FinExpert.e15.cz

ČESKÁ SPOŘITELNA: Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za 1. pololetí 2008 vzrostl ve srovnání s minulým obdobím o více než 26 % a dosáhl výše 6,60 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2008 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 6,60 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 26,2 % z 5,23 mld. Kč za 1. pololetí roku 2007.

„Rekordní nárůst čistého zisku byl ovlivněn rychle rostoucím provozním výsledkem, a to navzdory negativnímu vývoji na finančních trzích, který se projevuje v poklesu výnosů z finančních aktiv,“ uvádí Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. „Tento skvělý výsledek pro nás představuje velkou motivaci pro nadcházející období,“ dodal Gernot Mittendorfer.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2008

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2008, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2007, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 24,2 % na 14,36 mld. Kč z 11,56 mld. Kč.
 • Všeobecné provozní náklady se zvýšily o 9,2 % na 9,91 mld. Kč z 9,07 mld. Kč.
 • Provozní zisk vzrostl o 38,9 % na 11,26 mld. Kč z 8,11 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 21,9 % na 8,45 mld. Kč z 6,94 mld. Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 7,2 % na 873,92 mld. Kč z 815,58 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 18,0 % na 432,96 mld. Kč z 366,80 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS)vzrostly o 18,6 % na 232,59 mld. Kč z 196,18 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 5,7 % na 643,11 mld. Kč z 608,37 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 3,95 % z 3,61 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 22,9 % z 21,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,6 % z 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 46,8 % z 52,8 %.
 • Poměr klientských pohledávek ke klientským závazkům se zvýšil na 67,3 % z 60,3 %.
 • Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II se mírně zvýšila na 10,7 % z 9,4 % (31. 12. 2007).

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk se ve srovnání s loňským pololetím zvýšil o 38,9 % na 11,26 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 52,8 % na 46,8 %.

Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, tažený zejména rostoucími objemy úvěrových obchodů občanům a komerčním klientům, a také zvyšováním úrokových výnosů z mezibankovních obchodů a z repo operací. Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil

o 24,2 % na 14,36 mld. Kč.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 12,3 % a dosáhly výše 5,35 mld. Kč. I na zvyšující se příjmy z poplatků a provizí má významný vliv rostoucí objem úvěrových obchodů (nárůst výnosů o 36,9 %). Hlavním a stále rostoucím zdrojem příjmů z poplatků jsou však platební transakce (nárůst výnosů o 12,7 %). Zvýšily se také příjmy z pojišťovacích obchodů.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl ve srovnání s minulým pololetím o 75,3 %, když dosáhl výše 1,23 mld. Kč, především díky výnosům z operací s cizími měnami zejména v souvislosti s vysokou volatilitou na trzích s cizími měnami a s obchodováním s měnami pro korporátní klienty. Rovněž se zvýšily příjmyz obchodování s cennými papíry, a naopak poklesly příjmy z derivátových operací.

Zisk z ukončovaných činností (do konce roku 2007 Výnosy z pojišťovacích činností) dosáhl výše 0,24 mld. Kč. Během 2. poloviny roku 2008 bude Pojišťovna ČS prodána společnosti Vienna Insurance Group.

Ve srovnání s loňským prvním pololetím vzrostly všeobecné provozní náklady o 9,2 % na 9,91 mld. Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí růst nakupovaných výkonů (o 24,3 %) zejména pak výdajů na IT služby v důsledku outsourcingu vybraných činností IT. Personální náklady vzrostly o 7,5 % v souvislosti s růstem platů a odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 17,7 % mj. i v důsledku výše zmíněného outsourcingu vybraných činností IT.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně -1,46 mld. Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 58,6 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména výrazný nárůst spotřebitelských úvěrů.

Saldo ostatních provozních výsledků činí -0,78 mld. Kč, což značí navýšení o 70,4 % proti loňskému pololetí. Negativní vliv měla tvorba rezervy pro případné přecenění majetku z portfolia realitních fondů s ohledem na posilování koruny a dále také vyšším příspěvkem do fondu pojištění vkladů, který odráží rostoucí objem vkladů klientů.

Čisté výnosy z finančních aktiv zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti vykázaly významné zhoršení na záporných 0,57 mld. Kč, a to v přímé souvislosti s výraznými poklesy na finančních trzích.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 873,92 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 7,2 % z 815,58 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských a mezibankovních úvěrů a závazků ke klientům a emitovaných dluhopisů.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 18,0 % na 432,96 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů za ČS dosáhlo objemu 232,59 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 18,6 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypoteční úvěry pro občany se zvýšily o 20,1 % na 114,08 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték a nemovitostních úvěrů dosáhl výše 166,51 mld. Kč, to je meziroční nárůst o 25 %. Česká spořitelna tak potvrzuje svoji pozici jedničky na trhu hypotečních úvěrů.

Významně se zvýšily i objemy úvěrů drobným podnikatelům o 19,3 % na současných 18,35 mld. Kč. Úvěry malým a středním podnikům zaznamenaly ve srovnání s koncem června loňského roku růst o 16,8 % na 53,18 mld. Kč.

Zásluhu na zvýšení závazků ke klientům o 5,7 % na 643,11 mld. Kč má nárůst objemu klientských vkladů občanů o 7,3 % na 473,34 mld. Kč a vkladů podnikatelských subjektů o 8,2 % na 85,61 mld. Kč. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech a úložkách penzijního připojištění.

K 30. červnu 2008 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,17 mil., což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 8,4 %, počet provedených transakcí během 1. pololetí vzrostl o 28,6 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,33 milionu kusů (nárůst o 4,0 %), významnou zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 12,3 % na 604 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 30. červnu 2008 činil 3,31 mld. Kč, což značí nárůst o 24,0 %. V červnu Česká spořitelna rozšířila síť obchodních partnerů, u kterých mohou držitelé platebních karet využít službu cash back, o prodejny obchodního řetězce INTERSPAR.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ 2008

První pololetí 2008 bylo na významné události v České spořitelně velmi bohaté, bohužel na samém sklonku pololetí zasáhla banku tragická zpráva. Dne 29. června 2008 pan Johannes Kinský, předseda dozorčí rady České spořitelny, náhle zemřel na srdeční infarkt. Johannes Kinský byl zvolen předsedou dozorčí rady České spořitelny dne 23. června 2008 a nahradil tak Andrease Treichla,předsedu představenstva Erste Bank Group, který stál v čele dozorčí rady od roku 2000. Ve stejný den zvolila dozorčí rada Bernharda Spalta, člena představenstva Erste Bank Group odpovědného za řízení rizik, místopředsedou dozorčí rady České spořitelny.

V soutěži jobpilot.cz Zaměstnavatel roku, kterou vyhlašuje společnost Fitcentrum Media, se Česká spořitelna umístila na druhém místě v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel roku 2008. V celkové soutěži jobpilot.cz Zaměstnavatel roku se Česká spořitelna, jako jediná z bank na českém trhu, prosadila do první desítky nejlepších zaměstnavatelů.

Dalším variabilním produktem se v nabídce České spořitelny stala Ideální hypotéka. Klienti si nově mohou nastavit svůj hypoteční úvěr podle svých potřeb a přání. Ideální hypotéka klientům nabízí sjednání a vyřízení hypotéky bez poplatku, třicetidenní garanci nabízené úrokové sazby, on-line ocenění nemovitosti vypracované v pobočce a neomezené čerpání zdarma během prvních 3 měsíců. Nad rámec základní nabídky si pak zájemci o hypotéku mohou fakultativně vybírat z produktů a služeb nazvaných individualita, flexibilita a jistota.

Česká spořitelna nabízí všem podnikatelům s obratem do 30 mil. Kč zdarma nový rychlý typ financování - úvěry Mini Profit (Kontokorentní úvěr Mini Profit a Termínovaný úvěr Mini Profit). Tento typ financování je jednoduchý, rychlý a dostupný na všech pobočkách banky.

Vlastní motiv na platební kartu si mohou nově od 1. května 2008 nastavit držitelé debetních karet České spořitelny se službou Karta podle Vás. Prostřednictvím internetové aplikace na webových stránkách www.kartapodlevas.cz klient nejprve zadá, zda bude žádat o zcela novou kartu, nebo změní design své stávající karty. Na kartu pak nastaví buď svůj vlastní obrázek, nebo si vybere jeden z motivů v galerii obrázků České spořitelny. Klient kartu obdrží do deseti dnů po té, co banka schválí zvolený motiv.

Zlatý vklad České spořitelny je novým produktem určeným ke zhodnocení prostředků klientů. Jedná se o účet, který kombinuje vkladový a investiční produkt, ale vždy poskytuje garantovanou úrokovou sazbu. Klienti vkládají prostředky na dva roky a volí mezi variantami Jistota a Prémie. S Jistotou získají klienti úrokovou sazbu 6,3 % na 24 měsíců. Varianta Prémie klientům zajistí garanci dvouleté 3% úrokové sazby s možností dalších výnosů. Ke 30. červnu 2008, tj. za jeden a půl měsíce od uvedení, činil objem vložených prostředků 2,25 mld. Kč.

Česká spořitelna schválila novou strategii banky v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Strategie pro oblast CSR je zaštítěna heslem „Investujeme pro budoucnost“ a zahrnuje tři hlavní oblasti. Jde o vzdělávání, s primární ale ne výlučnou orientací na finanční vzdělávání, pomoc lidem v nouzi se zaměřením na stárnoucí společnost a pomoc při prevenci a léčbě drogově závislých a udržitelný rozvoj, péče o prostředí, ve kterém žijeme. Česká spořitelna rovněž přistoupila k evropské Chartě odpovědného podnikání v rámci skupiny ESBG (European Savings Banks Group – Evropská skupina spořitelen), jejíž členské banky se po celé Evropě dlouhodobě angažují pro udržitelný rozvoj a považují společenskou odpovědnost firem za nedílnou součást svého podnikání.

Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna ve vzájemné spolupráci otevřeli Poradnu při finanční tísni, která se stala rádcem předlužených spotřebitelů. Nově vzniklé poradenské centrum je vůbec prvním svého druhu v Česku. Jeho úkolem je především pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení.

Česká spořitelna založila dámský investiční klub, jehož členkami jsou ženy se zájmem o investování. Na pravidelných setkáních se členky klubu dozví o vývoji na kapitálových trzích, o nových investičních nástrojích a různých investičních strategiích, potkají zajímavé lidi, vymění si vlastní zkušenosti nebo se dozví rady od zkušenějších odbornic.

Dne 13. června 2008 překročil počet Osobních účtů ČS hranici 750 000. Osobní účet umožňuje variabilní volbu produktů a služeb podle individuálního výběru klienta na základě konceptu „Vyber si to, co opravdu potřebuješ“. Ke konci prvního pololetí počet klientů používajících Osobní účet činil více než 780 tisíc.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2008

V roce 2008 soustřeďuje Česká spořitelna svoji pozornost zejména na následující činnosti:

 • poskytování produktů a služeb prvotřídní kvality v čase a místě, které pomohou klientům při naplňování jejich konkrétních přání a potřeb včetně rozšiřování prodejní sítě;
 • správné produkty pro klienty: cílená, relevantní a aktivní nabídka produktů a distribučních kanálů všem klientským segmentům;
 • finanční poradenství pro dlouhodobé finanční plánování klientů;
 • zvyšování efektivnosti a dostupnosti informačních technologií, budování platformy pro podporu prodeje a eliminace byrokracie;
 • strategie společensky odpovědného partnerství pro všechny klíčové skupiny.

Finanční cíle České spořitelny v roce 2008:

 • Meziroční nárůst čistého ziskuo 15 % - 20 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE)nad 20 %
 • Poměr nákladů k výnosůmpod úrovní 50 %
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená