FinExpert.e15.cz

Ani s povinným ručením nemáte vždy vyhráno

Jsou jednak situace, kdy pojišťovna škodu hradit nemusí, a jednak ty, kdy ji hradit musí, ale má právo částku zpětně vymáhat.
Ani s povinným ručením nemáte vždy vyhráno

Pokud si myslíte, že máte-li u svého vozidla uzavřené povinné ručení dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a způsobíte nehodu, bude za vás škodu hradit pojišťovna, tak se nenechte zmást. Není tomu tak vždy. A to ani nemusíme uvažovat ten případ, kdy škoda přesáhne limit plnění v uzavřené smlouvě.

Existují totiž dle uvedeného zákona dva typy velice zajímavých, ale pro pojištěného i velice nebezpečných, situací, a to konkrétně:

1) situace, kdy pojišťovna škodu hradit nemusí

Jako příklad lze uvést, pokud manželka svým autem způsobí škodu na vozidle svého manžela. Pokud mu ovšem současně způsobí škodu na zdraví a v té souvislosti přijde manžel i o ušlý zisk (např. z důvodu hospitalizace), škoda na zdraví a na ušlém zisku bude manželovi uhrazena. Škoda na majetku nebude uhrazena v uvedeném případě nikdy. Další situace patřící do této kategorie jsou uvedeny níže.

2) situace, kdy ji hradit musí, ale zároveň má právo tuto částku zpětně vymáhat

Jaké příklad této situace lze uvést, pokud způsobíte škodu vozidlem bez platné technické kontroly, čímž porušíte základní povinnosti při provozu vozidla na pozemních komunikacích. Další příkladem může být, pokud způsobíte nehodu v opilosti, pod vlivem omamných látek či pokud po nehodě, kterou způsobíte, bezdůvodně odmítnete zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi. Další situace patřící do této kategorie jsou uvedeny níže.

Pojišťovna hradit nemusí

Pojišťovna nemá dle zákona povinnost hradit:

 • veškerou škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, a dále ušlý zisk (pokud nevznikl v souvislosti se škodou na zdraví nebo usmrcením), za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti. To znamená, že škoda na zdraví nebo usmrcením a dále účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků jsou v tomto případě vždy hrazeny. Toto ustanovení se typicky týká dopravních nehod mezi rodinnými příslušníky.
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá,
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat a dále ušlý zisk vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena,
 • škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Pojišťovna hradit musí, ale má právo částku zpětně vymáhat

Pojišťovna má vůči pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho zaplatila, jestliže prokáže, že pojištěný:

 • způsobil škodu úmyslně,
 • porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá. Co se rozumí porušením základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích, je uvedeno níže.
 • způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně
 • bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojišťovny
 • bezdůvodně nesplnil zákonnou ohlašovací povinnost vůči pojišťovně, v důsledku čehož byla ztížena možnost řádného šetření pojišťovny
 • bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích se  pro účely tohoto zákona rozumí:

 • provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí,
 • provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,
 • řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, s výjimkou řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze pod dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku,
 • řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, v době tohoto zákazu,
 • řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
 • předání řízení vozidla osobě bez řidičského oprávnění (netýká se autoškol, viz výše), osobě se zákazem činnosti řídit vozidlo či osobě, která byla při řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Vozidlo bez povinného ručení

Jaké nepříjemné důsledky mohou nastat u vozidla, které způsobí nehodu a nemá uzavřeno povinné ručení, to si můžete přečíst v článku Sankce za jízdu bez povinného ručení.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Ach jo...
Oldřich Šoba
25. 8. 2008, 08:29
Ach jo...
Hugo
25. 8. 2008, 00:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená