FinExpert.e15.cz

Aktuálně: Základní daňová sleva pro pracující důchodce

Jak nepřijít o důchod a současně získat daňovou slevu?
Aktuálně: Základní daňová sleva pro pracující důchodce

Od 1.1.2013 je v zákoně o daních z příjmů účinný dovětek, který říká, že daň z příjmu se nesnižuje o tzv. základní slevu těm, kdo k 1. lednu pobírají starobní důchod. Protože pobírání starobního důchodu je vaším právem, nikoli povinností, kdo dění okolo daní sledoval, mohl se pobírání důchodu vzdát. Ke dni 31.12.2012 dostala ČSSZ zhruba 27 500 žádostí o pozastavení důchodu (tisková zpráva, ČSSZ). Nyní již pozastavení ke dni 1. 1. 2013 není možné, protože o přerušení pobírání důchodu není možné žádat zpětně. Vývoj otázky pozastavení výplaty důchodu při zachování základní daňové slevy je ale zajímavý i pro další roky.

Abyste přišli o co nejméně na důchodu a současně získali daňovou slevu, znění zákona umožňuje výklad, že přerušení pobírání důchodu stačí na jediný den, 1. ledna. Pokud se ustanovení zákona nezmění, bude tomu tak ještě v letech 2014 a 2015. Od počátku však nebylo jasné, zda tento výklad a postup na něm založený přinese požadovaný výsledek, tj. zachování slevy na dani. V prosinci 2012 jsme o tom vydali článek na FinExpert.cz. Zhodnocení možných variant postupu ve světle aktuálních informací uvádíme v tomto článku.

Pozastavení výplaty důchodu a důsledky na tzv. základní daňovou slevu

V principu jsou zde tyto možnosti:

a) důchod vám nebude (nebyl) vyplácen jeden den (1.1.) nebo jen několik dní;
b) důchod vám nebude vyplácen delší dobu, ale méně než 90 dní (anebo i déle, ale nezískáte 90 dnů účasti na pojištění, takže se důchod nenavýší za tzv. přesluhování)
c) důchod vám nebude vyplácen alespoň po 90 dní a zvýší se za přesluhování.

Ve všech případech máme za to, že důchod není vyplácen k 1. lednu. Uvedené možnosti mohou platit obdobně i pro ty, kdo požádali o přiznání předčasného důchodu a ještě nedosáhli důchodového věku (zde je rozdíl mj. ten, že výplata předčasného důchodu ze zákona nenáleží, vykonáváte-li výdělečnou činnost a navýšení předčasného důchodu může náležet i za jinou kratší dobu než 90 dní).

Nyní podrobně k jednotlivým možnostem.

a) Pozastavení výplaty důchodu na 1.1.

Ministerstvo financí bylo od počátku rezervované k možnosti „získání“ daňové slevy vzdáním se důchodu na jeden den. Je možné se setkat s přirovnáním, že se to podobá vypůjčení dítěte na jeden den za účelem získání daňových slev na vyživované potomky. Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo 8. ledna a 11. ledna svá stanoviska, která mohou odrazovat lidi od uplatnění základní daňové slevy, pokud přerušili výplatu důchodu na jeden den, nebo několik málo dní. Jestliže bude „ze všech objektivních okolností“ vyplývat, že „jediným účelem“ pozastavení výplaty důchodu bylo získání daňové slevy, bude na něj dle GFŘ nahlíženo „ve vztahu k možnému zneužití práva“ s možnou sankcí. Jediný účel pozastavení výplaty důchodu je základním kritériem. Aby vám byla základní daňová sleva uznaná, je třeba prokázat ještě jiný účel. Co to v praxi může znamenat?

Předně, v případě, že se uplatnění základní daňové slevy stane předmětem sporu mezi vámi a finančními úřady, budou se hledat objektivní okolnosti pozastavení výplaty důchodu. Pokud jste ji pozastavili (nebo v budoucnu pozastavíte) na jediný den, obtížně budete vysvětlovat, že vaše jednání mělo ještě jiný účel, než zachovat si uplatnění základní daňové slevy. Pokud jste výplatu důchodu pozastavili na tři dny, příliš tím svoji pozici nevylepšíte. O delším období se zmiňujeme níže. I takto krátké přerušení výplaty důchodu a následné uplatnění základní daňové slevy je „ve vztahu k možnému zneužití práva“.

Zda o zneužití práva jde, se bude rozhodovat případ od případu a závěr neplyne nějak automaticky, ale z uvážení všech okolností. Takže není předem jisté, že krátké pozastavení výplaty důchodu a uplatnění daňové slevy bude vždy hodnoceno jako zneužití práva a že vám bude daň ve výši odečtené slevy doměřena dodatečně.

Pokud by nárok na uplatnění daňové slevy uznán nebyl, doměří vám daň ve výši uplatněné slevy a zároveň vám bude doměřeno i penále, které činí 20 % z doměřené daně. Sankce za obcházení zákona tedy v tomto případě bude činit max. 4 968 Kč. Pokud byste s rozhodnutím vašeho finančního úřadu nesouhlasili, můžete podat odvolání, rozhodovat bude Odvolací finanční ředitelství v Brně. Tímto postupem ještě nemůžete o nic přijít, penále i doměrek se stávají splatnými až po rozhodnutí o odvolání. Další krok můžete podniknout ve správním soudnictví u vašeho krajského soudu, kde řízení již může být nákladnější a jeho zahájení automaticky neodkládá Vaši povinnost doměrek a penále zaplatit.

Každopádně spor může vzniknout pouze v případě, že se rozhodnete uplatnit základní daňovou slevu ve svém daňovém přiznání. Pokud se rozhodnete daňovou slevu neuplatnit, jednoduše na ní nevzneste nárok ve svém daňovém přiznání. V tom případě však pro Vás bude výhodné, pokud vezmete zpět žádost o pozastavení výplaty důchodu. Je to samozřejmě možné, v závěru článku se dočtete, jak postupovat.

b) Pozastavení výplaty důchodu na dobu do 90 dní

Nyní se podíváme na situaci, kdy se přeruší výplata důchodu na delší období, ale ještě se nezíská navýšení důchodu za tzv. přesluhování. Sice okamžitě nenaplníte další účel pozastavení výplaty důchodu, a to navýšení důchodu za přesluhování, ale i tato varianta by mohla být schůdná. Je však důležité najít zmiňovaný jiný účel přerušení výplaty.

Můžete přerušit pobírání důchodu např. pouze na jeden měsíc (leden) v roce 2013, na leden 2014 i na leden 2015. Budete-li takto postupovat při shodné zákonné úpravě, 90 dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu můžete „nasbírat“ postupně. Smysl tohoto krátkého přerušení může být i ten, že z finančních důvodů si nemůžete dovolit přerušit na nepřetržitých 90 dní. Jednoduše si nemůžete dovolit výpadek příjmů z důchodu ve třech po sobě jdoucích měsících. Proto přerušíte pouze na měsíc a za čas toto přerušení opakujete.

Domníváme se, že i kdyby nedošlo k „nasbírání“ 90 dní, výplatu byste pozastavili např. pouze v lednu 2013, mohli byste si tzv. základní daňovou slevu uplatnit. Sice nenaplníte účel navýšení důchodu za přesluhování, ale zákon je podle našeho názoru napsán tak, že máte na výběr buď pobírání důchodu, nebo uplatnění daňové slevy. Nikde není napsáno, že nesmíte pobírat důchod po celý rok, abyste si daňovou slevu mohli uplatnit. Jsme ještě ochotni připustit náhled GFŘ, že přerušení výplaty důchodu na jeden den může být zneužitím práva. Při vzdání se výplaty důchodu na jeden měsíc pro takový názor však nenacházíme opodstatnění. Na jedné straně jste se vzdali jedné výplaty důchodu, na druhé straně získáte daňovou slevu.

Lze si představit, že by takové postupy někdo mohl hodnotit jako obcházení zákona? Opět bude záležet na individuálních okolnostech a je možné, že se jednou případ tohoto typu dostane před soud. Vždy bude záležet na lidech, kteří budou rozhodovat, ale také, zda prokážete přesvědčivé důvody, že jediným účelem vašeho jednání nebylo zneužití práva. V obou případech zde popsaných lze nalézt objektivní důvody pro očekávání, že takové jednání bude spadat pod ústavní garanci „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ (čl. 2 odst 3 Listiny základních práv a svobod).

c) Důchod Vám nebude vyplácen alespoň po 90 dní a zvýší se za přesluhování

Přerušení výplaty důchodu na 90 dnů při výdělečné činnosti a tak získané zvýšení důchodu jsme již dříve uváděli jako bezpečnou a výhodnou možnost, jak „získat“ základní slevu na dani. Informace v původním článku uvedené platí beze změny i ve světle posledních stanovisek GFŘ.

Doporučení

Každopádně bychom doporučili těm, kteří přerušili výplatu na jediný den, aby svoje rozhodnutí zvážili ve světle nových informací a vyjádření zejména GFŘ. Stále máte ještě možnost změnit podanou žádost o přerušení výplaty důchodu např. tak, že požádáte o delší období pozastavení a nebo žádost úplně zrušíte. Při přerušení výplaty důchodu na delší období (např. 3 krát jeden měsíc, 90 nepřetržitých dní, apod.) je dobré ověřit výhodnost takového postupu výpočtem.

Žádost o pozastavení výplaty důchodu

Jednou z možností podání žádosti je osobně se zastavit na správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho bydliště a požádat na oddělení důchodového pojištění, aby se vám důchod po nějakou dobu nevyplácel. Nebo můžete totéž udělat písemně. Můžete použít vzor žádosti „Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu“ na webu ČSSZ. Případně můžete i žádost napsat sami, stačí jeden řádek, kde uvedete totéž, co v ostatních případech. Máte-li zaručený elektronický podpis nebo jste-li uživatelem datové schránky, můžete tak učinit i on-line, pro všechny ostatní však platí, že podepsaný dopis na papíře je nutný.

I pokud žádost podáváte na poslední chvíli a důchod je vám vyplacen za den, kdy jej nechcete (1. leden), není důvod k obavám, neboť ČSSZ má na vyřízení žádosti přinejmenším 30 dnů a přeplatek na důchodu budete moci vrátit zpětně, nebo vám jej ČSSZ strhne z výplaty dalších vašich důchodů.

Pokud jste např. po přečtení předcházejícího oddílu dospěli k závěru, že byste si raději výplatu důchodu ponechali anebo změnili délku doby bez výplaty důchodu, je to možné. Zpětné vzetí žádosti i její změna je v tomto případě možná bez jakýchkoli omezení od okamžiku podání žádosti do dne, kdy převezmete rozhodnutí. Je tak možné učinit oběma formami zmíněnými výše, ústně i písemně, ve všech popsaných podobách.

Ode dne, kdy převezmete rozhodnutí o pozastavení výplaty důchodu, jste omezeni 30denní lhůtou na zpětvzetí nebo změnu původní žádosti. Po jejím uplynutí rozhodnutí nabývá právní moci, takže je již nelze změnit, prominutí lhůty je možné jen z objektivních, závažných důvodů a za dalších podmínek. Pro počítání 30denní lhůty je tedy nezbytná znalost data, kdy jste rozhodnutí na poště (resp. od doručovatele) převzali.

Obnovení výplaty důchodu

K obnovení výplaty důchodu je třeba obdobné žádosti jako k pozastavení jeho výplaty, lze ji podat i shodnými způsoby a stejně tak ji lze i měnit či brát zpět. O obnovení výplaty důchodu po dosažení důchodového věku však můžete žádat až pět let zpětně. Pokud tedy v současnosti peníze z důchodu nezbytně nepotřebujete a stále váháte nad volbou nejvhodnější taktiky, můžete obnovení výplaty důchodu odložit o mnoho déle, např. až na příští rok. Posléze se můžete rozhodnout podle konečné interpretace zákona, která je v rukou soudů. A případně požádat o výplatu důchodu zpětně.

Zdroj: www.odchod-do-duchodu.cz

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Mně je to, bohužel, zcela jasné. V ideálním případě...
Jirka
29. 1. 2013, 14:00
Stale mi neni jasne proc by duchodce mel prokazovat,...
XXX
28. 1. 2013, 07:54

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená