FinExpert.e15.cz

Cenový výměr k nájemnému z bytů

Nájemné v jednotlivých formách bydlení

Po zrušení vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu k 31. 12. 2001 Ústavním soudem a za situace, kdy nebyl přijat zákon o nájemném z bytu, upravilo Ministerstvo financí postup při výpočtu maximálního a věcně usměrňovaného nájemného a cen služeb poskytovaných s užíváním bytu cenovým výměrem.

Nájemné placené k 31. 12. 2001 zůstává v bytě s regulovaným nájemným zachováno jako maximální měsíční nájemné až do 30. 6. 2002, což odpovídá ročnímu období zvyšování nájemného zavedenému již v minulosti.

Pro výpočet maximálního základního měsíčního nájemného od 1. července 2002 bude použita nová podlahová plocha, do které započítají celé plochy místností v nájmu. Maximální základní měsíční nájemné v obci se bude i nadále zvyšovat pomocí koeficientu Ki, vyjadřujícího průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce. Výši koeficientu Ki oznámí Ministerstvo financí v Cenovém věstníku do 1. března 2002. Na rozdíl od zrušené právní úpravy, nebude obcím umožněno tento koeficient Ki snižovat, ani upravovat nájemné podle polohy domu v obci.

Dojde-li k zateplení domu, které prokazatelně povede k úspoře nákladů nájemce na teplo, může pronajímatel nově zvýšit nájemné ročně o 30 % vypočtených z dosažené úspory tepla.

U cen služeb poskytovaných s užíváním bytu nedojde k podstatným změnám. Ceny těchto služeb jsou stanoveny rozhodnutím cenového orgánu nebo je jejich výše limitována obvyklou cenou placenou v daném místě a čase za srovnatelné služby. Nejedná se o přeúčtování nákladů pronajímatele spojených se službou na nájemce. Budou-li ceny služeb rozúčtovány v domě podle dohody pronajímatele s nájemci, postačí k uzavření dohody souhlas poloviny nájemců - nikoli všech - jak tomu bylo dosud.

U bytů postavených s účastí veřejných prostředků, ke kterým bude nájemní smlouva uzavřena po 1. lednu 2002 bude platit nový způsob stanovení věcně usměrňovaného nájemného. Nájemné bude zahrnovat pouze ekonomicky oprávněné náklady provozu domu.

Zachováno zůstává věcně usměrňované nájemné v domech právnických osob vzniklých za účelem vlastnictví domu s nájemními byty. Nájemci, kteří jsou zároveň podílníky těchto právnických osob, budou platit v nájemném ekonomicky oprávněné náklady provozu domu zvýšené o tvorbu rezerv eventuálně snížené o příjmy z domu rozpočítané podle poměru podlahových ploch v domě.

Úplné znění
regulačních pravidel pro rok 2002
(výňatek z výměru MF č. 01/2002)

Část I.
Maximální ceny

5. Nájem bytu

1. Od 1. ledna 2002 do 30. června 2002 je maximálním měsíčním nájem ným v bytě včetně bytu v rodinném domě (dále jen "v bytě"), ve kterém bylo k 31. prosinci 2001 nájemné regulováno maximální ce nou podle vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějších předpisů, nájemné platné k 31. prosinci 2001 s případnými úpravami podle bodu 5 až 7.

2. S účinností od 1. července 2002 se maximální základní měsíční ná jemné v bytě uvedeném v bodě 1 stanoví jako součin podlahové plochy bytu a maximálního základního měsíčního nájemného v obci za 1 m2 pro příslušnou kategorii bytu podle bodu 3. Maximální základní měsíční nájemné v bytě zahrnuje i nájemné za základní vybavení koupelny, popřípadě koupelnového nebo sprchového koutu a splachovacího záchodu.

3. Maximální základní měsíční nájemné v obci za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie platné od 1. července 2002 se stanoví podle vzorce:

                          Nt+1 = Nt x Ki

kde

Nt+1 = nové maximální základní měsíční nájemné v obci za 1 m2 podlahové  plochy bytu  příslušné kategorie  platné od 1. července 2002

Nt = maximální  základní měsíční  nájemné v  obci za  1 m2 podlahové      plochy bytu příslušné kategorie platné k 31. prosinci 2001

Ki = koeficient růstu  nájemného vyjadřující průměrné  měsíční tempo      růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předcházejícím roce,  stanovený  rozhodnutím  Ministerstva  financí a zveřejněný      v Cenovém věstníku do 1. března 2002.

Maximální základní měsíční nájemné v obci za 1 m2 podlahové plochy bytu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to nahoru, je-li na třetím místě za desetinnou čárkou číslice 5 nebo vyšší, v ostatních případech dolů.

Pronajímatel oznámí nájemci zvýšení nájemného přede dnem jeho splatnosti.

Přitom platí, že

a) podlahová plocha bytu je celková plocha místnosti v bytě i mimo byt užívaných výhradně nájemcem bytu. Plochy ostatních prostorů užívaných výhradně nájemcem bytu se započítávají jednou polovi nou. Do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústup ků. Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podla hou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami;

b) základním vybavením koupelny je vana, popřípadě jiné vybavení umožňující koupání nebo sprchování, umyvadlo, umyvadlová a va nová baterie v obvyklém provedení. Základním vybavením koupel nového, popřípadě sprchového koutu je zařízení ke sprchování. Základním vybavením záchodu je splachovací záchodová mísa včet ně splachovacího zařízení, popřípadě umyvadlo;

c) byt

I. kategorie má ústřední vytápění všech obytných místností a zák ladní příslušenství,

II. kategorie je bez ústředního vytápění všech obytných místností a se základním příslušenstvím nebo s ústředním vytápěním všech obytných místností a částí základního příslušenství nebo se společným základním příslušenstvím,

III. kategorie je bez ústředního vytápění všech obytných místností a s částí základního příslušenství nebo s ústředním vytápěním všech obytných místností a bez základního příslušenství,

IV. kategorie je bez ústředního vytápění všech obytných místností a bez základního příslušenství nebo se společným základním příslušenstvím.

Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. Základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá ho jen nájemce bytu.

Za obytnou místnost (Pozn. č. 8: § 3 písm. m) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.) se pro účely tohoto výměru považuje i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m2.

Ústřední vytápění je vytápění elektrické a plynové z jednoho nebo více zdrojů, včetně zdrojů v bytě, nebo vytápění jiným zdrojem tepla umístěným mimo byt nebo v bytě v místnosti k tomu určené.

4. Změní-li nájemce se souhlasem pronajímatele a na svůj náklad ka tegorii bytu nebo zlepší jeho vybavení, zůstane nájemné v bytě zachováno ve výši před touto změnou.

5. Základní měsíční nájemné v bytě se sníží z důvodu nižší kvality bytu nejméně o

a) 3 %

1. je-li koupelna vybavena základním vybavením jen částečně nebo je-li vybavena zařízením na ohřívání vody pouze na pev ná paliva, nebo není-li takovým zařízením vybavena,

2. je-li u bytů I. a II. kategorie část základního příslušenst ví mimo byt;

b) 5 %

1. není-li v bytě zaveden plyn ani rozvod elektřiny na vaření,

2. je-li koupelnový nebo sprchový kout v obytné místnosti nebo kuchyni,

3. je-li u bytů I. a II. kategorie základní příslušenství mimo byt,

4. u bytů v pátém a vyšším nadzemním podlaží v domech bez výtahu s ústředním vytápěním,

5. u bytů s obytnými místnostmi vyššími než 3,40 m;

c) 10 %

1. u bytů suterénních pod prvním nadzemním podlažím,

2. u bytů v pátém a vyšším nadzemním podlaží v domech bez výta hu s vytápěním na pevná nebo kapalná paliva se zdrojem tepla umístěným v bytě.

6. Základní měsíční nájemné z bytu, případně upravené podle bodu 5, se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o stavebních úp ravách zvýší, došlo-li k zateplení domu, které prokazatelně vedlo k úspoře tepla.

Při určení rozsahu maximálního zvýšení základního měsíčního nájemného se postupuje takto:

a) v místě připojení odběrného tepelného zařízení nebo v předávací stanici či přímo u zdroje tepla se zjistí skutečná spotřeba tepla v domě v technických jednotkách v roce před zateplením domu a v roce po zateplení domu a převede se na klimatický rok pomocí denostupňů podle zvláštního právního předpisu; (Pozn. č. 9: § 5 vyhlášky č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotře bitelům.)


b) rozdíl mezi zjištěnými údaji v technických jednotkách vynásobe ný cenou tepla za technickou jednotku běžného roku je roční ús pora tepla za dům v korunách;

c) z částky zjištěné podle písmene b) se do nájemného celkem pro mítne nejvýše 30 %; na jednotlivé byty se tato částka rozúčtuje v poměru jejich podlahové plochy k celkové podlahové ploše všech bytů a nebytových prostorů v domě; do podlahové plochy se pro tyto účely nezapočítává plocha balkónů, lodžií, teras a sklepů;

d) zvýšení základního měsíčního nájemného za jednotlivé byty je dvanáctinou částky zjištěné podle písmene c);

e) nájemné zvýšit nelze, jestliže pronajímatel nesplnil povinnosti pro zvýšení účinnosti energie a požadavky hospodárné spotřeby energie na vytápění stanovené zvláštním právním předpisem (Pozn. č. 10: § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energi í.) a nevybavil vnitřní tepelná zařízení domu a bytů přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (Pozn. č. 11: § 6 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb. a § 5 vyhlášky č. 152/2001 Sb.) a dále indikátory nebo měřiči tepla;

f) pokud stavební úpravy, jimiž došlo k zateplení domu byly prove deny a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci před účinností tohoto výměru, je podmínkou zvýšení nájemného v důsledku zatep lení domu provedení energetického auditu podle zvláštního práv ního předpisu; (Pozn. č. 12: § 9 zákona č. 406/2000 Sb.) roční úspora tepla se v technických jednotkách zjišťuje postupem pod le písmene a) a vynásobí se cenou tepla běžného roku za tech nickou jednotku. Dále se postupuje podle ustanovení písmene c) až e).

7. K nájemnému z bytu se připočte nájemné za předměty vybavení bytu. Maximální nájemné za předmět vybavení bytu je:

a) u předmětů, jejichž životnost dosud neuplynula ve výši vypočte né podle vzorce:


                    N0 = ((Pn x p0) / 100) / 12

kde

N0 = maximální měsíční nájemné za předmět vybavení bytu
Pn = pořizovací náklady předmětu vybavení
p0 = roční procento opotřebení předmětu vybavení


Pořizovací náklady předmětu vybavení tvoří kupní cena a účelně vynaložené náklady na jeho dopravu a montáž v bytě. Pokud byl předmět vybavení pořízen na úvěr, též úrok z úvěrů a po dohodě s nájemcem i další prokazatelné náklady.

Roční procento opotřebení a životnost předmětů vybavení bytu:

+--------------------------------------------------------------+
 |                                 |  roční %     |  životnost  |
 | předmět vybavení (jednotlivě)   |  opotřebení  |   v letech  |
 +---------------------------------+--------------+-------------|
 | sporák, vařič                   |     6,6      |     15      |
 +---------------------------------+--------------+-------------|
 | kuchyňská linka                 |              |             |
 | a vestavěná skříň               |       5      |     20      |
 +---------------------------------+--------------+-------------|
 | el. bojler                      |              |             |
 | a průtokový ohřívač vody        |      10      |     10      |
 +---------------------------------+--------------+-------------|
 | zdroj tepla užívaný jednotlivým |              |             |
 | nájemcem bytu k vytápění        |       5      |     20      |
 +---------------------------------+--------------+-------------|
 | měřící a regulační zařízení     |              |             |
 | pro tepelnou energii a vodu     |    12,5      |      8      |
 +--------------------------------------------------------------+

 
U zařízení kombinovaných se pro výpočet maximálního nájemného použije procento opotřebení toho vybavení, pro které je stanoveno procento vyšší.

b) u předmětů, jejichž životnost uplynula nebo není-li známa poři zovací cena nebo datum pořízení předmětu vybavení ve výši:

sporák a kuchyňská linka (jednotlivě) 10 Kč
ostatní předměty vybavení (jednotlivě) 5 Kč

U předmětů vybavení neuvedených pod písm. a)m kterými pronajímatel po dohodě s nájemcem byt vybaví, se nájemné sjednává dohodou.

8. Regulace podle bodu 1 až 7 se nevztahuje na nájemné z bytů, u nichž se po 1. lednu 2002 sjednává nájemní smlouva s novým ná jemcem, kromě případů zákonného přechodu nájmu, (Pozn. č. 13: § 706 až 708 občanského zákoníku.) výměny bytu, (Pozn. č. 14: § 715 a 716 občanského zákoníku.) bytové náhrady (Pozn. č. 15: § 712 a 713 občanského zákoníku.) a služebních bytů vojáků z po volání.

6. Služby poskytované s užíváním bytu

1. Ceny za ústřední (dálkové) vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovo dů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domov ní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čiš tění komínů, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump a vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě za další služby, na které se k 31. prosinci 2001 vztahovala regulace cen služeb poskytovaných s užíváním bytu podle vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za pl nění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, lze sjednat mezi dodavatelem služby a pronajímatelem nebo u slu žeb poskytovaných přímo pronajímatelem mezi pronajímatelem a ná jemcem maximálně

a) ve výši stanovené rozhodnutím cenového orgánu,

b) do výše ceny obvyklé v daném místě a čase není-li cena služby regulovaná podle písmene a).

2. Ceny služeb podle bodu 1 rozúčtuje pronajímatel na jednotlivé ná jemce bytu

a) podle zvláštního předpisu, (Pozn. č. 17: Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na te pelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užit kové vody mezi konečné spotřebitele.)

b) podle rozhodnutí cenového orgánu,

c) podle dohody pronajímatele nejméně s polovinou nájemců v domě v ostatních případech.

3. Nedojde-li k dohodě podle bodu 2 písm. c) rozúčtují se ceny za

- užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu ho dinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu,

- kontrolu a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do ko mína,

- vybavení bytu zařízením pro příjem televizního a rozhlasového sig nálu sazbou za jeden byt,

- jiné služby, zejména úklid a osvětlení společných prostor v domě, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump a užívání výtahu, podle počtu členů domácnosti.

Přitom platí, že

a) do cen služeb nelze zahrnout tu část nákladů, která je spojena s nájmem nebytových prostor v domě.

b) členem domácnosti je nájemce a osoby, které s ním tvoří společ nou domácnost (§ 115 občanského zákoníku) a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce;

c) cenu za užívání výtahu platí ti nájemci, kteří výtah užívají, avšak vždy nájemci bytů od třetího nadzemního podlaží;

4. Nestanoví-li výši záloh na ceny služeb zvláštní předpis (Pozn. č. 17: Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.) nebo rozhodnutí cenového orgánu, sjedná se dohodou pronajímatele s ná jemcem. Nedojde-li k dohodě, účtuje pronajímatel nájemci měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpoklá dané roční ceny odvozené z ceny sjednané v průběhu uplynulého ro ku nebo posledního zúčtovacího období nebo cenu odvozenou z před pokládané ceny běžného roku, jestliže některé služby v uplynulém období nebyly poskytovány. V průběhu roku smí pronajímatel po předchozím oznámení nájemci změnit měsíční zálohy v míře odpoví dající změně ceny služby nebo na základě změny počtu členů domác nosti nebo z dalších důležitých důvodů, zejména změny rozsahu ne bo kvality poskytované služby.

5. Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději s vyúčtováním otopného období, a není-li dodáváno teplo ani teplá voda, pak do 31. srpna násle dujícího roku. Tento postup platí, pokud není zvláštním předpisem (Pozn. č. 17: Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterým se stanoví pravid la pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nák ladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebite le.) nebo rozhodnutím cenového orgánu stanoven jiný postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

6. Na základě žádosti nájemce pronajímatel doloží výši cen služeb podle bodu 1, výši měsíčních záloh podle bodu 4 a řádné vyúčtová ní záloh a skutečných cen podle bodu 5.

7. Pro ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu, jejichž nájemné je regulováno podle bodu 10 části II, se bod 2 písm. c) a body 3 až 6 nepoužijí.

8. Ustanovení o cenách služeb a jejich rozúčtování podle tohoto vý měru nebo podle zvláštního právního předpisu (Pozn. č. 18: Vyh láška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.) platí i pro vlastníky bytů, kteří v domě užívají služby společně s nájemci bytů. (Pozn. č. 19: Zákon č. 72/1994 Sb., kte rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a někte ré vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.)

Část II
Věcně usměrňované ceny

9. Nájem bytu kromě nájmu podle položky č. 5 části I a č. 10 části II tohoto výměru

1. Nájemné sjednané v nájemních smlouvách uzavřených do 31. prosince 2001 na byty, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování se podílely veřejné prostředky, se nemění. Nájemné v nájemních smlouvách uzavřených na tyto byty po 1. lednu 2002 zahrnuje ekonomicky op rávněné náklady podle bodu 3 a nezahrnuje zisk.

2. Nájemné z bytů pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem vlastnictví domu s byty (dále jen "společník") a z bytů bytových družstev označovaných podle dřívějších předpisů jako lidová bytová družstva (Pozn. č. 46: Zá kon č. 53/1954 Sb., o lidových bytových družstvech a družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následujících předpisů.) (dále jen "lidová bytová družstva"), zahrnuje jen ekonomicky oprávněné nák lady podle bodu 3 zvýšené o tvorbu rezerv k jejich úhradám a o tvorbu zdrojů na rekonstrukce a modernizace (dále jen "upra vené náklady") týkající se budovy (Pozn. č. 47: § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).) a jejího příslušenství (dále jen "dům") a snížené o příjmy z užívání bytů jinými osobami než společníky vlastníka domu, o příjmy z nebyto vých prostorů, případně o jiné příjmy z domu a nezahrnuje zisk. O výši zvyšujících a snižujících položek k ekonomicky oprávněným nákladům rozhoduje příslušný orgán (Pozn. č. 48: Např. § 125, 178 a 239 obchodního zákoníku.) vlastníka domu.

3. Ekonomicky oprávněné náklady jsou

a) náklady na opravy a údržbu bytu a domu,
b) náklady na správu domu,
c) náklady na pojištění domu,
d) odpisy domu nebo bytů podle předpisů o účetnictví,
e) daň z nemovitostí,
f) náklady spojené s užíváním zastavěného pozemku včetně pozemku na něj navazujícího.

4. Náklady v domech uvedených v bodu 1 a v domech lidových bytových družstev se rozpočítávají na jednotlivé byty podle poměru podla hové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

5. Upravené náklady v domech uvedených v bodě 2, kromě domů lidových bytových družstev, se rozpočítávají na jednotlivé byty podle po měru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše bytů užíva ných společníky.

Přitom platí, že

- veřejnými prostředky jsou finanční prostředky poskytnuté ze stát ního rozpočtu a státních fondů, rozpočtů obcí, okresních a krajs kých úřadů, popřípadě organizací na těchto zdrojích závislých, hmotný majetek státu a obcí, a prostředky dobročinných a charita tivních organizací. Veřejnými prostředky nejsou prostředky posky tované podle zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavební ho spoření a podle nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; (Pozn. č. 49: Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výs tavby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 96/1993 Sb., o sta vebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.)

- podlahová plocha bytu je celková plocha místností v bytě i mimo byt užívaných výhradně nájemcem bytu. Plochy ostatních prostorů užívaných výhradně nájemcem bytu se započítávají jednou polovinou. Do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Ne započítává se plocha okenních a dveřních ústupků. Jestliže má mís tnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.

6. Ustanovení bodu 5 o způsobu výpočtu podlahové plochy bytu se pou žije pro stanovení nájemného nejpozději za měsíc červenec 2002. Pro období od 1. ledna 2002 do 30. června 2002 lze postupovat podle právní úpravy platné do 31. prosince 2001.

10. Nájem bytu kromě nájmu podle položky č. 5 části I a po ložky č. 9 části II tohoto výměru

Věcně usměrňované nájemné a ceny služeb spojených s užíváním bytů bytových družstev postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí družstevní bytové výstavbě se určí podle zvláštního právního předpisu. (Pozn. č. 18: Vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.)

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená