FinExpert.e15.cz

Blíží se MiFID

Finanční trhy EU zažijí v letošním roce legislativní revoluci. V ČR se změny dotknou nejen burzy, správců majetku a obchodníků s cennými papíry, ale i investičních zprostředkovatelů.
Blíží se MiFID

Cílem směrnice je zlepšit transparentnost nabízených služeb, podpořit konkurenční prostřední a zvýšit ochranu investorů. Idealisté nevymřeli. Důkazem je Směrnice Evropského parlamentu o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID). Tvůrci směrnice z Evropské komise předložili ambiciózní vizi, jak by měl jednotný evropský trh finančních nástrojů v blízké budoucnosti vypadat. Slibují samá zlepšení pro všechny zúčastněné. Finanční profesionálové mají očekávat nové příležitosti, investoři levnější a kvalitnější služby. Řada odborníků optimismus Evropské komise nesdílí. Upozorňují na to, že nezamýšlené důsledky MiFIDu mohou způsobit víc škody než užitku.

Když v posledním roce vycházelo na světlo, co všechno chtějí „bruselští úředníci“ na trhu finančních nástrojů jménem ochrany spotřebitele „zregulovat“, zvedla se ze strany burz, investičních bank, správců majetku a obchodníků s cennými papíry vlna kritiky. Nejčastější argument kritiků zněl: MiFID je zbytečná byrokratická zátěž, která zvýší náklady firmám v oboru a postavení spotřebitelů (investorů) stejně nezlepší.

V posledních měsících kritika MiFIDu ochabuje. Důvody nejsou faktické, ale právní. Jedná se o směrnici, což znamená, že členské státy musí její obsah implementovat do národní legislativy bez ohledu na to, co si o její užitečnosti myslí místní regulátor finančního trhu, firmy podnikající v oboru a odborná veřejnost. Místní regulátoři i firmy z oboru uvažují racionálně – nezdržujme se už kritikou či nářky, MiFIDu se nedá vyhnout, jednou je tady a nezmizí, využijme příležitosti, které skutečně dává, a minimalizujme náklady, které s sebou nese.

Státy mají zpoždění

MiFID je směrnice Lamfalussyho typu. U takových Evropský parlament schválí pouze základní rámec, principy a cíle, jichž má být dosaženo. Členské státy jsou poté povinny transponovat vize směrnice do národních legislativ. Zákony prosazující obsah evropské směrnice v jednotlivých národních legislativách nejsou unifikované, ale harmonizované.

MiFID má začít platit v listopadu 2007. Do té doby musí národní parlamenty a vlády přijmout zákony a vyhlášky potřebné pro transpozici (převod) směrnice do národní legislativy. Původně měly mít firmy v oboru, jichž se MiFID týká, devět měsíců čas na přizpůsobení se novým povinnostem. Dnes je jasné, že ve většině států EU včetně Česka devítiměsíční lhůta nebude dodržena. Podle agentury Reuters se však představitelé Evropské komise vyjádřili v tom smyslu, že s posunutím termínu účinnosti MiFIDu se nepočítá. Firmy podnikající v oboru zkrátka budou mít méně času na to, aby vyhověly požadavkům směrnice.

Podle odborníků citovaných agenturou Reuters je v některých státech časový skluz v transpozici směrnice natolik velký, že v nich nelze očekávat listopadový termín za reálný pro počátek účinnosti. Příkladem je Nizozemsko a Španělsko.

Česká republika si v zavádění požadavků směrnice do národní legislativy nevede v porovnání s ostatními státy EU špatně. Odbor Legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR vydal na konci loňského roku obsáhlý konzultační materiál. Na základě výsledků diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafového znění zákona, který bude směrnici transponovat.

V Německu, největším finančním centru eurozóny, to podle Reuters zatím vypadá tak, že MiFID bude transponován do národní legislativy někdy na jaře letošního roku a firmy budou mít šest měsíců na přizpůsobení se novým pravidlům.

Nejdále jsou podle Financial Times se zaváděním MiFIDu do praxe ve Velké Británii. Tamní Financial Services Authority (FSA)se pochlubila, že firmy ve Velké Británii budou mít celých plánovaných devět měsíců na přizpůsobení se nové legislativě. Velká Británie přitom patří k největším kritikům MiFIDu. Podle oficiálních odhadů FSA budou mít britské firmy s MiFIDem spojeny jednorázové náklady 1 mld. GBP a průběžné náklady 100 mil. GBP ročně. Tyto náklady nakonec zaplatí klienti (investoři). Naopak výhody ze zavedení MiFID lze podle FSA v Británii kvantifikovat na 200 mil. GBP ročně. Je-li zavedení MiFID pro spotřebitele výhodné, tak v horizontu delším než deset let, zhodnotila výsledek svojí práce FSA. Britský regulátor se nevyhnul obviňování z toho, že málo vzdoruje „byrokracii z Bruselu“. Dočkal se však i pochval od příznivců MiFIDu. V současné době je obtížné určit, který z táborů je početnější.

Změny v tržní infrastruktuře

Co nového MiFID obsahuje? Změny jsou komplexní a navzájem provázané. Z pohledu investorů by se daly rozčlenit do dvou skupin. Do první spadají změny související s tržní infrastrukturou (obchodování s cennými papíry), do druhé změny související s pravidly pro jednání se zákazníky.

Jedním z hlavních důvodů vzniku MiFIDu je snaha odstranit národní burzovní monopoly, dosáhnout u obchodování s cennými papíry konkurenčního prostředí na evropské úrovni a zároveň zvýšit transparentnost probíhajících obchodů s cennými papíry. MiFID dává podporu tzv. vícestranným obchodním systémům (VOS). Ty již fungují pod názvem elektronické mimoburzovní systémy nebo alternativní obchodní systémy. S rozmachem elektronického obchodování vznikaly za účelem slabší regulace a dosažení nižších poplatků pro obchodující. Vícestranný obchodní systém může provozovat organizátor regulovaného trhu (burza) jako část svojí činnosti nebo obchodník s cennými papíry.  

Vedle VOS se v rámci MiFIDu dává podpora i tzv. systematické internalizaci. Jedná se o způsob poskytování investiční služby, při kterém obchodníci s cennými papíry systematicky obchodují se svými zákazníky na vlastní účet a vytvářejí tak alternativní obchodní platformu k tradičním burzám (regulovaným trhům) i vícestranným obchodním systémům.

Cílem nové směrnice je dosažení stavu, kdy si mezi sebou konkurují různé typy obchodních platforem. Přitom je kladen důraz na transparentnost prováděných operací, zejména na dostupnost informací o cenách, likviditě, poplatcích atd.

Důležitou součástí MiFIDu je požadavek na provádění pokynů zákazníka za nejlepších podmínek, tzv. pravidlo Best Execution. Obchodník s cennými papíry bude povinen zavést a trvale uplatňovat postupy pro dosažení nejlepšího možného výsledku pro zákazníka.  

S rozšířením obchodních platforem a zároveň uplatňováním pravidla Best Execution by mělo dojít ke snížení nákladů na obchodování pro zákazníky. Pokud budou naplněny původní vize tvůrců MiFIDu, pocítí změnu například investoři do otevřených podílových fondů ve formě snížení nákladů na správu, poznamenal Dan Waters z FSA v nedávné řeči nazvané Dopad MiFID na podílové fondy. 

Pravidlo best execution však vyvolává u odborníků velké otazníky. Za prvé, jak změřit „nejlepší podmínky“? Pro někoho je rozhodující cena, pro jiného rychlost, pro třetího zcela jiné faktory. Za druhé, není jasné, zda náklady na informační technologie nutné k zajišťování pravidla Best Execution nepovedou k takovému růstu nákladů na straně obchodníků s cennými papíry, že se poplatky pro klienty nakonec zvýší, nikoli sníží.

Změny v jednání s klienty

Přes požadavek Best Execution se dostáváme ke skupině změn souvisejících s pravidly pro jednání se zákazníky. Generální klauzulí pro poskytování investičních služeb je podle MiFIDu požadavek, aby obchodník s cennými papíry jednal v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků. Takto obecné zvolání sice není na škodu, ale samo o sobě nic neznamená. Důležitější jsou konkrétně vyjmenované povinnosti.

Jednou z nich je například třídění zákazníků na drobné, profesionální a způsobilou protistranu. Typ zákazníka je poté zohledněn při poskytování informací o investičních službách a nástrojích, propagaci služeb a obecně komunikaci se zákazníkem.

Poskytovatel finanční služby je podle MiFIDu povinen poznat potřeby svého zákazníka. Při poskytování investiční služby s poradenským prvkem musí provádět testy vhodnosti nabízených obchodů a nástrojů. Při testu vhodnosti obchodník zjišťuje znalosti, zkušenosti, finanční situaci a investiční cíle klienta. Jak konkrétně by měly testy vhodnosti vypadat, zatím není známo. Části testů se může zbavit obchodník s cennými papíry, který zajišťuje pouze přijímání a předávání pokynů bez poradenského prvku (execution only). Pravidla MiFIDu pro jednání s klienty se nebudou týkat prodejců pojistných produktů. Ti mají svoji směrnici.

Investiční zprostředkovatel

V ČR zatím není jasné, jak nakonec dopadnou investiční zprostředkovatelé. Ti mají v současné době nemalý podíl na distribuci otevřených podílových fondů v ČR. V MiFIDu nic takového jako současný institut investičního zprostředkovatele neexistuje.

Rýsuje se několik variant možného vývoje. Pokud budou investiční zprostředkovatelé včleněni pod působnost MiFIDu, budou se muset formálně změnit na obchodníky s cennými papíry nebo vázané agenty obchodníků s cennými papíry. Takové řešení nepodporuje USF, AFIZ ani MFČR.

Obě oborové organizace i ministerstvo navrhují vyjmout investiční zprostředkovatele z působnosti MiFIDu na základě článku 3. Ten národním legislativám tuto možnost dává. Vztahuje se na osoby, které nepřijímají peněžní prostředky od zákazníků, jen přijímají a předávají pokyny k nákupu a prodeji investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování a poskytují investiční poradenství.

V případě vyjmutí investičních zprostředkovatelů z působnosti MiFIDu bude nutné změnit současnou českou legislativu upravující jejich působení. Jde především o možnost poskytovat investiční poradenství na základě licence investičního zprostředkovatele. Dále bude nutné vyžadovat některé prvky z MiFIDu i po investičních zprostředkovatelích. Týká se to zejména pravidel jednání se zákazníky (např. testy vhodnosti). Jinak by došlo ke znevýhodnění obchodníků s cennými papíry, resp. jejich vázaných agentů, a rozdílům v míře odborné péče.

Klepněte pro větší obrázek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 3/2007 dne 9.února 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z FOND SHOPu 3/2007

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená