FinExpert.e15.cz

Pracovní právo dle nového občanského zákoníku

Slíbili vám zaměstnání a slib nesplnili? Máte právo se bránit

Nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupil v platnost s prvním lednem 2014, vnesl do pracovního práva poměrně významné změny a zavádí i úplné novinky. Nadále bude platit Zákoník práce i zásada subsidiarity, tedy podpůrného použití Občanského zákoníku. Nelze jednoznačně říci, že by byl NOZ výhodnější pro tu či onu stranu, oběma totiž ukládá nové povinnosti a zároveň i jistoty.

Jednou z novinek je existence tzv. příslibu zaměstnání, tedy smlouvy o smlouvě budoucí, podle níž se smluvní strany zavazují do určitého data (nejdéle do jednoho roku) uzavřít pracovní smlouvu. Tuto dohodu včetně náležitostí budoucí pracovní smlouvy, jako je druh práce, délka úvazku atd. je možné uzavřít i ústně. Dalším zcela novým pojmem a oblastí, která dosud nebyla nijak upravena, je „rodinný závod“ (ust. § 700 a násl.), tedy takový, v němž pracují manželé nebo alespoň jeden z nich a spolu s ním jejich příbuzní až do třetího stupně. Nadále však platí, že mezi manžely nebo partnery nemůže existovat pracovněprávní vztah.

Nejasnou pracovní smlouvu nepodepisujte

Dle NOZ by se již nemělo stát, že zaměstnavatel předloží záměrně nejasnou či neúplnou pracovní smlouvu a tlačí na její podepsání jako podmínky pro vznik zaměstnaneckého poměru. Naopak bude přímo v jeho zájmu, aby smlouva byla zcela jednoznačná – sporný dokument bude možné kdykoli napadnout a domáhat se jeho neplatnosti. Nadále také platí, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Také neoprávněné, nesrozumitelné či jen ústní ukončení pracovní smlouvy (také odstoupení od smlouvy musí být písemné) bude moci zaměstnanec napadnout a v tříleté promlčecí lhůtě se domáhat náhrady škody.

I dle NOZ lze uzavírat pracovní smlouvy s mladistvými pouze po dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky. NOZ zavádí právo rodičů nezletilého mladšího šestnácti let rozvázat tento pracovní poměr, je-li to v zájmu jeho vzdělávání nebo zdraví. 

Manažeři ručí za své jednání

Dosud měl nemocný zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, kterou mu vyplácel zaměstnavatel, prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti, poté dostával dávky nemocenského pojištění. Od roku 2014 mu přísluší náhrada mzdy jen za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, od 15. dne mu bude poskytována nemocenská. Stále však platí, že za první tři dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší.

NOZ přináší také odlišnou úpravu započtení pohledávek vůči mzdě: až polovina mzdy nebude chráněna před započtením pohledávek zaměstnavatele, k započtení jsou podle ust. § 1987 NOZ způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem, tedy nikoli pohledávky nejisté nebo neurčité. OZ nově neobsahuje zákaz započtení proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Zjednodušeně řečeno lze tímto způsobem započíst pohledávku proti mzdě ve výši, která výrazně převyšuje částku, která by směla být postižena při výkonu exekuce.

Firmy také budou mít pod větší kontrolou své manažery, kteří získají na osobní zodpovědnosti za neúspěchy společnosti. V případě, že se firma dostane do insolvence v důsledku jejich neplnění povinností či chyb, mohou být nuceni vrátit plat, který si vydělali za poslední dva roky, ručit za dluhy společnosti a navíc mohou být potrestáni až tříletým zákazem členství v představenstvu či dozorčí radě jakékoli firmy.

Vymýšlet si se nevyplatí

Ust. § 1728 NOZ stanoví povinnost stran sdělit si v průběhu procesu uzavírání smlouvy veškeré skutkové i právní okolnosti, relevantní pro možnost uzavření platné pracovní smlouvy. Pokud některá ze stran tyto povinnosti poruší, jedná vůči druhé straně nepoctivě (§ 6) a vznikne-li druhé straně v důsledku toho nějaká újma, má nárok na její náhradu (§ 2910).

Pokud tak zaměstnavatel naslibuje zaměstnanci hory doly, aby ho získal, a svoje sliby nesplní, může se zaměstnanec cítit poškozen a požadovat náhradu škody – je totiž možné, že by jinak o danou pozici vůbec neměl zájem. Stejně tak pokud zaměstnanec významně nadhodnotí své schopnosti a až po přijetí vyjde najevo, že vůbec nevlastní řidičský průkaz nebo neovládá angličtinu, je právo na straně oklamaného zaměstnavatele. Dalším momentem, který NOZ řeší, je, pokud zaměstnavatel i přes domluvu na poslední chvíli obsadí pozici někým jiným, případně zaměstnanec i přes domluvu nakonec nenastoupí (výjimkou jsou vážné neovlivnitelné okolnosti, např. vážná nemoc).

Bydlíme | Zákony

NOZ prakticky: Změny se dotkly i vlastnictví nemovitostí

Nový občanský zákoník se dotýká i nemovitostí.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Hmm, takze podle noveho zakoniku bych mohl zalovat t...
Higgs
2. 5. 2014, 08:16

Další články

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2017

V roce 2017 budou živnostníci platit větší zálohy. (aktualizováno)

Právě teď  |  Gola Petr

Aktuální Big Mac index: euro pod 20 Kč, dolar pod 15 Kč. Zkuste si interaktivní mapu

Aktuální Big Mac index: euro pod 20 Kč, dolar pod 15 Kč. Zkuste si interaktivní mapu

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Proč neměníme banky? Častým důvodem je lenost

Proč neměníme banky? Častým důvodem je lenost

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  7
 Průzkum pracovních podmínek ve světe: Česko  je třiadvacátou nejatraktivnější zemí

Průzkum pracovních podmínek ve světe: Česko je třiadvacátou nejatraktivnější zemí

Včera  |  Ondráčková Kamila
Zvyšovat mzdy u nás letos plánuje 82 % firem

Zvyšovat mzdy u nás letos plánuje 82 % firem

Včera  |  Ondráčková Kamila

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená