FinExpert.e15.cz

ČESKÁ SPOŘITELNA: Výsledky za 1. pololeí 2007

Za 1. pololetí 2007 vzrostl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny o více než 7 % na 5,23 miliardy Kč (IFRS).

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk sestavený podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 5,23 miliardy Kč. V meziročním porovnání jde o 7,3% nárůst z 4,87 miliardy Kč za 1. pololetí roku 2006.

„Na dosaženém objemu čistého zisku se podílí nejenom čistý úrokový výnos, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč, ale hlavně usilovná a profesionální práce všech zaměstnanců České spořitelny,“ řekl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva ČS. „Zaměřujeme se na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou v návaznosti na realizaci programu Banka první volby,“ dodal Gernot Mittendorfer. 

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2007

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2007, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2006, pokud není uvedeno jinak:

•    Provozní zisk vzrostl o 8,3 % na 8,11 miliardy Kč, z 7,49 miliardy Kč.
•    Zisk před zdaněním vzrostl o 6,5 % na 6,94 miliardy Kč, z 6,51 miliardy Kč.
•    Čistý úrokový výnos se zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč z 10,38 miliardy Kč.
•    Provozní náklady se zvýšily o 8,2 % na 9,07 miliardy Kč z 8,39 miliardy Kč.
•    Bilanční suma meziročně vzrostla o 15,8 % na 815,58 miliardy Kč z 704,03 miliardy Kč.
•    Klientské úvěry bez vlivu ČKA* se zvýšily o 24,7 % na 361,80 miliardy Kč z 290,15 miliardy Kč.
•    Retailové úvěry (za ČS) vzrostly o 32,7 % na 196,18 miliardy Kč z 147,86 miliardy Kč
•    Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 12,9 % na 608,37 miliardy Kč z 539,02 miliardy Kč.
•    Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se zvýšila z 3,58 % na 3,61 %.
•    Návratnost kapitálu (ROE) se vlivem růstu vlastního kapitálu snížila na 21,0 % z 22,0 %.
•    Výnosnost aktiv (ROA) zůstala na úrovni 1,4 %.
•    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně nezměnil a činí 52,8 %.
•    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 60,3 % z 56,3 %.
•    Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS klesla na 10,4 % z 11,5 %.

*Česká konsolidační agentura

HLAVNÍ UKAZATELE

Na dosaženém objemu čistého zisku se nejvíce podílí čistý úrokový výnos, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč. Za růstem úrokových výnosů stojí pokračující expanze úvěrových obchodů poskytovaných všem hlavním segmentům klientů, tj. občanům, komerčním klientům       a klientům z veřejného sektoru. Objem portfolia úvěrů se od počátku roku 2007 zvýšil o 11,6 %, což představuje 37,69 miliardy Kč. Zvýšily se rovněž úrokové příjmy z dluhových cenných papírů a příjmy z pronájmu budov.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 3,3 % a dosáhly výše 4,76 miliardy Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce, avšak zvýšily se také příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů, z investování do investičních fondů, z operací na kapitálových trzích, z brokerských poplatků a provizí z pojišťovnictví. Pro ilustraci: počet nových hypotečních úvěrů občanům poskytnutých od počátku roku vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 41,5 % na více než 15 000. Počet transakcí provedených na sporožirových účtech se zvýšil
o 4,8 % na téměř 151 milionů.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím poklesl o 7,3 % na 0,70 miliardy Kč v důsledku  výrazně nižších výnosů z operací s cizími měnami vzhledem k oslabování koruny. Naopak se zlepšily operace s cennými papíry a mírně se zvýšily příjmy z derivátových operací.

Výnosy z pojišťovnictví se zvýšily o 25,6 % na 0,16 miliardy Kč zásluhou rostoucích objemů pojišťovacích obchodů.

Ve srovnání s loňským prvním pololetím vzrostly provozní náklady o 8,2 % na 9,07 miliardy Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí zejména růst výdajů na obchodní operace (v důsledku pokračující obchodní expanze banky), a růst výdajů na kancelářské prostory (náklady na nové technické centrum banky) a marketing. Rovněž se zvýšily zaměstnanecké náklady v souvislosti s růstem platů mj. i vzhledem k prodloužení pracovní doby a odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně mírně poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Provozní zisk počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů vzrostl ve srovnání s loňským pololetím o 8,3 % na 8,11 miliardy Kč, ukazatel objemu provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) zůstal na úrovni 52,8 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo úrovně -0,92 miliardy Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 45,6 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména nárůst tvorby opravných položek v souvislosti s úvěrovou expanzí především v oblasti úvěrů občanům.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů činí -0,46 miliardy Kč, což v meziročním srovnání znamená nárůst salda o 27,4 %. Na tomto výsledku se významně podílí vyšší příděl podílníkům Penzijnímu fondu ČS nad rámec daný zákonem. Příspěvek do Fondu pojištění vkladů vzrostl v důsledku nárůstu objemu pojištěných depozit o 11,3 % na 0,24 miliardy Kč.

Výnosy z finančních aktiv zaznamenaly ve srovnání s minulým obdobím výrazné navýšení na 0,21 miliardy Kč především vlivem zlepšení výsledků v portfoliu finančních aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 815,58 miliardy Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 15,8 % z 704,03 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů a závazků ke klientům.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 20,9 % na 366,80 miliardy Kč a bez vlivu pohledávek za ČKA činil meziroční růst dokonce 24,7 %.

Portfolio retailových úvěrů banky dosáhlo objemu 196,18 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 32,7 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se meziročně zvýšily o 42,6 % na 95,00 miliardy Kč, přičemž jen za prvních šest měsíců letošního roku poskytla ČS nové hypoteční úvěry v objemu 25,6 miliardy Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů dosáhl výše 133,24 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 38,4 %.

Portfolio korporátních úvěrů ČS meziročně vzrostlo o 11,8 % na 128,84 miliardy Kč. Tento nárůst byl převážně tažen úvěry malým a středním podnikům, které se zvýšily o 22,1 % a to na 45,52 miliardy Kč.

Zásluhu na výrazném zvýšení závazků ke klientům o 12,9 % na 608,37 miliardy Kč má růst objemu klientských vkladů občanů o 11,4 % na 441,19 miliardy Kč a zejména razantní růst závazků k veřejnému sektoru, a to hlavně v souvislosti s repo obchody. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění, vkladech stavebního spoření a termínovaných vkladech.

K 30. červnu 2007 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,08 milionu, což představuje nárůst za posledních 12 měsíců o 9,7 %. Počet provedených transakcí se zvýšil o výrazných 43,1 % na 30,9 milionu za první pololetí roku 2007.

Počet kreditních karet stále roste vysokým tempem; již v dubnu překročil hranici půl milionu, k 30. červnu dosáhl jejich počet více než 538 000, což je meziroční nárůst o 37,1 %. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet činil ke stejnému datu 2,67 miliardy Kč s nárůstem o 23,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,21 milionu kusů (nárůst o 6,6 %).

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ 2007


•    Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva České spořitelny se k 31. květnu 2007 stal Gernot Mittendorfer, který nahradil Jacka Stacka. Jack Stack byl zvolen členem dozorčí rady Erste Bank.

•    Česká spořitelna získala titul Zaměstnavatel regionu 2007 v regionu Praha v pátém ročníku soutěže AXA Zaměstnavatel roku. Bodovala také v celostátním kole a to v hlavní kategorii Zaměstnavatel roku 2007, kde od odborné poroty získala stříbrnou medaili.

•    Česká spořitelna získala pomyslnou bronzovou medaili ve třetím ročníku prestižní soutěže MasterCard Firemní banka roku 2007. O výsledcích ocenění rozhodovala porota složená z více než 150 finančních ředitelů nejvýznamnějších firem sdružených v Czech Top 100 v České republice.

•    RAVEN EU Advisory, a. s. se stala novou, v pořadí třináctou, dceřinou společností České spořitelny. V rámci finanční skupiny poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti dotační politiky České republiky
a Evropské unie. Hlavním cílovým segmentem RAVEN EU Advisory je soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Společnost úzce spolupracuje s EU Office České spořitelny.

•    Klienti České spořitelny mohou využívat zjednodušený Sazebník ČS – tzv. Přehled cen, který obsahuje výčet nejčastěji využívaných produktů banky, umožňuje srovnání cen, zobrazení konečné ceny u jednotlivých produktů či služeb a snadnější orientaci.

•    V červnu 2007 rozšířila Česká spořitelna možnosti investování prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Klienti si v internetové aplikaci mohou nyní vymodelovat vlastní portfolio s nejvhodnějším rozložením investic a následně nakoupit, prodat či vyměnit zvolené investiční produkty přímo prostřednictvím internetového bankovnictví. Klientům, kteří nemají u České spořitelny účet a chtějí mít přehled o svých produktech
u dceřiných společností ČS je určena nová služba SERVIS 24 – Start, která zahrnuje Telebanking, Internetbanking
a GSM banking.

•    Od počátku dubna 2007 prodloužila Česká spořitelna otevírací dobu celkově o více než 800 hodin týdně ve více než 430 pobočkách. K rozšíření otevírací doby banka přistoupila na základě průzkumu potřeb klientů.

•    Česká spořitelna se stala depozitářem nového penzijního fondu AEGON. Bude dohlížet na správu veškerých finančních prostředků klienta a povolovat nakládání s nimi podle statutu fondu. Akvizicí významného klienta potvrdila Česká spořitelna svoji pozici největší depozitářské banky v České republice podle objemu kontrolovaného majetku.

•    V oblasti hypotečních úvěrů nabízí Česká spořitelna nově hypotéku, u níž si klient sám volí doložení příjmu. Hypotéka je určena občanům i podnikatelům. Banka vychází vstříc klientům, kterým finanční situace dovoluje hypotéku pravidelně splácet, ale prokázání veškerých příjmů by jim přineslo těžkosti. Zároveň ČS zaznamenala velký zájem o ČS Hypotéku na počkání, kdy klienti uzavírají nejprve hypotéku a následně vybírají nemovitost. Čerpání hypotéky pak zahajují do jednoho roku od uzavření smlouvy.

•    Od 1. ledna 2007 ručí Česká spořitelna plně za neoprávněné transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou přesahující částku 4 500 Kč již 48 hodin před blokací karty. Banka zároveň prodloužila pojištění zneužití karty až na dobu 96 hodin před blokací karty a rozšířila ho o PINové transakce.

VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY NA 2. POLOLETÍ 2007

Základní vizí České spořitelny je být Bankou první volby pro všechny skupiny klientů.
K dosažení tohoto cíle se Česká spořitelna soustředí především na následující činnosti:
-    poskytovat produkty a služby v prvotřídní kvalitě, které klientům pomohou naplňovat jejich přání a potřeby;
-    posilovat důvěru klientů a poskytovat jedné domácnosti větší počty produktů a služeb; 
-    nabízet ucelenou škálu produktů a distribučních cest drobným klientům a využít přitom konkurenčních výhod, které nabízí ČS díky kvalitním zaměstnancům a nepřetržité dostupnosti;
-    posilovat konkurenční výhody v oblasti bydlení, správy finančních prostředků a prodeje služeb;
-    nabízet komplexní obsluhu velkým, středním i malým podnikům, veřejným subjektům i neziskovým organizacím;
-     zvyšovat a posilovat kapacitu, efektivnost a stabilitu informačních technologií;
-     zvyšovat spokojenost zaměstnanců i spokojenost klientů;
-     rozšiřovat povědomí klientů o možnostech, které banka i celá finanční skupina nabízí.

V návaznosti na realizaci programu „Banka první volby“ se Česká spořitelna v 2. pololetí 2007 zaměří na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou. Pozornost bude věnovat jak dalšímu růstu úvěrů
ve všech segmentech, tak i péči o zhodnocování aktiv klientů; zvýšení efektivnosti prostřednictvím důsledného řízení provozních nákladů; a profesionálnímu školení svých zaměstnanců. 

Finanční cíle České spořitelny v roce 2007:

  • Meziroční nárůst čistého zisku: 15 % - 20 %
  • Návratnost vlastního kapitálu (ROE): nad 20 % (IFRS)
  • Poměr nákladů k výnosům: pod úrovní 53 %
  • Poměr úvěru ke vkladům: 60 % - 65 %
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená