FinExpert.e15.cz

ČS: Konsolidovaný čistý zisk ČS v roce 2008 meziročně vzrostl o více než 30 % na 15,81 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví k 31. prosinci 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 15,81 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 30,2 % oproti 12,15 mld. Kč za rok 2007.

Výsledek ovlivnily následující faktory: provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěch, meziročně vzrostl o 29,6 % na 23,17 mld. Kč; pozitivní vliv na čistý zisk měl jednorázový výnos z prodeje Pojišťovny České spořitelny v objemu 4,26 mld. Kč po zdanění, který byl schválen v březnu 2008 a zakončen v září 2008. Opačným směrem působila situace na finančních trzích, která se promítla v přecenění finančních aktiv směrem dolů ve výši 4,35 mld. Kč.

„Vynikající obchodní výsledky odrážejí úsilí a tvrdou práci týmu Finanční skupiny České spořitelny. Vysoce růstová čísla jsou o to významnější v době, kdy světové ekonomiky sklouzávají do recese a na finančních trzích panuje nedůvěra. Pro nás jsou především potvrzením, že tak často vytýkaný konzervativní přístup České spořitelny byl správnou cestou a že i nadále chceme pokračovat ve vyvážené a obezřetné obchodní politice, která je tvořena s ohledem na zájmy všech klíčových skupin: klientů, zaměstnanců, akcionářů a společnosti, v níž působíme,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2007, pokud není uvedeno jinak:

·Provozní zisk vzrostl o 29,6 % na 23,17 mld. Kč, z 17,88 mld. Kč.

·Čistý úrokový výnos se zvýšil o 22,4 % na 30,22 mld. Kč z 24,69 mld. Kč.

·Všeobecné správní náklady se zvýšily o 6,4 % na 19,54 mld. Kč z 18,37 mld. Kč.

·Bilanční suma vzrostla o 5,9 % na 862,23 mld. Kč z 814,13 mld. Kč.

·Klientské úvěry se zvýšily o 10,3 % na 461,42 mld. Kč z 418,42 mld. Kč.

·Retailové úvěry (banka) vzrostly o 11,7 % na 246,60 mld. Kč z 220,72 mld. Kč.

·Závazky ke klientům se zvýšily o 9,2 % na 645,95 mld. Kč z 591,61 mld. Kč.

·Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,07 % z 3,72 %.

·Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 26,3 % z 23,8 %.

·Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,8 % z 1,5 %.

·Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 45,8 % z 50,7 %.

·Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 71,4 % z 70,7 %.

·Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (pouze banka, podle ČNB) se zvýšila na 10,31 % z 9,55 % na konci roku 2007.

HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý zisk České spořitelny v roce 2008 nejvíce ovlivnily provozní výsledky. Provozní zisk se v meziročním srovnání zvýšil o 29,6 % na 23,17 mld. Kč. Zároveň se díky obezřetnému řízení nákladů výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, a to z 50,7 % na 45,8 %.

Provozní výnosy meziročně vzrostly o 17,8 % na 42,71 mld. Kč a provozní náklady se zvýšily o 6,4 % na 19,54 mld. Kč. Zásluhu na navyšování provozních výnosů má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména úvěrovými obchody občanům a komerčním klientům, a také rostoucí úrokové výnosy z mezibankovních obchodů a z repo operací. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o 22,4 % na 30,22 mld. Kč. Na straně úrokových nákladů se zvýšily výdaje na vklady klientů, z mezibankovních depozit a emitovaných cenných papírů v souvislosti s rostoucími sazbami v prvních třech čtvrtinách roku a objemem depozit. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 4,07 % z 3,72 % v roce 2007.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,2 % a dosáhly výše 11,02 mld. Kč, a to beze změny v poplatcích či jejich struktuře. Nárůst byl dosažen zejména díky úvěrovým obchodům a platebním a kartovým transakcím. Ty rostou díky vyššímu počtu transakcí a vyššímu využití karet. K dalším důležitým zdrojům patří příjmy z pojišťovacích obchodů, stavebního spoření, z investičního bankovnictví a brokerských poplatků.

Čistý zisk z obchodních operací se ve srovnání s rokem 2007 snížil o 14,9 % na 1,48 mld. Kč, díky poklesu příjmů z operací s cizími měnami v souvislosti s oslabující korunou zejména v závěru roku. Vlivem klesajících úrokových sazeb zejména ve druhé polovině roku výrazně vzrostly výnosy z obchodování s dluhovými cennými papíry, avšak ze stejného důvodu se zvýšily náklady na operace s úrokovými deriváty.

Všeobecné provozní náklady vzrostly meziročně o 6,4 % na 19,54 mld. Kč. Důvodem je růst ostatních administrativních nákladů (o 22,7 % na 8,16 mld. Kč), zejména pak výdajů na IT služby v důsledku outsourcingu vybraných činností IT. Zvýšily se také náklady na kancelářské prostory, poradenství, reklamu a marketing v důsledku pokračující obchodní expanze banky. Personální náklady zůstaly na stejné úrovni. Odpisy hmotného a nehmotného majetku významně poklesly o 12,8 % právě díky outsourcingu.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo -3,54 mld. Kč, především díky vyšší tvorbě opravných položek v souvislosti s růstem objemu úvěrů, efektem stárnutí úvěrového portfolia. Jde o meziroční navýšení o 60,3 %.

Saldo ostatních provozních výsledků činí-1,20 mld. Kč, což oproti roku 2007 představuje navýšení o 38,8 %. Ostatní provozní výsledky zahrnují vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů jako důsledek rostoucího objemu klientských deposit a výsledky realitních fondů. Na straně druhé poklesly náklady na podíl klientů ze zisku Penzijního fondu České spořitelny.

Čisté výnosy/ztráty z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) vykázaly zhoršení na záporných 4,35 mld. Kč, a to v přímé souvislosti s výraznými poklesy na finančních trzích. Výsledek portfolia realizovatelných finančních aktiv (AFS portfolio) je negativně ovlivněn přeceněním dluhopisů Lehman Brothers ve výši -0,30 mld. Kč a přeceněním dluhopisů islandských bank ve výši -1,94 mld. Kč. Výsledek portfolia finančních aktiv v reálné hodnotě (FV portfolio) obsahuje ztrátu z přecenění strukturovaných kreditních produktů v celkové výši 1,12 mld. Kč. Negativní efekt ztrát z finančních aktiv byl částečně vyvážen příjmem z prodeje podílu ČS na Burze cenných papírů Praha (0,64 mld. Kč).

V souvislosti se strategickým prodejem pojišťovacích společností v rámci Erste Group Bank prodala v září 2008 Česká spořitelna svoji majetkovou účast v Pojišťovně České spořitelny pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group. Výnos z prodeje Pojišťovny České spořitelny i čistý zisk z pojišťovacích činností od počátku roku 2008 do 15. září 2008 je vykázán v položce „Čistý zisk z ukončovaných činností“ v objemu 4,46 mld. Kč. Za rok 2007 je v této položce vykázán čistý zisk z pojišťovacích činností. Samotný čistý výnos z prodeje činí 4,26 mld. Kč.

Bilanční suma meziročně vzrostla o 5,9 % na 862,23 mld. Kč, navíc, v bilanční sumě za rok 2007 jsou započítána finanční aktiva Pojišťovny České spořitelny, která ke konci roku 2008 v konsolidované bilanci již nejsou. Bez tohoto vlivu by bilanční suma vzrostla o 8,0 %. V meziročním srovnání rostla bilance díky objemu klientských a mezibankovních úvěrů na aktivní straně a díky závazkům ke klientům, pasivům určených k obchodování a vlastnímu kapitálu na pasivní straně.

Vlastní kapitál banky se v porovnání s rokem 2007 zvýšil o 16,6 % na 64,81 mld. Kč, a to zásluhou nárůstu nerozděleného zisku z minulých let a zejména díky zisku dosaženému k 31. prosinci 2008 v souvislosti s prodejem Pojišťovny České spořitelny. Výrazně se zlepšila i kapitálová přiměřenost (podle Basel II), a to o 80 basických bodů na 10,31 % (pouze banka).

VÝSLEDKY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

Nejvíce k zisku skupiny ČS přispěla Stavební spořitelna České spořitelny, jejíž ziskmeziročně vzrostl o 32,6 %
díky výraznému zvýšení čistého úrokového výnosu (o 36,9 %) a úsporám v oblasti provozních nákladů (o 16,1 %). Na druhé straně Investiční společnost České spořitelny vykázala pokles čistého zisku, který je zejména důsledkem snížení výnosů z finančních aktiv (negativní přecenění portfolia z důvodu současné situace na finančních trzích) a poklesu příjmů z poplatků a provizí. Velké snížení čistého zisku Penzijního fondu České spořitelny bylo způsobeno zejména poklesem výnosů z finančních aktiv (negativní přecenění portfolia v návaznosti na situaci na finančních trzích)

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 10,3 % na 461,42 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů za ČS dosáhlo objemu 246,60 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 11,7 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména spotřebitelské úvěry, jejichž objem vzrostl meziročně o 23,8 % na 76,68 mld. Kč. Výrazný růst zaznamenaly také překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, které narostly o 28,0 % na 42,80 mld. Kč.

Úvěry korporátním klientům se meziročně zvýšily o 9,1 % na 164,96 mld. Kč, z toho úvěry malým a středním podniků (SMEs) vzrostly o 14,9 % na 54,72 mld. Kč.

Česká spořitelna klade velký důraz na kvalitu nových hypotečních úvěrů, z tohoto důvodu zpřísnila na počátku roku 2008 podmínky poskytování hypoték a smlouvy s externími prodejci. V kombinaci s ochlazením poptávky v souvislosti s rekordními nárůsty hypotečních úvěrů v roce 2007 a nastupující recesí, se zpomalil prodej nových hypotečních úvěrů obyvatelstvu. Přesto celkový objem portfolia hypotečních a nemovitostních úvěrů dosáhl výše 175,14 mld. Kč s meziročním nárůstem o 9,2 %. Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 4,1 % na 116,11 mld. Kč, objem komerčních hypotečních a nemovitostních úvěrů dosáhl 59,03 mld. Kč, což představuje nárůst oproti předešlému roku o 21,0 %.

Podíl rizikových úvěrů na celkovém klientském portfoliu zůstal na nízké úrovni 3,4 %, což je dobrý výsledek vzhledem k ekonomickému vývoji.

Objem mezibankovních pohledávek zaznamenal meziroční nárůst o 42,0 % na 93,31 mld. Kč, především v souvislosti s realokací získaných zdrojů na pasivní straně bilance.

Důvěru občanů potvrzuje meziroční růst objemu jejich vkladů o 9,7 % na 492,23 mld. Kč. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění a termínovaných účtech. Rovněž vzrostly vklady veřejného sektoru, kdežto vklady podnikatelských subjektů zůstaly na stejné úrovni jako před dvanácti měsíci. Celkově se objem závazků ke klientům meziročně zvýšil o 9,2 % na 645,95 mld. Kč.

V srpnu 2007 představila Česká spořitelna Osobní účet České spořitelny, v únoru 2008 překročil počet Osobních účtů hranici půl miliónu, v červnu hranici 750 tisíc a miliontý Osobní účet byl sjednán 3. listopadu 2008. Osobní účet umožňuje variabilní volbu 14 produktů a služeb v pásmech Standard, Plus a Speciál podle individuálního výběru klienta na základě konceptu „Vyber si, co opravdu potřebuješ“. V oblíbenosti volitelných služeb vede mezi klienty debetní karta a výběry z bankomatů České spořitelny. Oblíbenou možností je také kontokorent, SERVIS 24, zůstatkové SMS, platby v rámci České spořitelny, platby v rámci České republiky, Spořící plán a zlatá debetní karta. Na konci roku 2008 počet klientů používajících Osobní účet činil více než 1,08 mil.

K 31. prosinci 2008 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,20 mil., což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 5,0 %, počet provedených transakcí však vzrostl o 20,8 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,30 mil. kusů (pokles o 1,1 %), z toho kreditní karty představují 0,55 mil. kusů. Důvodem poklesu o 1,1 % je především rušení neaktivních platebních karet. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet pro fyzické osoby ke konci roku 2008 činil 3,72 mld. Kč, což značí nárůst o 17,0 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se během roku 2008 zvýšil o význačných 54,1 % na 54,62 mld. Kč ve srovnání s rokem 2007.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2008

·Erste Group uzavřela prodej svých pojišťovacích aktivit ve střední a východní Evropě společnosti Vienna Insurance Group (VIG). Na tomto obchodu se podílela i Česká spořitelna prodejem své dceřiné společnosti - Pojišťovny České spořitelny, ve které si ponechala 5% podíl. Kromě prodeje pojišťoven uzavřely Erste Group a VIG smlouvu o spolupráci při distribuci produktů druhé strany prostřednictvím svých prodejních kanálů. Smlouva byla uzavřena na 15 let a tvoří základ pro vzájemnou úzkou spolupráci.

·V polovině srpna uvedla Česká spořitelna na trh další flexibilní produkt – Chytrou kartu České spořitelny. Držitel Chytré karty si může zvolit nejen její vzhled, ale také výběrem z deseti volitelných služeb nastaví, co bude jeho karta umět. Karta je určena především na nákupy, protože svému majiteli dokáže garancí nejnižší ceny, prodlouženou zárukou na zakoupené zboží a dalšími službami ušetřit nemalé částky. Na počátku listopadu počet vydaných Chytrých karet již překročil hranici 100 tis.

·Variabilním produktem v nabídce České spořitelny je rovněž Ideální hypotéka České spořitelny, kterou banka představila v dubnu 2008. A od září si rovněž mohou majitelé původních hypoték, sjednaných ještě před uvedením Ideální hypotéky, ke svým stávajícím hypotečním úvěrům navolit stejné služby jako k Ideální hypotéce.

·V sedmém ročníku soutěže MasterCard Banka roku 2008 obhájila Česká spořitelna ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku, a to již po páté v řadě. První místo obsadila Česká spořitelna také v dalších dvou kategoriích: Úvěr roku s Chytrou kartou a v kategorii Životní pojištění roku. Česká spořitelna rovněž získala prestižní ocenění Banka roku pro Českou republiku v mezinárodní soutěži časopisu The Banker: Bank of the Year 2008.

·Česká spořitelna schválila novou strategii banky v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Strategie pro oblast CSR je zaštítěna heslem „Investujeme pro budoucnost“ a zahrnuje tři hlavní oblasti: vzdělávání (zejména finanční), pomoc lidem v nouzi a udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém žijeme. Česká spořitelna rovněž přistoupila k evropské Chartě odpovědného podnikání v rámci skupiny ESBG (Evropská skupina spořitelen), jejíž členské banky se po celé Evropě dlouhodobě angažují pro udržitelný rozvoj a považují společenskou odpovědnost firem za nedílnou součást svého podnikání.

·V žebříčku TOP Firemní Filantrop v České republice získala Česká spořitelna podruhé za sebou ocenění v kategorii Absolutní objem poukázaných prostředků na podporu obecně prospěšných projektů za druhé místo. Kromě tohoto ocenění převzala Česká spořitelna také cenu za zapojování zaměstnanců do dobrovolnické sociálně prospěšné práce. Do projektu nazvaného Den pro charitu se v roce 2008 zapojilo více než 800 zaměstnanců.

·Česká spořitelna nabízí všem podnikatelům s obratem do 30 mil. Kč zdarma nový rychlý typ financování - úvěry Mini Profit (Kontokorentní úvěr Mini Profit a Termínovaný úvěr Mini Profit). Tento typ financování je jednoduchý, rychlý a dostupný ve všech pobočkách banky.

·Od září nabízí Česká spořitelna jako první banka na českém trhu možnost elektronicky přijímat

a platit v internetovém bankovnictví SERVIS 24 faktury (např. od společnosti ČEZ). Novou službu, tzv.

e-fakturu, si mohou klienti z řad soukromých osob, podnikatelů i firem sami jednoduše aktivovat přímo

v systému SERVIS 24.

·Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna ve vzájemné spolupráci otevřeli Poradnu při finanční tísni, která se stala rádcem předlužených spotřebitelů. Nově vzniklé poradenské centrum je vůbec prvním svého druhu v Česku. Jeho úkolem je především pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení.

·Na počátku roku 2008 zahájil činnost Dámský investiční klub České spořitelny, který sdružuje ženy se zájmem o investování z celé ČR. Za necelých 11 měsíců existence se jeho členkami stalo 4500 žen ze všech oblastí ČR. Klub jim poskytuje informace, organizuje přednášky a společensko-odborná setkání.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2009

Hlavní strategické cíle České spořitelny pro následující období jsou definovány takto:

·věnovat veškerou péči a pozornost potřebám klientů a posilování jejich důvěry v Českou spořitelnu,

·pokračovat v rozvíjení těch aktivit, produktů a služeb, které se již v minulých letech osvědčily,

·kontrolovat provozní náklady,

·přinášet vlastní a podílet se i na skupinových projektech a rozvojových iniciativách,

·maximálně využívat předností skupinových synergií v rámci Erste Group,

·posilovat kooperaci mezi jednotlivými členy Erste Group a harmonizovat základní procesy v bance i ve skupině.

Obchodní cíle pro rok 2009:

Rok 2009 bude opět výzvou, ale i přes očekávané ekonomické zpomalení má Česká republika potenciál tyto negativní vlivy absorbovat.

Další článekcelkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Co to přinese klientům?
Pavel
28. 2. 2009, 18:22
Co to přinese klientům?
Zdeněk
28. 2. 2009, 09:27
Jaká finanční krize s 16 miliadrovým ziskem?
Vůl
27. 2. 2009, 22:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená