FinExpert.e15.cz

Co obnáší živnost konstruktéra

V rozhovoru se dozvíte praktické informace potřebné k provozování živnosti při hlavním zaměstnání, a náležitosti s tím související.
Co obnáší živnost konstruktéra

Zajímalo by mne, co obnáší provozovat živnost konstruktéra při hlavním zaměstnání?

Podle zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Pokud zaměstnanec zamýšlí podnikat v jiném oboru, souhlas zaměstnavatele se nevyžaduje. Přísnější pravidla však platí pro některé kategorie státních zaměstnanců, jako jsou například zaměstnanci působící ve správních úřadech, u soudů, státních zastupitelství či územních samosprávných celků, kteří mohou podnikat (rozumí se tedy v jakémkoliv oboru) jen s předchozím písemným souhlasem svého zaměstnavatele.

Zaměstnanec, který se rozhodl současně i podnikat, nesmí zapomenout splnit oznamovací povinnost vyplývající pro něj ze zákona. To znamená, že je do osmi dnů po zahájení samostatné výdělečné činnosti povinen přihlásit se u své zdravotní pojišťovny a příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a do 30 dnů od získání podnikatelského oprávnění nebo zahájení podnikatelské činnosti u příslušného finančního úřadu podat přihlášku k registraci.Tyto povinnosti ovšem může splnit současně s ohlášením živnosti na příslušném živnostenském úřadu prostřednictvím speciálního formuláře.

Jaký živnostenský list si pořídit?

V případě, na který se ptáte, se bude jednat o živnostenský list pro živnost „Příprava a vypracování technických návrhů“. Jde o volnou živnost, která spadá pod ohlašovací režim. Postačuje tedy splnění všeobecných podmínek pro udělení živnosti (minimální věk 18 let, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a neexistence nedoplatků na daních a sociálním pojištění v případě předchozí nebo souběžné podnikatelské činnosti) a zaplacení poplatku ve výši 1 000,- Kč.

Podle nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, tato živnost zahrnuje přípravu a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, zejména konstruktérskou činnost ve strojírenství, vypracování technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní, potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro zemědělskou výrobu, vypracování návrhů protipožárního vybavení provozů a rozvodů počítačových sítí.

Do této živnosti však rozhodně nespadá projektová činnost ve výstavbě včetně projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, projektování pozemkových úprav, projektování letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, vývoj střelných zbraní, ani projektování elektrických zařízení. Pro tyto činnosti se vyžaduje splnění přísnějších podmínek, především pokud jde o odbornou způsobilost.

Do budoucna by se měl celý postup zjednodušit. V únoru tohoto roku totiž poslanecká sněmovna schválila novelu živnostenského zákona, kterou bude zavedena pouze 1 volná živnost namísto dosavadních 125, a podnikatelé již tedy nebudou potřebovat zvláštní oprávnění pro každou živnost zvlášť, ale postačí jim jen jeden výpis z živnostenského rejstříku. Předpokládá se, že zmíněná novela by mohla nabýt účinnosti již od letošního dubna.

Jaké kontroly ze strany státu mohu čekat?

Zákon o živnostenském podnikání upravuje institut živnostenské kontroly, kterou provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Ty sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy. Živnostenský úřad pak může rozhodnutím uložit podnikateli povinnost k odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti. Další nejužívanější sankcí jsou bezpochyby pokuty. V případě závažnějších pochybení však může být také pozastaveno nebo zrušeno živnostenské oprávnění.

Vedle základní živnostenské kontroly existují i kontroly prováděné jinými státními orgány v rámci jejich pravomoci, například finančními úřady ve věcech daňových,orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami ve věcech platby povinných odvodů pojištění, nebo kontroly České obchodní inspekce zaměřené na dodržování pravidel ochrany spotřebitele.

Když udělám chybu jako zaměstnanec, tak se v celku nic neděje, ale jako živnostník můžu čekat tvrdé sankce. Dá se proti tomu pojistit?

V této souvislosti je nutné rozlišovat mezi pojištěním odpovědnosti za správní delikty nebo trestné činy spáchané v souvislosti s podnikáním a pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám. Zatímco pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám sjednat lze, pojištění pro případy uložení správních nebo trestních sankcí není možné. Opak by nebyl žádoucí, neboť by takové pojištění nemotivovalo občany chovat se v souladu se zákonem.

Na dotazy odpovídala:

Michaela Riedlová z advokátní kanceláře Havel & Holásek

(rozhovor poskytnutý serveru FinExpert.cz vyšel rovněž v časopise Computer Design 1/2008)

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená