FinExpert.e15.cz

Certifikáty a fondy. Konkurenti nebo společníci?

Sice si konkurují, ale každý má svoje nezaměnitelná specifika.

U certifikátů je výhodou rozmanitost a velký počet investičních strategií, u fondů ocení investoři srovnatelnost produktů a aktivní řízení.

Certifikáty si začínají pomalu vydobývat svoje postavení na poli investičních instrumentů. Začátky nebyly úplně lehké, protože konkurence v podobě „zaběhnutých“ podílových fondů je silná. Přesto přicházejí investoři certifikátům na chuť. Jako zemi certifikátům zaslíbenou můžeme označit Německo. Certifikátový průmysl v Německu s objemem kolem 90 mld. euro tvoří více než 90 % světového trhu. Právě díky blízkosti německého trhu a angažovanosti německých bank na našem území se certifikáty začínají prosazovat i u nás.

O certifikátech je v poslední době hodně slyšet také proto, že jsou více propagovány obchodníky s cennými papíry, kteří je nabízejí jako jednu z možných investičních alternativ. Certifikátům se věnujeme i v našem časopise, protože sledujeme zájem čtenářů, kteří se chtějí o těchto produktech dozvědět více. V rubrice akademie proto můžete sledovat seriál o jednotlivých typech certifikátů a v rubrice produkty představujeme jednotlivé certifikáty, kterými je možné pokrýt vybrané oblasti na trhu. Jsou ale vůbec fondy certifikátům konkurencí? Z investičního pohledu o tom není jistě pochyb, ale provedeme-li detailnější rozbor obou typů investičních nástrojů, zjistíme, že jejich odlišnosti umožňují nebo spíše vyžadují jejich využití v symbióze. Oba typy produktů se totiž prezentují specifickými vlastnostmi, které jsou nezaměnitelné.

Objemy obchodů rostou

Zvýšený zájem investorů o deriváty dokazují i poslední statistiky. Podle odborníků ze sdružení Derivate Forum vzrostl v Německu v prvním čtvrtletí objem trhu s deriváty o 11,6 %. V květnu dosáhly obchody s certifikáty na německých burzách nových rekordních hodnot, když proběhly obchody ve výši 13,9 mld. euro, což bylo o 40 % více proti předcházejícímu měsíci. Statistiky rozložení majetku v certifikátech v Německu zároveň potvrzují, že mezi nejoblíbenější typy certifikátů patří garantované certifikáty. To potvrzuje, že i v oblasti certifikátů investoři mají rádi „zajištění“ svých investic. Právě u zajištěných respektive garantovaných produktů je možné vysledovat určitou podobnost mezi certifikáty a fondy.

I když se jedná o zcela odlišnou stavbu, zajištěný fond má ve výsledku s certifikátem společné rysy. Investiční společnost se zavazuje splnit určité předem stanovené podmínky (například participaci) při zajištění návratnosti investice. Tedy nejedná se o nic jiného než o „dluhopis“. Rozdíl je ovšem v tom, že u zajištěných fondů jsou prostředky skutečně investovány do portfolia dluhopisů, zatímco u certifikátů je emitent může využít libovolných způsobem a možnost zajištění splatnosti tohoto dluhopisu je zcela v jeho režii.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Specifičnost  certifikátů

Investiční certifikát vlastně není ničím jiným než dlužním úpisem, který vydává emitent (zpravidla banka) a v němž se zavazuje vyplatit držiteli tohoto „dlužního úpisu“ (investorovi) prostředky na základě předem stanovených parametrů. Investiční certifikáty jsou navázány na tzv. podkladové aktivum, tím může být index, akcie, koš vybraných akcií atd. V prospektu certifikátu jsou vždy stanoveny parametry, jakým způsobem se odvíjí cena certifikátu od pohybu podkladového aktiva. Může se jednat o klasickou návaznost 1:1, kdy pohyb podkladového aktiva (akcie) o 1 % znamená pohyb hodnoty certifikátu rovněž o 1 %. Následuje ale rovněž řada složitějších a sofistikovanějších konstrukcí (typu certifikátů), kdy například pomocí certifikátu získáte „pákový“ efekt, tzn. že se cena certifikátu pohybuje násobně vůči ceně podkladového aktiva nebo naopak investor je částečně chráněn proti propadu podkladového aktiva. Z jednotlivých typů certifikátů můžeme jmenovat například: indexové certifikáty, basket certifikáty, discount certifikáty, garantované certifikáty, bonus certifikáty, airbag certifikáty, sprint certifikáty nebo outperformance certifikáty. Podrobný rozbor jednotlivých typů certifikátů jsme provedli ve FS 21/05. Dalším z parametrů je doba splatnosti. Certifikáty mohou mít buď omezenou dobu splatnosti nebo jsou tzv. nekonečné (open-end).

Investiční certifikáty jsou vůči fondům specifické především v jejich rozmanitosti. Nabízí investorům široké možnosti participace v nesčetných alternativách. Právě využití možnosti pákových efektů, případně garance výnosu nebo částečných „polštářů“ staví certifikáty do popředí zájmu, protože těmito technikami fondy nedisponují. Jedinečnost některých strategií certifikátů proto tento typ investic do portfolia přímo předurčuje, protože v mnoha případech není možnost investiční alternativy.

Klepněte pro větší obrázek

U certifikátů musí investoři počítat hlavně s tím, že prostředky nejsou fyzicky zainvestovány. Jedná se pouze o slib emitenta, že dodrží stanovené závazky. Investoři tedy proti podílovým fondům nesou kreditní riziko emitenta. Při krachu emitenta se ocitají na straně věřitelů.

Nákladovost

Jedním z parametrů certifikátů, který se rozhodně vyplatí sledovat, je nákladovost. Jedním z nákladů při investici do certifikátu je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou tzv. spread. Zde je opět odlišnost mezi podílovými fondy, které jsou obchodovány za jednu cenu (nákup i prodej), která je stanovována denně. Naopak jako náklad pro investora jsou účtovány vstupní nebo výstupní poplatky. Do certifikátů ovšem můžou kromě rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou vstupovat ještě další náklady, které již nejsou tolik transparentní a které se liší v rámci jednotlivých produktů. Docela častým standardem bývá návaznost na podkladové aktivum (zpravidla cenový index), které nezohledňuje dividendy. Investoři jsou tak při investici do certifikátů ochuzeni o výnos z dividend na daném trhu, což není položka zcela zanedbatelná. Dalšími náklady „na víc“ mohou být například poplatky za správu, jak je známe u podílových fondů a v některých případech i výstupní poplatky.

Podle expertů mají certifikáty v průměru až 3,5 % netransparentních nákladů nad viditelné poplatky jako je spread a poplatek za správu. Takové zjištění je poměrně alarmující. K tomuto je ale nutné podotknout, že i v oblasti certifikátů je silná konkurence, která má na poplatkové struktury více než pozitivní vliv. V poslední době nejsou proto ničím neobvyklým ani certifikáty na indexy celkové návratnosti (indexy zohledňující dividendy) a konkurence se zároveň projevuje i na stlačování spreadů. Před investicí je tedy nutné velmi pečlivě vybírat daný nástroj i emitenta, protože tím investor může získat daleko nákladově efektivnější nástroj, což se projeví v konečné výkonnosti investice. Při výběru je samozřejmě možné využít analýz obchodníků s cennými papíry nebo společností, které se certifikáty blíže zaobírají. Ty mají většinou k dispozici užší výběr nákladově efektivních nástrojů, které doporučují.

Výhody fondů

I když jsou certifikáty velmi atraktivními investičními nástroji, některé předosti fondům stále zůstávají. Jedním ze specifik fondů je jejich hlavní myšlenka, kterou je diverzifikace. Fondy vznikly, aby umožnily drobným investorům podílet se na vývoji finančních trhů při zachování vysoké úrovně diverzifikace. Díky tomu, že je portfolio fondu diverzifikované a jeho hodnota je počítána na denní bázi, není volatilita investice tak vysoká, jako samotná investice do jednotlivých titulů. Prostředky jsou spravovány investiční společností a jsou zároveň fyzicky zainvestovány. Přitom jsou však důsledně odděleny od majetku společnosti. V případě selhání správcovské společnosti není investor žádným způsobem postižen, protože majetek zůstává i nadále zainvestován. Výhodou je tedy jistota investice při insolvenci správce, což je hlavní odlišnost fondů od certifikátů. Tento fakt potvrzuje i graf 2, ve kterém je znázorněn rizikový postoj bankovních poradců a zprostředkovatelů k certifikátům a fondům. Certifikáty jsou logicky z výše zmíněných důvodů považovány za rizikovější.

Další z výhod fondů je srovnatelnost v rámci kategorií. Jednotlivé fondy je možné porovnávat s fondy stejných parametrů, čímž je možné zjistit nadvýkonnost nebo podvýkonnost vůči konkurenci, kvalitu jejich správy nebo nákladovost. Z fondů kategorie jsou zároveň vytvářeny indexy průměru kategorie, s nimiž je možné porovnávat výkonnosti daných fondů.

Klepněte pro větší obrázek

Při výčtu výhod podílových fondů je nutné zmínit i aktivní správu investice, což u většiny certifikátů nefunguje. Pomocí aktivní správy se manažeři fondů snaží překonávat výkonnost indexu respektive trhu na kterém se pohybují. I když statistiky potvrzují, že ve většině případů se to nedaří, v případě výběru kvalitního fondu má investor možnost této výhody využít. Dalšími klady podílových fondů, které však budou s postupným rozšiřováním se certifikátů ubývat, je větší informovanost a osvěta. Investoři mají obecně možnost se o fondech dozvědět více než o certifikátech, od toho se odvíjí i možnosti sledování vlastních investic. Certifikáty mají značnou nevýhodu i v jejich obrovském množství. Například na německé burze derivátů EUWAX je v současnosti obchodováno 100 tisíc titulů na různá podkladová aktiva. To velmi ztěžuje investorům orientaci.

Kombinace certifikátů a fondů

Jednou z cest využití předností jak fondů tak i certifikátů je jejich spojení. Existují dvě možnosti jak kombinovat tyto produkty fond certifikátů a fondový certifikát, tedy fondy využívající předností certifikátů a certifikáty kopírující fondy. Doposud na našem trhu ani jeden typ neexistuje. Fond certifikátů je fond, který do portfolia nakupuje jednotlivé certifikáty nebo využívá certifikátových struktur, které následně kopíruje. Fondový certifikát je klasický certifikát, který kopíruje výkonnost vybraného fondu nebo koše fondů. Nedávno vznikly první fondové indexy, tedy indexy vybraných skupin fondů, které lze použít právě jako podkladové aktivum pro certifikáty. Kombinací fondu a certifikátu do jednoho investičního nástroje ovšem vzniká jeden podstatný problém, a tím je zdvojování nákladů obou produktů ve finální investici.

Certifikáty jsou investičními nástroji, o které má smysl se zajímat. Přestože se povědomí investorů o certifikátech výrazným způsobem zlepšuje, i nadále se jedná o trh, který je přístupný spíše sofistikovaným investorům. To vyplývá ze složitějších struktur certifikátů, které jsou lépe pochopitelnější pro investory, kteří již mají s investováním nějakou zkušenost. Dobrým „předkolem“ pro certifikáty jsou například fondy. I zkušeným investorům, kteří se v certifikátech vyznají, ovšem doporučujeme v rámci eliminace rizik oba nástroje v portfoliu kombinovat.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 13/2006 dne 30.6.2006.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z aktuálního čísla časopisu FOND SHOP:


Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Nove stranky venovane certifikatum
icertifikaty.eu
25. 9. 2006, 17:56

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená