FinExpert.e15.cz

25 tipů, jak vytěžit ze svých peněz maximum

Téměř polovina úspor českých domácností leží ladem nebo přináší jen minimální výnos. Přitom na trhu je řada investičních produktů, schopných vydělat více, než kolik činí inflace. Tento článek je jakousi kuchařkou začínajícího investora, který zatím k investování „nepřičichnul“. Pomůže vám vytěžit z úspor maximum.
25 tipů, jak vytěžit ze svých peněz maximum
Tyto a další skvělé články najdete v časopisu Osobní finance 01/2006

1.

Z údajů Českého statistického úřadu si můžete udělat představu, kam lidé nejčastěji ukládají volné finanční prostředky. Nejvíce peněz „zahálí“ na netermínovaných a termínovaných vkladech. Podle odhadů bylo v roce 2005 uloženo na těchto účtech více než 40 % úspor domácností. Na druhém místě se nachází oblíbené stavební spoření (více než 20 %), které bylo až do okamžiku snížení státního příspěvku i výhodným investičním produktem; v současné době je však ve většině případů zakládáno pro řešení bytových potřeb. Za skutečnou investici drobného investora lze pokládat ukládání finančních prostředků do otevřeného podílového fondu nebo přímou investici do cenných papírů. V současnosti je v podílových fondech uloženo přes 12 % úspor domácností.

2.

Dříve než začnete řešit otázku, který produkt je pro zhodnocení vašich financí nejvhodnější, proveďte malou analýzu vlastních možností a osobních předpokladů. Zjistěte částku, kterou máte k dispozici. Jinak se budete rozhodovat v případě, že máte naspořenu částku vyšší (např. 100 000 Kč) a chcete ji investovat jednorázově nebo jste schopni pravidelně ukládat po menších částkách (např. 5 000 Kč měsíčně). Dále zvažte cíl investice, osobní přístup k riziku, požadovanou likviditu a očekávaný výnos, investiční horizont (dobu, po kterou nebudete peníze potřebovat), dosavadní zkušenosti s investováním a časové možnosti.

3.

K investici můžete využít pouze prostředky, které skutečně máte (neuvažujeme investování s využitím úvěru) a bez kterých se po určitou dobu obejdete. Předpokládejme, že měsíčně vyděláte 18 500 Kč hrubého. Po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň z příjmu získáte na vaše bankovní konto přibližně 14 000 Kč měsíčně. Měsíční spotřební výdaje tvoří např. 75 %, tedy 10 500 Kč. Měsíčně uspoříte a máte k dispozici 3 500 Kč.  Otázkou zůstává, kam s nimi.

4.

Většina z nás se snaží ochránit dočasně volné finanční prostředky před vlivem inflace. Pokud neutratíte celý disponibilní příjem ihned, můžete finanční prostředky zhodnotit. Cílem investice nemusí být pouze ochrana proti inflaci, ale i dosažení zisku z alternativního využití peněz. Peníze tedy investujete především proto, abyste udrželi jejich kupní sílu do okamžiku jejich útraty a získali i něco navíc. Vždy vybírejte takové produkty, které přinejmenším překonávají inflaci. Volba konkrétního produktu je dána cílem investice. Konečným cílem vaší investice může být konkrétní předmět (hmotné aktivum v podobě domu, automobilu apod.), služba či dosažení  stanoveného cíle (např. vytvoření finanční rezervy pro poklidné stáří).

5.

Každý produkt se vyznačuje jinou mírou rizika. Je vhodné vybírat takové produkty, které odpovídají vašemu přístupu k riziku. Nejrizikovější je investice do akcií, kde musíte počítat s kurzovým a při zahraniční investici i s měnovým rizikem. Kurzovým rizikem se rozumí pokles hodnoty držených cenných papírů v důsledku nepříznivého vývoje jeho ceny na burze. Pokud investujete v „tvrdých“ měnách (dolarech nebo eurech), zahrňte do svého rozhodování vývoj domácí měny. V případě, že bude posilovat, je vaše investice znehodnocována. Jednoduše řečeno při zpětné výměně dostanete za 1 dolar místo očekávaných 30 korun pouze 25. V konečném součtu tedy nemusíte vydělat.

6.

Podle přístupu k riziku se rozlišují tři kategorie investorů, jejichž portfolio je odlišné. Mezi základní stavební prvky portfolia patří pokladniční poukázky a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie. Máte-li kladný vztah k riziku (agresivní investor), zařaďte do portfolia především akcie (přibližně 70 %) a v menší míře dluhopisy (20 %) a nástroje peněžního trhu (10 %). Pokud upřednostňujete jistotu, že o vložené prostředky nepřijdete (konzervativní investor), složte portfolio z kvalitních dluhopisů (50 %), doplňte o nástroje peněžního trhu (40 %) a pro zvýšení „výkonu“ zařaďte pár akcií (do 10 %). Chcete-li vyšší výnos za cenu přijatelného rizika, vytvořte portfolio ve složení 40 % akcie, 40 % dluhopisy a 20 % nástroje peněžního trhu.

7.

Riziko spojené s investicí můžete snížit diverzifikací, tzn. nesázejte vše na jednu kartu. Rozložte investované prostředky do více druhů cenných papírů. Podle přístupu k riziku vytvořte portfolio z akcií, dluhopisů, podílových listů, nástrojů peněžního trhu, investičních certifikátů apod. I v rámci jedné skupiny cenných papírů existují významné rozdíly. Akcie podniků s dobrým hodnocením finanční stability jsou méně rizikové než akcie „mladých“, začínajících podniků. Obecně i u státních dluhopisů a dluhopisů velkých firem je menší riziko nesplacení dlužné částky. Vhodné je investovat do akcií podniků z různých zemí a oborů. V případě hospodářského poklesu v jedné zemi či poklesu zvoleného oboru můžete profitovat na pozitivním vývoji v jiné zemi a oboru.

8.

Aby peníze vytvářely další peníze, musíte je převést do méně likvidní formy, kdy nemáte k dispozici hotovost, ale jiné aktivum. Před výběrem produktu zvažte požadovanou likviditu, tedy rychlost přeměny své investice zpět v hotovost a náklady s převodem spojené. Nejméně likvidní jsou reálná aktiva (např. nemovitosti, umělecká díla a sbírky), jinými slovy najít kupce a prodat dům bude trvat déle než výběr hotovosti z termínovaného vkladu. Vždy nakupujte takové cenné papíry, se kterými se obchoduje na kótovaných trzích. V případě potřeby vždy najdete kupce, který vaše cenné papíry odkoupí. Akcie, dluhopisy i podílové listy lze většinou bez problémů prodat. Stavební spoření jako investice je z pohledu likvidity problematické, protože finanční prostředky jsou vázány minimálně na dobu pěti let.

9.

Očekávaný výnos úzce souvisí s výší rizika, které chcete jako investor podstoupit. Řídit se můžete jednoduchým pravidlem: čím vyšší výnos požadujete, tím vyšší riziko musíte podstoupit. Ale naopak toto pravidlo někdy neplatí – vysoce rizikové investice mohou skončit velkou ztrátou. Výnos závisí i na délce investice. Z dlouhodobého pohledu dosahují největšího výnosu akcie, menší výnos pak zajistí dluhopisy. Bezpečné nástroje peněžního trhu dosahují z dlouhodobého hlediska nejmenších výnosů.

10.

Abyste dosáhli požadovaného zhodnocení investice, snažte se dodržet investiční horizont. Víte-li dopředu, že budete potřebovat peníze do jednoho roku, zvolte nástroje peněžního trhu. Pro krátkodobé investice jsou určeny především termínované bankovní vklady, depozitní certifikáty a pokladniční poukázky. Pro střednědobé investice (do 4 let) jsou vhodné státní a podnikové dluhopisy, případně akcie. Při investici nad čtyři roky využijte akcie stabilně rostoucích firem. V průběhu roku kurz akcií na trhu kolísá, ale při dlouhodobé investici je klíčový dlouhodobý a stabilní růst jejich hodnoty.

11.

Investovat můžete dvojím způsobem – sami nebo kolektivně. Jako individuální investor si můžete vybírat konkrétní cenné papíry na základě vlastního rozhodnutí nebo za pomoci zkušeného makléře, který pracuje pro licencovaného obchodníka s cennými papíry. Nákup nebo prodej na základě vlastních analýz využijete pouze tehdy, máte-li s investováním zkušenosti a dostatek času pro správu portfolia. V ostatních případech je lepší věřit doporučení makléře, který má o trhu větší přehled. Využít můžete i služby Asset management (správa aktiv), kdy obchodník sestaví portfolio dle vašich požadavků a spravuje ho. Investiční začátečník by měl raději využít možnosti investovat kolektivně prostřednictvím otevřených podílových fondů.

12.

I v případě individuálního investování musíte využít služeb obchodníka s cennými papíry, který vám obchod za úplatu zprostředkuje a vypořádá. Není ovšem obchodník jako obchodník. Obchodovat na burze může pouze licencovaný obchodník s cennými papíry, který má pro danou činnost povolení od Komise pro cenné papíry a je členem příslušné burzy. Nejednejte se subjektem, který příslušné povolení nemá. U licencovaného obchodníka máte jistotu vyrovnání závazku i v případě, že se dostane do konkurzu. Při výběru obchodníka přihlédněte k šíři a kvalitě poskytovaných služeb, výši a struktuře poplatků, objemu spravovaných aktiv, k pravidelnému zveřejňování výročních zpráv apod.

13.

V případě, že již víte, kolik bude investovat, jaký je váš výnosově rizikový profil a jak budete k investování přistupovat, můžete začít vybírat. Volné peníze můžete jednoduše uložit na bankovní účet nebo investovat do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií, investičních certifikátů, komodit, nemovitostí či podílových listů. Podívejme se na základní charakteristiku jednotlivých nástrojů blíže.

14.

Na bankovních účtech nechávejte pouze „krátké“ peníze, které budete v nejbližší době potřebovat na pokrytí běžných spotřebních výdajů. Podle svých individuálních potřeb udržujte tuto finanční rezervu v průběhu roku na přibližně stejné úrovni. Můžete si např. stanovit, že pro pokrytí předvídaných i nepředvídaných výdajů vám postačí dvojnásobek měsíčního čistého příjmu. Hotovostní vklad (termínovaný i netermínovaný) není vhodný z důvodu velmi nízkého úročení – výše úroku se pohybuje jen kolem 1 % p.a. Navíc podle českých daňových zákonů podléhá váš úrok 15% zdanění, proto jsou v porovnání s roční mírou inflace peníze zpravidla znehodnocovány – inflace je vyšší. Znehodnocení je cenou za možnost okamžitého výběru peněz a nízkou míru rizika.

15.

Pod depozitními certifikáty jsou „ukryty“ krátkodobé státní a bankovní dluhopisy. Jedná se o dluhopisy, které jsou splatné do jednoho roku. Tyto krátkodobé dluhopisy vydávají i podniky, bývají však označovány jako komerční papíry. Pokladniční poukázky jsou také krátkodobé dluhopisy, jejich emitentem je centrální banka. Výhodou těchto cenných papíru je vysoká likvidita a velmi malá pravděpodobnost nesplacení (malé riziko). Nevýhodou pro drobného investora je jejich vysoká cena, a proto se k nim nedostanete jinak, než přes otevřený podílový fond.

16.

Dluhopis je na rozdíl od akcií dluhovým cenným papírem. Emitentem mohou být státní instituce, banky i soukromé společnosti. Nákupem dluhopisu získáte právo na vrácení zapůjčených finančních prostředků po uplynutí sjednané doby a předem dohodnutý pravidelný úrok. Hlavním výnosem dluhopisu je výplata kupónu (tedy úroku), a to zpravidla ročně. Pokud nakupujete dluhopis přímo od emitenta, získáte ho za tzv. emisní cenu. Před splatností můžete dluhopis prodat za tržní cenu (tvořená trhem), ale v době splatnosti dostanete vyplacenu jeho nominální hodnotu. Tržní cena dluhopisu v čase příliš nekolísá, výnos je tedy relativně stabilní a proto vhodný pro konzervativnější investory.

17.

Akcie patří do skupiny majetkových cenných papírů. Jako investor vkládáte vlastní finanční prostředky do podnikání vybrané akciové společnosti. V případě, že vsadíte na správného koně a firmě se daří, počítejte s růstem tržní hodnoty akcií. Rozdíl mezi prodejní a kupní cenou je vaší odměnou za správnou volbu (zisk). Vedle kapitálového výnosu můžete získat i podíl na hospodářském výsledku společnosti (dividendu). Akcie můžete využít jak pro dlouhodobou investici, tak i pro krátkodobou spekulaci. Pokud se ale firmě nedaří, mohou akcie hodnotu velmi rychle ztratit. Proto mají vyšší riziko než výše uvedené cenné papíry.

18.

Investiční certifikáty jsou u nás poměrně „mladým“ nástrojem zhodnocení finančních prostředků. Ve světě jsou však velmi oblíbené díky své jednoduché konstrukci, správě a transparentnosti. Jádrem certifikátu mohou být vybrané akcie, akciové indexy, různě zaměřené skupiny akcií, dluhopisové indexy nebo měny či drahé kovy. Podle vašeho investičního zaměření můžete vybírat mezi indexovými certifikáty, basket certifikáty, garantovanými certifikáty a řadou dalších. Nabídka obsahuje jak produkty obsahující finanční páku, tak i produkty bez ní, a při zachování pravidla diverzifikace můžete investovat i malé částky. V následujících letech se investiční certifikáty stanou vážným konkurentem podílových fondů.

19.

Investoři s kladným vztahem k riziku mohou investovat do komodit. Stačí vybrat vhodnou surovinu (např. zlato, ropu, sojové boby), u které očekáváte růst ceny, a čekat. V České republice můžete využít pouze dvou obchodníků, kteří vlastní od Komise pro cenné papíry povolení k obchodování na komoditních trzích (ČSOB, Colosseum). Brokerská společnost vám za poplatek doporučí vhodnou komoditu k nákupu a zprostředkuje obchod, nebo můžete využít – podobně jako u obchodníků s cennými papíry – službu Asset management. Předmětem obchodu jsou termínované kontrakty typu futures nebo opce. Pro uzavření obchodu stačí složit na účet obchodníka zálohu na nákup komodity (marži) a zaplatit poplatek za realizaci obchodu (za otevření a uzavření pozice). Výše poplatku se liší podle typu služby, kterou si vyberete, a sahá od 9,90 do 40 dolarů za otevření či uzavření pozice na trhu. Kvůli využití finanční páky jde o rizikový produkt a díky obchodování na zahraničních trzích podstupujete i měnové riziko. Více v článku o investování do komodit v tomto čísle.

20.

Investování do nemovitostí je určeno pouze pro „vyvolené“, pro sestavení diverzifikovaného portfolia světových nemovitostí je totiž zapotřebí velký objem finančních prostředků. Jako drobný investor můžete využít nabídky nemovitostního fondu. Investici do nemovitosti oceníte v období rostoucí inflace, můžete totiž počítat s pravidelným ročním výnosem od 3 % do 6 %. 

21.

Pro drobné a začínající investory je nejvhodnější investice do vybraného otevřeného podílového fondu. Výhodou je, že k nákupu podílového listu nepotřebujete mnoho prostředků (částky od 5 000 Kč), získáte optimálně rozloženou investici, můžete vybírat z několika skupin produktů, které kopírují váš investiční profil i strategii a v případě potřeby můžete postupně přikupovat nebo prodávat jednotlivé podílové listy. Před nákupem doporučujeme porovnat výši vstupních, výstupních a správcovských poplatků.

22.

Podobně jako individuální investor také investiční společnost spravující fond nakupuje za vaše peníze jednotlivé skupiny cenných papírů, vytváří a spravuje produkty s různým investičním zaměřením. Máte-li k riziku averzi nebo pokud chcete pouze krátkodobě investovat, využijte fondy peněžního trhu. Základními stavebními prvky jsou krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukázky a ostatní krátkodobé dluhopisy pro institucionální investory. U tohoto typu fondu počítejte s minimálním rizikem i výnosem. Pokud chcete investovat střednědobě (do 4 let), vybírejte ze skupiny dluhopisových fondů. Nákupem podílového listu získáte mix kvalitních střednědobých dluhopisů, doplněný o pokladniční poukázky a jiné krátkodobé nástroje peněžního trhu. Uvažujete-li o dlouhodobé investici a požadujete vyšší výnos, vybírejte z akciových fondů, které dosahují z dlouhodobého pohledu nejvyššího zhodnocení. Zlatou střední cestou jsou fondy smíšené, které nabízejí slušný výnos za cenu přijatelného rizika. Postupně vznikají další produkty, jako např. zajištěné fondy, fondy fondů apod.

23.

Vybrané podílové listy můžete nakupovat po jednotlivých kusech za aktuální kurz, který se odvíjí od aktuálního vývoje cenných papírů v portfoliu. V případě růstu kurzu nakoupených cenných papírů poroste hodnota vašeho podílového listu. Investiční společnosti uvádějí hodnotu podílového listu v tisku (denně, týdně). Dobrým zdrojem informací jsou internetové stránky Unie investičních společností a Asociace pro kapitálový trh.

24.

Pokud máte peníze uloženy na bankovním účtu, zaplatíte ze získaného úroku 15% daň, kterou za vás odvede banka. Zdaňování výnosů z akcií, podílových listů a dluhopisů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U akcií je vaším ziskem případný kapitálový výnos a podíl na zisku (dividenda). Dividenda je zdaněna 15% sazbou, takže dostanete vyplacenu již zdaněnou částku. Případný zisk z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou (kapitálový výnos) je od daně osvobozen, vlastníte-li akcie déle než šest měsíců (tzv. časový test). Výnos z podílového listu je při dodržení časového testu také osvobozen od daně. U dluhopisů je připsaný úrok zdaňován 15% sazbou.

25.

Investování je součástí běžného života a není třeba k němu přistupovat s nedůvěrou. Pokud se nenecháte zlákat vidinou velkého zisku při malém riziku, nemůžete prodělat. Zvolenou strategii přizpůsobte vašemu věku. Jste-li mladší, můžete přistupovat k investování agresivněji – máte před sebou delší investiční horizont a můžete vkládat prostředky do rizikovějších produktů. Starší investor by měl své finance investovat opatrněji, usilovat o zachování reálné hodnoty a pomalu „dobržďovat“ portfolio. Ze začátku investujte v menších pravidelných částkách a postupně akumulujte kapitál. Při jednorázové investici větší částky usilujte o diverzifikaci portfolia, čímž snížíte celkové riziko investice.

Další článek


 

Související články


celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

To jsou rady pro spotřebitele ne pro investory
pepa1
16. 3. 2006, 16:16
Re: Chybí
Men
12. 3. 2006, 09:37
Re: Chybí
koffr, koffr
11. 3. 2006, 17:03
Re: Hm...
Patrik, Patrik
10. 3. 2006, 17:43
Hm...
Pavel
10. 3. 2006, 14:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená