FinExpert.e15.cz

Co dělat u havárie s ohledem na pojištění?

Víte jaké informace potřebujete získat od jiných účastníků dopravní nehody? Jak postupovat, pokud viník nehody nemá sjednáno povinné ručení? Kde nahlásit škodu a kde se domáhat svých práv?
Co dělat u havárie s ohledem na pojištění?

Od roku 1990 dochází na našich silnicích k neustálému růstu počtu dopravních prostředků. I ten nejzkušenější a nejlepší řidič se může stát účastníkem dopravní nehody, ať vlastní vinou, nebo vinou ostatních účastníků silničního provozu.

Zavolat policii nebo ne?

Pokud se stanete přímým účastníkem dopravní nehody v ČR nebo v zahraničí, vždy trvejte na přítomnosti policie. Ta jednoznačně určí viníka dopravní nehody a celou událost zaznamená do protokolu. Podrobně se seznamte s jeho obsahem, pokud  nesouhlasíte uveďte své výhrady. Při dopravních nehodách v zahraničí  podepište protokol pouze v případě, že mu rozumíte.

Zjistěte potřebné údaje pro uplatnění nároku náhrady škody

Pro ohlášení pojistné události je zapotřebí vyplnit příslušný formulář, který získáte ve vaší pojišťovně. Některé pojišťovací společnosti nabízí možnost ohlášení prostřednictvím internetu (on-line). Pokud některé údaje neznáte, uveďte „nevím“. Při dopravní nehodě se pokuste zjistit níže uvedené informace.

Údaje poškozeného a pojištěného (škůdce):

 • jméno nebo název firmy,
 • adresa nebo sídlo včetně PSČ,
 • rodné číslo nebo IČO,
 • číslo bankovního spojení,
 • telefon,
 • u pojištěného navíc pojistitele a číslo pojistné smlouvy (pokud existuje).

Údaje o vozidle, kterým byla škoda způsobena:

 • SPZ,
 • vlastník vozidla, jeho adresa nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO,
 • jméno, adresa včetně PSČ, rodné číslo řidiče v době vzniku škody.

Záznam dopravní nehody:

 • místo, datum a čas dopravní nehody,
 • přesný popis nehodového děje včetně nákresu s uvedením, co bylo příčinou vzniku škody a dalších účastníků nehody,
 • pokud je to možné můžete přidat fotografie,
 • iniciály případných svědků nehody,
 • uvést, zda byla dopravní nehoda šetřena Policií ČR a kterou složkou.

Šetření vzniklé škody

Každá pojišťovna je povinna provést šetření nahlášené škody bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti je pojišťovna povinna ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění.

Jak postupovat, pokud viník dopravní nehody nemá uzavřenu pojistnou smlouvu nebo došlo k jejímu zániku?

Pro tyto případy byla zřízena Česká kancelář pojistitelů (dále ČKP), která ze svého garančního fondu hradí škody vzniklé provozem nepojištěného vozidla. Poškozený musí uplatnit svůj nárok u ČKP. Může tak učinit telefonicky, prostřednictvím internetu (www.ckp.cz) nebo i prostřednictvím pojišťovny poskytující povinné ručení. Z našeho pohledu je nejvýhodnější kontaktovat pojišťovnu u které máme sjednáno povinné ručení.

Rizika při neuzavření pojistné smlouvy nebo nezaplacení pojistného

Podle zákona 168/1999 Sb., je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla uzavřít pojistnou smlouvu (smlouva o pojištění odpovědnosti). Pokud tak neučiní, může mu být za tento přestupek uložena pokuta do 20 000 Kč a zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. V případě, že pojistná smlouva byla uzavřena, ale dlužné pojistné nebylo do 30 dnů od doručení upomínky zaplaceno, zaniká pojištění odpovědnosti. V obou případech je při vzniku škody dlužná částka vymáhána ČKP po viníkovi dopravní nehody. Vzniklá škoda a následná pohledávka vůči viníkovi dopravní nehody mnohonásobně převyšuje částku zaplacenou na pojistném. Z těchto důvodů lze investici do povinného ručení považovat za nezbytně nutnou.

Vypořádání pojistné události

Případ začne být řešen likvidátorem pojišťovny po ohlášení pojistné události. Pokud jste již vzniklou škodu uhradil z vlastních zdrojů, bude potřeba doložit následující doklady:

 • fakturu za opravu s rozpisem materiálu a práce,
 • pokud je vozidlo na leasing, připojte souhlas leasingové společnosti s výplatou pojistného plnění na nájemce (devinkulace), případně potvrzení o ukončení leasingu,
 • při totální škodě doložte nákupní fakturu za pořízení vozidla se specifikací doplňků.

Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená