,72 miliardy Kč z 86,91 miliardy Kč.
• Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 2,2 % na 479,54 miliard Kč ze 469,23 miliard Kč.
• Čistá úroková marže k úročeným aktivům se meziročně snížila na 3,4 % z 3,6 %.
• Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 11,4 % z 13,3 % ke konci roku 2004.

*Od roku 2005 přijala Česká spořitelna některé změny v souvislosti s novou účetní metodikou IAS 39. Pro potřeby porovnání hospodářských výsledků byly proto některé údaje za rok 2004 revidovány

II. HLAVNÍ UKAZATELE

A. VÝSLEDKY PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

Provozní zisk České spořitelny vzrostl ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím ze 8,37 miliard Kč na 9,22 miliardy Kč, což představuje růst o 10,1 %, zároveň se zlepšil ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) z 58,1 % na 57,1 %.

Čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 13,69 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %, se zvýšil především zásluhou rostoucího počtu a objemu úvěrových obchodů. Čistý úrokový výnos roste navzdory negativnímu vlivu z trojího snížení repo sazby v průběhu prvního pololetí 2005. Čistá úroková marže vztažená k celkovým úročeným aktivům se snížila na 3,4 %.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 6,0 % a dosáhly výše 6,53 miliardy Kč. Poplatkové příjmy rostou ve všech důležitých segmentech, tj. v oblasti úvěrových obchodů a v oblasti platebních transakcí díky jejich rostoucímu počtu i v oblasti provizí z operací s cennými papíry, a to díky stále populárnějšímu investování do fondů. Od 1. kvartálu 2004 neprováděla Česká spořitelna žádné zvyšování cen.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání vzrostl o 10 % a dosáhl výše 1,08 miliardy Kč, především díky operacím s cizími měnami a operacím s cennými papíry.

Ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím vzrostly provozní náklady o 5,7 % na 12,26 miliardy Kč. Za mírným zvýšením provozních nákladů stojí vyšší personální náklady (o 6,0 %) mj. v souvislosti s vyplacením odchodného při snižování počtu zaměstnanců (v září 2005 odešlo více než 400 pracovníků), v souvislosti s vyplacením příspěvku zaměstnancům vycházejícím ze zisku banky a odpisy hmotného a nehmotného majetku (růst o 11,5 %) v souvislosti s investicemi do nehmotného majetku a softwaru.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 11,0 % (od konce roku 2004 o 14,3 %) na 664,34 miliardy Kč z 598,47 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů (meziročně o 27,8 % bez započtení pohledávek vůči České konsolidační agentuře), klientských vkladů, emitovaných dluhopisů a mezibankovních pohledávek a závazků.

B. JEDNORÁZOVÉ VLIVY

V roce 2004 se v hospodářských výsledcích projevil mimořádným jednorázovým pozitivním vlivem prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny v objemu 2,91 miliardy Kč. Jednorázový dopad celé transakce do konsolidovaného čistého zisku banky tak představoval po zdanění a menšinových podílech 1,16 miliardy Kč.

III.  UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 16,7 % na 273,56 miliardy Kč a bez vlivu pohledávek za ČKA dosáhl meziroční růst dokonce hodnoty 27,8 %.

Portfolio úvěrů obyvatelstvu, malým firmám a opcím dosáhlo objemu 118,72 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 36,6 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypotéky obyvatelstvu, malým firmám a opcím se zvýšily o 51,9 % na 60,5 miliardy Kč, z nichž hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 48,0 % na 51,2 miliard Kč. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly růst proti loňskému 3. čtvrtletí o 34,1 % na 18,18 miliardy Kč. Významně se zvýšily i objemy hotovostních a spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 29,9 % na současných 35,86 miliardy Kč (včetně kontokorentních úvěrů na sporožirových účtech).

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 28,8, % na 43,29 miliard Kč. Velké korporace dosáhly 52,93 miliard Kč, což je zvýšení oproti září 2004 o 22,4 %.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 4,8 % na 369,91 miliardy Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 2,2 % na 479,54 miliardy Kč.

Výrazně se zlepšil poměr klientských pohledávek (úvěrů) vůči závazkům ke klientům (vkladům), a to z 49,9 % na 57,0 %.

Dynamickým tempem se zvyšuje počet vydaných kreditních karet. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, vzrostl jejich počet o 69,5 % a blíží se hranici 300 tisíc. Celkový počet platebních karet dosáhl úrovně 2,88 miliónu, což značí nárůst o 6,6 %.

Stabilně roste počet klientů využívajících základní nástroj přímého bankovnictví v České spořitelně, a to služby Servis 24. V porovnání se třetím čtvrtletím minulého roku se počet klientů Servisu 24 zvýšil o 22,5 % na 931 tisíc. Celkově pak počet uživatelů všech kanálů přímého bankovnictví vzrostl o 19,6 % na 1,05 miliónu.

IV. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2005

• V září vyhlásila Finanční skupina České spořitelny „Program efektivity 2005- 2006“. Program začal v květnu 2005 a spočívá ve snižování všeobecných provozních nákladů o 750 milionů Kč v letech 2005 až 2006. Počet zaměstnanců bude snížen o 10 %  v průběhu května 2005 a prosince 2006, ostatní provozní náklady budou optimalizovány.
• Služba Servis 24 byla významně inovována řadou nových funkčností a rozšířením bezpečnostních prvků o autorizační SMS kódy, grafickou klávesnici a změnu limitu transakcí. Mezi nové funkčnosti patří přeshraniční platební styk v rámci zemí EU, avíza transakcí zahraničního platebního styku, možnost zobrazení penzijního připojištění, zavedení nových podpůrných funkcí a zejména integrace GSM bankingu do služby Servis 24 GSM Banking.
• Od 15. října ručí Česká spořitelna za všechny transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou od okamžiku, kdy klient kartu zablokuje. Banka tak zrušila dosavadní pravidlo, kdy ručila za transakce kartou od půlnoci dne, ve kterém klient nahlásil blokaci karty.
• I ve třetím čtvrtletí pokračovala nabídka velmi úspěšných a žádaných zajištěných investičních produktů. ESPA-ČS zajištěné fondy 7 až 10 kombinují stoprocentní návratnost investice s možností získat podíl na případném růstu akcií.
• Česká spořitelna rozšířila ve spolupráci se společností NCR a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) počet bankomatů, které mohou obsluhovat nevidomí a slabozrací klienti, na celkem 23 bankomatů.
• Česká spořitelna získala již potřetí v řadě významné mezinárodní ocenění Banka roku v soutěži The Banker Awards 2005. Cenu každoročně uděluje renomovaný finanční měsíčník The Banker na základě hodnocení mezinárodní poroty.

V. VÝHLEDY

Ambiciózní cíle České spořitelny:

2005

• Meziroční nárůst zisku o 10 %.
• Návratnost vlastního kapitálu (ROE) přesáhne 20 %.
• Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) v intervalu 55 % až 57 %.

2006

• Meziroční nárůst zisku o 10 %.
• Návratnost vlastního kapitálu (ROE) přesáhne 20 %.
• Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) nepřesáhne 54 %.

Těchto cílů dosáhne Česká spořitelna díky rostoucím úvěrům, zlepšujícím se službám, vynikající distribuci a rostoucí spokojenosti klientů. 

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená