FinExpert.e15.cz

ČLFA: Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2008

Makroekonomický rámec 
(slábnou stimulační účinky investic a spotřeby domácností pro finanční trh)
           
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 se postupně prohlubovaly negativní vlivy makroekonomických faktorů na nebankovní finanční produkty nabízené členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Byly v 1.-3. čtvrtletí 2008 nabízeny v podmínkách postupně klesajícího tempa ekonomického růstu.
            Úměrně klesajícímu tempu růstu HDP klesaly investice a byly omezovány výdaje domácností. Pozitivně naopak působily stále relativně nízké úrokové sazby (7. srpna 2008 snížila ČNB repo sazbu na 3,5 %). Výraznější negativní dopady na vývoj nebankovních finančních produktů v 1.-3. čtvrtletí 2008 neměl růst inflace z 5,4 % v prosinci 2007 na 6,6% v září 2008. Spotřebitelská poptávka se v průběhu letošního roku relativně snižovala. Ovlivnil ji mj. vývoj nezaměstnanosti, která na konci září 2008 dosáhla 5,3 %.
 
Vývoj leasingu movitých věcí v 1.-3. čtvrtletí 2008
(meziroční pokles po rekordních výsledcích v r. 2007)
 
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 se na poptávce po leasingu projevil pokles tempa ekonomického růstu a znatelného omezení odpovídajících investičních aktivit. Do určité míry se projevovaly i změny daňového režimu finančního leasingu provedené s účinností od 1. ledna 2008 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, včetně dopadu předkontraktace resp. urychleného sjednávání finančních leasingů před účinností těchto změn. 
Členské společnosti ČLFA financovaly v 1.-3. čtvrtletí 2008 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 70,23 mld. Kč. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí se dlouhodobě pohybuje kolem
97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1.-3. čtvrtletí 2008 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 72,4 mld. Kč. Proti 1.-3. čtvrtletí 2007 došlo u největších patnácti společností k meziročnímu snížení o 14,8%. Ve srovnání s 1. pololetím 2008 se tak dále prohloubil letošní pokles našeho leasingu movitých věcí (o 4%).
Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1.-3. čtvrtletí 2008 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 60,29 mld. Kč.
            Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1.-3. čtvrtletí 2008 17,3% - proti 16,3 % v 1. pololetí 2008 (dle PC bez DPH). Je zřejmé, že v kontextu daňového režimu finančního leasingu změněného zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a s ohledem na prosazující se outsourcing provozních a administrativních agend z řady podniků se zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu v r. 2007 činil 12,5 %). V leasingu osobních a užitkových aut dosáhl podíl operativního leasingu v 1.-3. čtvrtletí 2008 již 27 %.
            I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím obdobím se však v 1.-3. čtvrtletí 2008 snížil podíl leasingu osobních aut (z 25,3 % v 1.-3. čtvrtletí 2007 a z 24,5 % za celý r. 2007 na 24,3 %), podíl leasingu lehkých užitkových aut (z 19,6 % v 1.-3. čtvrtletí 2007 a z 19,9 % za celý r. 2007 na 19 %) a nákladních automobilů (z 26,5 % v 1.-3. čtvrtletí 2007 a z 23,3% za celý r. 2007 na 24,1 %). Podíl ojetých osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v 1.-3. čtvrtletí 2008 13,7 %, což představuje meziroční snížení (z 14,8 % v l.-3. čtvrtletí 2007 a 17 % za celý r. 2007). Postupně roste podíl leasingu strojů a zařízení – dosáhl 24,5 % (proti 23,1% za 1.-3. čtvrtletí 2007 a 24 % za celý r. 2007).
            Podobně jako v předchozích letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a třetina do průmyslu a stavebnictví.
            Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1.-3. čtvrtletí 2008 92.406 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 73.078 smluv o finančním leasingu a 19.328 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo nově poskytnuto 202 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Na v podstatě stejné úrovni jako v loňském roce zůstala průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (760.041 Kč v 1.-3 čtvrtletí 2008 proti 749.705 Kč v r. 2007).
            Koncem 3. čtvrtletí 2008 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 465.240 leasingových smluv uzavřených se členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o finančním leasingu 411.314 a počet aktivních smluv o operativním leasingu 53.926). Klesá počet aktivních smluv o finančním leasingu, roste počet probíhajících smluv o operativním leasingu. Ve správě vozových parků bylo na konci 3. čtvrtletí 2008 1.329 vozidel.
            Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání přesáhla na konci 3. čtvrtletí 2008 hranici 187 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí přesáhly na konci září 2008 v souhrnu hranici 162 mld. Kč. 
 
 
Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1.-3. čtvrtletí 2008
(další dvojciferný meziroční růst finančních produktů pro domácnosti)
 
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 došlo k dalšímu podstatnému meziročnímu zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 24 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).
Celkem členské společnosti ČLFA v 1.-3. čtvrtletí 2008 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 40,9 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 15,3%. Proti růstu vykázanému v 1. pololetí 2008 to znamená snížení tempa růstu spotřebitelských úvěrů o 4,4%.
Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1.-3. čtvrtletí 2008 poskytovány ve formě osobních půjček (13,39 mld. Kč – 32,7% z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (13,68 mld. Kč – 33,5%) a financování v místě prodeje (13,83 mld. Kč – 33,8%). Proti 1. pololetí 2008 došlo k posílení podílu osobních půjček (z 31,4 % na 32,7%) na úkor financování v místě prodeje (pokles podílu z 35,4% na 33,8%).
V 1.-3. čtvrtletí 2008 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1.153.843 smluv o spotřebitelských úvěrech (381.234 osobních půjček, 269.052 revolvingových úvěrů a 503.557 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). 
Na konci září 2008 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z 2.544.163 běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 71,8 mld. Kč.
 
 
Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1.-3. čtvrtletí 2008
(meziroční téměř poloviční nárůst - projev pokračující diversifikace finančních produktů nebankovních společností)
 
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 poskytlo 30 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 16,12 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2007 došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 45,3%  v případě vedoucích patnácti společností. Tempo růstu poskytnutého neleasingového financování pro podnikatelské subjekty se proti 1. pololetí 2008 zvýšilo o dalších 0,4%. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 37.418 úvěrů a splátkových prodejů.
            Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci září 2008 27 mld. Kč.
 
 
Vývoj factoringového trhu v 1.–3. čtvrtletí 2008
(meziroční růst v souladu s dosavadními trendy)
 
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 došlo, podobně jako v předchozích obdobích, k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v 1.-3. čtvrtletí 2008 postoupeny pohledávky celkem za 103,53 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 77,97 mld. Kč). Došlo ke zvýšení objemu postoupených pohledávek téměř o 13 mld. Kč. Proti 1.-3. čtvrtletí 2007 to znamená nárůst o 14 %. Ve srovnání s
1. pololetím 2008 se tak dále mírně snížilo (o 3 %)tempo meziročního růstu factoringu členů AFS ČR.
            Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1.-3. čtvrtletí 2008 nadále regresní factoring (73,2 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,8 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1.-3. čtvrtletí 2008 80,3 %, podíl exportního factoringu 18 %, podíl importního factoringu 1,7 %. Proti stejnému období r. 2007 tak došlo k mírnému snížení podílu tuzemského factoringu o 0,3 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 30. září 2008 23,41 mld. Kč.
 
Významné zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu.
            V 1.-3. čtvrtletí 2008 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) přes 194 mld. Kč.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená