FinExpert.e15.cz

ČEB: Výsledky roku 2005 a změny ve vedení banky

Valná hromada České exportní banky, a.s. dnes uzavřela a schválila výsledky banky za rok 2005. Pokud jde o financování vývozu se státní podporou, během roku 2005 byly podepsány smlouvy o úvěru a smlouvy o vystavení záručních listin v celkové hodnotě 19,2 mld. Kč a meziročně se jejich objem zvýšil o 11 %. Největší podíl financovaného exportu a investic směřuje do zemí SNS (35% objemu smluv). Vývoz do zemí EU se podílel na celkovém objemu podepsaných smluv v roce 2005 z 23%. Celkový stav poskytnutých úvěrů dosáhl více než 20 miliard korun, kterými banka financuje projekty ve čtyřech desítkách zemí. V teritoriální bilanci banky  zůstávají na předním místě   s podílem 23% Turecko a Čínská lidová republika, na Ruskou federaci připadá  přes 15%. Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu banky o 150 miliónů Kč na 2,0 miliardy korun za účelem rozšíření aktivit banky na poli podpořeného financování exportu.

V souladu s novelou klíčového zákona o státní podpoře exportu č. 58/1995 Sb., která vstoupila v platnost v lednu letošního roku, valná hromada schválila změnu stanov společnosti a zvolila nové členy dozorčí rady banky. Základní změny, které novela přináší se týkají rozšíření možnosti banky při volbě zajištění rizik, nového způsobu hospodaření, které se více váže na výsledky banky, a přechodu na tzv. německý model řízení. Právě tyto změny se promítly do nového znění stanov.

Členové dosavadního představenstva banky, kteří byli pověřováni výkonem funkce jejím akcionářem, tj. státem, rezignovali na své funkce. Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady z řad zástupců akcionáře – státu, kteří budou sledovat jak banka naplňuje ve své strategii i obchodní činnosti očekávání svého akcionáře. Předsedou dozorčí rady byl na jejím prvním zasedání zvolen ing. Václav Petříček, náměstek ministra průmyslu a obchodu, místopředsedou ing. Karel Goldemund, náměstek ministra financí.

Dozorčí rada na svém prvním zasedání zvolila nové představenstvo banky složené z jejích zaměstnanců. Stručné životopisy členů obou orgánů  banky jsou v příloze této zprávy. Představenstvo na svém prvním zasedání zvolilo předsedou představenstva generálního ředitele banky ing. Josefa Taubera a ing. Miloslava Kubištu  do funkce místopředsedy a rozdělilo mezi členy představenstva odpovědnost za řízení jednotlivých oblastí činnosti banky.

Stručné charakteristiky členů představenstva a dozorčí rady

Představenstvo:

Ing. Josef Tauber, (nar. 1947)
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1973 pracoval 28 let v Československé obchodní bance. Zastával zde řadu funkcí, v letech 1993-2001 místopředseda představenstva a vrchní ředitel. V období 2001–2003 působil v Interbance, a.s., jako ředitel útvaru restrukturalizací a poradce předsedy představenstva. Generálním ředitelem České exportní banky, a.s., byl jmenován v r. 2003. Je předsedou správní rady Fondu pojištění vkladů, členem Výkonného výboru Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (IADI) a členem prezidia České bankovní asociace.

Ing. Miloslav Kubišta (nar. 1950)
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1974-1978 byl zaměstnán ve finančním odboru ČKD DUKLA Praha, v letech 1978–1991 pracoval v ústřední státní správě ve finanční oblasti. Poté pracoval v privátní bankovní sféře. V období od r. 1994 do r. 1995 byl zaměstnán v EGAP, a.s. V ČEB, a.s. pracuje od r. 1995, náměstkem generálního ředitele pro úsek finanční byl jmenován v r. 1996.

Ing. Miroslava Hrnčířová, CSc., (nar. 1946)
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1987 je kandidátkou ekonomických věd. Po ukončení studia byla zaměstnána nejprve v bankovním sektoru, později působila jako ředitelka Ústavu prognózování ČR a vrcholový manažer ve společnostech, zabývajících se poradenstvím. V období 1992-1994 byla členkou představenstva a managementu akciové společnosti Tatra Kopřivnice. V ČEB, a.s., pracuje od r. 1995 ve funkci obchodní náměstkyně generálního ředitele.

Ing. Karel Tlustý (nar. 1968)
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze a Sheffield Hallam University. Po ukončení studia pracoval krátce jako marketingový manažer. Od rok 1992 působí v bankovnictví – nejprve v Poštovní bance, a. s., později v Investiční a Poštovní bance, a.s. v oblasti obchodů na finančních trzích, řízení měnové pozice a likvidity banky. V letech 1994-1995 byl zaměstnán v EGAP, a.s. Od r. 1995 pracuje v ČEB, a.s.; v r. 1997 byl jmenován do funkce vrchního ředitele úseku řízení rizik.

Ing. Ladislav Dvořák (nar. 1943)
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Po ukončení studia pracoval v různých ekonomických a řídících funkcích v celé řadě institucí a společností, např. jako náměstek ministra financí, generální ředitel a.s. Melantrich nebo náměstek ministra průmyslu a obchodu. Od roku 1999 je náměstkem generálního ředitele ČEB, a.s. Je členem dozorčí rady Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

Dozorčí rada:

Ing. Karel Goldemund (nar. 1968)
Absolvent Vysoké školy zemědělské a English language school. Po ukončení studií byl zaměstnán nejprve v bankovním sektoru. Od r. 1997 působil v Pojišťovně České spořitelny jako likvidátor a vedoucí pobočky. V roce 2002 zastával funkci vedoucího střediska ve Vyškovských službách, a.s. V srpnu 2002 nastoupil jako poradce ministra na Ministerstvu financí, k 15.8.2005 byl jmenován do funkce náměstka ministra financí.

Doc. Ing. Václav Petříček, CSc. (nar. 1944)
Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Znalosti z matematiky si prohloubil na Přírodovědecké fakultě J. E. Purkyně v Brně. Od roku 1990 je kandidátem ekonomických věd a od roku 2004 docentem v oboru mezinárodní obchod. Po ukončení studia pracoval krátce v Rubeně Náchod a Federaci dětí a mládeže. Od roku 1972 pracuje ve státní správě, od roku 1989 ve funkci náměstka ministra.

Ing. Martin Tlapa, MBA (nar.1964)
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní. V roce 2002 získal titul MBA na ČVUT/Sheffield Hallam University. Po skončení studia pracoval v různých ekonomických funkcích v oblasti vnějších vztahů a zahraničního obchodu, např. jako výkonný ředitel, později náměstek GŘ a nakonec jako generální ředitel Czech Trade. Od roku 2004 zastává funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu. Je také předsedou Řídící rady Czech Trade.

Ing. Jiří Šiman, (nar.1958)
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Po ukončení studia pracoval v oblastech výstavby a projektování, od r. 1986 do současné doby působí na Ministerstvu financí ČR, naposledy v odboru státního rozpočtu.

Ing. Edita Hrdá (nar. 1963)
Absolventa Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvovala další vzdělání na  Diplomatické akademii, Madrid, na Diplomatické akademii, Vídeň (1992) a German Marshall Fund, USA (1995). V letech 1990-1991 působila v Institutu moderního řízení, Praha. Od roku 1992 pracuje na MZV. Od 1.1.2006 je vrchní ředitelkou Sekce ekonomické a kulturní. V letech 1999-2003 působila jako mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Argentině a Paraguayi.

Ing. Hana Heidlerová (nar. 1954)
Absolventka Vysoké školy ekonomické a Leningradského finančně ekonomického institutu. Po ukončení studií pracovala na ministerstvu financí. Od 1.12.2005 je náměstkyní ministra zemědělství; v této funkci zodpovídá za sekci strukturální politiky a vnějších vztahů.

Ing. Jiří Brudňák, (nar.1951)
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Po ukončení studia působil nejdéle v a.s. Škodaexport, kde prošel celou řadu funkcí a svojí kariéru završil jako člen managementu a řídící rady. V současné době pracuje v ČEB, a.s., jako bankovní expert pro oblast teritoriálních vztahů.

Ing. Pavel Kašpar, (nar.1968)
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, fakulty elektrotechnické. Po ukončení studia působil krátce jako vedoucí technik ve společnosti Albico, s.r.o. a od roku 1995 pracuje v ČEB, a.s., nyní jako ředitel odboru provozu bankovních informačních systémů.

Martin VAIC (1982 )
Současné pracovní postavení: provozní administrátor. Vzdělání: středoškolské s maturitou, v současnosti student dálkového studia na ČVUT.  Zaměstnání  v posledních 10 letech: 2000 Netwave spol.  s r.o., 2000 – 2001  Ministerstvo Financí ČR, 2001 – 2004  OSVČ, 2002– 2004   Promotion services, s.r.o.,2004 – dosud  ČEB, a.s.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená