FinExpert.e15.cz

ČESKÁ SPOŘITELNA: Konsolidovaný čistý zisk za 1. čtvrtletí 2007 vzrostl

Ve srovnání s minulým obdobím o téměř 9 % a dosáhl výše 2,72 miliardy Kč (IFRS).

Česká spořitelna vykázala v 1. čtvrtletí roku 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 2,72 miliardy Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 8,7 % z 2,50 miliardy Kč za 1. čtvrtletí roku 2006.

„Zisk za první čtvrtletí roku 2007 nasvědčuje tomu, že ve výsledcích za celý rok dosáhneme plánovaného růstu o 15-20 %“, řekl Jack Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. „Hybnou silou finanční skupiny ČS jsou naši zaměstnanci, kteří tím, že vyvíjejí další produkty, služby a distribuční kanály a zdokonalují svou profesionální úroveň, zvyšují zájem klientů o naše služby, a tak přispívají k vynikajícímu růstu objemů půjček a vkladů. Výsledky prvního čtvrtletí roku 2007 svědčí jak o intenzivní práci našich zaměstnanců, tak o dobré odezvě ze strany klientů“, dodal Jack Stack.

Hlavní body z výsledků za 1. čtvrtletí roku 2007

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2007, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2006, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 11,6 % na 4,20 miliard Kč, z 3,76 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 12,7 % na 3,72 miliardy Kč, z 3,30 miliardy Kč. 
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 11,9 % na 5,69 miliardy Kč z 5,09 miliardy Kč. 
 • Provozní náklady se zvýšily o 6,3 % na 4,40 miliardy Kč z 4,14 miliardy Kč. 
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 15,4 % na 793,99 miliardy Kč z 687,99 miliard Kč. 
 • Klientské úvěry bez vlivu ČKA* se zvýšily o 22,6 % na 341,55 miliardy Kč z 278,51 miliard Kč. 
 • Úvěry občanům vzrostly o 31,7 % na 181,09 miliardy Kč z 137,48 miliardy Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 16,8 % na 606,71 miliardy Kč ze 519,54 miliard Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se mírně zvýšila na 3,65 % z 3,62 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se vlivem růstu velikosti vlastního kapitálu snížila na 21,8 % z 22,5 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) mírně poklesla na 1,4 % z 1,5 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 51,2 % z 52,4 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 57,1 % z 56,6 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 11,12 % z 11,24 %.

* Česká konsolidační agentura

Hlavní ukazatele

Na dosaženém objemu čistého zisku se zejména podílí rostoucí provozní zisk banky, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 11,6 % na 4,20 miliard Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 52,4 % na 51,2 %.

Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména zásluhou rostoucího objemu úvěrových obchodů všem hlavním segmentům klientů, tj. občanům, komerčním klientům
a klientům z veřejného sektoru (bez vlivu úvěrů poskytnutých ČKA). Rovněž se zvýšily úrokové příjmy z dluhových cenných papírů. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o 11,9 % na 5,69 miliard Kč.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 4,9 % a dosáhly výše 2,34 miliardy Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce, avšak nejvýrazněji rostou poplatky a provize z úvěrových obchodů, za správu aktiv a brokerské poplatky. Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet hypotečních úvěrů o 35,9 %, počet hotovostních úvěrů o 17,9 %, objem transakcí provedený platebními kartami v síti ČS vzrostl o 17,7 %. Objemy plateb jsou skutečně vysoké a zároveň tyto transakce probíhají ve stále větší míře  v elektronické podobě, což je levnější než transakce na pobočkách.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím poklesl o 9,3 %, když dosáhl výše 0,46 miliardy Kč, především díky nižším výnosům z operací s cizími měnami a deriváty. Na druhé straně příjmy z pojištění vzrostly o 42,9 %, a to na částku 0,1 miliardy Kč a také obchod s cennými papíry vykazoval dobrý růst.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 6,3 % a dosáhly částky 4,4 miliardy Kč. Zvýšení provozních nákladů bylo vyvoláno nutností vytvořit příslušné kanály, výrobky, služby a dosáhnout vysoké profesionální úrovně, abychom tak splnili a předčili očekávání našich klientů. Růst osobních nákladů a dalších administrativních výdajů je důsledkem dobrých výkonů v roce 2006 (vliv odměňování za práci), většího rozsahu práce (ostatní administrativní náklady)
a budování infrastruktury pro synergii skupiny Erste (ostatní administrativní náklady). Na druhé straně se mírně snížily odpisy hmotných a nehmotných aktiv s tím, jak byly plně amortizovány starší investice.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo v prvním čtvrtletí 2007 úrovně -0,40 miliardy Kč. Navýšení o 29,8 %, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, souvisí zejména s expanzí úvěrů občanům.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů činí -0,15 miliardy Kč, což v meziročním srovnání znamená zlepšení
o 35,1 %. Na tomto příznivém trendu se významně podílí čisté výnosy z prodeje developerských projektů v rámci nemovitostních fondů. Příspěvek do Fondu pojištění vkladů vzrostl, díky nárůstu objemu pojištěných depozit, o 11,8 % na 0,11 miliardy Kč.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 793,99 miliard Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 15,4 %
z 687,99 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů a závazků ke klientům zvláště v oblasti retailu.

Ukazatele obchodní činnosti

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 17,8 % na 346,55 miliard Kč. Ve všech sektorech došlo k velkému růstu úvěrů.

Portfolio retailových úvěrů za finanční skupinu dosáhlo objemu 181,09 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 31,7 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 42,4 % na 86,66 miliard Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to
o 20,3 % na současných 48,90 miliardy Kč.

Zásluhu na razantním zvýšení závazků ke klientům o 16,8 % na 606,71 miliard Kč má nárůst objemu klientských vkladů občanů o 10,0 % na 427,19 miliard Kč a zejména růst závazků k veřejnému sektoru na téměř dvojnásobek, a to v souvislosti s repo obchody s Ministerstvem financí ČR. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění a vkladech stavebního spoření.

K 31. březnu 2007 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,06 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 10,3 %, počet provedených transakcí v 1. čtvrtletí 2007 vzrostl
o 44,1 % na 14,7 milionu.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,14 milionu kusů (nárůst o 5,4 %), největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 31,8 % na 483 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 31. 3. 2007 činil 2,53 miliardy Kč, což značí nárůst o 21,1 %.

Důležité události 1. čtvrtletí 2007

Od 1. ledna 2007 ručí Česká spořitelna za neoprávněné transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou přesahující částku 4 500 Kč již ve lhůtě 48 hodin před blokací karty. Jako první banka v ČR přistoupila Česká spořitelna na vzorové obchodní podmínky ČNB a ručí za transakce ztracenou či odcizenou kartou již před její blokací. Banka zároveň prodlužuje pojištění zneužití karty až na dobu 96 hodin před blokací karty a rozšiřuje ho
o PINové transakce. Tato opatření jsou příznivá pro zákazníky a mají zvýšit oblibu našich karet a důvěru klientů v ČS a zlepšit práva zákazníků v České republice.

Klienti České spořitelny mohou využívat zjednodušený Sazebník ČS – tzv. Přehled cen, který obsahuje výčet nejčastěji využívaných produktů banky, umožňuje srovnání cen, zobrazení konečné ceny u jednotlivých produktů či služeb a snadnější orientaci. Zároveň banka zjednodušila hlavní Sazebník ČS.

V průběhu prvního čtvrtletí vydala Česká spořitelna tři emise dluhopisů a strukturovaných dluhopisů v celkovém objemu 2,14 miliardy Kč, přičemž emise strukturovaných dluhopisů s výnosem závislým na souboru tří renomovaných akciových, komoditních a realitních indexů a koši akcií skládajícího se z dvaceti významných světových titulů je díky své konstrukci úplnou novinkou na českém retailovém trhu.

Česká spořitelna prostřednictvím své nové dceřiné společnosti REICO nabízí drobným klientům možnost investovat do prvního realitního fondu v ČR určeného retailovým investorům – 1. nemovitostního fondu. Investice do nemovitostí představuje relativně bezpečný způsob investování s očekávaným výnosem mírně nad úrovní dluhopisových fondů a je vhodným nástrojem diverzifikace investičního portfolia. 1. nemovitostní fond investuje do všech základních sektorů realitního trhu a jejich kombinací – kancelářských nemovitostí, nemovitostí pro maloobchod, logistických areálů a nemovitostí industriálního charakteru, residenčních nemovitostí a hotelů na tuzemském trhu. Fond také využije potenciál všech zemí skupiny Erste Bank.

Klientům, kteří nemají u České spořitelny účet a chtějí mít přehled o svých produktech u dceřiných společností ČS je určena nová služba SERVIS 24 – Start, která zahrnuje Telebanking, Internetbanking a GSM banking. Banka zároveň nasadila nové funkčnosti SERVISu 24. Klienti mohou změnit parametry smlouvy o stavebním spoření, aktualizovat osobní údaje a sledovat transakční historii u vkladových i úvěrových účtů stavebního spoření. Firemní klienti využívající BUSINESS 24 získali nový přehled o úvěrových účtech, mohou zakládat vkladové účty, vyměňovat si dokumenty s bankou a také využívat např. souhlasy s inkasem, trvalé příkazy k úhradě, k inkasu i k regulaci zůstatku.

Od počátku dubna prodloužila Česká spořitelna otevírací dobu více než 430 poboček o více než 800 hodin týdně. K rozšíření otevírací doby banka přistoupila na základě průzkumu potřeb klientů a díky spolupráci zaměstnanců ČS.

Výhled České spořitelny na rok 2007

Základní vizí České spořitelny je stát se Bankou první volby pro všechny skupiny klientů.
K dosažení tohoto cíle se Česká spořitelna soustředí především na následující činnosti:

 • poskytovat produkty a služby v prvotřídní kvalitě, které pomohou klientům naplňovat jejich přání a potřeby;
 • posilovat důvěru klientů a poskytovat větší počty produktů a služeb jedné domácnosti;
 • nabízet ucelenou škálu produktů a distribučních cest drobným klientům a využít přitom konkurenčních výhod, které má ČS díky kvalitním zaměstnancům a nepřetržité dostupnosti;
 • posilovat konkurenční výhody v oblasti bydlení, správy finančních prostředků a prodeje služeb;
 • nabízet komplexní obsluhu velkým, středním i malým podnikům, veřejným subjektům i neziskovým organizacím;
 • zvyšovat a posilovat kapacitu, efektivnost a stabilitu informačních technologií;
 • zvyšovat spokojenost zaměstnanců i spokojenost klientů; 
 • rozšiřovat povědomí klientů o možnostech, které banka i celá finanční skupina nabízí.

V roce 2007 se Česká spořitelna zaměří na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou v návaznosti na realizaci programu „Banka první volby“. Pozornost bude věnovat i dalšímu růstu úvěrů ve všech segmentech, zvýšení efektivnosti prostřednictvím důsledného řízení provozních nákladů, výběrového investování
a profesionálnímu školení svých zaměstnanců. 

Banka první volby – dosažené milníky v 1. čtvrtletí 2007

 • V největších pobočkách již pracuje 75 specialistů kvality služeb
 • První kolo regionálních setkání zaměstnanců s Bankou první volby
 • Přehled portfolia pro aktivní maloobchodní investory v aplikaci SERVIS 24
 • Volitelná možnost zasílání debetních karet poštou
 • Snížení zodpovědnosti klientů za transakce provedené odcizenou kartou na 4 500 Kč
 • Zjednodušení a zpřehlednění Sazebníku ČS
 • Rozšíření funkcí BUSINESS 24 pro podnikatele a malé a střední podniky
 • Pravidelné zveřejňování indexu spokojenosti klientů
 • Pravidelné měření spokojenosti zaměstnanců

Banka první volby – plánované milníky

2. čtvrtletí 2007

 • Zveřejnění Výroční zprávy Týmu ombudsmana 
 • Důležitá telefonní čísla součástí tzv. informačního pylonu na pobočkách 
 • 3 centra privátního bankovnictví (Praha, Brno, Ostrava)
 • Nabídka realitních fondů pro drobné investory

Rok 2007

 • Lépe udržované pobočky za účelem dosáhnout vyššího komfortu a rychlejší obsluhy pro klienty 
 • Program modernizace 100 poboček ČS
 • Nezávislé poradenské úvěrové centrum pro klienty 
 • Bezplatná informační příručka nemarketingového charakteru o bankovních službách 
 • 100 nových bankomatů ročně (včetně výměn stávajících)
 • Garance dodání „historických“ výpisů do 3 dnů (vkladní knížky, univerzální vkladový účet)

Finanční cíle České spořitelny v roce 2007:

 • Meziroční nárůst čistého zisku o 15 % - 20 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % (IFRS)
 • Poměr nákladů k výnosům pod úrovní 53 %
 • Poměr úvěru ke vkladům 60 % - 65 %*

*Změna ve finančních cílech: Poměr úvěru ke vkladům je nižší z důvodu vyššího růstu vkladů.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená