FinExpert.e15.cz

Analýza ČSÚ: lidé ukládají peníze především do fondů

České domácnosti stále více „přetavují“ své úspory směrované tradičně na termínované vklady u bank především do investic v podílových fondech a spořících produktů se státní podporou (formou přímých příspěvků či daňových úlev). Rozsáhlá analýza ČSÚ v mnohém překapí.

Kapitoly článku

Nejatraktivnějši jsou podílové fondy, stavební spoření stagnuje
Terrmínované vklady váznou, akcie netáhnou

Analýza ČSÚ: lidé ukládají peníze především do fondů

Poznámka: Analýza pochází ze zdrojů Českého statistického úřadu.

Ve struktuře úspor českých domácností posilují v posledních dvou letech zejména podílové fondy a penzijní připojištění – podle aktuálních  údajů za rok 2004 a z konce prvního pololetí 2005 je zřejmé, že meziroční procentní přírůstky peněz uložených v těchto formách úspor a investic byly ve srovnání s ostatními druhy spoření českých domácností nejvyšší. Avšak vyjádřeno v  absolutních částkách, dávají lidé stále největší přednost hromadění peněz na netermínovaných vkladech – na jejich běžných a žirových účtech u bank ležela koncem června téměř čtvrtina (22,9 %) z 1,46 bil. korun celkových úspor českých domácností. Ve stavebním spoření jako typickém vkladovém produktu mělo obyvatelstvo k uvedenému datu  uloženo přes pětinu (20,8 %) objemu svých celkových úspor. Nadále pokračoval odliv peněz z termínovaných vkladů u bank. K překvapivé poklesu došlo u životního pojištění.
 
Koncem prvního pololetí letošního roku měli lidé uloženo u bank, stavebních spořitelen, penzijních fondů, v podobě životních pojistek či investic ve fondech nebo přímo v cenných papírech vč. odhadovaného objemu peněz držených doma zhruba 1459,6 mld. korun. Proti stejnému období roku 2004 vzrostly tyto úspory o 7,6 %. Vývoj v období 2002 až 2004 přitom ukazoval na neustálé zrychlování meziročního tempa růstu objemu úspor v sektoru domácnosti-obyvatelstvo - jestliže v roce 2002 stouply úspory proti roku 2001 o 6,2 %, v roce 2004 se jejich úhrn zvýšil meziročně již o 8,2 %. Avšak podle propočtů ke konci června 2005 tempo úhrnných úspor meziročně poněkud zvolnilo (na zmíněných 7,6 %), což způsobil především pokles přílivu peněz na životní pojištění. Nebýt tohoto propadu, tempo růstu úhrnných úspor Čechů by se i v tomto období dále zvýšilo.
 
I v krátkém časovém horizontu je vidět značná odlišnost v dynamice jednotlivých typů úspor, která mění i jejich podíly na úhrnném objemu úspor českých domácností. Tento vývoj se zdá být ovlivněn jednak přetrvávajícími tendencemi, jednak novými aspekty. Přetrvávající tendencí je pokles stavu terminovaných depozit obyvatelstva u komerčních bank a přelitím velmi významného objemu této redukce na běžné a žirové účty, nadále pokračující pokles vkladů v cizí měně a rovněž snižování celkového objemu cenných papírů držených českými domácnosti jako důsledek doznívání kupónové privatizace, bez ohledu na přitažlivé možnosti investic na kapitálových trzích v zahraničí a zejména v České republice. K novým aspektům patří velmi slušný růst penzijního připojištění, stagnace životního pojištění a mohutné posílení investic obyvatelstva do podílových fondů.

Nejatraktivnějši jsou podílové fondy

Majetek lidí v podílových fondech (vč. investičních fondů) stoupl od roku 2001 vůbec nejvíce ve srovnání s ostatními druhy úspor českých domácností - podle stavu z konce června 2005 přesáhl 167 mld. korun a byl tak 2,53krát vyšší proti stavu z konce roku 2001. Lidé však významně navýšili své investice zejména v letošním roce (o 23,4 mld. korun), když na konci pololetí byl objem peněz v podílových fondech o 20,5 % vyšší než ve stejném období roku 2004. Pro investování peněz do fondů je přitom charakteristické, že jejich meziroční růst se zejména od roku 2003 neustále zrychluje.
 
Druhým významným rysem je rostoucí preferování zahraničních podílových fondů, projevující se podstatně většími přírůstky investic ve srovnání s domácími fondy: jestliže v polovině roku 2005 stoupl ve srovnání stejným obdobím roku 2004 objem peněz obyvatelstva v domácích podílových fondech o 12 mld. korun, jejich investice do zahraničních podílových fondů vzrostly o téměř 18 mld. korun. V domácích podílových fondech však zůstává i nadále větší objem investic, přestože obliba zahraničních fondů raketově narůstá – ve srovnání se sumou nainvestovanou do domácích fondů v nich měli lidé v polovině roku 2004 necelou polovinu peněz (45,3 mld. proti 92,1 mld. korun), ale o pouhých dvanáct měsíců později činil tento poměr už téměř 62 % (63,1 mld. proti 104,1 mld. korun).
 
Silný nástup investic českých domácností do podílových fondů patrný zejména ve druhé polovině loňského a první polovině letošního roku ukazuje na skokový příklon Čechů k investičním produktům. Tradiční konzervatismus však přetrvává. Celá polovina takto nainvestovaných peněz leží totiž ve fondech peněžního trhu, tedy nejméně rizikových a dlouhodobě méně výnosných typech podílových fondů. Ty jsou stále preferovány i přes velmi vysoké zisky akciových fondů, které těžily v posledních letech z pozitivního vývoje burzovních indexů zejména ve středoevropském regionu. Například index pražské burzy cenných papírů PX 50 vzrostl v letech 2003 a 2004 o 43,1 %, resp. 56,6 %. Podle údajů z konce srpna 2005 dosáhl jeho růst za posledních 12 měsíců dokonce 64,5 %.
 
Investice do podílových fondů zvýšily svůj podíl na celkovém objemu úspor českých domácností z 5,8 % koncem roku 2001 na 11,3 % v polovině roku 2005, což představuje nárůst o téměř 70 mld. korun a průměrný roční přírůstek 24,5 miliard.

Úspory na penzi stouply rychleji

Druhým překvapením co se týká změn ve struktuře úspor českých domácností je rychlost, s níž přibyly peníze do penzijních fondů ve srovnání s ostatními druhy spoření. V polovině roku 2005 stoupl jejich objem meziročně o 17,9 %, což bylo vyšší tempo než u oblíbeného stavebního spoření (+16,4 %). Penzijní připojištění se také stalo jediným finančním produktem, kde miliardové přírůstky peněz z roku na rok dosahují stabilně (v meziročním srovnání po jednotlivých pololetích) stále vyšších hodnot. Takováto dynamika je v kontextu ostatních forem úspor českých domácností jedinečná, přestože v celkovém přílivu peněz (vyjádřeno v miliardách korun i meziročních tempech) zatím penzijní připojištění na prvních místech nefiguruje – od roku 2002 do prvního pololetí 2005 činil průměrný roční přírůstek 15,4 mld. korun (avšak koncem června 2005 proti stejném období předchozího roku již 17,6 mld. korun). Lidé zde od začátku fungování penzijního připojištění do konce letošního prvního pololetí naspořili spolu s připsanými příspěvky od státu celkem 115,7 mld. korun (z toho samotné státní příspěvky dosahují v kumulovaném vyjádření 24,7 mld. korun).
 
Navzdory příznivému hodnocení z posledního období má spoření v penzijních fondech značné rezervy Měsíční úložky střadatelů zůstávají v průměru stále nízké, což lze vysvětlit na jedné straně rostoucím počtem účastníků v poměru k celkovým peněžním objemům - koncem roku 2004 spořilo prostřednictvím penzijního připojištění 29 % obyvatel ČR a 62,5 % ekonomicky činných, což značí vysoká poměrná čísla i ve srovnání s vyspělou Evropou.
 
Na druhé straně však přetrvává stále nízké povědomí o roli, kterou může hrát v budoucnu tato forma zajištění ve stáří pro velkou část české populace. V roce 2004 spořili lidé v průměru měsíčně necelých 397 korun, v roce 2001 to bylo 348 korun. Přestože jejich příjmy rostou, penzijním fondům více neposílají - na penzijní připojištění odkládají měsíčně jen 2,2 % své průměrné hrubé mzdy a tento poměr se dokonce rok od roku snižuje (v roce 1996 činil 3,2 %).

Životní pojištění  - nečekaná stagnace

Objem peněz naspořených lidmi formou životních pojistek se měří podle výše technických rezerv pojišťoven za sféru životního pojištění. Pokud nejsou k dispozici čísla z finančních výkazů, lze je obecně odvodit od vývoje předepsaného pojistného, zjednodušeně řečeno peněz, které lidé každý rok „ukládají“ u pojišťoven (podle předepsané výše dohodnuté v pojistné smlouvě).
 
Předepsané pojistné u dživotního pojištění pokleslo o 3,3 % podle objemů peněz z poloviny roku 2005 proti srovnatelnému období roku 2004. Propad byl způsoben především tím, že se vyčerpal potenciál jednorázových vkladů na životní pojistky, které jako produkt začaly pojišťovny nabízet ve větším rozsahu zejména po roce 2000. Tyto jednorázové vklady nedosáhly meziročně ani tří čtvrtin objemu z poloviny roku 2004. Běžné úložky na účty životního pojištění si ale udržely pozitivní trend (+10,6 %).
 
Pokles úspor na životním pojištění v letošním prvním pololetí také způsobil, že jeho podíl na celkových úsporách českých domácností klesl na 8,7 % a je téměř identický s podílem z konce roku 2001 (8,6 %). Průměrný roční přírůstek peněz na životním pojištění za období prosinec 2001 až červen 2005 totiž činil 9,73 mld. korun a byl tak nejmenší ve srovnání s ostatními spořícími a investičními produkty zaznamenávajícími meziročně pozitivní růsty (stavební spoření, podílové fondy, netermínované vklady, penzijní připojištění).

Stavební spoření – horečka opadá

Stavební spoření nezůstává nic dlužno své pověsti „stálice“ v úsporách českých domácností, jeho tempo růstu však slábne. Jako spořící produkt s vysokou dynamikou i nejvyššími ročními přírůstky peněz v korunovém vyjádření si dlouhodobě udržuje vysokou oblibu, protože za poslední tři a půl roku přibylo střadatelům v průměru každý rok na účtech 53,2 mld. korun. Ovšem rok od roku se dynamika spoření snižuje (z meziročních +49 % v roce 2002 na +16,4 % v půli roku 2005).
 
I přes jistou ztrátu tempa růstu však čísla z konce června 2005 ukazují na pokračující posilování podílu stavebního spoření na celkovém objemu úspor českých domácností, který k tomuto datu dosáhl 20,8 % (v roce 2001 činil 10,6 %). I když opadla horečka uzavírání nových smluv vrcholící koncem roku 2003 před nástupem legislativní změny, která redukovala extrémní výhodnost tohoto finančního produktu, bude stavební spoření zřejmě i nadále díky relativně vysoké efektivní úrokově sazbě (vlivem příspěvku státu) ve středu zájmu především konzervativních střadatelů.  

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená