FinExpert.e15.cz

ČESKÁ SPOŘITELNA: Konsolidovaný čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vzrostl ve srovnání s minulým obdobím o více než 18 % a dosáhl výše 3,23 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,23 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 18,5 % z 2,72 mld. Kč za 1. čtvrtletí roku 2007.

„Za hospodářským výsledkem prvního čtvrtletí stojí výrazný nárůst objemu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů. Naše ambiciózní cíle dál rostou. Abychom udrželi tak vysoké tempo, budeme zvyšovat spokojenost a loajalitu zákazníků i zaměstnanců, a to prostřednictvím vynikajících obchodních dovedností a prvotřídních produktů, služeb i procesů,“ řekl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2007, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,1 % na 7,13 mld. Kč z 5,69 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 7,9 % na 4,75 mld. Kč z 4,40 mld. Kč.
 • Provozní zisk vzrostl o 36,7 % na 5,74 mld. Kč, z 4,20 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 8,9 % na 4,05 mld. Kč, z 3,72 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 6,4 % na 844,57 mld. Kč z 793,99 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 21,8 % na 421,96 mld. Kč z 346,55 mld. Kč.
 • Retailové úvěry občanům (pouze ČS) vzrostly o 24,6 % na 225,57mld. Kč z 181,09 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 3,0 % na 624,66 mld. Kč z 606,71 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,06 % z 3,65 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 22,6 % z 21,8 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,6 % z 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 45,3 % z 51,2 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 67,6 % z 57,1 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se k 31.3.2008 zvýšila na 12,2 % z 9,4 % na konci roku 2007. 

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk banky roste tak rychlým tempem, že se přes významně negativní vývoj na finančních trzích, který se projevil ve výrazném poklesu výnosů z finančních aktiv, objem čistého zisku zvýšil o více než 18 %. Provozní zisk se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 36,7 % na 5,74 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) z 51,2 % na 45,3 %.

Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména růstem úvěrových obchodů občanům a komerčním klientům. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o 25,1 % na 7,13 mld. Kč.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,2 % a dosáhly výše 2,63 mld. Kč. I na zvyšující se příjmy z poplatků a provizí má nejvýznamnější vliv rostoucí objem úvěrových obchodů. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků však zůstávají platební transakce. Zvýšily se i příjmy z pojišťovacích obchodů a ze správy aktiv. Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet hypotečních úvěrů o 19,7 %, počet transakcí provedených prostřednictvím SERVIS 24 a BUSINESS 24 během prvního čtvrtletí vzrostl o 33,7 % a objem transakcí provedených platebními kartami v síti ČS vzrostl o 41,3 %.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím vzrostl o 46,0 %, když dosáhl výše 0,67 mld. Kč, především díky výnosům z operací s cizími měnami. Naopak se snížily příjmy z obchodování s cennými papíry a deriváty. Zisk z ukončovaných činností (do konce roku 2007 Výnosy z pojišťovacích činností)dosáhl výše 0,06 mld. Kč. Pojišťovna ČS bude prodána Vienna Insurance Group během roku 2008.

Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostly všeobecné provozní náklady o 7,9 % na 4,75 mld. Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí růst nakupovaných výkonů (o 20,8 %) zejména pak výdajů na IT služby v důsledku outsourcingu vybraných činností IT. Personální náklady vzrostly o 5,7 % v souvislosti s růstem odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně odpisy poklesly o 12,7 %.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně -0,66 mld. Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 63,3 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména výrazný nárůst spotřebitelských úvěrů.

Saldo ostatních provozních výsledků činí -0,14 mld. Kč a kopíruje tak loňský čtvrtletní výsledek. Zato čisté výnosy z finančních aktiv zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti, vykázaly významné zhoršení na záporných 0,89 mld. Kč, a to v přímé souvislosti s výraznými poklesy na finančních trzích.

Objem bilanční sumy dosáhl 844,57 mld. Kč, v meziročním srovnání je to nárůst o 6,4 % z 793,99 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů a závazků ke klientům a bankám.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 21,8 % na 421,96 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 225,57 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 24,6 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypotéky pro občany se zvýšily o 30,4 % na 113,05 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték a nemovitostních úvěrů dosáhl výše 162,94 mld. Kč, to je meziroční nárůst o 31,4 %. Zvýšily se také objemy úvěrů malým a středním podnikům, a to o 16,8 % na současných 49,59 mld. Kč. Rovněž úvěry Stavební spořitelny ČS se v meziročním srovnání výrazně zvýšily na 35,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 39,5 %.

Za zvýšením závazků ke klientům o 3,0 % na 624,66 mld. Kč je nárůst objemu klientských vkladů občanů o 8,0 % na 461,37 mld. Kč a vkladů podnikatelských subjektů o 8,2 % na 83,44 mld. Kč. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech a úložkách penzijního připojištění. Na druhé straně se snížily závazky k veřejnému sektoru, a to v souvislosti s poklesem objemů repo obchodů s Ministerstvem financí ČR.

K 31. březnu 2008 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,16 mil., což je nárůst za posledních 12 měsíců o 9,6 %, počet provedených transakcí během prvního čtvrtletí vzrostl o 33,7 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,36 mil. kusů (nárůst o 7,0 %), největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšilo 29,0 % na 623 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 31. březnu 2008 činil 3,27 mld. Kč, což značí nárůst o 29,5 %.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ 2008

Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna ve vzájemné spolupráci otevřeli Poradnu při finanční tísni, která se stala rádcem předlužených spotřebitelů. Nově vzniklé poradenské centrum je vůbec prvním svého druhu v Česku. Jeho úkolem je především pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň vyvíjí Poradna informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky, a přispívá tak k principům zodpovědného úvěrování.

Česká spořitelna zahájila 1. ledna 2008 spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK). Banka zvítězila ve výběrovém řízení na strategického finančního partnera UHK v letech 2008-2012. V následujících pěti letech tak bude exkluzivně zajišťovat veškeré bankovní služby jako jsou platební styk, zhodnocování finančních prostředků, financování apod. Česká spořitelna podepsala s UHK také rámcovou sponzorskou smlouvu, na základě které se stala generálním partnerem univerzity.

Česká spořitelna přijala další opatření, kterými chrání uživatele služby SERVIS 24 proti zneužití internetového bankovnictví. Při změně telefonního čísla pro zasílání autorizačních (a případně konfirmačních zpráv) se změna telefonního čísla nově provede až po 24 hodinách. Prodlouží se tím doba, po kterou může klient zareagovat, pokud zjistí, že se někdo pokusil změnit jeho zadané číslo mobilního telefonu pro zasílání SMS zpráv. V letošním roce banka rovněž nabídla nové funkčnosti SERVISu 24. Klienti tak mohou získávat přes internetové bankovnictví informace o svých platebních kartách, mají možnost nastavit si Osobní účet ČS podle svých představ nebo mohou využít předschválený úvěr.

Od ledna je v Česká spořitelně možné zadávat SEPA (Single Euro Payment Area) platby na pobočkách, prostřednictvím SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Telebanking, BUSINESS 24 Internetbanking a MultiCash.SEPA vytváří platební prostor, v němž mohou spotřebitelé, podniky a další hospodářské subjekty provádět a přijímat platby v EUR za stejných základních podmínek, práv a povinností bez ohledu na to, zda se jedná o platbu v rámci jedné země nebo platbu do jiné země Evropského Hospodářského Prostoru. SEPA převody klientům kromě jiného zajišťují připsání zaslané platby v plné výši na účet příjemce do tří dnů po dni přijetí příkazu a umožní také lepší identifikaci platby.

Česká spořitelna založila dámský investiční klub, jehož členkami jsou ženy se zájmem o investování. Na pravidelných setkáních se členky klubu dozví o vývoji na kapitálových trzích, o nových investičních nástrojích a různých investičních strategiích. Založením této platformy pro ženy banka podporuje vedle specificky zaměřeného vzdělávání také rovné příležitosti ve společnosti, členky klubu získají přístup k aktuálním a zajímavým informacím z oblasti ekonomiky, financí a investování. Na pravidelných setkáních si vyslechnou odborné přednášky, potkají zajímavé lidi, vymění si vlastní zkušenosti nebo se dozví rady od zkušenějších odbornic.

V rámci programu TOP Energy financovala Česká spořitelna doposud jedenáct typů projektů na energetické úspory v celkové hodnotě přesahující 2,2 mld. Kč. Největší podíl na tomto výsledku mají projekty spojené s větrnou energií a spalováním bioplynu, následují biopaliva a solární energie. Banka nabízí program TOP Energy od května loňského roku. Jde o soubor komplexních služeb a produktů poskytovaných Finanční skupinou České spořitelny, podporující přípravu a realizaci inovativních energetických projektů v oblasti úspory energie a její výroby z obnovitelných zdrojů. Program zahrnuje informační servis, poradenství, financování i projektové řízení.

Dne 4. února 2008 překročil počet Osobních účtů ČS hranici půl mil.. Osobní účet umožňuje variabilní volbu produktů a služeb podle individuálního výběru klienta. Osobní účet je využíván nejen k běžným transakcím, klienti mají na výběr také mnoho speciálních produktů a služeb. Atraktivní jsou služby, které chrání výdaje klienta v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci, a dále služby, které zajistí komplexní právní servis při reklamaci v obchodech. Ke konci prvního čtvrtletí počet klientů používajících Osobní účet dosáhl téměř 614 tisíc.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2008-2010

V roce 2008 soustřeďuje Česká spořitelna svoji pozornost zejména na následující činnosti:

 • poskytování produktů a služeb prvotřídní kvality v čase a místě, které pomohou klientům při naplňování jejich konkrétních přání a potřeb včetně rozšiřování prodejní sítě;
 • správné produkty pro klienty: cílená, relevantní a aktivní nabídka produktů a distribučních kanálů všem klientským segmentům;
 • finanční poradenství pro dlouhodobé finanční plánování klientů;
 • zvyšování efektivnosti a dostupnosti informačních technologií, budování platformy pro podporu prodeje a eliminace byrokracie;
 • strategie společensky odpovědného partnerství pro všechny klíčové skupiny;

Finanční cíle České spořitelny v roce 2008:

 • Meziroční nárůst čistého ziskuo 15 % - 20 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE)nad 20 %
 • Poměr nákladů k výnosůmpod úrovní 50 %
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená