FinExpert.e15.cz

Mateřská pro výjimečné případy

Jak je to s nárokem na mateřskou a rodičovský příspěvek v případě rozvodu či adopce?

Máte malé dítě a rozvádíte se? Jak je to s nárokem na mateřskou a rodičovský příspěvek v případě rozvodu – tedy v případě, kdy po rozvodu dítě připadne do péče vám, když v manželství dávky na dítě čerpal partner? Zákon samozřejmě pamatuje i na tyto případy. Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) máte jako pojištěnec nárok, pokud jste dítě převzali do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu – soudu.

Toto rozhodnutí platí v případě svěření dítěte do výchovy jiné osobě, než je rodič, v případě osvojení dítěte, v případě stanovení poručníka dítěte, svěření dítěte do pěstounské péče a v případě předběžného opatření o péči o dítě.

Pokud se jedná o otce dítěte nebo manžela matky dítěte, má také nárok na PPM, ovšem musí splnit všechny zákonné podmínky pro vznik nároku:

  • účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před dnem nástupu na PPM
  • pokud uplatňujete nárok na PPM z více pojištění, musí být tato podmínka splněna v každém z těchto pojištění.

Na tuto dávku má otec nárok 22 týdnů od doby, kdy začal o dítě pečovat, nejdříve začátkem 7. týdne po porodu dítěte a nejdéle do 1 roku od porodu. Pokud otci nadále náleží příjem ze zaměstnání, ze kterého dostává PPM, nemá na tuto dávku nárok.

Pokud dítě připadne rodiči, který podmínky pro získání PPM nesplňuje, může uplatnit pouze nárok na rodičovský příspěvek a případně další sociální dávky.

Výživné 

Podle zákona o rodině mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost po celou dobu trvání manželství, přičemž hmotná i kulturní úroveň manželů má být stejná. Pokud jste na mateřské dovolené, lze předpokládat, že jsou vaše příjmy podstatně nižší než vašeho protějšku a ten by proto měl přispívat i na vaši výživu, ne jen dětí. Pokud tak nečiní, máte možnost domáhat se stanovení výživného soudem. Výživné manželky lze požadovat až ode dne podání žaloby, ne zpětně.  

Vyživovací povinnost automaticky zaniká právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. Skutečnost, že jste na mateřské dovolené, může být v určitých případech i důvodem k tomu, aby soud žalobu o rozvod manželství zamítl. 

Pokud jde o výživné po rozvodu, rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely (takovéto výživné lze přiznat nejdéle na dobu tří let od rozvodu). Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy.

Adopce 

Chystáte-li se adoptovat dítě, platí zde stejné podmínky. Pokud vám tedy vznikl nárok na PPM, začíná podpůrčí doba u PPM nástupem na mateřskou a tímto nástupem je první den převzetí dítěte do péče

Důležitým datem je den právní moci rozsudku o osvojení. Dítě je tedy převzato a dostává se do rodiny oficiálně tímto datem. Z § 191 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, kde je nutno podle tohoto ustanovení zařadit i mateřskou dovolenou. 

Zákoník práce stanoví, že mateřská dovolená se poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

Od 1. ledna 2012 je platná novela zákona o státní sociální podpoře. Po skončení nároku na PPM lze čerpat rodičovský příspěvek. Doba čerpání rodičovského příspěvku je stanovena vyčerpáním celkové částky 220 000 Kč, maximálně však do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek je možné pobírat do 4 let dítěte, ale rodičovská dovolená v zaměstnání je v zákoníku práce stanovena do 3 let dítěte. Pokud budete chtít zůstat s dítětem doma déle, budete se muset se zaměstnavatelem dohodnout na neplaceném volnu.

Pro volbu výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu (DVZ) alespoň jednoho z rodičů pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni narození nebo převzetí nejmladšího dítěte v rodině.

Další článek


 

 


Další články

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 2 hodinami  |  Rybová Romana

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Včera  |  Pospíšil Aleš
Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Včera  |  Pospíšil Aleš
8 poplatků, které chytří lidé zkrátka neplatí

8 poplatků, které chytří lidé zkrátka neplatí

Jestliže chcete skutečně ušetřit, udělejte si inventuru v poplatcích.

Včera  |  web Investiční  |  12

Penzijní spoření: Vše, co potřebujete vědět

Penzijní spoření: Vše, co potřebujete vědět

Podívejme se na jednotlivé výhody, stejně jako rizika.

Včera  |  Skálová Jana  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více