FinExpert.e15.cz

Co dělat bez práce?

Téměř 10 % lidí v Česku je bez zaměstnání. Jaké mají vyhlídky a kolik mohou získat peněz od státu?
Co dělat bez práce?

Pokud člověk přijde o místo a nemá v záloze náhradní zaměstnání, měl by se ihned zaevidovat na úřadu práce jako žadatel o zaměstnání. Možnosti nahlášení na úřad práce nebrání ani odstupné, které získá s ukončením práce. Je to důležité například kvůli zdravotnímu pojištění. Mnozí lidé jsou nemile překvapeni, když jim přijdou vypočítané dlužné částky ze zdravotních pojišťoven, často navíc navýšené o penále za neplacení pojistného. Pojišťovny totiž většinou upozorní neplatiče až po delší době, kdy je dluh již celkem vysoký.

O zprostředkování zaměstnání žádá člověk osobně na příslušném úřadu práce, v jehož správním obvodu má trvalé bydliště. Do evidence se zařadí dnem podání písemné žádosti. Zažádá-li uchazeč o zprostředkování práce nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení pracovního poměru, náhradní doby zaměstnání či jiné činnosti, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ke dni následujícímu po ukončení práce.

Předpokladem pro správnou spolupráci uchazeče o zaměstnání s úřadem práce je dodržování potřebných úkonů. To znamená, že musíte ve stanovených lhůtách docházet na úřad, abyste mohli projednat doporučení a nové možnosti zaměstnání, sdělit údaje o zdravotních omezeních, podrobit se v zákonem stanovených případech lékařskému vyšetření. Také jste povinni ohlásit ve lhůtě nejpozději do osmi kalendářních dnů změny či skutečnosti, které můžou vaše zařazení do evidence o zaměstnání ovlivnit.

Chystám se na pracák

Při návštěvě úřadu práce nesmíte doma zapomenout občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým se prokážete. Dále je nutné s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pak potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění. Přibalte do tašky také doklad o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době zaměstnání, popřípadě potvrzení o výši průměrného výdělku, zápočtový list apod. Většina těchto dokladů je totiž potřebná k tomu, aby vás bylo možné hned zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. Kolik přesně potvrzení přinést, už pak záleží na konkrétní osobě, jež se chce na příslušném úřadu zaregistrovat, a také na její situaci.

Dostanu podporu?

Na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok tomu, kdo za poslední tři roky tak zvaně získal účast alespoň 12 měsíců na důchodovém pojištění. Znamená to tedy, že uchazeč tuto dobu pracoval, bral plný invalidní důchod, nebo byl na mateřské či rodičovské dovolené, tudíž v náhradní době zaměstnání. Aby mohla být podpora v nezaměstnanosti přiznána, musí být splněny všechny podmínky nároku na podporu stanovené zákonem. Pokud jsou náležitosti pro poskytování podpory v nezaměstnanosti splněny jen po část kalendářního měsíce, tak je vyplácena v poměrné výši odpovídající tomuto období. Pokud je během rodičovské dovolené zrušeno pracovní místo rodiče, vzniká mu nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se stanovuje podle průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána. Podpora se přiznává na období pěti měsíců. Za první dva měsíce činí její výše 0,15násobek průměrné mzdy, v dalších dvou měsících 0,12násobek a ve zbývajícím období 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok ten, kdo v posledních šesti měsících před evidencí na úřadu práce opakovaně a bez vážného důvodu, z vlastní vůle ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem. Podporu nezíská ani tehdy, pokud v období posledních šesti měsíců před zařazením do evidence pracáku byl vyhozen kvůli hrubému porušení pracovní kázně. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je ale také ovlivněn výsluhovým příspěvkem. Na podporu tedy nemá nárok uchazeč o zaměstnání, kterému vznikne nárok na tento druh příspěvku a převyšuje-li jeho částka podporu v nezaměstnanosti. Pokud je ovšem výsluhový příspěvek nižší než podpora, je podpůrčí finanční obnos vyplácen ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a podporou v nezaměstnanosti.

Jak dlouho čerpám podporu?

Doba čerpání podpory se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání. Osobám do 50 let věku je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu pěti měsíců. Lidé mezi 50 a 55 lety získají podporu na osm měsíců a věkové skupině nad 55 let věku vyplácí úřad práce peníze 11 měsíců.

Kolik dostanu peněz?

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanovuje podle průměrného měsíčního čistého výdělku, který jste v zaměstnání pobírali v období během posledního ukončeného zaměstnání. U OSVČ se počítá z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Ze zjištěného výdělku se po první dva měsíce vyplácí 65 %, v dalších dvou měsících již pouze 50% a po zbývající dobu 45 %. Výše podpory v nezaměstnanosti činí maximálně 0,58násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž byla žádost o podporu podána.

Životní minimum

Pro jednotlivce - 3 126 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti - 2 880 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti - 2 600 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let - 1 600 Kč
Nezaopatřené dítě6 až 15 let - 1 960 Kč
Nezaopatřené dítě15 až 26 let (nezaopatřené) - 2 250 Kč

Výše příspěvku na dítě

Do 6 let - 500 Kč
6–15 let - 610 Kč
15–26 let - 700 Kč

Mohu odmítnout práci, která se mi nelíbí?

Zaměstnání nabídnuté úřadem práce, které vyhovuje vašemu zdravotnímu stavu, pokud možno i schopnostem, kvalifikaci, možnosti ubytování a dopravní dosažitelností, nelze bez vážných důvodů odmítnout. Jestliže takové místo odmítnete, můžete být vyřazeni z evidence úřadu práce, což znamená, že přijdete o nárok na podporu v nezaměstnanosti. Navíc vám stát přestane hradit i zdravotní pojištění.

 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

neúplný článek
aaa
25. 5. 2010, 19:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená