FinExpert.e15.cz

ČESKÁ SPOŘITELNA: Konsolidovaný čistý zisk ČS v 1.-3. čtvrtletí 2008 meziročně vzrostl o více než 73 % na 14,08 mld. Kč (IFRS)

Bez vlivu prodeje Pojišťovny ČS vzrostl čistý zisk o 21 %.

Česká spořitelna vykázala podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví k 30. září 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 14,08 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 73,4 % proti 8,12 mld. Kč za 1.-3. čtvrtletí roku 2007.

Výsledek ovlivnily tři hlavní faktory: provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěch, meziročně vzrostl o 32,3 % na 16,6 mld. Kč; pozitivní vliv na čistý zisk měl jednorázový výnos z prodeje Pojišťovny ČS v objemu 4,26 mld. Kč, který byl schválen v březnu 2008 a zakončen v září 2008. Opačným směrem působila krize na finančních trzích, která se promítá v záporném výsledku z přecenění finančních aktiv 0,75 mld. Kč.

„I přes stávající překotný vývoj na finančních trzích dosahujeme vynikajících a udržitelných obchodních výsledků. Stabilní výnosy a růst máme díky vyvážené a obezřetné obchodní politice, která důsledně zohledňuje zákonitosti trhu a zájmy všech klíčových skupin: klientů, akcionářů, zaměstnanců a společnosti, v níž působíme,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1.-3. ČTVRLETÍ ROKU 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2007, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 32,3 % na 16,61 mld. Kč z 12,55 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 15,7 % na 12,26 mld. Kč z 10,60 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 23,3 % na 22,01 mld. Kč z 17,84 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 9,3 % na 14,86 mld. Kč z 13,60 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 2,7 % na 878,51 mld. Kč z 855,47 mld. Kč (bez vlivu prodeje Pojišťovny ČS by vzrostla o 4,6 %).
 • Klientské úvěry se zvýšily o 13,7 % na 446,56 mld. Kč z 392,88 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS)vzrostly o 14,7 % na 239,93 mld. Kč z 209,23 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 4,5 % na 661,33 mld. Kč z 632,87 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 3,96 % z 3,63 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 32,0 % z 21,6 % (bez vlivu prodeje Pojišťovny ČS: 22,5 %).
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 2,2 % z 1,4 % (bez vlivu prodeje Pojišťovny ČS: 1,5 %).
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 47,2 % z 52,0 %.
 • Poměr klientských pohledávek ke klientským závazkům se zvýšil na 67,5 % z 62,1 %.
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 10,8 % z 9,4 % na konci roku 2007.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní výsledky banky dosahují tak rychlého růstu, že se přes stávající významně negativní vývoj na finančních trzích, který se projevuje ve ztrátách z přecenění finančních aktiv, objem čistého zisku bez jednorázového vlivu prodeje Pojišťovny České spořitelny se zvýšil o 20,9 % z 8,12 miliard Kč na 9,82 miliard Kč.

Provozní zisk se v meziročním srovnání zvýšil o 32,3 % na 16,61 miliard Kč. Zároveň se výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 52,0 % na 47,2 %. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména úvěrovými obchody občanům a právnickým osobám, a také zvyšováním úrokových výnosů z mezibankovních obchodů a z repo operací.

Čistý úrokový výnos se zejména zásluhou úvěrových obchodů občanům a komerčním klientům v meziročním srovnání zvýšil o 23,3 % na 22,01 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 3,96 % z 3,63 % v loňském 1.-3. čtvrtletí. Přes dynamický růst zůstává kvalita úvěrového portfolia banky na vynikající úrovni. Podíl rizikových úvěrů k 30. září 2008 činil 3,6 %, z toho podíl úvěrů 90 a více dnů po splatnosti dosahoval 2,1 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 13,7 % a dosáhly výše 8,11 mld. Kč pouze díky nárůstu obchodní činnosti. Úpravy cen ČS neprováděla od roku 2005. Na zvyšující se příjmy z poplatků a provizí mají významný vliv úvěrové obchody, hlavním a stabilně rostoucím zdrojem příjmů z poplatků jsou však platební transakce. Zvýšily se také příjmy z pojišťovacích obchodů.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl ve srovnání s minulým obdobím o 14,9 % na 1,35 mld. Kč především díky výnosům z obchodování s cennými papíry, rovněž se zvýšily příjmy z operací s cizími měnami zejména v souvislosti s růstem strukturovaných produktů a obchodování s měnami pro korporátní klienty. Snížily se příjmy z derivátových operací.

Ve srovnání s loňským 1.- 3. čtvrtletím vzrostly všeobecné provozní náklady o 9,3 % na 14,86 mld. Kč.

Stojí za nimi růst nakupovaných výkonů (o 23,6 %) zejména pak výdajů na IT služby v důsledku outsourcingu vybraných činností IT. Personální náklady vzrostly o 6,7 % v souvislosti s růstem platů a odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku o 14,3 % mj. i v souvislosti s výše zmíněným outsourcingem vybraných činností IT.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně -2,42 mld. Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 75,2 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména tvorba opravných položek v souvislosti s růstem objemu úvěrů a efekt stárnutí portfolia.

Saldo ostatních provozních výsledků činí -1,04 mld. Kč, což značí navýšení o 43,5 % proti stejnému období minulého roku, zejména díky rezervě na potenciální znehodnocení investic do nemovitostí vytvořené v prvním pololetí 2008.

Čisté výnosy/ztráty z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) vykázaly významné zhoršení na záporných 0,75 mld. Kč, a to v přímé souvislosti s výraznými poklesy na finančních trzích.

V souvislosti se strategickým prodejem pojišťovacích společností v rámci Erste Group prodala v září Česká spořitelna svoji majetkovou účast v Pojišťovně České spořitelny pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group. Výnos z prodeje Pojišťovny i čistý zisk z pojišťovacích činnostíod počátku roku 2008 do 15. září 2008 je vykázán v položce „Čistý zisk z ukončovaných činností“ v objemu 4,46 mld. Kč. Za rok 2007 je v této položce vykázán čistý zisk z pojišťovacích činností. Samotný čistý výnos z prodeje činí 4,26 mld. Kč.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 878,51 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 2,7 % z 855,47 mld. Kč. Avšak v bilanční sumě v minulém období jsou započítána finanční aktiva Pojišťovny ČS, která k 30. září 2008 v konsolidované bilanci nejsou. Bez tohoto vlivu by bilanční suma vzrostla o 4,6 %. V meziročním srovnání bilance rostla díky objemu klientských a mezibankovních úvěrů na aktivní straně a díky závazkům ke klientům a vlastnímu kapitálu na pasivní straně.

Vlastní kapitál banky se v porovnání s minulým obdobím zvýšil o 25,2 % na 64,93 mld. Kč,a to zásluhou nárůstu nerozděleného zisku z minulých let a zejména díky dosaženému zisku k 30. září 2008 v souvislosti s prodejem Pojišťovny ČS. Výrazně se zlepšila i konsolidovaná a individuální kapitálová přiměřenost.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 13,7 % na 446,56 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů za ČS dosáhlo objemu 239,93 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 14,7 %. Zásluhu na tomto výsledku má zejména spotřebitelské financování a hypotéky. Hypoteční úvěry pro občany se zvýšily o 12,8 % na 115,37 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték a nemovitostních úvěrů dosáhl výše 171,67 mld. Kč, to je meziroční nárůst o 16,2 %.

Úvěry právnickým osobám zaznamenaly ve srovnání s koncem září loňského roku růst o 11,9 % na 153,83 mld. Kč. Významně se zvýšily objemy úvěrů drobným podnikatelům o 18,4 % na současných 19,35 mld. Kč. Úvěry malým a středním podnikům zaznamenaly meziroční růst o 12,6 % na 53,90 mld. Kč.

Za nárůstem mezibankovních pohledávek stojí především reverzní repo operace s Českou národní bankou v objemu 77,36 mld. Kč.

Důvěru občanů potvrzuje růst objemu jejich vkladů o 7,8 % na 480,44 mld. Kč. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech a úložkách penzijního připojištění. Vklady podnikatelských subjektů se zvýšily o 9,4 % na 89,58 mld. Kč. Celkově se objem závazků ke klientům zvýšil o 4,5 % na 661,33 mld. Kč.

K 30. září 2008 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24činil 1,19 mil., což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 6,7 %, počet provedených transakcí vzrostl o 25,4 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,33 mil. kusů (nárůst o 1,0 %), z toho kreditní karty představují 0,59 mil. kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet

v držení fyzických osob k 30. 9. 2008 činil 3,50 mld. Kč, což značí nárůst 21,5 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se během roku 2008 zvýšil o význačných 47,2 % na 35,66 mld. Kč ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRTLETÍ 2008

 • Erste Group uzavřela prodej svých pojišťovacích investic ve střední a východní Evropě společnosti Vienna Insurance Group (VIG). Na tomto obchodu se podílela i Česká spořitelna prodejem své dceřiné společnosti - Pojišťovny České spořitelny, ve které si ponechala 5% podíl. Kromě prodeje pojišťoven uzavřely Erste Group a VIG smlouvu o spolupráci při distribuci produktů druhé strany prostřednictvím svých prodejních kanálů. Smlouva byla uzavřena na 15 let a tvoří základ pro vzájemnou úzkou spolupráci.
 • V polovině srpna uvedla Česká spořitelna na trh další flexibilní produkt – Chytrou kartu. Držitel Chytré karty si může zvolit nejen její vzhled, ale také výběrem z deseti volitelných služeb si určí, co bude jeho karta umět. Klient ovlivní i to, jak dlouhé bezúročné období na kartě bude mít, nebo zda si odloží úhrady. Karta je určena především na nákupy, protože svému majiteli dokáže garancí nejnižší ceny, prodlouženou zárukou na zakoupené zboží a dalšími službami ušetřit nemalé částky.
 • Od září nabízí Česká spořitelna jako první banka na českém trhu možnost elektronicky přijímat a platit v internetovém bankovnictví SERVIS 24 faktury (např. od společnosti ČEZ). Novou službu, tzv. e-fakturu, si mohou klienti z řad soukromých osob, podnikatelů i firem sami jednoduše aktivovat přímo v systému SERVIS 24.
 • Česká spořitelna nabízí všem podnikatelům s obratem do 30 milionů Kč zdarma nový rychlý typ financování - úvěry Mini Profit (Kontokorentní úvěr Mini Profit a Termínovaný úvěr Mini Profit). Tento typ financování je jednoduchý, rychlý a dostupný na všech pobočkách banky.
 • ESPA-ČS zajištěný fond 39 (ZF 39) nabízí investorům min. 110% návratnost vložených prostředků. Výnos fondu závisí na vývoji akcií 20 společností energetického sektoru a jeho výše může být až 37,5 % za 5 let.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2008

V roce 2008 soustřeďuje Česká spořitelna svoji pozornost zejména na následující činnosti:

 • poskytování produktů a služeb prvotřídní kvality v čase a místě, které pomohou klientům při naplňování jejich konkrétních přání a potřeb včetně rozšiřování prodejní sítě;
 • správné produkty pro klienty: cílená, relevantní a aktivní nabídka produktů a distribučních kanálů všem klientským segmentům;
 • finanční poradenství pro dlouhodobé finanční plánování klientů;
 • zvyšování efektivnosti a dostupnosti informačních technologií, budování platformy pro podporu prodeje a eliminace byrokracie;
 • strategie společensky odpovědného partnerství pro všechny klíčové skupiny;

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

k 30. 9. 2008

k 30. 9. 2007

Meziroční změna

Čistý úrokový výnos

22 006

17 844

23,3 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

-2 421

-1 382

75,2 %

Čisté příjmy z poplatků a provizí

8 113

7 133

13,7 %

Čistý zisk z obchodních operací

1 351

1 176

14,9 %

Všeobecné provozní náklady

-14 861

-13 600

9,3 %

Ostatní provozní výsledky

-1 036

-722

43,5 %

Výnosy z finančních aktiv

-888

154

n/a

Zisk před zdaněním

12 264

10 603

15,7 %

Daň z příjmu

-2 515

-2 594

-3,0 %

Zisk po zdanění

9 749

8 009

21,7 %

Zisk z ukončovaných činností* po zdanění

4 460

272

>100,0 %

Menšinové podíly

-129

-162

-20,4 %

Čistý ziskza účetní období

14 080

8 119

73,4 %

Provozní zisk celkem

16 609

12 553

32,3 %

*v roce 2007 Výnosy z pojišťovnictví

Konsolidovaná bilance aktiv a pasiv České spořitelny podle IFRS (mil. Kč)

k 30. 9.

2008

k 30. 9.

2007

Meziroční změna

k 31. 12.

2007

Změna

od začátku roku

Aktiva

Pokladní hotovost, vklady u ČNB

14 280

16 480

-13,3 %

20 394

-30,0 %

Pohledávky za bankami

177 379

135 771

30,6 %

65 688

170,0 %

Pohledávky za klienty

446 555

392 878

13,7 %

418 415

6,7 %

Rezervy a opravné položky k úvěrům

a pohledávkám

-8 470

-7 477

13,3 %

-6 810

24,4 %

Aktiva určená k obchodování

19 221

41 727

-53,9 %

45 252

-57,5 %

Finanční aktiva v reálné hodnotě

24 471

26 477

-7,6 %

25 406

-3,7 %

Realizovatelná finanční aktiva

34 005

36 154

-5,9 %

35 860

-5,2 %

Finanční aktiva držená do splatnosti

114 326

142 138

-19,6 %

137 486

-16,8 %

Finanční aktiva pojišťovny*

0

15 238

-100,0 %

15 808

-100,0 %

Ostatní aktiva

56 744

56 083

1,2 %

56 626

0,2 %

Aktiva celkem

878 511

855 469

2,7 %

814 125

7,9 %

Pasiva

Závazky k bankám

55 646

62 528

-11,0 %

58 481

-4,8 %

Závazky ke klientům

661 329

632 874

4,5 %

591 606

11,8 %

Emitované dluhopisy

48 303

42 524

13,6 %

48 464

-0,3 %

Pasiva určená k obchodování

14 081

13 750

2,4 %

13 376

5,3 %

Ostatní pasiva

28 080

44 800

-37,3 %

39 383

-28,7 %

Podřízený dluh

5 379

5 586

-3,7 %

5 605

-4,0 %

Menšinové podíly

762

1 541

-50,6 %

1 633

-53,3 %

Vlastní kapitál

64 931

51 866

25,2 %

55 577

16,8 %

Pasiva celkem

878 511

855 469

2,7 %

814 125

7,9 %

* Ve 3. čtvrtletí 2008 došlo k realizaci prodeje Pojišťovny České spořitelny společnosti Vienna Insurance Group.

Vybrané konsolidované poměrové ukazatele

k 30. 9. 2008

k 30. 9. 2007

ROE

32,0 %

21,6 %

ROA

2,2 %

1,4 %

Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio)

47,2 %

52,0 %

Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům

3,96 %

3,63 %

Neúrokové výnosy / provozní výnosy

30,1 %

31,8 %

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

67,5 %

62,1 %

Individuální kapitálová přiměřenost (BASEL II)

11,0 %

9,5 %*

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost (BASEL II)

10,8 %

9,4 %*

* k 31.12.2007

Vybrané údaje z obchodní činnosti

k 30. 9. 2008

k 30. 9. 2007

Změna

Průměrný počet zaměstnanců FSČS

10 775

10 899

-1,1 %

Celkový počet klientů

5 286 132

5 291 256

-0,1 %

Počet sporožirových účtů

2 871 595

2 825 283

1,6 %

z toho Osobních účtů

944 256

175 880

>100,0 %

Počet klientů přímého bankovnictví SERVIS 24

a BUSINESS 24

1 185 897

1 111 376

6,7 %

Počet karet

3 330 887

3 297 335

1,0 %

z toho kreditních

592 162

597 741

-0,9 %

Počet bankomatů

1 141

1 107

3,1 %

Počet poboček České spořitelny

642

636

0,9 %

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno,

podle IFRS;v mil. Kč)

k 30. 9. 2008

k 30. 9. 2007

Změna

brokerjet České spořitelny

34

53

-35,8 %

Factoring České spořitelny

-2

13

n/a

Investiční společnost České spořitelny

42

84

-50,0 %

Penzijní fond České spořitelny

383

542

-29,3 %

s Autoleasing

-26

-73

-64,4 %

Stavební spořitelna České spořitelny

1 205

687

75,4 %

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená