FinExpert.e15.cz

Jste připraveni na elektronické podání přiznání k DPH?

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty.

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty a s ním i nová povinnost plátců činit podání elektronicky. Jestli jste to právě vy, koho se tato povinnost týká a jakým způsobem případně podání učinit se dozvíte právě v tomto článku.

Zákonná úprava

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) provedená zákonem č. 502/2012 Sb. obsahuje nový § 101a. Ten stanoví povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení, a to včetně příloh, přihlášku k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů u plátce od 1. 1. 2014 pouze elektronicky, tzn. zavádí povinnost činit veškerá formalizovaná podání k dani z přidané hodnoty vůči správci daně elektronickou formou za zákonem stanovených podmínek.

Zde je důležité podotknout, že nové, výše uvedené ustanovení obsahující povinnost elektronického podávání se týká pouze daně z přidané hodnoty. Jiné daně nejsou tímto ustanovením dotčeny, tzn. že např. přiznání k dani silniční či k dani z příjmů nemusí být podáno elektronicky a lze jej podat způsoby dle § 70 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), stejně jako doposud.

Dále výše uvedeným ustanovením není nijak dotčeno povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH a výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (např. u přijetí či poskytnutí stavebních prací). Ta platí pro všechny plátce daně z přidané hodnoty bez výjimky.

K povinnosti plátců činit podání v​​ oblasti daně z přidané hodnoty elektronicky vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k povinnému podávání podle § 101a ZDPH pro rok 2014 (dále jen "Informace"), která je dostupná na stránkách finanční správy. Informace především objasňuje plátcům povinnost elektronického podání u fyzických osob a informuje o možných způsobech elektronického podávání. Níže uvedené informace shrnují zákonnou úpravu a interpretace GFŘ z výše uvedené Informace.

Kdo musí podávat daňová přiznání elektronicky?

Povinnost činit podání přiznání k dani z přidané hodnoty a jiná podání elektronicky platí pro všechny plátce daně z přidané hodnoty. Rozdílně je však postupováno u právnických a fyzických osob. Povinnost podávat přiznání elektronicky se nevztahuje na identifikované osoby.

Právnická osoba

Právnické osoby (plátci) mají dle novely ZDPH povinnost činit veškerá výše uvedená podání k dani z přidané hodnoty elektronickou formou bez výjimky. To platí i pro skupiny dle § 5a ZDPH.

Vzhledem k tomu, že se jedná o procesní ustanovení zákona, povinnost vzniká účinností daného ustanovení, tzn. platí pro podání přiznání již v lednu 2014 za zdaňovací období prosinec 2013, resp. 4. čtvrtletí 2013 (případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebyla podána).

Fyzická osoba

Fyzické osoby jsou povinny k elektronickému podání jen za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. a) obrat fyzické osoby za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 6 000 000 Kč, nebo
 2. b) má zákonem stanovenou povinnost činit jiná podání elektronicky.

Po překročení výše uvedeného limitu povinnost elektronického podávání vzniká za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen. Obratem se dle obecného pravidla pro počítání obratu rozumí obrat definovaný v § 4a ZDPH, stejně jako pro zjištění registrace k dani z přidané hodnoty. Po překročení daného obratu má dále fyzická osoba povinnost podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání či hlášení elektronicky po dobu minimálně šesti měsíců.

Druhá z podmínek bude splněna, pokud má fyzická osoba povinnost podat souhrnné hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH. Tato podmínka je sledována od 1. 1. 2014, a pokud po tomto datu taková povinnost vznikne, má fyzická osoba povinnost činit podání elektronicky soustavně. Zde bohužel není zákonem stanovená žádná časová návaznost trvání povinnosti podávat přiznání elektronicky.  Pokud tedy fyzické osobě vznikne povinnost podávat daňové přiznání elektronicky na základě povinnosti podání souhrnného hlášení či výpisu z evidence pro daňové účely, vzniká jí soustavná povinnost činit podání dle § 101a elektronicky.

Způsoby elektronického podávání

Elektronická daňová podání lze provést následujícími způsoby:
 

 1. 1) datovou zprávou prostřednictvím datové schránky plátce,
 2. 2) datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy České republiky, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem,
 3. 3) datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu přes Daňový portál,
 4. 4) datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.
   
 5.  
 6. Ad 1) Datová schránka je elektronickým úložištěm, na které jsou doručovány dokumenty orgánů veřejné moci a naopak odesílány dokumenty vůči těmto orgánům. Právnickým osobám je datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně, a to podáním žádosti na kterékoliv pobočce Czech POINTu. Zřízení datové schránky je bezplatné.
   
 7. Elektronické podání musí být v podobě datové zprávy v datovém formátu XML. Podání ve formátu PDF správci daně neakceptují. Daňové přiznání ve formátu XML lze vyexportovat přímo z některých účetních softwarů nebo z Daňového portálu Finanční správy České republiky. Daňový portál umožňuje naimportovat daňové přiznání a konvertovat jej do požadovaného formátu XML.
   
 8. Podání odeslané datovou schránkou se považují za již podepsané a nemusí tak být opatřeny elektronickým podpisem.
   
 9. Ad2) Elektronické podání lze učinit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na internetové adrese www.daneelektronicky.cz. Zde jsou k dispozici elektronické formuláře daňových přiznání, které je možné odeslat přímo příslušnému finančnímu úřadu. Podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu s Identifikátorem MPSV. Tento identifikátor umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. O certifikát je možné požádat u některé ze tří následujících akreditovaných certifikačních autorit:

  * Česká pošta s.p.         http://www.postsignum.cz
  * eIdentity, a.s.                         http://www.eidentity.cz/app
  * První certifikační autorita, a.s.           http://www.ica.cz/

  Certifikát je zpoplatněn. Doba platnosti certifikátu je jeden rok a v případě potřeby musí být každý rok prodlužován.

  Ad 3) Elektronické podání může být učiněno přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu i bez elektronického podpisu. Podání ale musí být správci daně potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, a to do 5 dnů od podání.

  Ad 4) Finanční správa v současné době připravuje další způsob elektronického podávání, a to s ověřenou identitou podavatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (viz § 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu). Nyní ještě není tento způsob elektronické komunikace technicky možný. Až dojde ke spuštění, bude veřejnost informována prostřednictvím webu finanční správy.

 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Opravdu nechápu, proč člověk nemůže použit klasický ...
anonym
21. 1. 2014, 02:37

Další články

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Včera  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Včera  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Včera  |  Rybová Romana  |  4
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Včera  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

23.  3.  2017  |  Rybová Romana  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více