FinExpert.e15.cz

Česko má dobré sociální podmínky, ale na ostatní státy stále nemá

Země EU si zakládají na tzv. sociální soudržnosti. Které země jsou nejúspěšnější a které naopak zaostávají?

V březnu 2000 proběhl na summit Evropské rady v Lisabonu, kde si jednotlivé členské země Evropské unie daly za cíl do roku 2010 přeměnit Evropskou unii jako celek v nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku na světě s ohledem na sociální soudržnost.  Za loňský rok byly potom jednotlivé země ohodnoceny v rámci pravidelné zprávy „The Lisbon Review 2006“.

Systém hodnocení

Pro dosažení cíle vytvoření z Evropské unie „znalostní ekonomiky“ se mají jednotlivé země zaměřit na podporu výzkumu a vývoje, zlepšení celkového podnikatelského prostředí a současně zachování udržitelného růstu a vytvoření více pracovních míst s ohledem na posílení sociální soudržnosti.

Při hodnocení jednotlivých členských zemích Evropské unie se posuzovaly tyto ukazatele:

  • informační společnost
  • podpora výzkumu a vývoje
  • liberalizace (odstraňování překážek v podnikání)
  • IT technologie
  • finanční služby
  • podnikatelské prostředí
  • sociální soudržnost a podpora zaměstnanost
  • trvale udržitelný rozvoj

Každá kategorie je ohodnocena od 1 do 7 (čím vyšší známka, tím lépe) a výsledný index je potom průměrem jednotlivých dílčích hodnocení výše uvedených ukazatelů. Samozřejmě výsledný index nevystihuje přesně, jak je daná země „bohatá“ či jaká je životní úroveň občanů, ale je důležitým ukazatelem o znalostní ekonomice se sociálním ohledem v daných zemích. Nejlépe potom dopadly přesvědčivě země Skandinávie a obhájily tak výsledky z roku 2004, pouze si první a druhé místo vyměnilo Dánsko s Finskem. Česko si oproti roku 2004 polepšilo hned o 5 míst (z 19. místa na 14. místo). Česko je dobře hodnoceno především v sociální soudržnosti a podpoře zaměstnanosti, všechny hodnocené ukazatele byly vyrovnané a v rámci Evropské unie průměrné – to však znamená, že až za námi skončila Itálie, Španělsko či Řecko.

Úspěšné skandinávské země

Všechny Skandinávské země se mohou pochlubit velmi vzdělaným obyvatelstvem, vysokou informační dovedností občanů, vysokým využíváním moderních technologií (internet zde pravidelně využívá nejvíc lidí), nízkou mírou korupce, přehledným podnikatelským prostředím a vysokou mírou sociální soudržnosti. Podívejme se na jednotlivé země trošku blíže:

Dánsko: malý rychlík

Malinké Dánsko je v mnoha ekonomických charakteristikách „na medailových“ pozicích a celková hospodářská výkonnost je obdivuhodná. Při založení společnosti s ručením omezeným (Anpartselskab  – ApS) jsou požadavky na základní jmění: 125 000 DKK (přibližně 16 194 euro). Založení společnosti s ručením omezeným je nejjednodušší a finančně nejméně nákladné ze všech evropských zemí. Celá procedura založení nové společnosti trvá maximálně 4 dny. Na začátku si společnost vyřídí digitální podpis pro jednatele firmy. Elektronický podpis usnadní totiž proces všech následujících povinností, protože registraci v dánské obdobě  obchodního rejstříku lze provést přes internet přes tzv. Webreg systém, kdy na konci registrace je společnosti přiděleno ID číslo potřebné pro všechny povinnost společnosti vůči státním institucím (www.publi-com.dk).

Dánsko je spolu s Nizozemím jedinou evropskou zemí, kde trvá zápis do obchodního rejstříku pouze jeden den. Dánsko má vysoké daňové odvody, ale současně taky  právní systém na špičkové úrovni, nízkou obchodní kriminalitu, vysokou ochranu hospodářské soutěže a zahraniční investoři nejsou poškozování. Z uvedených důvodů nemá Dánsko o zahraniční investory nouzi ani v případě vysokých přímých a nepřímých daní v zemi. Státní legislativa je nejrychlejší v Evropské unii.  Index korupce dosahuje 9,5 bodu (druhý nejnižší ze zemí EU, po Finsku). Obchodní spor v průměru trvá 83 dní (rychlejší jsou obchodní soudy pouze ve Francii). Produktivita práce je v Dánsku velmi vysoká (šestá nejvyšší v rámci Evropské unie).

Dánové jsou velice kvalifikovaní zaměstnanci. Dle rozšířenosti IT technologií jsou první na světě.  Economist Intelligence Unit při svém hodnocení rozšířenosti a dostupnosti ICT technologií ve vybraných 65 zemích světa posuzovala více než 100 kritérií. V zemi téměř polovina zaměstnaných občanů pracuje v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti. Dánská vláda podporuje investování do IT technologií a do progresivních oborů, Dánové jsou vzdělaní a podnikaví. To vše jsou výborné podmínky pro zakládání high-tech firem v zemi či dokonce pro jejich stěhování ze zahraničí. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí je rovněž vysoký. Dánové jsou v podstatě největší rovnostáři v Evropě, neboť jsou zde nejnižší rozdíly mezi bohatými a chudými. Díky poměrně nízké mzdové odlišnosti velké rozdíly ve vybavení rodiny osobním automobilem, internetem, mobilními telefony a jinými spotřebními předměty. Giniho index nám udává míru nerovnosti ve výši příjmů občanů v zemi (v Dánsku 24,7 – v USA 40,8). Čím je vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů vyšší. Pokud by se index rovnal nule, měli by všichni občané stejně vysokou „výplatu“ a neexistovala by tak mzdová nerovnost.

Finsko: korupci neznáme

Ve Finsku působí speciální organizace (např. KERA), které podporují regionální rozvoj. Tyto organizace financují a podporují zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec – od výzkumu a rozvoje, školení až po marketing výrobků a služeb. Dominantní úlohu hrají firmy IT sektoru (Nokia) a dále firmy papírenského a dřevozpracujícího průmyslu. Ve Finsku je dle organizace Transparency internacional druhá nejnižší korupce na světě.

Při založení společnosti s ručením omezeným (Oy – Private Limited Comapany) jsou požadavky na základní jmění: 8 000 euro. Celá procedura založení nové společnosti trvá v průměru 14 dní a náklady spojené se založením nové společnosti se pohybují okolo 740 euro. Zápis do obchodního rejstříku trvá nejdéle 7 dní.  Jazyková vybavenost občanů je výborná, anglicky se učí na školách 99,5% studentů a není žádný problém s   komunikací ve světovém jazyce číslo jedna (němčinu se učí 44% a francouzštinu 23%). Obchodní soudy mají ve Finsku nejméně práce z členských zemí Evropské unie.

Podnikatelská etika je na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních západoevropských zemích. Dostane-li se ve Finsku dlužník do konkurzu, dostanou věřitelé více než 90% svých oprávněných investic nazpátek (nejvyšší hodnota v EU). Průměrná délka konkurzního řízení se pohybuje něco málo přes jeden rok, což je ve střední Evropě něco těžko představitelného. Současně se společnost dostane do konkurzního řízení poměrně rychle. Finští podnikatelé a firmy jsou spolehliví, seriózní a přesní.

Švédsko: sociální zdravý blahobyt

Švédsko je charakterizováno jako země blahobytu, s velkou mírou přerozdělování rozpočtových zdrojů a jednou z nejvyšších daňových zátěží fyzických osob.  Nejběžnější formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezeným (Aktiebolag Privat; AB privat). Výše základního jmění činí 100 000 švédských korun (cca. 10 370 euro).  Švédové jsou dle většiny sledovaných zdravotních ukazatelů nejzdravější v Evropě. Náš zdravotní stav do značné míry ovlivňuje náš životní styl. A právě proto patří první místo Švédsku, v zemi je nejnižší spotřeba alkoholu a cigaret na obyvatele v členských zemích Evropské unie. Současně velmi málo lidí trpí nadváhou a ke sportu má celá země velmi vřelý vztah.

Ve Švédsku působí velká řada domácích i zahraničních bank. Největší pozornost přitahují v zemi, vzhledem k vysoce kvalifikovaným pracovníkům a celkové vysoké vzdělanosti obyvatel, investice do IT, elektroniky, automobilového průmyslu a rychle se rozvíjejícího oboru biotechnologií. Masivní investice plynou do výzkumných a vývojových center a biotechnologií (ve Švédsku je v současné době přes 250 firem a jejich počet poroste). Švédsko je charakterizováno jako země s kultivovaným podnikatelským prostředím, fungujícím právním a kontrolním režimem a vysokým stupněm liberalizace. Infrastruktura je ve Švédsku na špičkové úrovni a výrazným způsobem se podílí na vysoké ekonomické vyspělosti švédského hospodářství. Švédsko je v popředí zemí s přístupem k mobilní telefonii, počítačům a internetu.

USA stále vede

Spojené stát Americké mají při hodnocení „znalostí ekonomiky“ stále před Evropskou unií jako celkem náskok. Jediná oblast, ve které Spojené státy Americké za Evropskou unií zaostávají, je sociální soudržnost, ta ale vychází z rozdílného ekonomického přístupu země k této problematice. Ve Spojených státech Amerických je oproti Evropské unii nižší zdanění. Ale hlavní náskok má USA především ve významnějším výkonu výzkumu, vyšším podílu techniků a vědců v populaci, lépe rozvinutému kapitálovému trhu, kulturní tradicí akceptující rizika a podnikavostí Američanů.

Hodnocení „znalostních“ ekonomik EU (za rok 2006)

Země Celkový index 2006 Pořadí v roce 2004
Dánsko 5,76 2
Finsko 5,74 1
Švédsko 5,74 3
Nizozemí 5,59 5
Německo 5,53 6
Velká Británie 5,50 4
Rakousko 5,30 9
Lucembursko 5,29 7
Francie 5,21 8
Belgie 5,15 10
Irsko 5,09 11
Estonsko 4,93 12
Portugalsko 4,64 17
Česko 4,53 19
Španělsko 4,49 13
Slovinsko 4,44 15
Maďarsko 4,40 20
Slovensko 4,38 23
Malta 4,38 18
Litva 4,31 21
Kypr 4,28 -
Lotyšsko 4,25 16
Řecko 4,19 22
Itálie 4,17 14
Polsko 3,76 24

Zdroj: The Lisbon Review 2006  published by the World Economic Forum

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re:Svedsko
Michal Kára
31. 1. 2007, 14:53
Svedsko
Studak
31. 1. 2007, 12:19

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená