FinExpert.e15.cz

Chcete podnikat také na zahraničních trzích?

Internacionalizace hospodářství a globalizace ekonomik výrazně posílily nutnost expandovat na zahraniční trhy.
Chcete podnikat také na zahraničních trzích?

Proces sjednocování Evropy přinesl rozšíření trhu pro evropské firmy a nové potenciální možnosti nalezení nových odbytišť. Velký trh umožňuje lépe vytížit výrobní kapacity a s rozšiřováním působnosti firmy na zahraničních trzích vzrůstá šance na zvyšování obratů, resp. zisků.

Na co se zaměřit

Při vstupu na zahraniční trh bychom se měli zajímat o poznání obchodního systému a charakter vybrané země. Dále je důležité zvolit způsob, jakým chce firma proniknout na trh této země a v neposlední řadě analyzovat výhody a nevýhody vstupu, potažmo rozhodnout, jaký by měl být podíl jejího zahraničního obchodu na celkovém obratu. Zahraniční obchod a orientace na něj patří mezi jednu z obtížných oblastí činnosti firmy.

Orientace na zahraniční trhy je na rozdíl od trhů tuzemských ztížena potřebou větší znalosti prostředí, komplikovanějšími mezinárodními vztahy, kulturními odlišnostmi, jazykovými bariérami, rozdílnými legislativními předpisy a dalšími překážkami. V odborné literatuře nalezneme hned několik odlišností tuzemského a mezinárodního marketingu: 

 1.  sociálně kulturní zvláštnosti spotřebitelů
 2.  sociálně kulturní odlišnosti v obchodním jednání, průmyslovém prostředí
 3.  jazykové bariéry
 4.  legislativní předpisy
 5.  potenciální dosah: 160 zemí
 6.  upřednostňování tuzemských výrobců
 7.  relativní vypovídající schopnost informací
 8.  odlišný životní styl
 9.  problémy při výzkumu trhu
 10.  práce v cizím prostředí
 11.  profesionální lobbying
 12.  náklady na logistiku, prodejní cena
 13.  řízení terénních akcí na dálku
 14.  obtížná cenová kalkulace 

Z uvedené výčtu je zřejmé, že každá firma, chystající se vstoupit na zahraniční trh, je vystavena působení mnoha faktorů a je pro ni nezbytné připravit podrobnou analýzu takového prostředí. Analýza musí především zahrnovat rozbor vlastního potenciálu podniku a mikroekonomické a makroekonomické vlivy.

Důvody exportní činnosti 

Důvody takového rozhodnutí mohou být různé:  

 • vyhlídky na vyšší ziskovost,
 • na domácím trhu nelze očekávat vetší přírůstky,
 • zpřístupnění nových trhů
 • udržení tržního podílů,
 • je třeba získat exportem devizy,
 • je třeba docílit náskoku proti domácí konkurenci,
 • v zahraničí lze pro výrobky dosáhnout vyšších cen,
 • v zahraničí není tak silná konkurence jako doma. 

Strategie mezinárodního rozvoje 

Firmy, které se rozhodnou rozvíjet aktivity na mezinárodních trzích, si mohou vybrat jednu ze čtyř základních strategií. Východiskem je rozhodnutí o tom, na jaký segment mezinárodní-ho trhu se hodlají zaměřit a zda se rozhodnou soustředit své úsilí pouze na jednu zemi či geo-grafickou zónu, nebo zda chtějí působit na četných zahraničních trzích. Možné strategie mezi-národního rozvoje jsou následující: 

     Strategie č. 1 je založena na koncentraci mezinárodních aktivit podniku. Tato strategie je typická pro podniky, které začínají rozvíjet své mezinárodní aktivity a nemají s mezinárodním marketingem zkušenosti. Na mezinárodní trh vstupují postupně a zpočátku koncentrují své marketingové úsilí na omezený počet zemí a na omezený počet segmentů. Tato strategie umožňuje podnikat na zahraničním trhu i těm podnikům, které nemají velké zdroje. Je typickou strategií pro malé a střední české podniky, které vyvážejí pouze několik výrobků, nejčastěji do sousedních zemí (Slovensko, Rakousko, Německo). 

     Strategie č. 2 spočívá v zaměření se podniku na určitou geografickou zónu s tím, že se podnik snaží uplatnit výrobky na více segmentech. Tuto strategii využívají např. některé západoevropské firmy, které se záměrně soustřeďují jenom na trhy vyspělých zemí EU a ESVO. Mezinárodní rozvoj realizují díky diversifikované segmentační strategii. 

     Strategie č. 3 je typická pro firmy, které využívají globální marketingovou strategii. Tyto firmy se zaměřují na velké homogenní segmenty v mnoha zemích. Např. Pepsi Cola se zaměřuje na mladé lidi prakticky na celém světě a přizpůsobuje proto svou marketingovou strategii cílovému segmentu, což je patrné zejména v oblasti komunikační politiky. 

    Strategie č. 4 je strategií, kterou často využívají velké multinacionální korporace, jejichž systém řízení je založen na značné samostatnosti dceřiných společností. Tato strategie spočívá v diversifikovaném přístupu jak na úrovni jednotlivých segmentů, tak na úrovni jednotlivých zemí nebo geografických zón. 

Metody vstupu 

Také metody vstupu na zahraniční trh se liší. Hlavní kritérium pro určení metody vstupu na zahraniční trh je okolnost, zda dochází k výrobě doma nebo v zahraničí. Volba určité metody je velmi závažná, neboť nastavený směr firmy při vstupu je značně obtížné později měnit. 

Při způsobu ponechání výroby v tuzemsku můžete využít export nepřímý a přímý. Forma nepřímého exportu je prováděna prostřednictvím domácích podniků zahraničního obchodu, kdy rizika zahraničního obchodu přechází právě na tyto distribuční orgány. Mezi distributory patří například exportní domy, exportní společenství apod. Přímý export umožňuje domácímu výrobci přímý kontakt se svým zahraničním odběratelem. Přebírá veškerá rizika takového spojení, na druhé straně může směřovat svou činnost žádaným směrem. 

Při vstupu na zahraniční trh při výrobě v zahraničí lze rozdělit vstup s přímými investicemi či bez nasazení přímého investičního kapitálu. V případě prvním je zřízena zahraniční výrobna ve výhradním vlastnictví nebo ve formě účastí (joint ventures). Výhradní vlastnictví je spojeno s největšími riziky, ale také s největšími šancemi, které trh nabízí. Největší výhodou je uváděna skutečnost, že kmenový podnik může vykonávat úplnou kontrolu svého dceřiného podniku. Nevýhodou ovšem je riziko vyvlastnění.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená