FinExpert.e15.cz

Advokát II - dýchat za klienta

Jaký je vztah advokáta a jeho klienta? Jak je to s advokátem v trestním řízení?
Advokát II - dýchat za klienta
Ve většině případů advokát zastupuje účastníka soudního řízení na základě jeho volby. Advokát musí být při výkonu svého povolání nezávislý na všech jiných osobách kromě svého klienta. Proto advokát mj. nesmí být v zaměstnaneckém poměru vyjma povolání vysokoškolského učitele. Advokát je povinen hájit zájmy klienta podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu své činnosti je vázán pouze právními a etickými předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny svého klienta. Advokát musí jednat podle přání svého klienta, domnívá-li se, že vůle klienta by mohla klientovi uškodit, pak je povinen na tuto skutečnost svého klienta upozornit. Trvá-li jeho klient i nadále na svém požadavku, pak jej advokát musí splnit. Nesplnění příkazu klienta by mohlo vést až k zahájení kárného řízení s advokátem ze strany České advokátní komory.


První díl tématu o advokátovi najdete zde.


Dalším rysem nezávislosti tohoto povolání je skutečnost, že advokáta nelze žádným způsobem postihovat za to, že hájí či prosazuje zájmy svého klienta, byť by takový zájem byl v rozporu se zájmem celé společnosti (např. zastupuje klienta, jež žaluje Českou republiku o zaplacení miliardy korun jako náhrady škody). Mimo to advokát může zastupovat svého klienta pouze tehdy, jestliže se díky zastupování nedostane do střetu zájmů (např. nemůže zastupovat v takových případech, kdy má on sám jako fyzická osoba na výsledku sporu zájem).

Přestože advokát musí při hájení zájmů svého klienta postupovat s odbornou péčí, tak nelze vyloučit, že svým pochybením způsobí advokát svému klientovi škodu. Pro tyto případy je však každý advokát povinně pojištěn, a to až do výše 1 000 000 Kč.

Pokud advokát nebyl ustanoven soudem nebo určen Českou advokátní komorou, pak může obhajobu klienta odmítnout. Vždy však musí obhajobu odmítnout (i v případě ustanovení nebo určení), když:
  • v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,
  • osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii ve sdružení nebo společnosti,
  • by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,
  • projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká,
  • zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké.

Advokát v trestním řízení

Jak bylo již dříve řečeno, obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát. Podobně jako v civilním řízení zde existují vymezené případy, kdy obviněný musí mít advokáta.

V přípravném řízení (tedy v době, kdy trestnou činnost vyšetřuje policejní orgán) musí mít obviněný advokáta tehdy, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody (za jinou trestnou činnost) nebo je proti němu vedeno trestní řízení jako proti uprchlému. Dále musí mít obhájce v případech, kdy není plně způsobilý k právním úkonům nebo je umístěn ve zdravotnickém zařízení za účelem vyšetření jeho duševního stavu, popř. má-li státní zástupce vzhledem k osobě obviněného (jeho tělesným a duševním vadám) pochybnosti o tom, že je schopen se sám řádně hájit.

Při projednávání trestné činnosti před soudem musí mít obviněný obhájce tehdy, jestliže je obžalován pro trestný čin, za jehož spáchání zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody v délce větší než 5 let. Dále je třeba mít obhájce v případech, kdy je trestná činnost před soudem projednávána na základě proběhlého zkráceného přípravného řízení (poměrně nová možnost za určitých okolností odsoudit pachatele během několika dní od spáchání trestného činu).

Posledním případem, kdy je třeba mít v trestním řízení obhájce jsou kauzy, v nichž figuruje cizí prvek (např. řízení o vydání do cizího státu nebo řízení o uznání cizozemského rozhodnutí).

Podobně jako ve výše zmíněných případech je třeba mít obhájce za podobných okolností i ve vykonávacím řízení nebo v rámci řízení o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, stížnost pro porušení zákona).

Zvolený nebo ustanovený advokát?

Ve výše zmíněných případech je nutné mít advokáta. Ve všech ostatních případech není advokát nezbytnou podmínkou, ale každý obviněný má právo si zvolit advokáta, jež bude bránit jeho zájmy.

Advokáta si může zvolit obviněný sám nebo mu jej může zvolit jeho zákonný zástupce, a neučiní-li tak, pak mu ho může zvolit některý z blízkých příbuzných. Pokud v případech, kdy je nutné mít advokáta, si jej obviněný i přes výzvu nezvolí, pak je mu neprodleně ustanoven z moci úřední.

Všechny takto zvolené nebo ustanovené advokáty může obviněný odmítnout a zvolit si svého advokáta. Stejně tak má právo na to, aby jeho zájmy hájilo současně více advokátů s tím, že písemnosti budou doručovány pouze jednomu z nich.

Advokát musí kopat za obviněného

Advokát má v trestním řízení poměrně jednoduše vymezenou úlohu: musí poukazovat na všechny slabiny důkazů a zároveň musí uvádět všechny okolnosti, které dle jeho názoru popírají vinu obviněného. V žádném případě nesmí upozorňovat na okolnosti, které hovoří v neprospěch obviněného, nebo nesmí sám provádět vyšetřování (jak je to možné v anglo-americkém právu). Jestliže vyvstane potřeba provést důkaz svědčící ve prospěch klienta, pak o jeho provedení musí advokát požádat soud, popř. soud uloží provedení důkazu policejnímu orgánu. Dále advokát pečuje o to, aby obviněný nebyl krácen na svých procesních právech a upozorňuje na veškeré procesní chyby (advokát tak může namítnout nepoužitelnost důkazu, který byl získán v rozporu s procesními pravidly a při dokazování viny jej tak nikdy nebude možné použít, i kdyby důkaz samotný nepochybně ukazoval na vinu obžalovaného). 

Obhajoba zdarma

Podobně jako v civilním řízení i v trestním řízení je možné se nechat hájit advokátem zdarma, a je to dokonce snazší.

Pokud obviněný prokáže, že nemá dostatek finančních prostředků na advokáta, pak soud rozhodně o tom, že má nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu advokáta. Stejně tak může rozhodnou soud o bezplatné obhajobě či obhajobě za sníženou odměnu i bez žádosti obviněného v případě, kdy z důkazů vyplývá, že obviněný nemá dostatek prostředků a soudce považuje za vhodné, aby byl hájen advokátem. Důvody pro takovou úlevu ale musí existovat po celou dobu trestního řízení, jinak je obviněný povinen platit náklady své obhajoby.

Jestliže si obviněný advokáta zvolil sám, pak (vyjma případů, kdy má právo na bezplatnou obhajobu) odměnu advokáta a náhradu jeho hotových výdajů musí uhradit z vlastních prostředků. Byl-li mu však obhájce ustanoven, pak odměnu advokátovi uhradí stát a v případě, že je obviněný odsouzen, pak musí státu uhradit i vyplacenou odměnu a náhradu hotových výdajů advokátovi. V případě zprošťujícího rozsudku však náklady na ustanoveného obhájce musí uhradit stát, stejně jako hradí náklady obhájců v případech, kdy obvinění a posléze odsouzení mají právo na bezplatnou obhajobu.
Další článek


 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:dovolání
ExFun
16. 9. 2006, 19:16
Re:dovolání
donpri
16. 9. 2006, 17:03
Re:dovolání
ExFun
15. 9. 2006, 00:58
Re:dovolání
ExFun
15. 9. 2006, 00:52
Re:dovolání
XXL
14. 9. 2006, 08:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená