FinExpert.e15.cz

Co přinesou daňové změny 2011

Rok 2011 přinesl možná méně daňových změn, než se čekalo, přesto zaplatíme všichni více na dani z příjmu fyzických osob.
Co přinesou daňové změny 2011

Plátce DPH čeká pravděpodobně na jaře příjemná změna při platbě DPH a od ledna platí daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Podívejme se blíže na vybrané zajímavé daňové změny.

Daň z příjmu fyzických osob

I pro rok 2011 zůstala zachována 15% rovná sazba daně z příjmu fyzických osob. Na dani z příjmu však odvedeme více. Přestože se nezměnila sazba daně z příjmu fyzických osob, sociálního nebo zdravotního pojištění, tak zdanění práce v Česku pro rok 2011 stouplo. Proč?

Důvodem je snížení základní slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč. Každý měsíc tedy zaplatíme všichni na dani z příjmu fyzických osob o 100 Kč více.

Praktický příklad: Bezdětný zaměstnanec pan Král měl v roce 2010 při hrubé mzdě 25 000 Kč čistou mzdu ve výši 19 295 Kč. V roce 2011 poklesla čistá mzda při stejném hrubém příjmu na 19 195 Kč.

Vyšší daně pro podnikající důchodce

Dosáhne-li v letošním roce součet příjmů důchodce více než 840 000 Kč, tak budou podléhat dani z příjmu fyzických osob všechny jeho příjmy, tedy i celý důchod. Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny všechny důchody, a to až do částky 288 000 Kč ročně.

Praktický příklad: Důchodce pan Černý měl za rok 2010 celkový důchod ve výši 309 600 Kč. Bude tedy muset podat daňové přiznání za rok 2010. Základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob bude částka 21 600 Kč (309 600 Kč - 288 000 Kč). Důchodce Černý však uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a na dani z příjmu nedovede ničeho. Daňové přiznání však bude muset podat.

Když však bude mít v roce 2011 důchodce zisk z podnikání (příjmy - výdaje), zisk z pronájmu (příjmy - výdaje) a důchod vyšší než 840 000 Kč, tak bude dani podléhat celý důchod.

Praktický příklad: Důchodce pan Černý bude v roce 2011 podnikat. Zisk z podnikání bude 600 000 Kč. Důchod bude mít pan Černý 320 640 Kč, v roce 2011 byly důchody valorizovány. V tomto případě bude muset pan Černý zdanit celý důchod, daňovým základem pana Černého bude částka 920 640 Kč. V roce 2010 při stejných údajích by byl základ daně pana Černého 632 640 Kč (600 000 Kč + (320 640 Kč - 288 000 Kč).

Sociální a zdravotní pojištění

Sazby zdravotního i sociálního pojištění zůstaly stejné, přesto došlo k důležitým změnám ovlivňujících platbu sociálního a zdratovního pojištění.

Zdanění nadstandardních příjmů opět stouplo

Kdo však nemá radost z legislativních změn, jsou občané s nadstandardními příjmy. Opět se totiž zvýšil maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdavotního pojištění. V letošním roce je maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč, v roce 2010 byl 1 707 048 Kč.

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu neznamená jenom vyšší odvod na sociálním a zdravotním pojištění, ale i na dani z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu se totiž platí ze superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Praktický příklad: Zvýšení povinných odvodů za letošní rok oproti roku 2010 si ukážeme u bezdětného pana Nováka s měsíčním příjmem 150 000 Kč (tj. 1 800 000 Kč za rok). Mezisoučty nezaokrouhlujeme.

  • Za celý rok 2010 odvedl pan Novák na zdravotním pojištění 76 818 Kč (1 707 048 ∙ 4,5 %), na sociálním pojištění 110 959 Kč (1 707 048 ∙ 6,5 %) a na dani z příjmu 332 220 Kč ((1 707 048 Kč ∙ 1,34) + 92 952 Kč) ∙ 0,15) - 24 840). Celkem tedy odvedl na sociálním, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob 519 997 Kč.
  • Za celý rok 2011 odvede pan Novák na zdravotním pojištění 80 158 Kč (1 781 280 ∙ 4,5 %), na sociálním pojištění 115 783 Kč (1 781 280 ∙ 6,5 %) a na dani z příjmu 337 206 Kč ((1 781 280 Kč ∙ 1,34) + 18 720 Kč) ∙ 0,15) - 23 640). Celkem tedy odvedl na sociálním, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob 533 147 Kč.

Pan Novák tedy odvede na povinných odvodech v letošním roce o 13 150 Kč více.

Změny v platbě sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem

V souvislosti se změnou nemocenských dávek, musí zaměstnavatelé od letošního roku vyplácet nemocným zaměstnancům náhradu mzdy až do 21. dne nemoci. Nemocenskou budou dostávat zaměstnanci až od 22. dne nemoci. V roce 2010 vypláceli zaměstnavatelé náhradu mzdy 14 dní.

Současně nedošlo pro letošní rok k poklesu sociálního pojištění, jak se původně plánovalo. Zaměstnavatelé musí nadále za své zaměstnance odvádět 25 % na sociálním pojištění z jejich hrubé mzdy. Malí zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců mají možnost odvádět na sociálním pojištění 26 % z vyměřovacího základu s tím, že si mohou od sociálního pojištění odečíst polovinu náhrady mzdy vyplacenou zaměstnancům. Tuto svoji volbu však museli písemně oznámit místně příslušné OSSZ.

Začal platit daňový řád

Od ledna 2011 vstoupil v platnost daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Daňový řád sice neupravuje přímo daňovou povinnost plátců daně, ale významným způsobem upravuje vztahy mezi plátci daní a správcem daně.

Daňový řád upravuje např. splatnost daní, promlčení daní, lhůty pro platbu daně, pravomoci správce daně aj. Daňový řád by měl celý daňový systém zjednodušit. Daňový řád přináší několik důležitých novinek, podívejme se na některé z nich:

  • Individálně si požádat o prominutí daně již nebude možné. V roce 2010 si mohli plátci daně požádat o prominutí daně z důvodu odstranění tvrdosti (např. byli postiženi záplavou, nepříznivým zdravotním stavem…).
  • Odvolání nemá opět odkladný účinek. Jestliže např. firma obdrží od finančního úřadu platební výměr a proti jeho vydání se odvolá, tak přesto musí tento platební výměr v určené lhůtě uhradit.
  • Dochází k přesné definici prekluzivních lhůt pro doměření daně. Dle daňového řádu je lhůta pro doměření daně tříletá. V minulosti se často prekluzivní lhůta dle zákona o správě daní a poplatků vykládala jako 3+1 a prakticky se počítalo se čtyřletou lhůtou pro doměření daně. Dle daňového řádu tedy začíná běžet prekluzivní lhůta pro doměření daně poslední den pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí být podáno do konce března následujícího roku, 31. března 2011 tedy začíná běžet lhůta pro doměření daně za rok 2010 a běží až do 30. března 2014. Lhůty pro výběr již vyměřené daně je nadále šestiletá a dá se prodlužovat.
  • Daně se nemusí již platit před splatností. V minulém roce musely firmy platit daně v třídenním předstihu, aby se nedostaly do problémů. Nyní budou mít plátci daně o čtyři dny více času. Současně však je potřeba počítat s vysokými pokutami za opožděné podání samostného daňového přiznání, nejméně 500 Kč.

Zrušení daňového osvobození

Od ledna letošního roku došlo ke zrušení daňového osvobození u úroků u stavebního spořeního spoření. V praxi to znamená, že připsané úroky ze stavebního spoření budou podléhat standardní 15% srážkové dani z příjmu jako bankovní výnosy.

Praktický příklad: Jestliže úroky pana Doležala u jeho smlouvy u stavebního spoření budou za rok 2011 činit 2 000 Kč, tak mu bude na jeho smlouvu stavební spořitelnou připsána částka 1 700 Kč, zbylou část 300 Kč bude činit srážková daň, kterou odvede státu příslušná stavební spořitelna. Pan Doležal nebude tutu částku uvádět do daňového přiznání.

Současně je nutné počítat s 50% srážkovou daní na připsanou státní podporu za rok 2010. Státní podpora za rok 2010 bude připsána v dubnu 2011. Plná státní podpora u smluv uzavřených od roku 2004 je 3 000 Kč.

Na účet vám však bude připsána částka 1 500 Kč, zbylou část 1 500 Kč bude činit speciální 50% srážková daň z příjmu. Stavební spoření tedy bude méně výhodné, než v minulosti. Ke změně však došlo i u životního pojištní, předčasně vybrané peníze budou podléhat dani z příjmu.

Plátce DPH čekají změny

Na jaře si pravděpodobně polepší plátci DHP. Do praxe má být uvedena nová zákonná úprava, kdy nebudou plátci odvádět DPH z nedobytných pohledávek. Aby se DPH z těchto pohledávek neodvádělo, tak bude nutné, aby se jednalo o zákazníka dlužníka, na kterého je zahájeno insolvenční řízení a pohledávka vznikla nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

Toto opatření tak pravděpodobně povede ke zvýšení návrhů na zahájení insolvenčního řízení. Jedná se určitě o krok správným směrem, které může zlepšit cash-flow některých firem. Pro všechny plátce DPH je totiž velmi nepříjemná situace, kdy vystavené faktury zákazníci neplatí a ještě k tomu musí z vystavené faktury odvést DPH.

Zdroj: www.usporim.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená